Polityka prywatności

Polityka prywatności obraz

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i cookies określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://mieszkanie.pl/ („Serwis”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568 (dalej „my” lub „Mieszkanie.pl”).

Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: kontakt@mieszkanie.pl

lub

(b) pisemnej na adres: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

W trakcie korzystania z Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych:

(a) adres e-mail;

(b) imię i nazwisko;

(c) adres (zamieszkania, siedziby, korespondencyjny);

(d) numer NIP;

(e) numer telefonu.

Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:

(a) bezpośrednio od Ciebie (w przypadku, gdy korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako osoba fizyczna lub gdy kontaktujesz się z nami w imieniu użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną);

(b) z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji.

W przypadku, gdy korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako osoba fizyczna lub kontaktujesz się z nami podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w Serwisie jako wymagane jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na Twoją rzecz lub kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami lub w odpowiedzi na kierowane przez Ciebie prośby, skargi i zapytania.

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną podanie danych osobowych może być Twoim obowiązkiem służbowym oraz być niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz takiego użytkownika. Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na konieczności kontaktu z Tobą jako przedstawicielem.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP, adres URL, żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu lub aplikacji, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookie (ciasteczka)”.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Odwiedzając takie strony internetowe każdorazowo zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności tam obowiązującymi.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzania
Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisuniezbędność przetwarzania dla zawarcia i wykonania umowy zawartej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności wynikających z prawa podatkowegoniezbędność przetwarzania dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacjidobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresienasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeńnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapobieganie oszustwom i nadużyciom nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu i informacji przetwarzanych za jego pośrednictwemnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, będą przechowywane przez cały okres realizacji zawartej umowy.

W przypadku, w którym okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w szczególności dane przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług e-mail marketing, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom trzecim, których informacja o ofercie towarów i usług jest udostępniona w Serwisie, w przypadku zainteresowania przez Ciebie taką ofertą.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na naszą rzecz usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

(a) kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;

(b) dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;

(c) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

(d) wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danychw każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania
sprostowania Twoich danychgdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.
usunięcia Twoich danych
  • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
  • gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;
  • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.
do przenoszenia Twoich danychgdy dane są przetwarzane na w wykonaniu umowy, której jesteś stroną przysługuje Ci prawo otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
wycofania zgody w dowolnym momenciegdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychz przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
wniesienia skargi do organu nadzorczegogdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Piliki cookie (ciasteczka)

Serwis używa plików, zwanych cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a) świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;

b) prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;

c) dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

b) stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne.

Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.

Data wejścia w życie: 01 lutego 2021 r.