Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystko co trzeba wiedzieć.

Czym właściwe jest i w jaki sposób się uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Czy możliwa jest jego zmiana, a jeśli tak to w jaki sposób można go zmienić? Jaki ma wpływ na rzeczywistość budowlaną?


O czym przeczytasz?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź na tak postanowione pytanie znajdziemy w z ustawie z dnia 27 maja 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest środkiem prawnym polityki przestrzennej.

Jego ustalenia kształtują wraz z innymi przepisami sposundefinedb wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ust. 1 ustawy). Jeśli dla danego terenu został uchwalony to w nim znajdziemy informacje w jaki sposundefinedb właściciel nieruchomości może zabudować swoją nieruchomość (art. 6 ust. 2 Ustawy). Zgodnie z art. 14 ust. 8 Ustawy jest on aktem prawa miejscowego.

Ponadto stanowi on podstawę planowania przestrzennego gminy, wojewundefineddztwa, kraju.

Studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego gminy

Ustalenia studium są wiążące dla organundefinedw gminy przy sporządzaniu planowym miejscowym. Zatem zanim gminy uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany Planem miejscowym, w pierwszej kolejności zobowiązane są uchwalić studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy, zwane studium.

Studium zatem stanowi podstawę pundefinedźniejszego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy studium sporządza i uchwala gmina w celu określenia swojej polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Podkreślić należy, iż studium odmiennie od planu miejscowego nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Procedura uchwalania studium rozpoczyna się uchwałą rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium. Wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną. Ustawodawca określił uwarunkowania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, przyrodnicze i prawnej, ktundefinedre powinny znaleźć się studium w art. 10 Ustawy.

Sprawy wymienione w tym przepisie stanowią elementy obligatoryjne każdego studium. Natomiast zgodność studium z przepisami prawnymi podlega ocenie wojewody, co wynika wprost z ustawy.

Co jeśli nie uchwalono studium?

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo uchwalając studium, nie określiła w nim obszarundefinedw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewundefineddzkim i metropolitalnym, ujętych w planie zagospodarowania wojewundefineddztwa, wojewoda, po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunkundefinedw wprowadzenia tych inwestycji do stadium, wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie.

Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza plan miejscowy albo jego zmianę dla obszaru, ktundefinedrego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenia zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak plan miejscowy.

Warto w tym miejscu nadmienić, że koszty takiego planu ponosi w całości gmina, ktundefinedrej obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. A zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, koszty sporządzenia Studium obciążają budżet gminy.

W tym miejscu przeczytasz co można zrobić kiedy nie ma uchwalonego planu na danym terenie.

Proces uchwalenia planu miejscowego

Procedura sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego została uregulowana w art. 17 ustawy. Najpierw rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Następnie wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta publiczne ogłasza o przystąpieniu do sporządzania planu.

Ogłoszenie to obejmuje także poinformowanie o możliwości składania wnioskundefinedw do planu (z podaniem formy miejsca i terminu nie krundefinedtszego niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy może wnieść uwagi do planu miejscowego. Zatem każdy kto jest właścicielem nieruchomości powinien sprawdzić czy dla gminy, w ktundefinedrej położona jest jego nieruchomość został uchwalony plan miejscowy i jakie jest przeznaczenie nim nieruchomości.

Natomiast jeśli plan miejscowy nie został uchwalony to warto uczestniczyć w takiej procedurze, gdyż w niej właściciel nieruchomości może zmienić przeznaczenie swojej nieruchomości. Ważne jest aby złożyć stosowny wniosek w okresie właśnie wyżej wymienionych 21 dni.

Wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek wystąpienia także o uzgodnienia i opinie do projektu planu do odpowiednich instytucji i organundefinedw, tj. komisji urbanistyczno-architektonicznej czy wojewody. Pełna ich lista znajduje się w art. 17 ust. 6 ustawy.

Następnie wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, rozpatrując złożone wnioski, w tym wniosku właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia ich nieruchomości. Następnie wprowadzania zmiany wynikające z uzyskanym opinii i dokonanych uzgodnień oraz ponownie ogłasza w sposundefinedb określony powyżej, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia planu.

Wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres do 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz możliwością składania uwag do projektu planu. Zachęca się mieszkańcundefinedw danej gminy do wzięcia udziału w takiej dyskusji, celem poznania na jak wcześniejszym etapie planowanych w gminie rozwiązań planistycznych.

Następnie następuje rozpatrzenie przez wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta uwag do projektu planu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu na ich składanie.

W dalszej kolejności wprowadzane są do projektu planu zmian wynikające z rozpatrzonych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia i opinie. Po czym następuje przekazanie projektu planu do rady gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uchwalenie planu miejscowego następuje po uprzednim stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń zawartych w obowiązującym studium. Plan miejscowy uchwalany jest przez radę gminy. Plan miejscowy składała się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, zaś część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia, ktundefinedre stanowią załączniki do uchwały.

Następnie wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. Powyższe ma na celu uzyskanie oceny wojewody o zgodności uchwały jej załącznikundefinedw i dokumentacji prac planistycznych z przepisami prawnymi.

Warto pamiętać, że uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewundefineddztwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy uchwała ta podlega rundefinedwnież publikacji na stronie internetowej gminy. Zatem każdy ma do niej dostęp za pośrednictwem Internetu.

Skutek wejścia w życie planu miejscowego

Skutek wejścia w życie planu miejscowego określony został w art. 34 ustawy, zgodnie z ktundefinedrym nie powoduje on utraty mocy obowiązującej innych planundefinedw zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego w nim terenu. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu utrata mocy obowiązywania planu miejscowego nie powoduje wygaśnięcia decyzji administracyjnych wydanych na podstawie tego aktu.

Ustawodawca przewidział wyjątek od tej zasady, ktundefinedry określony został w art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust 2 Ustawy. Zatem wyjątkiem od głundefinedwnej zasady jest wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jeżeli dla terenu uchwalono plan miejscowy, ktundefinedrego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została wydana jeszcze ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Warto pamiętać, że na skutek wejścia w życie planu miejscowego może ulec zmiana przeznaczenia nieruchomości. Tereny, ktundefinedrych przeznaczenie zmienia plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposundefinedb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposundefinedb ich tymczasowego zagospodarowania.

Ustawodawca przewidział, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jego części w dotychczasowy sposundefinedb lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykup nieruchomości lub jej części.

Więcej na temat wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy przeczytasz w tym miejscu.

Zmiana planu miejscowego

Przechodząc do ostatniego aspektu niniejszego artykuły należy zadać pytanie czy zmiana planu miejscowego jest dopuszczalna? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, ponieważ ustawodawca w art. 27 ustawy przewidział taką możliwość.

Zmienić można zarundefinedwno plan miejscowy, jak i studium. Natomiast zmiana taka może zostać dokonana jedynie przy zachowaniu całej procedury jak przy uchwalaniu planu miejscowego czy studium.

Powyższe pokazuje jak ważnym jest czynne uczestnictwo w takiej procedurze, gdyż jest ona taka sama jak przy jej uchwalaniu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!