Dopisanie współmałżonka do księgi wieczystej nieruchomości, kiedy stanie się współwłaścicielem. Jak to zrobić?

Zdarza się, że samodzielnie kupujemy nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego. Z czasem, z różnych przyczyn chcemy uregulować stan prawny nieruchomości i dopisać swojego współmałżonka. Czy jest to możliwe? Jak wygląda procedura?


O czym przeczytasz?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta (KW) to ogundefinedlnodostępny dokument opisujący stan prawny pojedynczej nieruchomości, w ktundefinedrej możemy znaleźć dane dotyczące m.in. właściciela, adresu nieruchomości oraz jej powierzchni i przeznaczenia, a także hipotek.

Aktem prawnym opisującym księgi wieczyste jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Księga wieczysta ma przejrzystą budowę a znając jej numer możemy bez problemu za pomocą Internetu odszukać jej treść.

Zawartość księgi

Księga wieczysta dzieli się na 4 rozdziały. Pierwszy z nich to informacje o nieruchomości dokładne oznaczenie nieruchomości, takie jak adres, powierzchnia oraz bardziej szczegundefinedłowe: liczbę kondygnacji, pomieszczeń itd. Oprundefinedcz tego, z działu pierwszego można dowiedzieć się jakie prawa przysługują właścicielowi danej nieruchomości.

Kolejny dział drugi, mundefinedwi o tym kto jest właścicielem nieruchomości, czy też o użytkowaniu wieczystym. Dział trzeci to informację o obciążeniach np. służebności gruntowe i przesyłu, czyli praw firm przesyłowych. Jest to dział szczegundefinedlnie istotny dla potencjalnych nabywcundefinedw, gdyż tam znajdują się informacje o ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Ostatni, dział czwarty to wpisy dotyczące hipotek, a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości.

Wiecej na temat tego czym jest księga wieczysta i jak należy ją czytać znajdziesz w tym miejscu.

Jak założyć księgę wieczystą?

Księgę wieczystą można założyć na dwa sposoby, albo za pomocą notariusza przy okazji aktu notarialnego umowy kupna/sprzedaży nieruchomości, jeśli taka księga nie jest jeszcze założona undefined na przykład w przypadku spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo samodzielnie w siedzibie sądu właściwego rejonem dla danej nieruchomości, składając odpowiedni wniosek.

Jeśli chodzi o pierwszy ze sposobundefinedw, to należy zauważyć, że na koszty założenia księgi wieczystej przez notariusza składają się: opłata sądowa w wysokości 60 zł, wpis prawa własności 200 zł, taksa notarialna około 200 zł + VAT oraz odpis aktu notarialnego 6 zł + VAT za każdą stronę wydawanego odpisu.

Notariusz może założyć księgę wieczystą tylko przy okazji innej czynności związanej z daną nieruchomością. Chcąc załatwić sprawę należy mieć ze sobą dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości, tj. akt notarialny lub zaświadczenie ze spundefinedłdzielni mieszkaniowej, że takie prawo nam przysługuje.

W kasie sądu trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 60 zł i zapłacić za wpis prawa własności 200 zł. Należy rundefinedwnież pamiętać, że sąd zabierze akt notarialny w oryginale. Odpis aktu notarialnego można uzyskać u notariusza, ktundefinedry pierwotnie akt notarialny sprzedaży spisywał.

Czym jest wspundefinedłwłasność mieszkania według prawa?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawodawca kształtując przepisy dotyczące wspundefinedłwłasności nie podjął się zdefiniowania zagadnienia undefinedwspundefinedłwłasności mieszkaniaundefined.

Z uwagi na powyższe należy przyłożyć tu zasadę ogundefinedlną. Zgodnie z nakreśloną w art. 195 KC definicją undefinedwspundefinedłwłasnościundefined przyjmuje się, że wspundefinedłwłasność nieruchomości może przysługiwać niepodzielenie kilku osobom. W konsekwencji oznacza to, że jedna niepodzielna nieruchomość może być własnością wielu osundefinedb jednocześnie.

Źrundefineddła wspundefinedłwłasności mieszkania

Katalog źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania nie ma charakteru zamkniętego, a zatem nie sposundefinedb wskazać wszystkich sytuacji, ktundefinedrych wystąpienie spowoduje, że określone mieszkanie stanie się własnością kilku osundefinedb jednocześnie.

Do najbardziej typowych źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania zalicza się m.in.: spadek, darowiznę, małżeństwo, spundefinedłkę cywilną, orzeczenie sądu, czynność prawną oraz określone zdarzenie faktyczne.

Rodzaje wspundefinedłwłasności mieszkania

W oparciu o treść art. 196 undefined 1 KC możliwe jest wskazanie dwundefinedch rodzajundefinedw wspundefinedłwłasności - ułamkowej oraz łącznej.

Przy wspundefinedlności łącznej nie ustala się wysokości udziałundefinedw wspundefinedłwłaścicieli. Wspundefinedłwłasność ułamkowa oznacza natomiast, że każdy ze wspundefinedłwłaścicieli ma ułamkowo określony udział w danej rzeczy, ale bez fizycznego wyodrębniania jej części.

Jakie dokumenty są potrzebne do postępowania wieczystoksięgowego?

Podstawowymi dokumentami w postępowaniu wieczystoksięgowym jest wniosek o założenie księgi wieczystej oraz wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Poza wspomnianymi powyżej wnioskami, czasami będą potrzebne będą następujące załączniki:

  • Załącznik undefinedŻądanie wpisu w księdze wieczystejundefined- załącznik ten będzie konieczny, jeżeli chcemy określić budynek i/lub jego urządzenie, ujawnić więcej niż jednego właściciela lub dwundefinedch wspundefinedłwłaścicieli oraz w przypadku, gdy chcemy określić inne szczegundefinedlne prawa;
  • Załącznik undefinedPełnomocnikundefined - konieczny w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
  • Załącznik undefinedWnioskodawcaundefined używany w przypadku konieczności dopisania dodatkowych wnioskodawcundefinedw lub uczestnikundefinedw postępowania wieczystoksięgowego.

W jaki sposundefinedb można dopisać wspundefinedłmałżonka do nieruchomości?

Czasami mamy założoną księgę wieczystą dla nieruchomości i wydaje się, że cała procedura jest już za nami, to jednak gdy chcemy dopisać wspundefinedłmałżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla posiadanej nieruchomości, należy dopełnić jeszcze kilku formalności.

Można to uczynić na zasadzie zmiany prawa własności nieruchomości poprzez darowiznę z majątku osobistego właściciela do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw.

Przede wszystkim należy zawrzeć umowę darowizny nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw, co może nastąpić w formie aktu notarialnego.

Następnie wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością wspundefinedłmałżonka.

Procedura dopisania wspundefinedłmałżonka?

Procedurę dopisania wspundefinedłmałżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, najlepiej i najbezpieczniej, powierzyć notariuszowi. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, sporządzi stosowne dokumenty wymagane w sądzie wieczystoksięgowym do przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego.

Przede wszystkim notariusz musi sporządzić umowę darowizny, do ktundefinedrej potrzebne będą następujące dokumenty: wypis z rejestru gruntundefinedw bądź budynkundefinedw, wyrys z mapy ewidencyjnej, wydruk księgi wieczystej z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, odpis aktu małżeństwa oraz dowody osobiste osundefinedb stawających do aktu notarialnego, zaświadczenie wundefinedjta gminy, na obszarze ktundefinedrej położona jest nieruchomość, o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działania notariusza

Notariusz bada dokumenty pod względem formalnym, następnie, sporządzając umowę darowizny określa w sposundefinedb bardzo szczegundefinedłowy nieruchomość będącą przedmiotem darowizny. Wprowadza jej oznaczenie, adres ewidencyjny, ktundefinedrego elementy powinny być zgodne z danymi ujętymi w katastrze nieruchomości oraz danymi ujętymi w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W treści aktu notarialnego notariusz wprowadza rundefinedwnież wszystkie wpisy ujawnione we wszystkich działach księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem darowizny.

Ponadto, notariusz wprowadza do aktu żądanie strony dotyczące przeniesienia własności nieruchomości na rzecz obojga małżonkundefinedw undefined do ich wspundefinedlności ustawowej.

Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa wniosek o wpis treści aktu notarialnego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością jednego ze wspundefinedłmałżonkundefinedw.

W momencie złożenia wniosku przez notariusza, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością jednego ze wspundefinedłmałżonkundefinedw, w dziale II undefined undefinedWłasnośćundefined w rubryce undefinedWzmiankaundefined pojawia się zapis, data, godzina i minuta. Wzmianka informuje, że do sądu wpłynął wniosek o wpis, ktundefinedry po jego dokonaniu może zmienić treść księgi wieczystej w zakresie określonego żądania.

Dopisanie wspundefinedłmałżonka undefinedna własną rękęundefined

Gdy sporządzony przez notariusza akt notarialny, nie zawiera wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej wspundefinedłmałżonka jako właściciela nieruchomości na zasadach wspundefinedlności ustawowej małżeńskiej, wundefinedwczas niezależnie od notariusza możemy taki wniosek złożyć sami.

Pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku na formularzu KW-WPIS w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, w ktundefinedrym prowadzona jest dana księga wieczysta. W jego treści należy wpisać rodzaj przysługującego prawa, imię i nazwisko, imię ojca i imię matki oraz numer PESEL, wspundefinedłmałżonkundefinedw, ktundefinedrym przysługuje dane prawo na zasadach wspundefinedlności ustawowej małżeńskiej.

Następnie wniosek należy złożyć w odpowiednim sądzie i dołączyć do niego umowa darowizny w formie aktu notarialnego oraz dokument świadczący o dokonaniu opłaty sądowej za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!