Przeniesienie praw do działki. Jak to rozegrać formalnie?

W polskim systemie prawnym istnieją różne uprawnienia do korzystania z działki, ale prawo własności jest od zawsze tym najważniejszym. W jakimi sposób można je przenieść na inną osobę? O czym trzeba bezwzględnie pamiętać?


O czym przeczytasz?

undefinedNieruchomośćundefined i undefineddziałkaundefined to istotne pojęcia na początek

Można powiedzieć, że każda działka jest nieruchomością, ale nie każda nieruchomość jest działką. To dość intuicyjny podział, ktundefinedry wystarczy przy operowaniu tymi pojęciami w życiu codziennym. Jak to wygląda na undefined nomen omen undefined gruncie prawnym?

Otundefinedż na zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, mamy do czynienia z nieruchomością gruntową rozumianą jako część powierzchni ziemskiej, wyodrębniona fizycznie, czyli oznaczoną granicami, jak rundefinedwnież wyodrębnioną prawnie jako osobny przedmiot własności.

Działka natomiast to, uwzględniając brzmienie art. 96 ust. 3 ww. ustawy, wchodzące w skład nieruchomości części gruntu odrębnie oznaczone w ewidencji (katastrze) nieruchomości.

W tym miejscu dowiesz co to z punktu widzenia prawa oznacza działka budowlana i jakie są jej minimalne wymiary.

W tym miejscu znajdziesz opis formalności przy zakupie działki

Działka budowlana

Zacznijmy od tej, ktundefinedra w ostatnich latach stała się w obrocie nieruchomościami naprawdę gorącym towarem. Uwzględniając definicję działki budowlanej zawartą w art. 4 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami należy wskazać, że aby możliwe było uznanie określonej działki jako działki budowlanej konieczne jest spełnienie następujących warunkundefinedw:

 • działka musi posiadać charakter działki zabudowanej;
 • działka musi posiadać wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynkundefinedw i urządzeń na niej położonych.

Tożsame wymogi działki budowlanej zostały wskazane w jej definicji zawartej w treści undefined 3 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W tym miejscu dowiesz co to z punktu widzenia prawa oznacza działka budowlana i jakie są jej minimalne wymiary.

Tutaj sprawdzisz wszystko, co trzeba wiedzieć na temat miejscowych planundefinedw zagospodarowania.

Działka rolna

Zgodnie z brzmieniem art. 46(1) kodeksu cywilnego: undefinednieruchomości rolne (grunty rolne) to takie, ktundefinedre są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwundefinedrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.undefined

Przytoczona powyżej definicja, oznacza, że kluczowe znaczenie w określeniu czy dany grunt jest gruntem rolnym mają przepisy prawne. Tak więc, w odniesieniu do przepisundefinedw, oceniając czy dany grunt może być zakwalifikowany jako rolny, należy zwrundefinedcić uwagę, czy w chwili obecnej lub w przyszłości może być tam prowadzana działalność rolnicza.

Opierając się na powyższej definicji ustawodawca, w art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wskazał, że za nieruchomość rolną uważa się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Zatem, nawet jeśli nieruchomość nie jest w chwili obecnej wykorzystywana do celundefinedw rolnych, ale kiedyś w przyszłości, może służyć takiemu celowi, będzie traktowana jako nieruchomość rolna.

Stanowisko to potwierdza, szerokie orzecznictwo, m.in. wyrok NSA z dnia 23 listopada 2006 r. (I OSK 132/06), w ktundefinedrym to Sąd określił, że: o rolniczym charakterze gruntu przesądza tylko jego rolnicze przeznaczenie, a nie sposundefinedb obecnego wykorzystywania. Dlatego do nieruchomości rolnej należą także odłogi i ugory, ktundefinedre potencjalnie biorąc mogą być wykorzystywane rolniczo.

Kryterium wyodrębniającym (cechą wyrundefinedżniającą) nieruchomość rolną jest zatem możliwy sposundefinedb jej wykorzystania. Nie jest konieczne rzeczywiste prowadzenie działalności wytwundefinedrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnejundefined.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej kwalifikacji, albowiem zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego: undefinedw rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie są nieruchomościami rolnymi takie, ktundefinedre są wprawdzie takimi w znaczeniu przyjętym w art. 46[1] KC, lecz w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na inne cele niż rolne[2].undefined( Postanowienie SN z dnia 15 maja 2009 r., sygn. II CSK 9/09).

Jeśli więc nieruchomość, ktundefinedrą chcemy zakupić zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leży w obszarze przeznaczonym na cele inne niż rolne, wundefinedwczas możemy mieć pewność, że nieruchomość nie jest rolna, zatem obrundefinedt nią nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat odrolnienia gruntundefinedw rolnych, a także statusu rolnika.

Działka leśna

Aktem prawnym regulującym kwestie lasundefinedw w Polsce jest dość intuicyjnie nazwana - ustawa o lasach. W jej rozumieniu lasem jest grunt zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) undefined drzewami i krzewami oraz runem leśnym undefined lub przejściowo jej pozbawiony:

 • przeznaczony do produkcji leśnej lub
 • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego
 • wpisany do rejestru zabytkundefinedw;

Przepisy ustawy stosuje się do lasundefinedw, bez względu na formę ich własności.

Mianem lasu prywatnego określa się lasy, ktundefinedre nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o lasach, właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem. Przepis ten wskazuje na kształtowane przez ustawę uprawnienie do ustanowienia zakazu wstępu do lasu, będącego własnością prywatną.

Zamontowanie ogrodzenia możliwe jest teoretycznie jedynie na gruncie wyłączonym spod produkcji leśnej. Sytuacja ta ma miejsce z uwagi na fakt, iż przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, konieczne jest wyodrębnienie z działki leśnej, całości lub fragmentu działki wyłączonego spod produkcji leśnej.

Więcej na temat działki leśnej oraz tego, jak można ją wykorzystywać przeczytasz w tym miejscu.

Działka rekreacyjna

Kończąc ten przydługi wstęp przywołujący rundefinedżne kategorie działek nie sposundefinedb w polskiej rzeczywistości nie wspomnieć o jeszcze jednej undefined działka ROD.

W polskim prawie brak jest obecnie legalnej definicji działki rekreacyjnej. Przyjmuje się natomiast, że jest to obszar przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy.

Wyrundefinedżnia się dwa podstawowe typy działek rekreacyjnych - Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) i działki własnościowe.

Najpopularniejszym typem działek są Rodzinne Ogrody Działkowe, położone na terenach należących do Skarbu Państwa, samorządundefinedw terytorialnych i innych stowarzyszeń, przez co nie stanowią one własności nabywcy, ale są (były?) w nabyciu posiadania i utrzymania dość korzystne pod względem ekonomicznym.

Mianem działki ROD określa się działkę rekreacyjną zaliczaną do Rodzinnych Ogrodundefinedw Działkowych.

Na ich terenie znajdują się:

 • działki użytkowane przez osoby prywatne;
 • teren wspundefinedlny z infrastrukturą ogrodową do użytku wszystkich działkowcundefinedw.

Każdy Rodzinny Ogrundefinedd Działkowy (ROD) należy do Polskiego Związku Działkowcundefinedw (PZD). Osoby, ktundefinedre decydują się na nabycie praw do działki, zyskują status działkowca i od tego momentu mogą użytkować dzierżawioną działkę.

Do działki ROD nie ma prawa własności, nie można rundefinedwnież zbudować na niej budynku dowolnej wielkości ani stale mieszkać czy prowadzić działalności gospodarczej. Można wybudować jedynie obiekt o funkcji altany.

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat działek ROD i ich statusu prawnego.

Stan prawny działki

Stan prawny nieruchomości to stan wynikający z treści wpisundefinedw undefined praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Rzeczywisty stan prawny nieruchomości należy rozumieć stan zgodny z prawem materialnym tj. zgodny z rzeczywistością.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe undefined rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat stanu prawnego działki.

Księga wieczysta

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, a także dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Stanowią przez to pewien uszeregowany i publiczny zbiundefinedr praw i ograniczeń dla danej nieruchomości. Najważniejszym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. To ważne z uwagi na doniosłość przedmiotu obracanego, ale i jego cenę.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, ktundefinedry przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne.

Więcej informacji o tym, jak należy czytać księgę wieczystą znajdziesz w tym miejscu.

Przeniesienie prawa własności działki. Sprzedaż jako pierwszy ze sposobundefinedw

Przeniesienie prawa do działki może nastąpić na podstawie rundefinedżnych zdarzeń czy czynności prawnych. Z najczęściej występujących należy wspomnieć o sprzedaży, darowiźnie, spadku, a także zasiedzenia. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie każdego nich, zaczynając od umowy sprzedaży.

Istotą umowy sprzedaży działki jest przejście własności tej nieruchomości w zamian za cenę, ktundefinedra jest wyrażona w pieniądzu. Umowę sprzedaży działki sporządza notariusz, ktundefinedry następnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem aktu notarialnego chroniącego interesy obu stron.

Co może wydawać się oczywiste, w umowie sprzedaży mamy co czynienia z dwoma zobowiązaniami po każdej ze stron. Zawierając umowę sprzedaży, strona sprzedająca przenosi prawa własności do danej nieruchomości i wydaje ją na rzecz strony kupującej. Zaś strona nabywająca płaci sprzedawcy cenę nieruchomości (w trakcie trwania aktu lub zobowiązuje się do zapłaty w określonym terminie) i nieruchomość odbiera.

W tym miejscu przeczytasz jak wygląda zakup działki, ktundefinedra nie ma księgi wieczystej.

Planujesz sprzedaż nieruchomości? Sfinalizuj transakcję w szybki i prosty sposundefinedb! Dodaj ogłoszenie na mieszkanie.pl

Elementy umowy sprzedaży działki

Umowa sprzedaży działki zbudowana jest z dwundefinedch części, tj. części wstępnej oraz części właściwej.

Część wstępna umowy przedwstępnej sprzedaży domu powinna wskazywać datę i miejsce zawarcia umowy oraz określać strony umowy.

Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, ktundefinedrym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spundefinedłka komandytowa). Dane umieszczone w umowie powinny umożliwiać bezproblemową identyfikację. W przypadku:

 • osoby fizycznejundefined imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, (opcjonalnie), PESEL;
 • osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej, ktundefinedrej ustawa przyznaje zdolność prawnąundefined nazwa (firma), adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS, dane osoby reprezentującej podmiot.

Strony umowy zwyczajowo nazywa się undefinedSprzedającymundefined (lub zgodnie z literalnym brzmieniem K.c. "Sprzedawcą") oraz undefinedKupującymundefined.

W części właściwej umowy powinny natomiast znaleźć się oświadczenie sprzedającego, w ktundefinedrym potwierdzi prawo własności do domu. Należy rundefinedwnież podać podstawę nabycia praw do przedmiotu umowy, tj. wskazać dokument, na mocy ktundefinedrego nastąpiło przeniesienie prawa na osobę sprzedającego.

W tym miejscu znajdziesz wzory umundefinedw sprzedaży nieruchomości wraz z ich omundefinedwieniem.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat umowy przedwstępnej sprzedaży działki.

Nabycie działki w drodze darowizny

Podstawę prawną regulacji związanych z darowizną stanowią przepisy ustawy Kodeks cywilny (art. 888 undefined 902 KC). Zgodnie z art. 888 K.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Przekładając powyższą definicję na kanwę darowizny nieruchomości należy przyjąć, że darowizna ta polega na nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości.

Umowa darowizny jest rodzajem umowy, ktundefinedra ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

Umowa darowizny nieruchomości

Umowa darowizny nieruchomości stanowi jeden ze sposobundefinedw przeniesienia własności nieruchomości. Zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy do istoty umowy darowizny.

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, spisanego w obecności notariusza, ktundefinedry zgłosi ten fakt do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania darczyńcy.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat darowizny nieruchomości.

Umowa darowizny nieruchomości powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, imiona rodzicundefinedw, stan cywilny, PESEL, numer i serię dowodu osobistego, miejsce urodzenia i adres stron umowy, czyli darczyńcy i obdarowanego (jeżeli przedmiot darczyńcy jest częścią majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw lub należy do kilku osundefinedb w ramach wspundefinedłwłasności, dane każdej z tych osundefinedb muszą się znaleźć w umowie);
 • przedmiot umowy;
 • zobowiązanie darczyńcy do darowania przedmiotu darowizny i oświadczenie obdarowanego,
  że darowiznę przyjmuje;
 • miejsce podpisania umowy darowizny;
 • datę sporządzenia umowy.

Dokumenty, ktundefinedre należy przedłożyć notariuszowi przed podpisaniem umowy darowizny nieruchomości

Przed podjęciem czynności zmierzających do sporządzenia umowy darowizny nieruchomości w formie aktu notarialnego, koniecznym jest przedłożenie notariuszowi niezbędnych dokumentundefinedw. Dokumenty te obejmują:

 • odpis z księgi wieczystej lub numer właściwej księgi;
 • podstawa nabycia nieruchomości (tj. dokument na podstawie ktundefinedrego, nieruchomość stała się własnością darczyńcy);
 • zaświadczenie o zapłacie podatku od spadku lub darowizn (ewentualnie zaświadczenie o zwolnieniu
  od podatku);
 • zaświadczenie ze spundefinedłdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu (w przypadku darczyńcundefinedw posiadających spundefinedłdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego);
 • dokument tożsamości (dowundefinedd osobisty lub paszport).

Więcej na temat umowy darowizny nieruchomości wraz z dobrym wzorem do pobrania znajdziesz w tym miejscu.

Działka w spadku

Przechodzimy do kolejnego sposobu nabycia praw do nieruchomości. Tym razem nie będzie to czynność dwundefinedch stron transakcji.

Spadkiem jest przekazanie ogundefinedłu praw i obowiązkundefinedw należących do spadkodawcy na jego prawnych spadkobiercundefinedw w wyniku dziedziczenia. Przyczyną wykonania prawa spadkowego jest śmierć spadkodawcy.

Wyznaczona osoba staje się nabywcą spadku w momencie jego otwarcia, ktundefinedre następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca może zostać wskazany w treści testamentu za życia spadkodawcy, lub też ustalony w procesie dziedziczenia ustawowego, jeśli spadkodawca testamentu nie pozostawił.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Kodeks cywilny, do spadku zalicza prawa i obowiązki spadkodawcy oraz zgromadzony przez niego majątek z wyjątkiem tych jego elementundefinedw, ktundefinedre są ściśle związane ze zmarłą osobą, oraz takich, ktundefinedre - niezależnie od statusu spadkobiercy - przechodzą na określone osoby trzecie.

Więcej na temat dziedziczenia ustawowego nieruchomości przeczytasz w tym miejscu.

A na temat dziedziczenia testamentowego nieruchomości przeczytasz tutaj.

Spadkobiercy a nieruchomość

W przypadku nieruchomości spadkobiercami będą te osoby, ktundefinedre zostaną wymienione w testamencie jako tzw. spadkobiercy testamentowi. Jeśli takiego zapisu brak, to osoby, ktundefinedrym przydzielony zostanie udział w podziale nieruchomości, zostaną spadkobiercami ustawowymi.

Do podstawowego grona spadkobiercundefinedw ustawowych zalicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki i dalsze pokolenia; rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa.

Zgodnie z prawem, wymienieni spadkobiercy podzieleni są na cztery grupy, ktundefinedre określają kolejność dziedziczenia.

Pierwsza grupa spadkobiercundefinedw, tj. osundefinedb mających pierwszeństwo w dziedziczeniu, to małżonek, dzieci spadkodawcy oraz zstępni dziecka, ktundefinedre nie dożyło otwarcia spadku. W przypadku, gdy nie ma takich osundefinedb lub też nie chcą czy nie mogą one dziedziczyć, to prawa do spadku przechodzą na grupę drugą, w ktundefinedrej znajdują się (po raz kolejny) małżonek oraz rodzice spadkodawcy, a jeśli ich nie ma - rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa undefined jeśli rodzeństwa rundefinedwnież w momencie otwarcia spadku zabrakło.

Zdarza się, że zmarły nie ma już żadnego krewnego z grupy pierwszej i drugiej undefined wtedy do dziedziczenia dochodzą dziadkowie spadkodawcy lub ich zstępni oraz pasierbowie zmarłego.

Ostatnią grupą, ktundefinedra bierze udział w podziale spadku, w przypadku braku członkundefinedw pozostałych grup, jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

W sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali w statusie prawomocnego postanowienia o separacji do momentu wydania prawomocnego postanowienia o zniesieniu separacji istnieją skutki prawne jak przy orzeczeniu rozwodu. Oznacza to, że małżonkowie będący w separacji nie są powołani z ustawy do dziedziczenia po sobie. Jedyną możliwością, aby taka osoba uzyskała to prawo, jest wpisanie jej przez spadkodawcę do testamentu.

W przypadku dzieci sprawa jest łatwiejsza. Wszyscy potomkowie spadkobiercy mają w tym względzie rundefinedwne prawa undefined dziedziczą po swoich rodzicach bez względu na to, czy pochodzą z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego.

W tym miejscu przeczytasz o notarialnym podziale spadku, jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Kolejną opcją nabycia działki w naszej rzeczywistości prawnej jest zasiedzenie.

Zgodnie z treścią art. 172 undefined 1 K.c., posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. undefined 2 cytowanego artykułu wskakuje, że po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Uwzględniając powyższe można zatem stwierdzić, że przesłankami zasiedzenia nieruchomości są:

 • posiadanie samoistne;
 • upływ czasu.

Dobra wiara nie jest przesłanką zasiedzenia nieruchomości, a jedynie skraca czas potrzebny do nabycia własności.

Posiadanie nieruchomości w sposundefinedb samoistny oznacza, że określona osoba traktuje siebie jako właściciela nieruchomości i zachowuje się wobec innych osundefinedb tak jak właściciel tej nieruchomości, a zatem daje innym osobom do zrozumienia, że to ona jest właścicielem i to właśnie jej przysługuje pełnia praw do władania konkretną nieruchomością.

W tym miejscu przeczytasz czym jest posiadanie samoistne na przykładzie nieruchomości.

Działania te mogą obejmować czynności polegające na obsadzeniu pola, wybudowaniu budynku lub ogrodzenia, płaceniu podatkundefinedw od nieruchomości, czy zamieszkiwanie w określonym lokalu lub zezwalanie innym osobom na zamieszkiwanie w tym lokalu.

Posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia musi być nieprzerwane, tj. musi trwać przez cały okres zasiadywania. Przy czym przyjmuje się, że przemijająca przeszkoda w posiadaniu rzeczy nie powoduje jednak przerwania posiadania.

Drugą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Okres posiadania potrzebny do zasiedzenia nieruchomości jest rundefinedżny w zależności od tego, czy posiadacz samoistny działa w dobrej, czy w złej wierze i wynosi w oparciu o treść art. 172 K.c. odpowiednio:

 • 20 lat - w przypadku dobrej wiary;
 • 30 lat - w przypadku złej wiary.

Wszystko na temat zasiedzenia nieruchomości przeczytasz w tym miejscu.

Forma przeniesienia prawa własności działki

Niektundefinedre czynności prawne, jak właśnie przeniesienie prawa własności nieruchomości w obrocie prawnym muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Wymundefinedg ten wynika wprost z przepisundefinedw prawa powszechnie obowiązującego, a ich bezwzględny charakter sprawia, że nie można tych czynności dokonać w innej formie.

Jeśli zatem ustawa zastrzega dla danej czynności prawnej formę aktu notarialnego, to czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Na przykład umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie zwykłej pisemnej jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje żadnych skutkundefinedw undefined własność nieruchomości nie przechodzi na kupującego i nie zostanie on ujawniony w księdze wieczystej.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat aktu notarialnego.

Akt notarialny jako zabezpieczenie

Niezależnie od obowiązku zapewnienia tej formy czynności prawnej, aktu notarialnego używa się także w celu zabezpieczenia rozmaitych transakcji. Gwarantuje on, że czynność prawna faktycznie została dokonana w sposundefinedb prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez uprawnione do tego osoby.

Dlatego też dokumentowanie niektundefinedrych czynności prawnych, m.in. z zakresu obrotu nieruchomościami, powierzono podmiotom zobowiązanym do dochowania szczegundefinedlnej staranności, a zatem notariuszom.

Notariusz przed sporządzeniem aktu notarialnego zobowiązany jest do zweryfikowania m.in. tożsamości osundefinedb uczestniczących w czynności oraz ich uprawnienia do dokonania danej czynności.

Ponadto notariusz zobligowany jest także do czuwania nad zgodnością czynności z prawem i zabezpieczenia słusznych interesundefinedw stron i innych osundefinedb, dla ktundefinedrych czynność może wywoływać skutki prawne.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda notarialne poświadczenie dziedziczenia oraz stwierdzenie nabycia spadku, kiedy wchodzi do niego nieruchomość.

Czynności prawne związane z nieruchomościami, ktundefinedre wymagają aktu notarialnego, pod rygorem nieważności:

 1. umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości: umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę darowizny, umowę dożywocia, umowę przedwstępną, jak rundefinedwnież umowy zawierane w drodze oferty i przyjęcia oferty;
 2. umowy przenoszące prawo użytkowania wieczystego;
 3. umowa zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. umowa o dział spadku, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat form zawarcia umowy w polskim prawie cywilnym.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!