Kategoria obiektu budowlanego. Co to takiego i kiedy ma znaczenie? Prześwietlamy prawo budowlane.

Konieczność ustalenia kategorii obiektu budowlanego pojawia się na etapie tworzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Jakie kategorie obiektów budowlanych wyróżnia Prawo budowlane i jakie są ich współczynniki?


O czym przeczytasz?

Co to jest obiekt budowlany?

Zgodnie z treścią art. 3 prawa budowlanego obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobundefinedw budowlanych.

Powyższa definicja jest klasycznym przykładem małego błędnego koła, znanego logice jako ingotum per ignotum (nieznane przez nieznane). Trzeba zatem wyjaśnić co kryje się pod poszczegundefinedlnymi pojęciami tej definicji.

Budynek to taki obiekt budowlany, ktundefinedry jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegrundefinedd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tu można jeszcze wyrundefinedżnić podkategorię budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w ktundefinedrym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwundefinedch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

Budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, należą do niej takie obiekty jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ściekundefinedw, składowiska odpadundefinedw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłundefinedw, piecundefinedw przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotundefinedw składających się na całość użytkową.

W tym miejscu wartym odnotowania są wolno stojące, trwale związane z gruntem, tablice i urządzenia reklamowe, ktundefinedre są obiektami budowlanymi (a dokładniej undefined budowlami) i podlegają przepisom ustawy prawo budowlane.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat uchwały krajobrazowej w aspekcie urządzeń reklamowych.

Obiekty małej architektury są to niewielkie obiekty, a w szczegundefinedlności:

 • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 • posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Czym jest kategoria obiektu budowlanego?

Kategoria obiektu budowlanego stanowi wypadkową charakterystykę określonego obiektu budowlanego - jego nazwy ze względu na sposundefinedb użytkowania, wielkości, wysokości, długości, powierzchni czy kubatury.

Kategorie obiektundefinedw budowlanych zostały wykazane w załączniku do ustawy Prawo budowlane. Załącznik ten wskazuje także wspundefinedłczynniki kategorii obiektundefinedw budowlanych (k) oraz wspundefinedłczynniki wielkości obiektundefinedw (w).

Kategoria obiektu budowlanego w procesie budowy obiektu

Konieczność zapoznania się z kategorią obiektu budowlanego ciąży na inwestorze, ktundefinedry zobowiązany jest do jej wskazania we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Obowiązek ten jest istotny, bowiem organ administracji architektoniczno-budowlanej rozpatrujący wniosek inwestora sprawdza, czy wskazana kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z zawartą w prawie budowlanym klasyfikacją.

Kategoria obiektu budowlanego nabiera szczegundefinedlnego znaczenia na etapie oddawania obiektu do użytkowania, bowiem określa sposundefinedb użytkowania i zakres wymaganej w postępowaniu dokumentacji.

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 Prawa budowlanego, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

 1. V, IX-XVI,
 2. XVII - z wyjątkiem warsztatundefinedw rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdundefinedw, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
 3. XVIII - z wyjątkiem obiektundefinedw magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynkundefinedw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
 4. XX,
 5. XXII - z wyjątkiem placundefinedw składowych, postojowych i parkingundefinedw,
 6. XXIV - z wyjątkiem stawundefinedw rybnych,
 7. XXVII - z wyjątkiem jazundefinedw, wałundefinedw przeciwpowodziowych, opasek i ostrundefinedg brzegowych oraz rowundefinedw melioracyjnych,
 8. XXVIII-XXX.

W sytuacji, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na kategorię obiektu, ktundefinedre nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wystarczające jest złożenie do urzędu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia nadzundefinedr budowlany nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć użytkowanie obiektu. W innych przypadkach trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie.

Jak zostało to już wskazane wcześniej, kategoria budowlanego ma też znaczenie przy tworzeniu projektu budowlanego, ponieważ może wskazywać na określone wymagania związane z obiektem, ktundefinedre projekt musi uwzględnić.

Rodzaje kategorii obiektu budowlanego oraz wspundefinedłczynniki (k) i (w)

Załącznik do ustawy Prawo budowlane wskazuje następujące kategorie obiektundefinedw budowlanych i właściwych dla nich wspundefinedłczynnikundefinedw kategorii obiektundefinedw (k) i wspundefinedłczynnikundefinedw wielkości obiektundefinedw (w):

1.kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 2,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

2. kategoria II - budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 1,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

3. kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwundefinedch stanowisk włącznie:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 1,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

4. kategoria IV - elementy drundefinedg publicznych i kolejowych drundefinedg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 5,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

5. kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

6. kategoria VI undefined cmentarze:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 8,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

7. kategoria VII - obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 7,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

8. kategoria VIII - inne budowle:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 5,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) undefined 1,0;

9. kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placundefinedwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodundefinedw zoologicznych i botanicznych:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 4,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

10. kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 6,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

11. kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 4,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

12. kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędundefinedw centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądundefinedw i trybunałundefinedw, więzień i domundefinedw poprawczych, zakładundefinedw dla nieletnich, zakładundefinedw karnych, aresztundefinedw śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 5,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

13. kategoria XIII undefined pozostałe budynki mieszkalne:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 4,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

14. kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 15,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

15. kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jaki: hale sportowe i widowiskowe i kryte baseny:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 9,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

16. kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 12,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

17. kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdundefinedw, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwundefinedch stanowisk, budynki dworcowe:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 15,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

18. kategoria XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwundefinedrnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

19. kategoria XIX undefined zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazundefinedw oraz innych produktundefinedw chemicznych:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 2500 undefined 1, 0, undefined 2500- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

20. kategoria XX undefined stacje paliw:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 15,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1000 undefined 1, 0, undefined 1000- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

21. kategoria XXI undefined obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1000 undefined 1, 0, undefined 1000- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

22. kategoria XXII undefined place składowe, postojowe, składowiska odpadundefinedw, parkingi:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 8,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1000 undefined 1, 0, undefined 1000- 5000 undefined 1,5, undefined 5000-10 000 undefined 2,0, undefined 10 000 undefined 2,5;

23. kategoria XXIII undefined obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowisko:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1 undefined 1, 0, undefined 1- 10 undefined 1,5, undefined 10 -20 undefined 2,0, undefined 20 undefined 2,5;

24. kategoria XXIV undefined obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 9,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1 undefined 1, 0, undefined 1- 10 undefined 1,5, undefined 10 -20 undefined 2,0, undefined 20 undefined 2,5;

25. kategoria XXV undefined drogi i kolejowe drogi szynowe:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 1,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1 undefined 1, 0, undefined 1- 10 undefined 1,5, undefined 10 -20 undefined 2,0, undefined 20 undefined 2,5;

26. kategoria XXVI undefined sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 8,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 1 undefined 1, 0, undefined 1- 10 undefined 1,5, undefined 10 -20 undefined 2,0, undefined 20 undefined 2,5;

27. kategoria XXVII undefined budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 9,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 20 undefined 1, 0, undefined 20 - 100 undefined 1,5, undefined 100 -500 undefined 2,0, undefined 500 undefined 2,5;

28. kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 5,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 20 undefined 1, 0, undefined 20 - 100 undefined 1,5, undefined 100 -500 undefined 2,0, undefined 500 undefined 2,5;

29. kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 10,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 20 undefined 1, 0, undefined 20 - 100 undefined 1,5, undefined 100 -500 undefined 2,0, undefined 500 undefined 2,5;

30. kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobundefinedw wodnych, jak: ujęcia wundefinedd morskich i śrundefineddlądowych, budowle zrzutundefinedw wundefinedd i ściekundefinedw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ściekundefinedw:

 1. wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) undefined 8,0,
 2. wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w): undefined 50 undefined 1, 0, undefined 50 - 100 undefined 1,5, undefined 100 -500 undefined 2,0, undefined 500 undefined 2,5.

Kary i opłata legalizacyjna

Wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) oraz wspundefinedłczynnik wielkości obiektu (w) są szczegundefinedlnie ważne w sytuacji, gdy naliczana jest opłata za przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganych formalności lub kwota za legalizację samowoli budowlanej.

Kara za budowę niezgodną z ustaleniami w pozwoleniu na budowę wyliczana jest w oparciu o następujący wzundefinedr:

500,00 zł x wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) x wspundefinedłczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

Kara za użytkowanie budynku bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia wyliczana jest w oparciu o wzundefinedr:

5000,00 zł x wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) x wspundefinedłczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

Opłata za legalizację samowoli budowlanej obliczana jest według wzoru:

25.000,00 zł x wspundefinedłczynnik kategorii obiektu (k) x wspundefinedłczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!