REGULAMIN SERWISU MIESZKANIE.PL


Definicje

 1. Konto – wyodrębniona część Serwisu przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu poczty elektronicznej, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 2. Oferta – publikowana przez Użytkownika w Serwisie informacja o ofercie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości;

 3. Ogłoszeniodawca – Użytkownik publikujący Ofertę w Serwisie;

 4. Polityka prywatności – polityka prywatności Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu oraz określająca zasady korzystania z plików cookies, dostępna pod adresem: https://mieszkanie.pl/polityka-prywatnosci;

 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://mieszkanie.pl/, wraz ze wszystkimi podstronami;

 7. Usługodawca – Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568;

 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, szczegółowo określone w Regulaminie;

 9. Użytkownik (i) pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  (ii) osoba prawna lub (iii) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia Usług, w tym minimalne wymagania techniczne niezbędne prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.

 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w Serwisie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Serwisu.

 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 6. Informacje na temat zasad przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu zawiera Polityka Prywatności.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Mieszkanie.pl zaleca korzystanie z najnowszego oficjalnego wydania (wersji) przeglądarki internetowej, spośród Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.


ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

  1. rejestracja i utrzymanie Konta w Serwisie;

  2. przeglądanie treści i materiałów udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

  3. wyszukiwanie i przeglądanie Ofert;

  4. publikowanie Ofert w Serwisie;

  5. tworzenie i publikowanie profilu Użytkownika (dostępna wyłącznie dla Użytkownika indywidualnego)

  6. tworzenie rekomendacji ofert i profili dla zarejestrowanych użytkowników, za pomocą mechanizmu rekomendacji;

  7. pozostałe Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu opisane w Regulaminie lub odrębnych regulaminach, w tym:

   • publikacja tzw. wizytówki Użytkownika w Serwisie (dostępna wyłącznie dla agencji mieszkaniowych i deweloperów);

    • udostępnieniu Użytkownikom ofert towarów oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, w szczególności sklepy internetowe z branży wyposażenia wnętrz;

    • usług projektowania lokali mieszkalnych online (szczegółowe zasady świadczenia usługi określa odrębny regulamin);

    • usług sprzedaży pakietów materiałów wykończeniowych (szczegółowe zasady świadczenia usługi określa odrębny regulamin);

 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 3. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu oraz niektórych Usług świadczonych za jego pośrednictwem, konieczne jest posiadanie aktywnego Konta przez Użytkownika.

 4. Zakres oferowanych Usług może różnić się w zależności rodzaju Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje dostępności wszystkich Usług świadczonych w Serwisie dla wszystkich Użytkowników.

 5. Świadczenie określonych Usług może następować odpłatnie. Szczegółowe warunki handlowe danej Usługi, w tym wynagrodzenie Usługodawcy, zawiera opis Usługi zawarty na właściwej podstronie Serwisu.


KONTO W SERWISIE

 1. Proces rejestracji Konta w Serwisie obejmuje wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie oraz aktywację Konta za pośrednictwem linku wysłanego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

 2. Serwis oferuje różne rodzaje Kont w zależności od rodzaju Użytkownika:

  1. Konto Użytkownika indywidualnego, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości;

  2. Konto Użytkownika będącego agencją nieruchomości;

  3. Konto Użytkownika będącego deweloperem.

 3. Podczas rejestracji Konta Użytkownik:

  1. oświadcza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje jego treść;

  2. oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności oraz akceptuje jej treść;

  3. może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych polegających na otrzymywaniu informacji dotyczących oferty produktów i usług oraz działań Usługodawcy na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 4. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną osoba fizyczna działająca w jej imieniu oświadcza i gwarantuje, że jest należycie umocowana do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej i zaciągania w jej imieniu zobowiązań na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. W przypadku braku aktywacji zarejestrowanego Konta w terminie 14 dni od jego rejestracji Usługodawca ma prawo usunąć nieaktywne Konto oraz dane Użytkownika podane w trakcie procesu rejestracji.

 6. W trakcie rejestracji Konta, jak również podczas korzystania z Serwisu Użytkownik jest obowiązany każdorazowo do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji danych udostępnionych Usługodawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniechań w tym względzie.

 7. Usługodawcy przysługuje prawo podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zweryfikowania prawdziwości, aktualności oraz kompletności danych podanych przez Użytkownika będącego agencją nieruchomości lub deweloperem. W tym celu Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od takiego Użytkownika przesłania właściwych dokumentów. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta takiego Użytkownika niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 8. Konto jest udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 9. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto danego rodzaju.

 10. Użytkownik nie może korzystać z Konta osoby trzeciej, jak również udostępniać swojego Konta do korzystania osobie trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych dostępowych do Konta w poufności. Udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim następuje na ryzyko Użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym względzie.

 11. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu za pośrednictwem panelu logowania dostępnego w Serwisie. Loginem Użytkownika jest adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

 12. Użytkownik będący agencją nieruchomości lub deweloperem może w ramach własnego Konta dodać jedno lub większą liczbę Kont zależnych dla osób działających w jego imieniu i na jego rzecz (pracowników, agentów etc.) (subkonto). Zakres uprawnień subkonta jest definiowany przez Użytkownika w trakcie dodawania subkonta i może być modyfikowany w dowolnym momencie przez Użytkownika. Każde subkonto wymaga odrębnej aktywacji za pośrednictwem linku wysłanego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie procesu dodawania subkonta. Każde subkonto jest identyfikowane za pomocą adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w trakcie procesu dodawania subkonta oraz dostępnie indywidualne za pośrednictwem panelu logowania. Użytkownik subkonta jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usunięcie Konta z Serwisu skutkuje automatycznym usunięciem z Serwisu wszystkich subkont przypisanych do niego.

 13. Użytkownik będący agencją nieruchomości lub deweloperem może w ramach posiadanego Konta tworzyć i przechować listy klientów Użytkowników. Usługa jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu do Konta. Klienci dodani do listy nie stają się Użytkownikami Serwisu. Dodając dane Klientów oraz przechowując je w bazie Usługodawcy Użytkownik zapewnia, że ma podstawę prawną ku temu. Usługodawca nie wykorzystuje danych klientów dodanych do listy Użytkownika do własnych celów.

 14. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rejestracji Konta oraz korzystania z Usług na rzecz osoby trzeciej.


TREŚCI I MATERIAŁY PUBLIKOWANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ W SERWISIE

 1. Treści i materiały udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowią w szczególności (i) oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), ani (ii) jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji użytkownika jako inwestora.

 2. Wszystkie informacje zawarte w treściach i materiałach publikowane przez Usługodawcę w Serwisie są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów według stanu na dzień ich publikacji w Serwisie, jednakże Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, ani nie daje żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie aktualności, prawdziwości i kompletności informacji zawartych w treściach i materiałach publikowanych przez Usługodawcę w Serwisie.


OFERTY

 1. Przeglądanie i wyszukiwanie Ofert jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.

 2. Użytkownik może zlecić Usługodawcy publikację Oferty w Serwisie. Usługa publikacji Ofert jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu do Konta.

 3. Użytkownik dodaje Ofertę przeznaczoną do publikacji za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta. Użytkownik będący agencją nieruchomości lub deweloperem w celu dodania Oferty do publikacji może skorzystać z funkcjonalności importowania listy ogłoszeń z systemu CRM Użytkownika do systemu Usługodawcy, z pominięciem formularza.

 4. Jedna Oferta może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.

 5. Wypełniając formularz Oferty Ogłoszeniodawca jest zobowiązany każdorazowo do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Oferty oraz danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych. Za naruszenie Regulaminu uważa się, m.in publikację Ofert w niewłaściwej kategorii, publikowanie Oferty sprzedaży zamiast najmu, znaczące zaniżanie wartości przedmiotu Oferty, względem cen rynkowych, manipulowanie ceną, zamieszczanie nieaktualnych Ofert, zamieszczanie linków do zewnętrznych stron.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej poprawności dodanej Oferty, w tym danych podanych przez Ogłoszeniodawcę oraz odmowy publikacji Oferty w formie zaproponowanej przez Użytkownika lub jej usunięcia w przypadku, gdy narusza ona Regulamin. W przypadku publikacji Oferty przez Ogłoszeniodawcę w niewłaściwej kategorii spośród dostępnych w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia takiej Oferty do właściwej kategorii, powiadamiając Ogłoszeniodawcę o tym fakcie.

 7. Zlecając publikację Oferty Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością będącej przedmiotem Oferty w zakresie w niej określonym, w szczególności jest właścicielem nieruchomości. W przypadku Ogłoszeniodawcy będącego agencją nieruchomości, Ogłoszeniodawca oświadcza, że działa w imieniu lub na rzecz osoby uprawnionej do dysponowania nieruchomością będącej przedmiotem Oferty oraz w zakresie w niej określonym, w szczególności właściciela nieruchomości.

 8. Umowa o publikację Oferty w Serwisie zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zlecenia Użytkownika oraz pod warunkiem uiszczenia z góry opłaty za publikację Oferty. Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 9. Umowa o publikację Oferty zostaje zawarta na czas określony wybrany przez Ogłoszeniodawcę spośród oferowanych przez Usługodawcę. O ile w opisie Usługi nie określono wyraźnie inaczej, okres publikacji Oferty w Serwisie jest liczony w dniach kalendarzowych, począwszy od dnia aktywacji Oferty (publicznego udostępnienia Oferty w Serwisie), jednakże w każdym przypadku nie wcześniej niż z dniem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę opłaty za publikację Oferty.

 10. W przypadku Ogłoszeniodawcy będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi po upływie okresu na skorzystanie przez takiego Ogłoszeniodawcę z prawa odstąpienia od Umowy, chyba że taki Ogłoszeniodawca wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.

 11. Ogłoszeniodawca może w okresie publikacji Oferty zmienić jej warunki. Usługodawca dołoży starań, aby zmiany takie były publikowane w Serwisie w czasie rzeczywistym.

 12. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zakończyć publikację Oferty, bez podawania przyczyn. W takim przypadku ponowna publikacja takiej Oferty wymaga ponownego zlecenia jej publikacji i uiszczenia opłaty za publikację Oferty. W przypadku zakończenia publikacji Oferty przez Ogłoszeniodawcę przed zakończeniem okresu na jaki umowa została zawarta Usługę uznaje się za wykonaną, a Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, w całości ani w części.

 13. Ogłoszeniodawca może w okresie publikacji Oferty w Serwisie zlecić Usługodawcy przedłużenie okresu jej publikacji na czas określony wybrany przez Ogłoszeniodawcę spośród oferowanych przez Usługodawcę. Pkt. 7 ust. 8 i 9 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że Usługodawca automatycznie przedłuży okres publikacji Oferty o okres wybrany przez Ogłoszeniodawcę.

 14. Usługodawca nie gwarantuje określonego zainteresowania opublikowaną Ofertą, w szczególności liczby jej wyświetleń przez Użytkowników oraz zawarcia umowy będącej przedmiotem Oferty.

 15. Usługodawca w celu zwiększenia zainteresowania daną Ofertą może automatycznie (zgodnie z algorytmem przyjętym przez Usługodawcę) udostępnić opublikowaną Ofertę innemu Użytkownikowi, który posiada aktywny i pasujący profil w Serwisie, w formie rekomendacji.

 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert publikowanych w Serwisie, oświadczenia składane przez Ogłoszeniodawców w odniesieniu do przedmiotu Oferty, przebieg kontaktów między Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem wynikających za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz za szkody związane z niemożnością zawarcia umowy w odniesieniu do przedmiotu Oferty.

 17. Usługodawca nie jest odbiorcą oświadczenia woli Ogłoszeniodawcy ani Użytkownika w związku z Ofertami opublikowanymi w Serwisie, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem. Stroną umowy lub innych czynności prawnych związanych z przyjęciem oferty Ogłoszeniodawcy oraz zawarciem i realizacją umów zawartych w związku z Ofertami opublikowanymi w Serwisie są wyłącznie Ogłoszeniodawca (dysponent nieruchomości) oraz Użytkownik. W rezultacie Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie nienależyte bądź wykonanie przez Ogłoszeniodawcę (dysponenta nieruchomości) umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkownika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wady nieruchomości.


PROFIL UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik indywidualny może utworzyć swój profil w Serwisie. Usługa stworzenia profilu jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu do Konta.

 2. Profil Użytkownika stanowi zbiór danych o Użytkowniku i jego preferencjach uzupełniany na podstawie ankiety dostępnej po zalogowaniu do Konta. Po uprzednim wyrażeniu zgody na użycie plików cookies Usługodawca może łączyć zebrane za ich pośrednictwem informacje o zachowaniu Użytkownika w Serwisie (np. wyświetlanych Ofertach i użytych filtrach wyszukiwania Ofert etc.) z danymi pochodzącymi z ankiety wypełnionej przez Użytkownika.

 3. Wypełniając ankietę Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo do podania prawdziwych i aktualnych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych lub nieaktualnych czy niekompletnych danych.

 4. Dane udostępniane w profilu nie obejmują imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Użytkownika, za wyjątkiem opisanym w pkt. 8 ust. 12 poniżej

 5. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić, uzupełnić, ukryć lub usunąć dane zawarte w profilu.

 6. Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować profil Użytkownika (w celu umożliwienia udostępnienia go innym Użytkownikom w formie zanonimizowanej) lub ukryć go.

 7. Uzupełnienie ankiety i wyrażenie zgody na użycie plików cookies w celu stworzenia profilu jest dobrowolne.

 8. Usługodawca wykorzystuje dane pochodzące z aktywnego profilu Użytkownika do analizy badawczo-statystycznej oraz mechanizmów rekomendacji.

 9. Usługodawca może przekazywać Użytkownikom zainteresowanym zakupem/najmem nieruchomości, którzy posiadają aktywny profil wyniki rekomendacji w formie propozycji dopasowanych Ofert.

 10. Usługodawca może przekazywać Ogłoszeniodawcom wyniki rekomendacji w formie propozycji pasujących aktywnych profili Użytkowników.

 11. Usługodawca może przesyłać zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej, pochodzące od Ogłoszeniodawców. Usługodawca może odmówić przesłania zapytania Ogłoszeniodawcy jeśli uzna, że przekazywane treści nie dotyczą Oferty lub preferencji zawartych w profilu Użytkownika.

 12. W przypadku zainteresowania daną Ofertą, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danemu Ogłoszeniodawcy danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

 13. Udostępnienie danych kontaktowych Użytkownika danemu Usługodawcy nastąpi, gdy Użytkownik zainicjuje kontakt przez formularz kontaktowy w związku z daną Ofertą.


POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE

 1. Użytkownik będący agencją nieruchomości lub deweloperem może zlecić Usługodawcy publikację tzw. wizytówki Użytkownika w Serwisie. Usługa ta polega na publikacji w Serwisie podstrony dedykowanej danemu Użytkownikowi, wedle formatu przyjętego przez Usługodawcę, zapewniającą przekierowanie do własnej, zewnętrznej strony internetowej Użytkownika. Usługa jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu do Konta.

 2. Ponadto za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może świadczyć inne usługi, np. usługi prawne lub dostarczanie treści cyfrowych (w szczególności w postaci publikacji elektronicznych). Dostępność takich usług oraz ich zakres może zmieniać się w czasie. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności takich usług.

 3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może udostępniać Użytkownikom informacje o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, np. podmioty oferujące usługi wyceny nieruchomości lub sklepy internetowe z branży wyposażenia wnętrz. Usługodawca nie oferuje takich towarów i usług, a jedynie udostępnia informacje o ofercie podmiotów trzecich. Zakup towaru lub usługi następuje po przekierowaniu do strony internetowej danego podmiotu trzeciego. Usługodawca nie jest odbiorcą oświadczenia woli Użytkownika a ani danego podmiotu trzeciego, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a danym podmiotem trzecim. Stroną umowy lub innych czynności prawnych związanych z przyjęciem oferty danego podmiotu trzeciego oraz zawarciem i realizacją zawartych umów zawartych są wyłącznie Użytkownik oraz dany podmiot trzeci. W rezultacie Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie nienależyte bądź wykonanie przez dany podmiot trzeci lub innego zobowiązania wobec Użytkownika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy.

 4. Usługodawca dokłada starań, aby informacje o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednak nie może tego zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność danego towaru lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujących z Usługodawcą publikowanych w Serwisie, przebieg kontaktów między Użytkownikiem a danym podmiotem oraz za szkody związane z niemożnością zawarcia umowy w odniesieniu do przedmiotu takiej informacji.

 5. Usługodawca może świadczyć inne usługi za pośrednictwem Serwisu określone w odrębnych regulaminach.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Odstąpienie od umowy w zakresie Usługi rejestracji i utrzymania Konta w Serwisie będzie skutkować usunięciem Konta i utratą przez Użytkownika dostępu do zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezygnacja@mieszkanie.pl; lub

  2. na adres korespondencyjny Usługodawcy: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

 3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza Użytkownik stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Usługodawca niezwłocznie prześle na trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, opłata otrzymana Użytkownika za daną Usługę zostanie zwrócona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

 6. W okresie, o którym mowa w pkt. 10 ust. 1 powyżej Usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu, będąc poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Usługodawcę.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. publikacji elektronicznych), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


TREŚCI I MATERIAŁY PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za treści i materiały udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w ramach opublikowanej Oferty, jest Użytkownik. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji takich treści, w szczególności w odniesieniu do ich aktualności, prawdziwości i kompletności. Wobec tego Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, ani nie dają żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie prawdziwości i kompletności informacji zawartych w treściach i materiałach udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie.

 2. Użytkownik zapewnia, że jakiekolwiek treści i materiały udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie będą naruszać powszechnie przepisów prawa, dobrych obyczajów, ani postanowień Regulaminu i ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

 3. Udostępniając jakiekolwiek treści i materiały za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w ramach opublikowanej Oferty, Użytkownik zapewnia, że do takich treści i materiałów przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym dla korzystania z nich w ramach Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w celu ich publicznego udostępnienia w Serwisie, a takie korzystanie nie będzie naruszać praw Użytkownika oraz praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane udostępnieniem przez Użytkownika treści i materiałów o bezprawnych charakterem, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w przypadku w którym w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści i materiałów Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 5. W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści i materiałów udostępnionych przez Użytkownika Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 6. Z chwilą udostępnienia jakichkolwiek treści i materiałów stanowiących utwór w rozumieniu odrębnych przepisów, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, z prawem sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z nich w ramach Serwisu na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części w formie elektronicznej, wprowadzenie do pamięci komputerów, utrwalania i zwielokrotnianie w ramach kopii zapasowych Serwisu;

  2. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu oraz profili Usługodawcy w mediach społecznościowych;

  3. prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Serwisu, w tym opublikowane w nim treści niezależnie od formy, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegające ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści i materiałów publikowanych w Serwisie przez Usługodawcę lub innych Użytkowników w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.

 2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zakazane jest:

  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

  2. korzystanie przez użytkownika z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszanie integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług;

  3. wykorzystanie treści i materiałów publikowanych w Serwisie przez Usługodawcę lub innych Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich dalsze odpłatne udostępnianie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług przez Użytkownika.

 2. Dostęp do Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zapewniony na zasadzie „tak, jak jest”, a Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do jego poprawnego funkcjonowania.

 3. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest kompletny i nie zawiera błędów lub nieścisłości ani nie gwarantuje, że wszelkie błędy lub nieścisłości w Serwisie zostaną niezwłocznie usunięte.

 4. Serwis oraz świadczone za jego pośrednictwem Usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia indywidualnych potrzeb i wymagań danego użytkownika, wobec czego Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia indywidualnych celów zamierzonych przez Użytkownika, jednakże Usługodawca dołoży starań, aby zwiększać komfort użytkownika związany z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

 5. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerywania dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem i rozwojem Serwisu lub w przypadku błędów lub awarii Serwisu. Ponadto dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług może zostać przerwany w wyniku działania osób trzecich, za których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. operatorów telekomunikacyjnych) lub w wyniku działania siły wyższej. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu opisanymi powyżej. Usługodawca dołoży starań, aby w miarę istniejących możliwości poinformować użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych, w oparciu o treści i materiały publikowane w Serwisie, w tym Oferty opublikowane przez Użytkowników Serwisie.

 7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

 8. W przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona, na każde roszczenie z osobna oraz na wszystkie roszczenia łącznie, do łącznej wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Użytkownika na rzecz Usługodawcy za daną Usługę, z którą związane jest roszczenie.

 9. W przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona, na każde roszczenie z osobna oraz na wszystkie roszczenia łącznie, do 6-krotności wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Użytkownika na rzecz Usługodawcy za daną Usługę, z którą związane jest roszczenie. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w niniejszym ustępie jest wyłączone w przypadku szkód wyrządzonych przez Usługodawcę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

 10. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają innych postanowień dotyczących odpowiedzialności Usługodawcy zawartych w niniejszym Regulaminie.


WSPARCIE UŻYTKOWNIKA. REKLAMACJE

 1. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z Serwisem, w szczególności w przypadku problemów z korzystaniem z Serwisu, w tym wszelkich błędów, błędów lub przerw, a także wszelkich zapytań lub reklamacji związanych z Serwisem, skontaktuj się z Usługodawcą w sposób określony w pkt. 15 ust. 5 poniżej.

 2. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Użytkownika,

  2. dane kontaktowe Użytkownika,

  3. przedmiot reklamacji, oraz

  4. okoliczności uzasadniające reklamację.

 5. Reklamację można złożyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mieszkanie.pl,

  2. na adres korespondencyjny Usługodawcy: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/. W szczególności użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania sporów dotyczących zobowiązań umownych poprzez platformę internetową ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


ROZWIĄZANIE UMOWY. USUNIĘCIE KONTA

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie danej Usługi (lub Usług, w zależności od przypadku) ze skutkiem natychmiastowym, w tym usunąć Konto lub określone treści i materiały udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 0 powyżej.

 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia danej Usług (lub Usług, w zależności od przypadku), w tym zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku otrzymania wiarygodnej wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu, na czas niezbędny dla wyjaśnienia sprawy i potwierdzenia czy do naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu faktycznie doszło. Usługodawca dołoży starań, aby okres by okres zawieszenia świadczenia danej Usług (lub Usług, w zależności od przypadku) był możliwie najkrótszy, a w przypadku zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta nie przekraczał 14 dni.

 3. W przypadku w którym w wyniku wyjaśnień Usługodawca stwierdzi, że do naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu faktycznie doszło, okres świadczenia danej Usług podlegającej zawieszeniu (lub Usług, w zależności od przypadku), o ile umowa dotycząca danej Usługi została zawarta na czas określony, zostanie – wedle uznania Usługodawcy – przedłużony o okres zawieszenia danej Usługi lub Usługodawca dokona zwrotu proporcjonalnej części opłaty uiszczonej przez Użytkownika za daną Usługę. Dalsze roszczenia Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy są wyłączone.

 4. Usługodawca na prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, w przypadku braku aktywności Użytkownika na Koncie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. Przez brak aktywności Użytkownika rozumie się brak logowania się na Konto w okresie wskazanym powyżej.

 5. W przypadku zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną z inicjatywy Usługodawcy, Usługodawca przesyła stosowne oświadczenie Użytkownikowi, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług (żądać usunięcia Konta). Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 15 ust. 5 powyżej. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz usunie Konto.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika dostępu do zgromadzonych w ramach tego Konta danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przechowywania danych w zakresie niezbędnym w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym dla ustalenia, dochodzenia lub obronie roszczeń oraz zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.


ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:

  1. zmiana sposobu świadczenia Usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;

  2. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  4. zmiana przepisów obowiązującego prawa lub realizacja obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji mająca wpływ na prowadzenie działalności przez Usługodawcę;

  5. konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub wysłania powiadomienia do Użytkownika. Zmiany Regulaminu mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa lub wynikać z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

 3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy przed wejściem w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

 4. Usługodawca może z ważnych przyczyn zakończyć działanie Serwisu lub świadczenie Usług za jego pośrednictwem, o czym poinformuje Użytkowników w trybie określonym w ust. 2 powyżej oraz przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na stronie głównej Serwisu.

 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał:

  1. w przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy – polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy;

  2. w przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego – polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.


  Data wejścia w życie: 25.04.2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY