Remont dachu. Pozwolenie czy zgłoszenie?

Czy wykonanie dachu z konstrukcją drewnianą i pokrycie blachą na budynku ze stropodachem wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Takie właśnie pytanie dostaliśmy od czytelnika.


O czym przeczytasz?

Rozbudowa czy budowa domu

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, przez undefinedbudowęundefined rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu budowlanego.

Uwzględniając powyższą definicję należy wskazać, że rozbudowa domu kwalifikowana jest jako jedna z form budowy, jednakże pojęcie to nie jest bezpośrednio definiowane w przepisach prawa budowlanego. W takiej sytuacji zatem konieczne jest ustalenie definicji undefinedrozbudowyundefined w oparciu definicję słownikową i orzecznictwo.

Zgodnie z definicją słownikową, mianem rozbudowy określa się powiększenie budowli lub obszaru już zabudowanego.

Takie rozumienie pojęcia undefinedrozbudowyundefined jest zgodnie z przyjętą w Polce linią orzeczniczą. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 15 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II OSK 2484/14), przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrundefinedw istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można postawić bez pozwolenia.

Rozbudowa domu a wymogi prawne

Podejmując decyzję o rozbudowie domu, konieczne jest podjęcie czynności urzędowych. W wielu przypadkach rozbudowa domu nie będzie wymagała pozwolenia, ani nawet zgłoszenia budowy. Niemniej jednak zdarzają się wyjątki, ktundefinedre należy skontrolować przed rozpoczęciem rozbudowy.

Konieczność podjęcia czynności urzędowych jest nadzwyczajnie ważny, bowiem zaniedbanie tego obowiązku może doprowadzić do powstania negatywnych konsekwencji dotyczących m.in. konieczności uiszczenia kosztundefinedw legalizacji rozbudowy lub wyburzenia dobudowanej części domu jako konsekwencję samowoli budowlanej.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat samowoli budowlanej i wszystkich jej konsekwencji.

Prawo budowlane a kwestia dachu

Każda inwestycja budowlana, niezależnie od tego czy jej przedmiotem jest dom jednorodzinny, czy też obiekt wielkopowierzchniowy, powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczegundefinedlności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane.

Obecne regulacje prawa budowlanego w sposundefinedb wyczerpujący określają jakie prace mogą zostać wykonane bez jakichkolwiek działań urzędowych, jakie należy zgłosić, a na jakie wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Koncentrując się na dachu można wyrundefinedżnić następujące kategorie działań:

 • bieżącą konserwację undefined obejmującą wszelkie naprawy pokrycia dachowego, nawet z wykorzystaniem materiałundefinedw innych niż użyte pierwotnie undefined w tym przypadku nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia ani uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • remont undefined należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robundefinedt budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobundefinedw budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
 • przebudowę - należy przez to rozumieć wykonywanie robundefinedt budowlanych, w wyniku ktundefinedrych następuje zmiana parametrundefinedw użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrundefinedw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku drundefinedg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrundefinedw w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat procesu budowy domu na zgłoszenie w polskim prawie.

Wykonanie dachu z konstrukcją drewnianą i pokrycie blachą na budynku ze stropodachem

Przepisy prawa budowlanego wprowadzają istotne ułatwienia dla inwestorundefinedw wskazując jakie budowy oraz roboty budowlane wymagają zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia.

Do niedawna jedynie dokładne przeanalizowanie art. 29 i art. 30 ustawy undefined Prawo budowlane pozwalało na jednoznaczne ustalenie, czy określona budowa czy roboty budowlane wymagały dokonania zgłoszenia, czy też nie. Taka konstrukcja przepisundefinedw nie sprzyjała przejrzystości i czytelności ustawy, tym samym nie ułatwiała procesu inwestycyjno-budowlanego, powodując, że inwestor niejednokrotnie nie był w stanie odczytać, czy jego inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy jest zwolniona z tychże obowiązkundefinedw. Obecnie, proces ten jest znacznie utrudniony, w tym zakresie ustalenia kwestii związanych z dachem.

Skupiając się na regulacjach zawartych w art. 29 ustawy undefined Prawo budowlane, należy uznać, że wykonanie dachu z konstrukcją drewnianą i pokrycie blachą na budynku ze stropodachem nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższe stanowisko potwierdza treść art. 29 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, ktundefinedry wskazuje, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia wykonywanie robundefinedt budowlanych polegających na przebudowie przegrundefinedd zewnętrznych oraz elementundefinedw konstrukcyjnych budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na ktundefinedrej budynek jest usytuowany.

W świetle powyższego należy uznać, że przebudowa polegająca na wykonaniu dachu z konstrukcją drewnianą i pokrycie blachą na budynku ze stropodachem, bez jednoczesnego zwiększania obszaru oddziaływania budynku wymaga wyłącznie zgłoszenia.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudować jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenia wykonania dachu z konstrukcją drewnianą i pokrycie blachą na budynku ze stropodachem undefined tak samo jak w przypadku wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę undefined należy dokonać w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robundefinedt budowlanych można dokonać w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robundefinedt budowlanych oraz
 • termin ich rozpoczęcia.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat pozwolenia na użytkowanie budynku.

Określenie zakresu robundefinedt. Ważny wyrok

Rodzaj, zakres i sposundefinedb wykonywania robundefinedt budowlanych należy określić w zgłoszeniu w sposundefinedb precyzyjny. Składane przez inwestora dokumenty powinny zawierać konkretne dane o planowanej inwestycji w zakresie umożliwiającym ich skonfrontowanie z przepisami technicznymi i dokonanie oceny, czy zamierzenie jest zgodne z prawem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt: II OSK 319/21).

Do zgłoszenia należy ponadto dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw;
 • dowundefinedd uiszczenia opłaty skarbowej.

W tym miejscu pisaliśmy o zgodzie konserwatora zabytkundefinedw na remont czy roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru.

undefinedMilcząca zgodaundefined organu

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody).

Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robundefinedt. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i uprawnia do podjęcia robundefinedt.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robundefinedt budowlanych.

W tym miejscu dowiesz się czym jest decyzja administracyjna.

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat budowy tarasu, pergoli czy altany.

Sprzeciw organu

Decyzja o sprzeciwie zostanie wydana, w sytuacji gdy:

 • inwestor złożył zgłoszenie budowy lub robundefinedt budowlanych, na ktundefinedre wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • budowa domu objęta zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy (m.in. te dotyczące warunkundefinedw technicznych);
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem w miejscu, w ktundefinedrym taki obiekt istnieje.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Organ przyjmujący zgłoszenie może też nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę undefined mimo iż obiekt kwalifikuje się do zgłoszenia.

Taka możliwość jest ograniczona do sytuacji, w ktundefinedrych mogłoby wystąpić:

 • naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytkundefinedw;
 • pogorszenie warunkundefinedw zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń albo uciążliwości dla terenundefinedw sąsiednich.

Ocena tego, czy takie sytuacje mogą mieć miejsce, zależy od uznania organu przyjmującego zgłoszenie.

Sprawdź rundefinedwnież: Polski Ład. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie?

Rozpoczęcie budowy przed upływem 21 dni

Inwestor, ktundefinedry rozpoczął budowę przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ (czyli przed upływem 21 dni od daty dokonania zgłoszenia), naraża się na ryzyko, że w ustawowym terminie zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia i wtedy zastosowanie będzie mieć art. 49b ustawy Prawo budowlane, a inwestor zostanie potraktowany jak sprawca samowoli budowlanej.

W tym miejscu dowiesz się czym jest samowola budowlana.

Błąd urzędu na etapie przyjęcia zgłoszenia

W sytuacji, gdy organ nie wniundefinedsł sprzeciwu do zgłoszenia budowy, ktundefinedre zgodnie z przepisami wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestor przeprowadził budowę zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, właściwy organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane powinien przeprowadzić postępowanie naprawcze.

W takim przypadku, ktundefinedry jest następstwem nieprawidłowego działania organu przyjmującego zgłoszenie, nie ma podstaw, aby zarzucić inwestorowi dokonanie samowoli budowlanej i prowadzić postępowanie legalizacyjne na podstawie art. 48 i 49 ustawy Prawo budowlane.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement