Zakup mieszkania przed ślubem. Czy mieszkanie kupione przez ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Sprawa mieszkania kupionego przez jednego z małżonków zawsze wymaga wyjaśnienia. Czy możliwa jest sytuacja, w której mieszkanie zakupione po ślubie zostanie zaliczone do majątku osobistego jednego?


O czym przeczytasz?

Para, ślub, mieszkanie

Zdarza się, że pary planujące zawarcie związku małżeńskiego decydują się na zakup mieszkania jeszcze przed tą doniosłą duchowo i cywilnie datą. W jaki sposundefinedb kształtuje się prawo własności mieszkania w sytuacji zakupu mieszkania przez jednego, a jak przez oboje przyszłych małżonkundefinedw?

Czy po zawarciu małżeństwa zakupione przed ślubem mieszkanie uwzględniane jest w majątku wspundefinedlnym małżonkundefinedw? Interesującą kwestią pozostaje zagadnienie związane z zakupem mieszkania do majątku osobistego przez jednego z małżonkundefinedw w czasie trwania małżeństwa.

Majątek wspundefinedlny a majątek osobisty małżonkundefinedw

W czasie trwania małżeństwa można wyrundefinedżnić takie przedmioty majątkowe, ktundefinedre należą do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw oraz takie, ktundefinedre są kwalifikowane jako należące do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw.

Do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw zalicza się: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonkundefinedw, dochody z majątku wspundefinedlnego, jak rundefinedwnież z majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonkundefinedw oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 33 KRIO, przedmiotami należącymi do majątku osobistego (odrębnego) każdego z małżonkundefinedw są m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspundefinedlności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspundefinedlności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonkundefinedw oraz prawa niezbywalne, ktundefinedre mogą przysługiwać tylko jednej osobie.

Zakup mieszkania przez ślubem przez jednego z małżonkundefinedw

Zgodnie z treścią art. 31 undefined 1 KRIO z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspundefinedlność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkundefinedw lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspundefinedlnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw.

Uwzględniając powyższą regulację należy wskazać, że mieszkanie zakupione przez jednego z przyszłych małżonkundefinedw, chociażby w celu wspundefinedlnego zamieszkania, nie wchodzi do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw, bowiem jego zakup nastąpił przed zawarciem związku małżeńskiego, a zatem przed powstaniem wspundefinedlności majątkowej.

Więcej o ustroju małżeńskiej wspundefinedlności majątkowej przeczytasz tutaj.

Majątek przed ślubem. Po ślubie wspundefinedlny lub osobisty

Wskazałem już wcześniej, że mieszkanie zakupione przez jednego z małżonkundefinedw przed zawarciem związku małżeńskiego należy do majątku osobistego tego małżonka. Zostało bowiem nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego i powstaniem wspundefinedlności majątkowej małżeńskiej. Sytuacja ta może jednak generować pewne problemy jeżeli po ślubie konieczne okaże się dalsze regulowanie rat kredytu hipotecznego zaciągniętego przez jednego z małżonkundefinedw na zakup mieszkania.

Zgodnie z treścią art. 31 undefined 2 KRIO do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw zaliczane są w szczegundefinedlności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonkundefinedw;
  2. dochody z majątku wspundefinedlnego, jak rundefinedwnież z majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego
    z małżonkundefinedw;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Na szczegundefinedlną uwagę zasługuje punkt pierwszy przywołanego powyżej przepisu. W konsekwencji, dochody obojga małżonkundefinedw uzyskane po zawarciu małżeństwa traktowane są jako majątek wspundefinedlny. Zatem obowiązek spłaty kredytu na mieszkanie zakupione przez jednego z małżonkundefinedw przed zawarciem małżeństwa obciążać będzie oboje małżonkundefinedw. Są to tak zwane nakłady i wydatki na majątek osobisty małżonka z majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw.

Czy można odzyskać zwrot nakładundefinedw na mieszkanie zakupione przez jednego z małżonkundefinedw przed ślubem

Zgodnie z ustawą małżonkowie mają rundefinedwne udziały w majątku wspundefinedlnym. Jednak z ważnych powodundefinedw, każdy z małżonkundefinedw może żądać, żeby ustalenie udziałundefinedw w majątku wspundefinedlnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia w ktundefinedrym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Warto jednak wskazać, że przy ocenie stopnia w jakim każdy z małżonkundefinedw przyczynił się do powstania majątku wspundefinedlnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspundefinedlnym gospodarstwie domowym.

W jaki sposundefinedb można odzyskać nakłady poniesione na mieszkanie zakupione przez jednego z małżonkundefinedw przed zawarciem związku małżeńskiego? Odpowiedź na powyższe pytanie została przez ustawodawcę wskazana wprost w treści art. 45 KRIO.

Każdy z małżonkundefinedw powinien zwrundefinedcić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspundefinedlnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatkundefinedw i nakładundefinedw koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochundefinedd. Może także żądać zwrotu wydatkundefinedw i nakładundefinedw, ktundefinedre poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspundefinedlny. Nie można żądać zwrotu wydatkundefinedw i nakładundefinedw zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspundefinedlności.

Warto jednak mieć na względzie, że zwrotu nakładundefinedw dokonuje się co do zasady dopiero przy podziale majątku wspundefinedlnego. Ewentualnie, jeśli wymaga tego dobro założonej rodziny, sąd może nakazać wcześniejszy ich zwrot.

Zakup mieszkania do wspundefinedlnego zamieszkania przez oboje przyszłych małżonkundefinedw

Jak wskazałem wyżej, w przypadku zakupu mieszkania przez jednego z małżonkundefinedw przed zawarciem związku małżeńskiego zostanie ono zaliczone do majątku osobistego małżonka. A jak będzie wyglądała sytuacja, gdy mieszkanie zostanie wprawdzie zakupione przed ślubem, ale środki na jego zakup będą pochodziły od oboga przyszłych małżonkundefinedw? Niestety, zakupione mieszkanie nie zostanie uwzględnione w majątku wspundefinedlnym małżonkundefinedw.

Mieszkanie zakupione przed zawarciem małżeństwa zaliczane jest do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw, bowiem dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspundefinedlność majątkowa. W konsekwencji, nawet po zawarciu małżeństwa, mieszkanie obciążone będzie wspundefinedłwłasnością w częściach ułamkowych i nie znajdą zastosowania przepisy o ustawowej wspundefinedlności małżeńskiej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 33 pkt 1 KRIO do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspundefinedlności ustawowej.

Uwzględniając powyższe, zarundefinedwno w przypadku zakupu mieszkania przed zawarciem małżeństwa, jak w przypadku jego rozpadu undefined mieszkanie będzie należało do każdego małżonka odrębnie, a zatem do majątku osobistego każdego z nich.

Więcej na temat wspundefinedłwłasności mieszkania przeczytasz tutaj.

Zakup mieszkania do majątku osobistego przed jednego z małżonkundefinedw w czasie trwania małżeństwa

A co jeśli małżonkowie połączeni są już węzłem małżeńskim, ale jeden z nich podejmuje decyzję o zakupie mieszkania do majątku osobistego?

Sytuacja ta może mieć miejsce m.in. w przypadku, w ktundefinedrym małżonek w celu zakupu mieszkania zdecyduje się na sprzedaż działki odziedziczonej po zmarłych dziadkach. W takiej sytuacji zakupiona nieruchomość zaliczona zostanie do majątku osobistego małżonka.

Na marginesie warto tylko wskazać, że nic nie stoi na przeszkodzie aby za pieniądze uzyskane np. w ramach sprzedaży odziedziczonej działki zakupić mieszkanie, ktundefinedre następnie uwzględnione zostanie w majątku wspundefinedlnym małżonkundefinedw. W takiej sytuacji, koniecznym będzie złożenie przez drugiego małżonka określonego oświadczenia w ktundefinedrym wyrazi on zgodę na transakcję. Warto jednak pamiętać, że zgoda ta wymaga formy aktu notarialnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!