Księgi wieczyste. Notariusz wpisze hipotekę? Pomysł ministerstwa

Jeśli zmiana w księdze wieczystej jest potrzebna do uzyskania przez kupującego kredytu to oczekiwanie na wpis w KW staje się nerwowe. A ostatnio jego czas znacznie się wydłużył. Czy nowa kompetencja dla będących w procesie notariuszy to dobry pomysł?


O czym przeczytasz?

Pomysł ministerstwa

Księga wieczysta jest dokumentem, z ktundefinedrego każdy znając jej numer może dowiedzieć się kto jest właścicielem nieruchomości, czy nieruchomość jest obciążana prawem rzeczowym i generalnie wszystkich niezbędnych informacji. Kiedy kupujemy lokal bardzo pożądanym jest, aby kwestie wpisu do księgi wieczystej, jak najszybciej undefinedzałatwioneundefined, albowiem to ona jest najbardziej wiarygodnym dokumentem odnośnie nieruchomości.

Nic więc dziwnego, że długie oczekiwanie na wpis może przysporzyć sporo nerwundefinedw i problemundefinedw. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Sprawiedliwości wpadło na pewien pomysł. Czy dobry? O tym poniżej.

W tym miejscu przeczytasz o stanie prawnym nieruchomości.

Czym jest księga wieczysta?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, a także dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Księga wieczysta (kw) to pewien rodzaj rejestru publicznego, ktundefinedry określa stan prawny nieruchomości tzn. ustala komu i w jakim zakresie przysługują do niej prawa. Wpis do księgi wieczystej to czynność regulowana przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawę o Księgach wieczystych i hipotece.

Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądundefinedw Rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Więcej na temat tego czym jest księga wieczysta i jak należy ją czytać znajdziesz w tym miejscu.

Co zawiera KW?

Księga wieczysta dzieli się na 4 rozdziały. Pierwszy z nich to informacje o nieruchomości dokładne oznaczenie nieruchomości, takie jak adres, powierzchnia oraz bardziej szczegundefinedłowe: liczbę kondygnacji, pomieszczeń itd. Oprundefinedcz tego, z działu pierwszego można dowiedzieć się jakie prawa przysługują właścicielowi danej nieruchomości.

Kolejny dział drugi, mundefinedwi o tym kto jest właścicielem nieruchomości, czy też o użytkowaniu wieczystym. Dział trzeci to informację o obciążeniach np. służebności gruntowe i przesyłu, czyli praw firm przesyłowych. Jest to dział szczegundefinedlnie istotny dla potencjalnych nabywcundefinedw, gdyż tam znajdują się informacje o ewentualnej egzekucji z nieruchomości.

Ostatni, dział czwarty to wpisy dotyczące hipotek, a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości.

Jak zakłada się księgę wieczystą?

Księgę wieczystą można założyć na dwa sposoby, albo za pomocą notariusza przy okazji aktu notarialnego umowy kupna/sprzedaży nieruchomości, jeśli taka księga nie jest jeszcze założona undefined na przykład w przypadku spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo samodzielnie w siedzibie sądu właściwego rejonem dla danej nieruchomości, składając odpowiedni wniosek.

Jeśli chodzi o pierwszy ze sposobundefinedw, to należy zauważyć, że na koszty założenia księgi wieczystej przez notariusza składają się: opłata sądowa w wysokości 60 zł, wpis prawa własności 200 zł, taksa notarialna około 200 zł + VAT oraz odpis aktu notarialnego 6 zł + VAT za każdą stronę wydawanego odpisu.

Notariusz może założyć księgę wieczystą tylko przy okazji innej czynności związanej z daną nieruchomością. Chcąc załatwić sprawę należy mieć ze sobą dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości, tj. akt notarialny lub zaświadczenie ze spundefinedłdzielni mieszkaniowej, że takie prawo nam przysługuje.

W kasie sądu trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 60 zł i zapłacić za wpis prawa własności 200 zł. Należy rundefinedwnież pamiętać, że sąd zabierze akt notarialny w oryginale. Odpis aktu notarialnego można uzyskać u notariusza, ktundefinedry pierwotnie akt notarialny sprzedaży spisywał.

W tym miejscu znajdziesz informacje o przypadkach spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez KW.

Prowadzenie ksiąg wieczystych obecnie

Obecnie księgi wieczyste prowadzone są w systemie informatycznym na podstawie ustawy o księgach wieczystych i hipotece i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej to możesz się zapoznać z jej treścią za pośrednictwem Internetu korzystając ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentundefinedw wydawanych przez sąd.

W tym miejscu pisaliśmy o sytuacjach, gdzie są dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości.

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis?

Nowy właściciel nieruchomości chcąc dokonać wpisu do księgi wieczystej, najpierw musi złożyć wniosek. Jest kilka przypadkundefinedw, w ktundefinedrych obowiązkowo trzeba złożyć wniosek o wpis do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych.

Do tej czynności zobligowani są właściciele nieruchomości w sytuacji:

  • nabycia nieruchomości,
  • uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej,
  • nabycia spadku,
  • podziału nieruchomości,
  • sprostowania księgi wieczystej, ustanowienia hipoteki,
  • ustanowienia służebności przesyłu lub służebności drogi koniecznej,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zamknięcia hipoteki.

Jak więc widzimy, nawet chcąc undefinedzlikwidowaćundefined hipotekę, konieczny jest wpis.

W tym miejscu dowiesz się czym jest akt notarialny.

Kto ma prawo do złożenia wniosku o wpis do kw?

Jak można przeczytać wyżej, wpisu do księgi wieczystej może dokonać przede wszystkim właściciel nieruchomości. Poza tym uprawnieni są rundefinedwnież: użytkownik wieczysty, osoba, na ktundefinedrej rzecz wpis ma nastąpić, ale także wierzyciel, ktundefinedremu przysługuje prawo do wpisu do księgi wieczystej.

Wniosek należy sporządzić na formularzu undefinedKW-ZALundefined. Można go otrzymać bezpośrednio w sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mimo, że do dokonania wpisu uprawnione są konkretne osoby, to jednak niejednokrotnie zdarza się , że technicznie czynność tą wykonuje notariusz. Zazwyczaj dzieje się to w tym samym dniu, w ktundefinedrym realizowane są czynności w kancelarii notarialnej.

Wnioskowanie odbywa się na mocy dokumentu, czyli aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza. Dotyczy to przede wszystkim nabycia nieruchomości i użytkowania wieczystego. W pozostałych przypadkach (np. nabycie nieruchomości w wyniku dziedziczenia, wywłaszczenia, zasiedzenia) wniosek składa właściciel nieruchomości.

Po złożeniu wniosku, samym wpisem zajmuje się odpowiedni sąd - wieczystoksięgowy w osobie sędziego albo (ostatnio coraz częściej) referendarza sądowego. Procedura odbywa się w postępowaniu nieprocesowym na podstawie złożonego wcześniej wniosku.

W tym miejscu dowiesz się jak można dopisać małżonka do KW.

Dokumenty wymagane do dokonania wpisu w KW

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej (art. 6262 undefined 3 KPC). Jak słusznie zauważył SN, celem tego kategorycznego nakazu jest zapewnienie sprawności działania sądu prowadzącego księgi wieczyste i zapewnienie ich przejrzystości (uzasadnienie post. SN z 9.3.2005 r.).

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu powinny zostać załączone w oryginale bądź w poświadczonej kopii.

Dokumentami takimi mogą być orzeczenia sądu, dokumenty stwierdzające dokonanie czynności prawnej undefined np. akt notarialny, decyzje administracyjne, np. o wywłaszczeniu. Wyjątkowo do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wystarcza oświadczenie właściciela o ustanowieniu takiego prawa.

W przypadku wpisu prawa osobistego lub roszczenia undefined dokumentem stanowiącym podstawę wpisu może być oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis roszczenia. Niezbędna będzie umowa z podpisem właściciela poświadczonym notarialnie.

W tym miejscu dowiesz się z czym się wiąże zakup mieszkania bez księgi wieczystej.

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym na podstawie złożonych wnioskundefinedw, wyjątkowo tylko z urzędu.

Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, ktundefinedre były podstawą wpisundefinedw w księdze. Akta nie są objęte zasadą pełnej jawności.

Wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem. Natomiast wykreślenie wpisu przez sąd prowadzący księgę wieczystą w następstwie prawomocnego uchylenia zaskarżonego wpisu i oddalenia wniosku orzeczeniem nie jest. Uzasadnienia do orzeczenia dotyczącego wpisu w księdze wieczystej nie sporządza się.

Chwila dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Wpis w księdze wieczystej podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego uważa się za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat wpisu do KW.

Założenie księgi wieczystej

Postępowanie wieczystoksięgowe aktualnie ma jednolity charakter i nie dzieli się na postępowanie o wpis oraz postępowanie o założenie księgi wieczystej. Nie wyrundefinedżnia się także zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości, ktundefinedre nie mają ksiąg wieczystych albo ktundefinedrych księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, i urządzania pozostałych ksiąg wieczystych.

Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania w niej pierwszego wpisu. Przepis ten jest o tyle nieprecyzyjny, że do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości konieczne jest co najmniej opisanie nieruchomości (wpis w dziale I-O) i wpisanie właściciela (wpis w dziale II), a więc dokonanie dwundefinedch wpisundefinedw.

Natomiast księgi wieczyste dla prawa użytkowania wieczystego, spundefinedłdzielczych własnościowych praw do lokali, czy wreszcie stanowiących odrębne nieruchomości samodzielnych wymagają także dokonania wpisu w dziale I-Sp.

Założenie księgi wieczystej nie wymaga wydania odrębnego postanowienia.

W tym miejscu dowiesz się z czym się wiąże zakup mieszkania bez księgi wieczystej.

Niedopuszczalność złożenia księgi wieczystej

Niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej wspundefinedłwłasność bez jednoczesnego wymienienia w dziale II tej księgi wszystkich wspundefinedłwłaścicieli i określenia ich udziałundefinedw we wspundefinedłwłasności (tak post. SN z 11.1.2018 r.).

W tym miejscu dowiesz się jak dopisać do księgi wieczystej małżonka.

Odpisy, wyciągi i zaświadczenia ksiąg wieczystych

Jeżeli potrzebujesz odpisu albo wyciągu księgi wieczystej, bądź zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej to możesz je uzyskać z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, ktundefinedra zajmuje się wydawaniem takich dokumentundefinedw.

Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o ktundefinedrych mowa powyżej wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentundefinedw wydawanych przez sąd.

W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentundefinedw, o ktundefinedrych mowa powyżej, Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie tych dokumentundefinedw za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wydruki tych dokumentundefinedw mają moc dokumentundefinedw wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Reasumując, księgi wieczyste służą do ustalenia stanu prawnego nieruchomości. To w księdze wieczystej znajdziesz wszystkie podstawowe informacje na temat nieruchomości. Poczynając od jej oznaczenia, poprzez ustalenie bądź zweryfikowanie kto jest jej właścicielem, a także informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości.

W tym miejscu dowiesz się czy można obalić domniemanie zgodności wpisu w KW z rzeczywistością.

Z czym zatem jest problem?

Można dojść do przekonania, że założenie księgi wieczystej nie jest raczej skomplikowaną procedurą, stąd rodzi się pytanie po co Ministerstwo Sprawiedliwości chce cały proces usprawnić?

Przede wszystkim dlatego, że jak zostało już wspomniane wpisu dokonują sądy wieczystoksięgowe. Nie od dziś wiadomo, że sądy są undefinedzawaloneundefined pracą i na wszystko trzeba bardzo długo czekać, bywa więc tak, że faktycznie stan prawny nieruchomości zmienia się kilka razy, a wpis w KW wcale o tym nie świadczy.

Rozwiązaniem ma być zwiększenie uprawnień notariuszy. W Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace nad nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Według założeń Ministerstwa, notariusz będzie mundefinedgł dokonać takiego wpisy do księgi wieczystej, jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki. Zdaniem MS to rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postępowań.

Osoba zainteresowana wpisem, będzie miała możliwość wyboru i albo za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo (korzystając z nowej możliwości) wystąpi do samego notariusza, aby ten dokonał wpisu. Wpis sporządzony przez notariusza będzie niundefinedsł te same skutki jak wpis dokonany przez referendarza sądowego.

Co na to eksperci?

Jeśli chodzi o Krajową Radę Notarialną, to nie chce ona w tym momencie komentować pomysłu, albowiem sprawa nie została jeszcze skonsultowana.

Natomiast inni prawnicy mają mieszane uczucia co do nowych rozwiązań. Pomysł chwalą natomiast inwestorzy, ponieważ liczą, że dzięki temu czas oczekiwania na wpis znacząco się skrundefinedci.

Jak podkreślają jednak przedstawiciele zawodundefinedw prawniczych problem jest istotny, ponieważ notariusze nie mają dostępu do akt księgi wieczystej, lecz opierają się tylko na danych ujawnionych w księdze elektronicznej. Nie są więc w stanie stwierdzić nieprawidłowości w stanie prawnym nieruchomości, ktundefinedre pojawiły się wskutek wcześniejszych błędundefinedw przy wpisach.

Sędziowie referendarze twierdzą, że sposobem na rozwiązanie problemu jest wzmocnienie etatowe wydziałundefinedw.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!