Umowa najmu. Drobne nakłady na lokal mieszkalny. Co to jest i kogo obciążają?

Podstawowe zasady najmu są proste. Życie w mieszkaniu to jednak mnóstwo rozmaitych zdarzeń i oczekiwań. To powoduje, że relacja właściciel-najemca-lokal jest całkiem złożona. Jak podejść do kwestii drobnych nakładów na lokal?


O czym przeczytasz?

O umowie najmu słundefinedw kilka

Umowa najmu została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 659- 692), w ktundefinedrych określone jest jakie elementy winna mieć w swojej treści. Pamiętajmy, że jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jednego roku, powinna być zawarta na piśmie.

Każda umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać informacje potwierdzające tożsamość obu stron, czyli wynajmującego i najemcy, dotyczące samego przedmiotu najmu, czyli lokalu mieszkalnego lub domu oraz określające podstawowe warunki umowy, tj. wysokość czynszu, termin i sposundefinedb płatności.

Pozostała część relacji między wynajmującym a najemcą, jeśli nie została ustalona pisemnie w umowie, jest nakreślona w obowiązującej ustawie o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Jakie obowiązki ma najemca?

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest oczywiście zapłata czynszu określonego przez strony umowy. Nie jest jednak tak, że skoro najemca nie jest właścicielem lokalu, jego obowiązki kończą się na uiszczeniu opłat, albowiem korzysta z lokalu, używa go i przedmiotundefinedw w nim się znajdujących.

Do podstawowych obowiązkundefinedw najemcy zalicza się utrzymywanie wynajmowanego mieszkania we właściwym stanie oraz przestrzeganie porządku domowego.

Można w umowie najmu złożyć zastrzeżenie, że wartość nakładundefinedw poczynionych przez najemcę zostanie zwrundefinedcona przez wynajmującego przez systematyczne potrącanie kwoty z płaconego czynszu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Jakie obowiązki ma wynajmujący?

Tak jak najemca, obowiązany jest do opłaty czynszu, tak wynajmujący powinien przede wszystkim wydać mieszkanie w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu.

Jeżeli wynajmujący wydałby lokal w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub osundefinedb przebywających w wynajętym mieszkaniu, to wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody i niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Wynajmujący nie tylko ma za zadanie utrzymać lokal w odpowiednim stanie, ale rundefinedwnież pokrywa koszty związane z naprawami i wymianami wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, naprawami i wymianą instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania razem z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej, a także wymiany piecundefinedw grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynkundefinedw i podłundefinedg.

Stan i utrzymanie rzeczy wziętej w najem

Zgodnie z art. 662 K.c. wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Pamiętajmy, że drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę, ale więcej na ten temat będzie w dalszej części artykułu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za ktundefinedre wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrundefinedcenia stanu poprzedniego.

Tutaj dowiesz się w jakich okolicznościach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.

Naprawy konieczne

Nieraz zdarza się, że zarundefinedwno wynajmujący jak i najemca nie zwraca uwagi, na uregulowanie kwestii odpowiedzialności za naprawy, ktundefinedrych w przyszłości może wymagać wynajmowane mieszkanie. Jeśli zapisy umowy nie regulują tej sprawy, w takiej sytuacji należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 663 K.c. wskazuje, że jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, ktundefinedre obciążają wynajmującego, a bez ktundefinedrych rzecz nie jest przydatna do umundefinedwionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Zgodnie z powyższym, jeśli strony ustaliły, że wydatki na poczet doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z umundefinedwionym poniesie najemca, a następnie wynajmujący zwrundefinedci ich koszt, to sąd nie może kwestionować prawa do zwrotu.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat napraw koniecznych wynikających z umowy najmu.

Czym są drobne nakłady?

Ulepszenia to nakłady w lokalu, ktundefinedre służą zwiększeniu jego wartości albo użyteczności. Nie należy ich jednak mylić z drobnymi nakładami o charakterze konserwacyjnym, związanymi ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu (np. naprawy drzwi czy malowanie ścian).

Do drobnych napraw, ktundefinedre obciążają najemcę mieszkania, należą przede wszystkim: malowanie ścian, podłundefinedg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, naprawy podłundefinedg, drzwi i okien, naprawa pieca gazowego w wynajmowanym mieszkaniu, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody czy naprawa pralki, lodundefinedwki, podgrzewaczy wody, wanny, umywalki oraz wszelkich urządzeń sanitarnych, w ktundefinedre lokal jest wyposażony.

W tym miejscu przeczytasz na co zwrundefinedcić uwagę w umowie najmu zawieranej z obcokrajowcem.

Jaki mogą być nakłady na mieszkanie?

Kodeks cywilny przewiduje trzy rodzaje nakładundefinedw:

  • nakłady konieczne,
  • nakłady użyteczne,
  • nakłady zbytkowne.

Pierwsze z opisanych, to nakłady konieczne. Obciążają one wynajmującego lokal i chociaż przepisy nie wyszczegundefinedlnią czym one konkretnie są to jednak z pomocą przychodzi doktryna i orzecznictwo. Nakładami koniecznymi są więc naprawy, bez ktundefinedrych wykonania lokal nie jest przydatny do umundefinedwionego użytku.

Chodzi zatem o zapewnienie przeciętnego stanu rzeczy, a nie doprowadzenie do wysokiego standardu przedmiotu najmu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej w umowie najmu, nakłady konieczne obciążają wyłącznie wynajmującego. W praktyce za nakłady konieczne poniesione na rzecz utrzymania budynku można na przykład uznać naprawę klatki schodowej, wymianę instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, czy wodno-kanalizacyjnej czy wymianę stolarki okiennej.

Nakłady użyteczne, to takie ktundefinedrych skutkiem jest ulepszenie przedmiotu najmu. Nakładami użytecznymi będą zatem wszelkie działania podjęte przez najemcę w związku z przedmiotem najmu, ktundefinedre w chwili zwrotu przedmiotu najmu wynajmującemu zwiększają jego wartość lub użyteczność.

Nakładami zbytkownymi inaczej - drobnymi są natomiast nakłady, ktundefinedre obciążają najemcę lokalu. Należą do nich w szczegundefinedlności: drobne naprawy podłundefinedg, drzwi i okien, malowanie ścian oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak rundefinedwnież drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Spory o nakłady

Mimo, że w teorii wszystko wydaje się dość proste i oczywiste, to jednak do sporundefinedw pomiędzy stronami umowy najmu dochodzi na tle tego jak należy zakwalifikować pewne nakłady. Największy problem jest w sytuacji, kiedy strony nie uregulują tego w umowie.

Wundefinedwczas przede wszystkim należy ustalić standard, ktundefinedry przedmiot najmu powinien spełniać. Standard ten powinien odpowiadać typowemu przeznaczeniu rzeczy oraz warunkom rynkowym, racjonalnym oczekiwaniom najemcy, generalnemu stanowi technicznemu lokalu, mając na uwadze takie czynniki ja wiek czy zużycie lokalu.

W tym miejscu przeczytasz jak można wymeldować byłego najemcę z naszego lokalu.

Wpisz to w umowę!

Mając na uwadze powyższe, dla wynajmującego niezwykle istotne powinno być, aby w umowie jednoznacznie postanowić, że dokonywanie jakichkolwiek nakładundefinedw przez najemcę w lokalu wymaga każdorazowej zgody wynajmującego.

Jeżeli zatem najemca wykona nakłady nie mając na to zgody wynajmującego, nie będzie to przedmiotem pundefinedźniejszych rozliczeń stron. Istotne rundefinedwnież, aby najemca został zobowiązany w umowie najmu do wykonania nakładundefinedw zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami administracyjnymi, z należytą starannością z użyciem materiałundefinedw dobrej jakości oraz w całkowitej zgodności z zatwierdzoną przez wynajmującego dokumentacją projektową, a także w terminach określonych w umowie.

Co więcej, należy rundefinedwnież zobowiązać najemcę do poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w lokalu.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

Przedawnienie roszczeń

Warto nadmienić, że zgodnie z art. 677 k.c. roszczenia najemcy o zwrot nakładundefinedw na lokal, w tym m.in. ulepszeń, przedawniają się z upływem roku od jego zwrotu. Jednakże chodzi tu o faktyczny zwrot lokalu wynajmującemu, a nie o datę umundefinedwionego zwrotu lokalu.

Ponadto protokołowany zwrot lokalu, powinien zawierać takie zapisy, z ktundefinedrych jasno będzie wynikać dla wynajmującego, że lokal jest mu wydawany do dyspozycji w związku z zakończeniem stosunku najmu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!