Umowa najmu. Użytkowanie lokalu a naprawy konieczne. Co się kryje pod tym pojęciem?

Umowa najmu to rodzaj umowy nazwanej, która kształtuje prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego. Jak należy używać lokalu zgodnie z prawem oraz co to są tzw. naprawy konieczne?


O czym przeczytasz?

Umowa najmu

Umowa najmu została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 659- 692), w ktundefinedrych określone jest jakie elementy umowa taka winna zawierać. Przede wszystkim, należy pamiętać, że jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jednego roku, powinna być zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarta na piśmie.

Ponadto, każda umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać niezbędne informacje potwierdzające tożsamość obu stron, czyli wynajmującego i najemcy, dotyczące samego przedmiotu najmu, czyli lokalu mieszkalnego lub domu oraz określające podstawowe warunki umowy, tj. wysokość czynszu, termin i sposundefinedb płatności.

Wszystkie pozostałe stosunki między wynajmującym a najemcą, jeśli nie zostały ustalone pisemnie w umowie, odnoszą się do obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Obowiązki najemcy

Oczywiście podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu określone przez strony umowy. Niemniej, nie jest tak, że skoro najemca nie jest właścicielem lokalu, jego obowiązki kończą się na uiszczeniu opłat, albowiem korzysta z lokalu, używa go i przedmiotundefinedw w nim się znajdujących.

Do podstawowych obowiązkundefinedw najemcy zalicza się utrzymywanie wynajmowanego mieszkania we właściwym stanie oraz przestrzeganie porządku domowego.

Do drobnych napraw, ktundefinedre obciążają najemcę mieszkania, należą przede wszystkim: malowanie ścian, podłundefinedg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, naprawy podłundefinedg, drzwi i okien, naprawa pieca gazowego w wynajmowanym mieszkaniu, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody czy naprawa pralki, lodundefinedwki, podgrzewaczy wody, wanny, umywalki oraz wszelkich urządzeń sanitarnych, w ktundefinedre lokal jest wyposażony.

Ubezpiecz mieszkanie od zalania, pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Sprawdź kalkulator ubezpieczeń undefined porundefinedwnaj i kup online.

Możliwe jest, aby w umowie najmu złożyć zastrzeżenie, że wartość nakładundefinedw poczynionych przez najemcę zostanie zwrundefinedcona przez wynajmującego przez systematyczne potrącanie kwoty z płaconego czynszu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Obowiązki wynajmującego

Tak jak najemca, obowiązany jest do opłaty czynszu, tak wynajmujący powinien przede wszystkim wydać mieszkanie w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu.

Jeżeli wynajmujący wydałby lokal w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub osundefinedb przebywających w wynajętym mieszkaniu, to wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody i niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Wynajmujący nie tylko ma za zadanie utrzymać lokal w odpowiednim stanie, ale rundefinedwnież pokrywa koszty związane z naprawami i wymianami wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, naprawami i wymianą instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania razem z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej, a także wymiany piecundefinedw grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynkundefinedw i podłundefinedg.

Stan i utrzymanie rzeczy wziętej w najem

Zgodnie z art. 662 K.c. wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

Co bardzo istotne, drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za ktundefinedre wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrundefinedcenia stanu poprzedniego.

Tutaj dowiesz się w jakich okolicznościach wynajmujący może wypowiedzień umowę najmu.

Naprawy konieczne

Nieraz zdarza się, że zarundefinedwno wynajmujący jak i najemca nie zwraca uwagi, na uregulowanie kwestii odpowiedzialności za naprawy, ktundefinedrych w przyszłości może wymagać wynajmowane mieszkanie. Jeśli zapisy umowy nie regulują tej sprawy, w takiej sytuacji należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 663 K.c. wskazuje, że jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, ktundefinedre obciążają wynajmującego, a bez ktundefinedrych rzecz nie jest przydatna do umundefinedwionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Zgodnie z powyższym, jeśli strony ustaliły, że wydatki na poczet doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z umundefinedwionym poniesie najemca, a następnie wynajmujący zwrundefinedci ich koszt, to sąd nie może kwestionować prawa do zwrotu.

W tym miejscu przeczytasz na co zwundefinedcić uwagę w umowie najmu zawieranej z obcokrajowcem.

Obowiązek wynajmującego dokonania napraw koniecznych w umowach najmu lokalu

Tutaj znajdziesz kalkulator ubezpieczenia domu lub mieszkania - porundefinedwnaj i kup online.

Przepis art. 663 K.c. nakłada na wynajmującego obowiązek dokonania napraw koniecznych. Co warto podkreślić, są to naprawy, bez ktundefinedrych przedmiot najmu nie jest przydatny do umundefinedwionego użytku.

Należy je odrundefinedżnić od nakładundefinedw "drobnych" obciążających wynajmującego zgodnie z art. 662 undefined 2 KC oraz od nakładundefinedw szerszych niż zapewnienie przydatnego użytku (np. podnoszących standard użyteczności przedmiotu najmu w stosunku do postanowień umowy (wyr. SA w Krakowie z 19.1.2015 r. I ACa 1427/14).

Zakres uregulowania powyższego przepisu obejmuje także najem lokali i pomieszczeń, zgodne z art. 6a ust. 3 i 6b ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw. Jednakże w odniesieniu do najmu lokali objętych uregulowaniem tej ustawy zasadniczo wyłącza ona stosowanie tych zasad do najmu okazjonalnego.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wzundefinedr umowy najmu okazjonalnego oraz opis podstawowych jej regulacji.

Sankcje braku wykonania napraw koniecznych i konstrukcja roszczeń

Zasadniczą sankcją braku wykonania napraw koniecznych jest możliwość realizacji przez najemcę wykonania zastępczego na koszt wynajmującego, bez upoważnienia sądu. Przy czym, warunkiem realizacji tych uprawnień jest wstępne bezskuteczne wyznaczenie wynajmującemu odpowiedniego terminu na wykonanie naprawy undefined terminu, ktundefinedry w danych okolicznościach jest normalnie potrzebny do wykonania naprawy.

Ponadto w tej sytuacji dopuścić należy odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogundefinedlnych (na zasadach art. 471 i następnych K.c.) Najemca, ktundefinedry dokonał nakładundefinedw na wynajmowaną rzecz, nie może dochodzić ich zwrotu od wynajmującego na podstawie przepisundefinedw o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz wyłącznie na podstawie przepisundefinedw normujących stosunki najmu.

Roszczenia jego z tego tytułu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 KC) niezależnie od tego, czy chodzi o nakłady konieczne, czy też użyteczne, jak ulepszenia rzeczy (wyr. SN z 4.11.1980 r., II CR 394/80, OSN 1981, Nr 7, poz. 134).

W tym miejscu znajdziesz informacje jak można wypowiedzień umowę najmu na czas określony.

Skutki działania najemcy bez zachowania wymogundefinedw z art. 663 K.c.

W razie podjęcia przez najemcę działań bez uwzględnienia wymogundefinedw określonych przez art. 663 K.c., tj. bez wyznaczenia terminu lub dokonania napraw w szerszym zakresie niż naprawy konieczne, stosuje się przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 i nast. K.c.; wyr. SN z 28.2.1959 r., IV CR 425/58, OSP 1960, Nr 12, poz. 326, oraz wyr. SA w Szczecinie z 10.9.2015 r., I ACa 576/15).

Sam fakt godzenia się wynajmującego na wykonanie, na koszt najemcy prac undefined i to o charakterze koniecznym dla korzystania z nieruchomości undefined nie usprawiedliwia, z mocy samego przepisu prawa, po stronie najemcy, a w stosunku do wynajmującego, roszczenia o zwrot wartości tych nakładundefinedw po zakończeniu najmu, chyba że drogą tą doszłoby do pozbawionego podstawy wzbogacenia wynajmującego (wyr. SN z 19.11.2004 r., II CK 158/04, OSG 2005).

W tym miejscu przeczytasz jak można wymeldować byłego najemcę z naszego lokalu.

Potrącenie kosztundefinedw napraw z wierzytelnością z tytułu czynszu

Najemca, ktundefinedry dokonał na podstawie art. 663 K.c. koniecznych napraw lokalu na koszt wynajmującego, może potrącić swoją wierzytelność z tytułu tych napraw z wierzytelnością wynajmującego z tytułu czynszu (uchw. SN z 19.3.1975 r., III CZP 13/75, OSN 1976, Nr 2, poz. 25).

Najemca może żądać zwrotu nakładundefinedw koniecznych na rzecz najętą także przed jej wydaniem właścicielowi (wynajmującemu) undefined wyr. SA w Krakowie z 22.4.1992 r. (I ACr 94/92, OSA 1992, Nr 18, poz. 24).

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat kaucji w umowie najmu lokalu.

Dokonanie napraw przez najemcę a sprzedaż lokalu

Najemca, ktundefinedry dokonał przed zbyciem przez wynajmującego przedmiotu najmu (lokalu) koniecznych napraw lub innych napraw obciążających wynajmującego, nie może roszczeń z tego tytułu dochodzić od nabywcy tego lokalu.

To samo dotyczy roszczeń odszkodowawczych względem najemcy za czas przed zbyciem. Nie przechodzą także na nabywcę roszczenia odszkodowawcze zbywcy do najemcy (wyr. SN z 5.6.1986 r., IV CR 137/86, OSN 1987).

W tym miejscu dowiesz się czym jest i jak przebiega eksmisja z lokalu.

Zakres napraw koniecznych na przykładzie pewnego procesu sądowego

Na koniec krundefinedtka historia przedstawiająca całą undefinedbatalięundefined o zwrot kosztundefinedw poniesionych przez najemcundefinedw.

G., G. G., K. G. i W. G., wstąpili do procesu jako następcy prawni powundefineddki J. G. i wnieśli o zasądzenie na rzecz każdego z nich od Uniwersytetu Rolniczego (...) w K. kwot po 21.778 zł tytułem zwrotu kosztundefinedw poniesionych na remont lokalu przez najemcundefinedw J. G. (1) i jej męża w latach 2003 r.-2005 r. Jako podstawę prawna powołali art. 663 k.c. w zw. z art. 662 undefined 1 k.c. oraz art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powundefineddztwa podnosząc, że powundefineddztwo jest przedwczesne, ponieważ umowa najmu nie została rozwiązana, a najemca nie zwrundefinedcił w dalszym ciągu przedmiotowego lokalu a wydatki stanowiły nakłady ulepszające. Dodatkowo podniosła, że nie wyrażała zgody na poniesienie nakładundefinedw.

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2004 r. sygn. akt I C 1703/12 Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Uniwersytetu Rolniczego (...) w K. na rzecz M. G., G. G., K. G. (1) i W. G. kwoty po 4536 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty. W pozostałej części powundefineddztwo oddalił. Sąd Okręgowy zniundefinedsł wzajemnie między stronami koszty procesu, odstąpił od obciążenia powodundefinedw kosztami sądowymi i nakazał ściągnąć od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1114 zł tytułem zwrotu kosztundefinedw procesu.

Apelację od tego wyroku wnieśli powodowie w części w jakiej oddalono powundefineddztwo oraz w zakresie postanowienia o kosztach procesu. Powodowie wnieśli o zmianę wyroku i zasądzenia na rzecz M. G. i G. G., K. G. ( i W. G. kwot po 17241,86 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty a także zasądzenie kosztundefinedw procesu. Strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztundefinedw postępowania apelacyjnego.

Rozpoznając apelację Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że przepis art. 663 k.c. dotyczy takich nakładundefinedw koniecznych ktundefinedre doprowadzają do przywrundefinedcenia możliwości korzystania z lokalu w ramach przeciętnego a nie podwyższonego standardu skoro taki nie był objęty treścią umowy. (undefined) Przyjmuje się, że w rozumieniu art. 676 k.c. ulepszeniami rzeczy są dokonane na nią przez najemcę nakłady, ktundefinedre w chwili wydania rzeczy wynajmującemu zwiększają jej wartość lub użyteczność. (undefined)

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorundefinedw wynajmujący jest obowiązany do przywrundefinedcenia budynku do stanu nadającego się do zamieszkania do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie m.in. z energii elektrycznej, oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu. Najemcę w zasadzie obciążają drobniejsze naprawy a nie konieczność wymiany.(undefined)

Ostatecznie więc Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko zawarte w opinii o koniecznym charakterze prac określonych w opinii przy czym z przyczyn wyżej wskazanych nie uwzględnił kosztundefinedw napraw instalacji wod.-kan. mimo, że co do zasady wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej obciążała wynajmującego. Łącznie więc uznane do rozliczenia koszty wyniosły 56354,76 zł.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!