Czy numery ksiąg wieczystych stanowią dane osobowe? Ważny wyrok WSA

W obrocie nieruchomościami numer księgi wieczystej to wiedza o znaczeniu strategicznym. Można dotrzeć do jej treści, a tam mamy już całą moc danych na temat nieruchomości i jej właściciela. Czy ujawnienie numerów na portalu jest bezprawne?


O czym przeczytasz?

Czym jest księga wieczysta nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, a także dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Księgi wieczyste stanowią uszeregowany i publiczny zbiundefinedr praw i ograniczeń dla danej nieruchomości. Najważniejszym celem ich prowadzenia jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, ktundefinedry przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne.

Według tego przepisu rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisundefinedw ustawowych.

Księga na onlajnie

Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe, a konkretnie ich wydziały ksiąg wieczystych. Do niedawna, księgi wieczyste były prowadzone w formie papierowej. Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste wspundefinedłpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w specjalnym systemie informatycznym, ktundefinedry undefined jak to zwykle rejestr publiczny undefined jest jawny.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej, możesz się zapoznać z jej treścią, korzystając ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentundefinedw wydawanych przez sąd.

W tym miejscu pisaliśmy o sytuacjach, gdzie są dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

Głundefinedwne zasady związane z księgami wieczystymi

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza, że kupując nieruchomość od osoby, ktundefinedra jest właścicielem wpisanym w księdze wieczystej, mimo że w rzeczywistości nią nie jest (o czym nie wiedzieliśmy w trakcie nabywania nieruchomości) jesteśmy pod pewną ochroną tej rękojmi.

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)undefined.

Uwaga, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa jednak przeciwko:

Domniemanie zgodności ze stanem prawnym polega na tym, że przyjmuje się (domniemywa), iż stan zapisany w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością.

Księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że każdy może przeglądać księgę wieczystą (poza jej aktami). W związku z powyższym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisundefinedw w księdze wieczystej. Zasada jawności formalnej nie rozciąga się jednak na akta księgi. Możliwość przeglądania akt księgi wieczystej należy tylko do osoby, ktundefinedra wykaże się interesem prawnym.

Zasada pierwszeństwa praw wpisanych polega na tym, że ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi.

Elementy księgi wieczystej nieruchomości

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z ktundefinedrych:

 1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością;
 2. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
 3. trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
 4. czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

W pierwszym dziale I-O księgi wieczystej znajdziesz informacje o nieruchomości tj. numer ewidencyjny, numer obrębu ewidencyjnego, obszar, adres nieruchomości.

Obok działu I-O znajduje się dział I-SP, w ktundefinedrym znajdziesz wpisy praw związanych z jej własnością.

W drugim dziale II księgi wieczystej znajdziesz informacje na temat tego, kto jest właścicielem danej nieruchomości. W dziale tym podane będzie imię i nazwisko właściciela wraz z jego numerem PESEL, bądź nazwa podmiotu, ktundefinedremu prawo własności przysługuje.

Jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, znajdziesz w tym dziale informacje nie tylko na temat tego, kto jest właścicielem nieruchomości, ale także kto jest użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej znajdziesz natomiast wpisy dotyczące ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości z wyjątkiem hipotek, ktundefinedre uregulowane zostały w dziale IV księgi wieczystej. W dziale III księgi wieczystej zatem wpisane zostaną ustanowione służebności przesyłu na rzecz gestorundefinedw mediundefinedw, służebności gruntowe, np. dotyczące prawa korzystania z ciągundefinedw komunikacyjno-pieszych czy placundefinedw zabaw znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, prawo dożywocia.

Dział IV księgi wieczystej to miejsce, w ktundefinedrym wpisuje się dokładne określenie hipoteki z podaniem jej waluty i wysokości kwoty, jak rundefinedwnież dane wierzyciela hipotecznego.

Więcej na temat tego, czym jest księga wieczysta i jak należy ją czytać znajdziesz w tym miejscu

Czym są dane osobowe?

Aktualna definicja danych osobowych została zawarta w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osundefinedb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, popularnie nazywanego RODO.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (undefinedosobie, ktundefinedrej dane dotycząundefined).

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktundefinedrą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczegundefinedlności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny,
 • dane o lokalizacji,
 • identyfikator internetowy lub
 • jeden bądź kilka szczegundefinedlnych czynnikundefinedw określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W tym miejscu dowiesz się, co zmieniło się w dowodach osobistych

Ustawa o ochronie danych osobowych i brak definicji danych osobowych

Kwestie związane z ochroną danych osobowych regulowane są obecnie przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO), ktundefinedrej uchwalenie było związane w znacznym stopniu z koniecznością doprecyzowania przepisundefinedw RODO oraz dostosowania ich do polskiego porządku prawnego.

Warto jednak wskazać, że w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., UODO nie reguluje kwestii takich jak podstawowe definicje (np. definicja undefineddanych osobowychundefined), zasady przetwarzania danych, podstawy prawne, obligatoryjne elementy obowiązku informacyjnego czy prawa przysługujące osobom, ktundefinedrych dane dotyczą.

W tym miejscu dowiesz się w jak Polsce można szukać właściciela nieruchomości

Obecnie zagadnienia te opisywane są wyłącznie w przepisach RODO.

Co z pozostałymi informacjami?

Imię i nazwisko stanowią informację będące danymi osobowymi.

Ale przykładem danych osobowych są rundefinedwnież:

 1. numer PESEL;
 2. numer dowodu tożsamości;
 3. miejsce zamieszkania;
 4. adres e-mail zawierający imię i nazwisko;
 5. dane o lokalizacji, np. lokalizacja w telefonie komundefinedrkowym;
 6. adres IP;
 7. odcisk palca;
 8. skan tęczundefinedwki oka.

W tym miejscu dowiesz, co ma się zmienić w dokumentach paszportowych

Okoliczności wydania wyroku przez Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia 24 sierpnia 2021r. stwierdził naruszenie przez Głundefinedwnego Geodetę Kraju zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, poprzez udostępnianie na portalu o nazwie GEOPORTAL2 bez podstawy prawnej danych osobowych w zakresie numerundefinedw ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntundefinedw i budynkundefinedw (prowadzonej przez starostundefinedw).

W przedmiotowej decyzji Prezes UODO nakazał Głundefinedwnemu Geodecie Kraju dostosowanie operacji przetwarzania danych osobowych do obecnie obowiązujących przepisundefinedw, poprzez zaprzestanie udostępniania na portalu o nazwie GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerundefinedw ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntundefinedw i budynkundefinedw (prowadzonej przez starostundefinedw).

Ze stanowiskiem Prezesa UODO nie zgodził się Głundefinedwny Geodeta Kraju, ktundefinedry wniundefinedsł skargę do Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest obowiązek meldunkowy

Rozstrzygnięcie WSA w Warszawie

Rozpoznający skargę Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Głundefinedwny Geodeta Kraju swoim działaniem umożliwił użytkownikom serwisu GEOPORTAL2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych. Umieszczone w nim numery ksiąg wieczystych były jednocześnie odnośnikami przekierowującymi użytkownikundefinedw bezpośrednio na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych.

W ocenie sądu ta funkcjonalność spowodowała, że użytkownicy nie musieli nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości.

Klikając w link, użytkownik miał wgląd w księgę wieczystą, w ktundefinedrej są m.in. imiona, nazwiska właściciela nieruchomości, imiona rodzicundefinedw, numer PESEL, adres nieruchomości. Nie potrzebował do tego żadnych dodatkowych uprawnień.

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie znajduje potwierdzenia argument Głundefinedwnego Geodety Kraju, iż podstawę do publikowania numerundefinedw ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowi rozdział 6 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorundefinedw i usług danych przestrzennych.

Zdaniem sądu regulacje zawarte w tym rozporządzeniu w żadnej mierze nie odnoszą się do kwestii publikowania w serwisie www.geoportal.gov.pl numerundefinedw ksiąg wieczystych.

WSA uznał rundefinedwnież, że GGK poprzez publikowanie w serwisie www.geoportal.gov.pl numerundefinedw ksiąg wieczystych, pozyskanych z ewidencji gruntundefinedw, naruszał rundefinedwnież art. 36 ze znaczkiem 4 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Sąd stwierdził przy tym, że nietrafiony jest argument Głundefinedwnego Geodety Kraju, iż ograniczenia określone w tym przepisie go nie dotyczą.

Zdaniem sądu Głundefinedwny Geodeta Kraju w ramach prowadzonej wspundefinedłpracy ze starostami na podstawie zawartych porozumień, nie może naruszać ograniczeń prawnych nałożonych na starostundefinedw wyżej wymienionym przepisem. Ponadto przepis ten pozwala starostom pozyskiwać dostęp do danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych.

Tymczasem GGK, publikując numery ksiąg wieczystych, ktundefinedre jednocześnie były odnośnikami przekierowującymi na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych, umożliwiał użytkownikom serwisu Geoportal2 zapoznanie się z pełną zawartością księgi wieczystej.

Sąd ocenił rundefinedwnież, że UODO w sposundefinedb prawidłowy zebrał i ocenił materiał dowodowy, co kwestionował Głundefinedwny Geodeta Kraju.

Wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie kończy sprawy, gdyż w wyniku skargi kasacyjnej Głundefinedwnego Geodety Kraju, trafi ona na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!