Aktualizacja treści księgi wieczystej – kto jest za to odpowiedzialny?

Aktualizacja danych zawartych w księdze wieczystej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Brak jego realizacji wiąże się z odpowiedzialnością. Jak się przed tym uchronić i jak sprawnie dokonać aktualizacji danych? Podpowiadamy.


O czym przeczytasz?

Czym jest księga wieczysta nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, a także dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Księgi wieczyste stanowią uszeregowany i publiczny zbiundefinedr praw i ograniczeń dla danej nieruchomości. Najważniejszym celem ich prowadzenia jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, ktundefinedry przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne.

Według tego przepisu rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisundefinedw ustawowych.

Księga online

Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe, a konkretnie ich wydziały ksiąg wieczystych. Do niedawna księgi wieczyste były prowadzone w formie papierowej. Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste wspundefinedłpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w specjalnym systemie informatycznym, ktundefinedry undefined jak to zwykle rejestr publiczny undefined jest jawny.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej, możesz się zapoznać z jej treścią, korzystając ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie mają mocy dokumentundefinedw wydawanych przez sąd.

W tym miejscu pisaliśmy o sytuacjach, gdzie są dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

Głundefinedwne zasady w księgach wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza, że kupując nieruchomość od osoby, ktundefinedra jest właścicielem wpisanym w księdze wieczystej, mimo że w rzeczywistości nią nie jest (o czym nie wiedzieliśmy w trakcie nabywania nieruchomości), jesteśmy pod pewną ochroną tej rękojmi.

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)undefined.

Uwaga, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa jednak przeciwko:

Domniemanie zgodności ze stanem prawnym polega na tym, że przyjmuje się, iż stan zapisany w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością.

Księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że każdy może przeglądać księgę wieczystą (poza jej aktami). W związku z powyższym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisundefinedw w księdze wieczystej. Zasada jawności formalnej nie rozciąga się jednak na akta księgi. Możliwość przeglądania akt księgi wieczystej należy tylko do osoby, ktundefinedra wykaże się interesem prawnym.

Zasada pierwszeństwa praw wpisanych polega na tym, że ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi.

Stan prawny nieruchomości

Nieruchomości mogą być przedmiotem praktycznie każdego obrotu prawno-gospodarczego, można je bowiem sprzedać, darować, zapisać w testamencie, a nawet obciążyć hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym. Kluczowe w tym zakresie jest jednak ustalenie właściciela lub co najmniej posiadacza określonej działki, budynku lub mieszkania.

Posiadanie samoistne jest stanem, w ktundefinedrym posiadacz zarundefinedwno faktycznie włada rzeczą (corpus), jak i przejawia wolę posiadania jej jak właściciel (animus rem sibi habendi). Może ono doprowadzić do nabycia własności rzeczy.

Innym rodzajem posiadania jest posiadanie zależne. Posiadaczem zależnym jest ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z ktundefinedrym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat posiadania na przykładzie nieruchomości.

Większość nieruchomości w Polsce posiada własną księgę wieczystą, w ktundefinedrej można odnaleźć szereg ważnych informacji. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych, prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, ale mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Gdy dla określonej nieruchomości zostanie założona księga wieczysta, obowiązuje reguła undefinedjedna księga wieczysta undefined jedna nieruchomośćundefined, odnosząca się także do graniczących ze sobą nieruchomości, ktundefinedre stanowią własność tej samej osoby, a ponadto do nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, ale nie graniczących ze sobą.

Z brzmienia regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w powiązaniu z art. 3 ust. 1 tej ustawy można wywieść pierwszoplanowe znaczenie księgi wieczystej dla organundefinedw prowadzących ewidencję gruntundefinedw, w zakresie, w jakim ewidencja ta winna odzwierciedlać stan prawny nieruchomości. Stanowiska tego nie zmienia fakt, iż zarundefinedwno ustawa z 1989 r. undefined Prawo geodezyjne i kartograficzne jak i rozporządzenie wykonawcze wymieniają rundefinedwnież inne źrundefineddła informacji o właścicielach nieruchomości (np. ewidencja gruntundefinedw).

Źrundefineddła te, ze względu na domniemania związane z treścią księgi wieczystej, nie są jednak jej rundefinedwnorzędne, a decydująca rola księgi wieczystej wynika właśnie z treści przywołanych przepisundefinedw wspomnianej ustawy i domniemań związanych z jej treścią.

W tym miejscu dowiesz się jak wykreślić prawo dożywocia z KW.

Zdezaktualizowana księga wieczysta

Przeglądając księgę wieczystą, można napotkać błędy czy pomyłki. Pierwsze z nich, praktycznie nieszkodliwe undefined to najczęściej literundefinedwki, błędy rachunkowe, ktundefinedrych występowanie nie powoduje niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. To także dezaktualizacje informacji niezależne od woli właściciela nieruchomości, jak np. zmiana nazwy ulicy, przy ktundefinedrej znajduje się nieruchomość, numeru działki, czy zmiana granic gminy.

W takim przypadku właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty może je łatwo sprostować. Wystarczy złożyć formularz do sądu odpowiedniego ze względu na położenie nieruchomości. Najczęściej błąd jest poprawiany w ciągu kilku dni, a złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Poza usterkami, ktundefinedre nie mają istotnego wpływu na treść księgi wieczystej, można rundefinedwnież spotkać się z błędami merytorycznymi, ktundefinedrych występowanie w księdze wieczystej powoduje niezgodność treści z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Błędem merytorycznym jest np. niewykreślenie spłaconej hipoteki czy zmiana właściciela nieruchomości.

W przypadku błędundefinedw merytorycznych, powodujących dezaktualizację księgi wieczystej, koniecznym jest przedstawienie sądowi odpowiednich dokumentundefinedw, takich jak orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia czy zaświadczenie z banku o wykreślenie hipoteki. Możliwe jest rundefinedwnież wystąpienie z powundefineddztwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości.

Wraz z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej należy uiścić opłatę, ktundefinedrej wysokość uzależniona jest od rodzaju wniosku. Warto jednak zadbać o to, by dane znajdujące się w księdze wieczystej były zawsze aktualne. W takim przypadku nie będzie problemu chociażby ze sprzedażą nieruchomości.

W tym miejscu znajdziesz informacje o przypadkach spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez KW.

Dlaczego aktualność danych w księdze wieczystej jest tak ważna?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Może się więc okazać, że pozornie drobny błąd przysporzy wielu problemundefinedw np. podczas prundefinedby sprzedaży nieruchomości, a na pewno ją opundefinedźni.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej undefined aktualizacja danych krok po kroku

Z wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może wystąpić właściciel nieruchomości oraz jej użytkownik wieczysty. Uprawniony jest rundefinedwnież wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, ktundefinedre może zostać wpisane do księgi. Jeżeli obciążenie nastąpiło z mocy ustawy, wniosek o wpis w księdze wieczystej składa uprawniony organ.

O wpis do księgi wieczystej może ubiegać się także osoba, na ktundefinedrej rzecz wpis ma nastąpić. Zmiany w księdze wieczystej dokonywane są w przypadku nabycia nieruchomości. Wundefinedwczas z wnioskiem występuje właściciel, wspundefinedłwłaściciel, użytkownik wieczysty, wspundefinedłużytkownik wieczysty, uprawniony i wspundefinedłuprawniony.

Zmiany w księdze wieczystej wprowadza się w rundefinedżnych sytuacjach, np. gdy nabywa się spadek po dotychczasowym właścicielu nieruchomości.

Opłata stała za wpis do księgi wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczenia prawa rzeczowego wynosi 200 zł, a za wpis na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku oraz zniesienia wspundefinedłwłasności trzeba zapłacić 150 zł.

Zmiany w księdze wieczystej wymagają złożenia wniosku w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Służy do tego formularz KW undefined WPIS. Druk można otrzymać bezpłatnie w siedzibie sądu. Wzundefinedr formularza KW undefined WPIS można znaleźć rundefinedwnież w internecie. Możliwe jest także samodzielne wydrukowanie wzoru wniosku i wypełnienie go drukowanymi literami.

Powinien on mieć format A-4 i zachować wygląd wzoru. Należy wydrukować go dwustronnie. Do wniosku dołącza się załączniki. W zależności od sytuacji może to być akt notarialny, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający powundefinedd złożenia formularza.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym wydziału KW lub wysłać pocztą, jako list polecony. Istotne jest, by formularz został złożony w dwundefinedch egzemplarzach - jeden egzemplarz dla sądu, a drugi jako potwierdzenie złożenia wniosku dla składającego.

Sąd sprawdza wniosek pod względem formalnym, sprawdza księgi wieczyste, dołączone do wniosku załączniki i jeżeli nie ma przeciwwskazań, dokonuje wpisu. Wszystkie dokumenty i pisma stanowiące podstawę wpisu składane są do akt KW. Jeżeli sąd oddali wniosek o wpis, wnioskodawca ma prawo złożenia apelacji do sądu okręgowego.

Może także złożyć skargę do sądu rejonowego na orzeczenie referendarza. Gdy wpis zostanie dokonany, sąd informuje o tym zainteresowanych. Zmiany w księdze wieczystej trafiają do centralnej bazy ksiąg wieczystych.

Ważne! Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztundefinedw sądowych. Musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Uzyskane zwolnienie dołącza się do składanego wniosku. Nie może to jednak przekroczyć terminu trzech miesięcy od otrzymania decyzji o zwolnieniu od kosztundefinedw sądowych. Po przekroczeniu tego czasu zwolnienie będzie nieważne.

Tutaj pisaliśmy jak wykreślić służebność z KW.

Obowiązki organundefinedw państwowych

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla ktundefinedrej założona jest księga wieczysta.

W razie otrzymania zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

Tutaj pisaliśmy o tym czym numery KW stanowią dane osobowe.

Uwaga na wysokie kary

Sąd wieczystoksięgowy może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 zł do 10 tys. zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.

Trzeba rundefinedwnież pamiętać, że jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!