Jak sprawdzić kto jest zameldowany w mieszkaniu?

Dlaczego to, kto jest zameldowany w mieszkaniu jest takie ważne? Każdy, kto planuje zakup nieruchomości z rynku wtórnego powinien zweryfikować nieruchomość. Jej stan faktyczny, jak i prawny, a zatem także to czy w lokalu jest ktoś zameldowany.


O czym przeczytasz?

Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z pundefinedźn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorundefinedw i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z pundefinedźn. zm.) na terenie Polski obowiązuje obowiązek meldunkowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 w/w ustawy obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Jako ciekawostka, miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śrundefineddlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Przez określenie pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie takiego obywatela poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Rundefinedwnocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Zameldowanie osoby bez zdolności do czynności prawnych lub przez pełnomocnika

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność, obowiązek meldunkowy spełnia przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspundefinedlnego pobytu (art. 24 ustawy).

Zatem każdy rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonuje obowiązek meldunkowy za osoby, ktundefinedre:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (zgodnie z art. 33 undefined 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku undefined Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 roku poz. 54 i 187), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w ktundefinedrym się zameldowała.

Adres zamieszkania a adres zameldowania

Adresu zameldowania nie należy mylić z adresem zamieszkania. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w ktundefinedrej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ustawodawca przewidział, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Na marginesie wskazać należy, że miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodzicundefinedw albo tego z rodzicundefinedw, ktundefinedremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub ktundefinedremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Natomiast jeżeli władza rodzicielska przysługuje na rundefinedwni obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzicundefinedw, u ktundefinedrego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodzicundefinedw, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W przypadku osoby pozostającej pod opieką, miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania opiekuna.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Gdzie szukać informacji na temat meldunku?

Informacje w zakresie tego czy w danym mieszkaniu jest ktoś zameldowany znajdziemy w urzędzie miasta lub gminy, a dokładniej rzecz ujmując w wydziale ewidencji ludności, ponieważ ten wydział zajmuje się także meldunkiem.

Informacje w zakresie tego czy w danym mieszkaniu jest ktoś zameldowany w/w organ administracji wydaje na wniosek zainteresowanego. Zanim o wniosku to wskazać należy, że każdy nabywca powinien zażądać od sprzedającego mieszkania, aby do umowy sprzedaży sprzedający przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu miasta lub gminy potwierdzające, że w danym mieszkaniu nikt nie jest zameldowany.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności? Na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy, że każdy, kto wykaże interes prawny i potwierdzi przedmiotowy interes prawnym stosownymi dokumentami. Takie dokumenty trzeba koniecznie załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.

Mając na uwadze powyższe rodzi się pytanie co może być takim dokumentem? Mianowicie dokument potwierdzający prawo do mieszkania, czyli np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądowe.

Opłata od wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Wniosek o wydanie o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności podlega opłacie skarbowej, ktundefinedra należy uiścić a dowundefinedd uiszczenia takiej opłaty należy załączyć do wniosku składanego w urzędzie miasta lub gminy. Opłata skarbowa od wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wynosi 17 zł.

Jeśli osoba zainteresowana działa przez pełnomocnika, to w takim przypadku poza oryginałem pełnomocnictwa bądź odpisem pełnomocnictwa poświadczonym za zgodność z oryginałem załączyć należy, także potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej pełnomocnictwa. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności składanego w urzędzie gminy bądź miasta wniosku załączyć należy uiszczoną opłatę skarbową w wysokości 17 zł od przedmiotowego wniosku. Jeśli osoba zainteresowana działa prze pełnomocnika to do wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności załączyć należy także uiszczoną opłatę skarbową w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy uiścić na odpowiednie rachunku bankowe, wskazane przez urząd miasta lub gminy do ktundefinedrego osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.

Czy jest się czego obawiać? Teoria a życie.

Mimo, że procedura zameldowania nie jest specjalnie skomplikowana, co w łatwy sposundefinedb pozwala najemcy na uzyskanie meldunku, to jednak sam fakt zameldowania kogokolwiek w mieszkaniu nie daje nikomu prawa do przebywania w mieszkaniu, jeśli np. utraci do niego prawo (m.in. w wyniku eksmisji).

W przypadku najemcy prawo do przebywania w lokalu zawsze wynika z umowy najmu mieszkania. Jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta i obowiązuje, to najemca ma prawo przebywać w mieszkaniu.

I odwrontnie, jesli umowa najmu mieszkania nie obowiązuje, to najemca nie ma prawa przebywać w mieszkaniu, nawet jeśli faktycznie posiada w nim meldunek. Co do zasady...

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu nie wpływa rundefinedwnież w żaden sposundefinedb na zakres praw i obowiązkundefinedw najemcy i wynajmującego. Tak samo jak fakt meldunku nie zwiększa praw najemcy, tak samo nie można stwierdzić, że ogranicza w jakiś sposundefinedb prawa wynajmującego.

Tyle w terorii. W praktyce, w przypadku problemundefinedw z niesfornym lokatorem, ktundefinedry nie zamierza opuścić naszej nieruchomości interwencja policji zaczyna (i często kończy się ) na pytaniu o meldunek. I na nic tłumaczenie, że nawet jeśli takowy jest, to bardziej do celundefinedw administracyjnych. To wszystko jest oczywiście do "okręcenia" ale kosztuje sporo nerwundefinedw i wcanie nie tak mało czasu.

Jak wygląda sprawa wymeldowania

Wymeldowania z miejsca pobytu, co do zasady, powinien dokonać sam zainteresowany, a zatem osoba, ktundefinedra opuszcza jakieś miejsce i melduje się w nowym.

Wymeldowanie powinno nastąpić najpundefinedźniej w dniu, w ktundefinedrym nastąpi wyprowadzka z miejsca zameldowania na pobyt stały. Można tego dokonać także podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu. W takiej sytuacji organ zamelduje osobę w nowym miejscu, jednocześnie automatycznie wymeldowując z poprzedniego.

W przypadku mieszkań wynajmowanych, jeśli lokator zaniedba tę kwestię, wymeldować może go rundefinedwnież właściciel mieszkania. W tym celu właściciel mieszkania składa wniosek o tzw. administracyjne wymeldowanie, w ktundefinedrym wskazuje datę wyprowadzki lokatora (muszą minąć przynajmniej trzy miesiące), przyczynę wyprowadzki oraz obecne miejsce pobytu. W praktyce jest niestety bardzo trudne.

Ważne! Im więcej danych dotychczasowego najemcy właściciel wskaże we wniosku o administracyjne wymeldowanie, tym szybciej nastąpi skuteczne wymeldowanie z lokalu.

W tym miejscu przeczytasz wiecej o tym, jak takiego wymeldować kogoś z naszego mieszkania.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!