Czy osoba zameldowana w lokalu ma prawo do mieszkania w nim?

Do dzisiaj popularny jest pogląd, zgodnie z którym osoba zameldowana w mieszkaniu jest utożsamiana z jego właścicielem, a w konsekwencji przysługują jej wszystkie uprawnienia związane z prawem własności lokalu. Czy rzeczywiście tak jest?


O czym przeczytasz?

Zamieszkanie vs zameldowanie

Zgodnie z treścią art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. undefined Kodeks cywilny, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w ktundefinedrej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Ponadto miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodzicundefinedw albo tego z rodzicundefinedw, ktundefinedremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub ktundefinedremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na rundefinedwni obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzicundefinedw, u ktundefinedrego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodzicundefinedw, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Miejsce zameldowania natomiast wyznacza się na podstawie przepisundefinedw ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Wedle przepisundefinedw ww. ustawy miejscem tym jest miejscowość z oznaczonym adresem.

Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Rundefinedwnocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Czy obowiązek meldunkowy nadal istnieje?

Ostatnio często można spotkać się z opinią, że obowiązek meldunkowy został zniesiony, a to nie jest prawda. Widać to nawet po wyżej wskazanej podstawie prawnej.

Obowiązek meldunkowy pochodzi z okresu PRL. W tamtym okresie, obowiązek meldunkowy pełnił rolę ewidencyjną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obecnie obowiązek ten dalej istnieje, niemniej w rzeczywistości najbardziej istotne znaczenie ma aktualny adres pod ktundefinedrym dana osoba aktualnie się znajduje.

Mimo prostych regulacji wiele osundefinedb do dziś błędnie wiąże zameldowanie w mieszkaniu z nabyciem prawa do korzystania z tego lokalu. Zgłoszenie meldunku, a zatem faktu przebywania pod określonym adresem, nie ma związku z prawem własności.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Najemca zameldowany w mieszkaniu

Jak wskazano powyżej, meldunek nie daje prawa do mieszkania. W konsekwencji zatem, sam fakt zameldowania najemcy w wynajmowanym mieszkaniu nie powoduje zwiększenia jego uprawnień, czy tez przejścia na niego prawa własności do lokalu.

Podstawą do zamieszkania przez najemcę w mieszkaniu jest zawarta z wynajmującym umowa najmu. Po skutecznym rozwiązaniu zawartej umowy, sam fakt zameldowania najemcy w mieszkaniu nie daje mu możliwości dalszego zamieszkania w nim.

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji na temat umowy najmu wraz z dobrym wzorem.

Gdzie można znaleźć informację na temat meldunku w danym mieszkaniu?

Informacje w zakresie tego czy w danym mieszkaniu jest ktoś zameldowany znajdziemy w urzędzie miasta lub gminy, a dokładniej w wydziale ewidencji ludności, ponieważ ten wydział zajmuje się także meldunkiem.

Informacje w zakresie tego czy w danym mieszkaniu jest ktoś zameldowany w/w organ administracji wydaje na wniosek zainteresowanego. Zanim o wniosku to wskazać należy, że każdy nabywca powinien zażądać od sprzedającego mieszkania, aby do umowy sprzedaży sprzedający przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu miasta lub gminy potwierdzające, że w danym mieszkaniu nikt nie jest zameldowany.

Zameldowanie nie wpływa na prawo do mieszkania

Choć nierzadko pojęcia te bywają stosowane zamiennie, tak adres zameldowania nie jest pojęciem tożsamym do adresu zamieszkania.

Adres zamieszkania ma swoje źrundefineddło bezpośrednio w przepisach prawa cywilnego. Jak wynika z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. undefined Kodeks cywilny, miejscem (adresem) zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w ktundefinedrej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

O stałości pobytu decyduje posiadanie w danym miejscu głundefinedwnego ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesundefinedw. Brak zameldowania w tym miejscu nie przesądza o braku miejsca zamieszkania w danej miejscowości. To właśnie miejsce zamieszkania ma najistotniejsze znacznie dla obywatela. Wynika to w szczegundefinedlności z faktu, iż miejsce to bezpośrednio oddziałuje na przysługujące mu prawa.

Adres wskazany w meldunku ma natomiast swoje źrundefineddło w prawie administracyjnym, a konkretnie w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Adres zameldowania jest zatem obowiązkiem administracyjnym, a zatem trudno go połączyć z prawem własności, ktundefinedre wynika wprost z prawa cywilnego.

Zameldowany zameldowana

Osoba zameldowana pod konkretnym adresem nie może zatem korzystać z praw właściciela, a tym bardziej żądać udostępnienia mieszkania przez policję. Funkcjonariusze policji nie mogą wprowadzić zameldowanej osoby do mieszkania, jeżeli jego właściciel nie wyrazi na to zgody. Zameldowany pod adresem nie może rundefinedwnież żądać wpuszczenia do lokalu.

Zameldowanie nie wiąże się bowiem z tym, że dana osoba ma prawo do przebywania w mieszkaniu tylko na jego podstawie. W żaden sposundefinedb nie potwierdza też legalności pobytu danej osoby w określonym miejscu i nie prowadzi do nabycia prawa do zamieszkania.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat jak wymeldować byłego najemcę z lokalu.

Zameldowanie a prawo do lokalu w oparciu o orzecznictwo

Kwestie dotyczące braku związku pomiędzy zameldowaniem, a prawem do mieszkania były już na przestrzeni lat wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądundefinedw administracyjnych.

Na szczegundefinedlną uwagę w tym zakresie zasługuje wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 września 2017 r. (sygn. akt: III SA/Kr 799/17), w ktundefinedrej sąd w sprawie o wymeldowanie wskazał tezę, zgodnie z ktundefinedrą o tym, czy dana osoba ma prawo przebywać w danym lokalu nie decyduje sam fakt zameldowania w tym lokalu, ale posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu.

W tym miejscu pisaliśmy o możliwości wymeldowania osoby zamieszkującej w domu.

Czy można wymeldować lokatora?

W przypadku meldunku stałego, poza fizycznym brakiem osoby w mieszkaniu, konieczne jest ustalenie innych czynnikundefinedw, ktundefinedre odbywa się w toku postępowania administracyjnego.

Urzędnicy muszą ustalić, czy były najemca aktualnie przebywa w lokalu. Sprawdzeniu podlega rundefinedwnież to, gdzie obecnie mieszka, pracuje i wiedzie życie rodzinne. Nie należy zapomnieć, że miejsce stałego pobytu można łączyć z miejscem pobytu czasowego.

Sam fakt, że najemca przebywa aktualnie w innym miejscu pobytu nie świadczy więc, że opuścił on na stałe dotychczasowe miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego w obydwu przypadkach istnieją jeszcze dwa wspundefinedlne warunki wymeldowania tj:

  • opuszczenie miejsca pobytu musi mieć charakter stały,
  • opuszczenie miejsca pobytu powinno być dobrowolne.

I tu dochodzimy to dość istotnej kwestii. Jeśli zatem najemca, nawet bezprawnie zajmuje nasz lokal, jego wymeldowanie będzie niemożliwe! Chyba, że oprundefinedżnienie lokalu nastąpi na mocy np. wyroku sądowego, a następnie eksmisji.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat eksmisji z lokalu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!