Polityka prywatności

Polityka prywatności obraz

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i cookies określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://mieszkanie.pl/ („Serwis”).

Serwis korzysta również z plików cookies i podobnych technologii celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568 (dalej „my” lub „Mieszkanie.pl”).

Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: kontakt@mieszkanie.pl

lub

(b) pisemnej na adres: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

W trakcie korzystania z Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracji konta w Serwisie, profilu użytkownika w Serwisie oraz formularza zamówienia usług dostępnego w Serwisie, oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, możemy zbierać m.in. następujące kategorie danych osobowych:

(a) adres e-mail;

(b) imię i nazwisko;

(c) adres (zamieszkania, siedziby, korespondencyjny);

(d) numer NIP;

(e) numer telefonu.

Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:

(a) bezpośrednio od Ciebie (w przypadku, gdy korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako osoba fizyczna lub gdy kontaktujesz się z nami w imieniu użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną);

(b) z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji.

W przypadku, gdy korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako osoba fizyczna lub kontaktujesz się z nami podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w Serwisie jako wymagane jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na Twoją rzecz lub kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami lub w odpowiedzi na kierowane przez Ciebie prośby, skargi i zapytania.

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną podanie danych osobowych może być Twoim obowiązkiem służbowym oraz być niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz takiego użytkownika. Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na konieczności kontaktu z Tobą jako przedstawicielem.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP, adres URL, żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu lub aplikacji, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookie (ciasteczka)”.

Odnośniki do innych serwisów Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Odwiedzając takie strony internetowe każdorazowo zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności tam obowiązującymi.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzania
Założenie i utrzymanie konta użytkownika w Serwisie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu niezbędność przetwarzania dla zawarcia i wykonania umowy zawartej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przechowywanie Twoich danych opcjonalnych na Twoim profilu użytkownika Serwisie w celu ich udostępnienia ich wskazanemu przez Ciebie ogłoszeniodawcy Dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Przechowywanie danych przedstawicieli użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności wynikających z prawa podatkowego niezbędność przetwarzania dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeńnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapobieganie oszustwom i nadużyciom nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu i informacji przetwarzanych za jego pośrednictwem nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, będą przechowywane przez cały okres realizacji zawartej umowy.

W przypadku, w którym okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w szczególności dane przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług e-mail marketing, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom trzecim, których informacja o ofercie towarów i usług jest udostępniona w Serwisie, w przypadku zainteresowania przez Ciebie taką ofertą.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na naszą rzecz usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

(a) kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;

(b) dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;

(c) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

(d) wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danychw każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania
sprostowania Twoich danychgdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.
usunięcia Twoich danych
  • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
  • gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;
  • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.
do przenoszenia Twoich danychgdy dane są przetwarzane na w wykonaniu umowy, której jesteś stroną przysługuje Ci prawo otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
wycofania zgody w dowolnym momenciegdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychz przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
wniesienia skargi do organu nadzorczegogdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookie (ciasteczka)

Serwis używa plików, zwanych cookies (ciasteczka) oraz innych podobnych technologii.

Razem z naszymi partnerami przechowujemy na urządzeniach informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskujemy do nich dostęp, a także przetwarzamy dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie, w celach opisanych poniżej. Możesz kliknąć, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w tych celach przez nas i naszych partnerów.

Możesz też kliknąć, aby odmówić zgody lub uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje przed wyrażeniem zgody.

Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do Serwisu.

Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a) świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;

b) wyboru podstawowych reklam;

c) tworzenia profilu spersonalizowanych reklam;

d) wyboru spersonalizowanych reklam;

e) tworzenia profilu spersonalizowanych treści;

f) wyboru spersonalizowanych treści;

g) pomiar wydajności treści;

h) stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców;

i) opracowywanie i ulepszanie produktów;

j) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

b) stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Rejestracja i uwierzytelnianie w Serwisie (dostęp do kont usług stron trzecich)

Usługodawca umożliwia rejestrację konta w Serwisie oraz logowanie do konta za pośrednictwem profili zarejestrowanych w serwisach stron trzecich (np. Google, Facebook, Linkedin)

Wybierając taki sposób logowania Użytkownik wyraża na udostepnienie Usługobiorcy określonych danych Użytkownika przez administratorów danego serwisu strony trzeciej w celu rejestracji konta lub logowania do niego (usługi rejestracji i uwierzytelniania). Usługi te nie są uruchamiane automatycznie i wymagają Twojego jednoznacznego upoważnienia. W tym przypadku, Serwis będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych danych, przechowywanych przez te usługi stron trzecich, do celów rejestracyjnych i identyfikacyjnych.

a) Google OAuth – Google OAuth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez Google Inc z siedzibą w USA i połączona z kontem Google;

b) uwierzytelnianie Facebooka – Facebook Authentication to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez firmę Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii i połączona z portalem społecznościowym Facebook;

c) Linkedin Oauth – Linkedin Oauth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corporation z siedzibą w USA i połączona z portalem Linkedin.

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne.

Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.

Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DZIAŁANIA MARKETINGOWE GRUPY HRE INVESTMENTS

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych grupy HRE Investments pozyskanych za pośrednictwem formularza zgody.

Współdministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych grupy HRE Investments są spółki należące do grupy kapitałowej HRE Investments, tj. HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 oraz pozostałe spółki wskazane w Załączniku nr 1 poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów odbywa na podstawie zawartego pomiędzy stronami porozumienia w tym przedmiocie. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów jest dostępna tutaj.

Punkty kontaktowe

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

(e) elektronicznej na adres poczty e-mail: rodo@heritagere.pl;

lub

(f) pisemnej na adres: HRE SSC Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa. Współadministratorzy nie powołali wspólnego inspektora ochrony danych w związku z zawartym przez nich porozumieniem o współadministrowaniu.

Kategorie zbieranych danych

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza zgody to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu oferty produktów i usług grupy HRE Investments oraz przesyłaniu informacji o działaniach grupy HRE Investments, aktualnych i planowanych, za pośrednictwem wybranego przez osobę, której dane dotyczą kanału komunikacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przechowywane do celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom wpierającym nas w działaniach marketingowych, w tym dostawcom usług e-mail marketing, dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów czy też pośrednikom oferującym nasze usługi.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w całości lub części, tj. w odniesieniu do wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Każdy ze współadministratorów zapewnia Ci realizację Twoich praw określonych powyżej. Żądania ich realizacji możesz kierować w szczególności za pośrednictwem punktów kontaktowych, określonych powyżej. Niezależnie od powyższego możesz kierować żądania realizacji praw wobec każdego ze współadministratorów.

Jeżeli ma to zastosowanie, możesz również skorzystać z opcji wypisania z dokonanej subskrypcji, która dostępna jest w każdej wiadomości e-mail, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ HRE INVESTMENTS BĘDĄCE WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaNumer KRS
HRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656, Warszawa0000746670
HRE SSC SP. Z O.O.ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000659795
HREI PARTNERS SP. Z O.O. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000728024
HERITAGE REAL ESTATE S.A. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000803128
HREIT S.A. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000741906
BDC DEVELOPMENT S.A. ul. Warszawska 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki0000699158
NORTH STAR DEVELOPMENT S.A. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000801445
WEST STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000856110
SOUTH STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000854159
MIESZKANIE.PL SP. Z O.O. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000851380
GROWWE.PL SP. Z O.O. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000898109
HRE NEXT S.A.ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa0000905644