Dom bez pozwolenia na budowę. Jaki można postawić? Prawo budowlane 2021.

Czy można wybudować dom bez pozwolenia na działce nie bacząc na wymogi administracyjne? Ma mieć 35 metrów? A działka powinna mieć jakąś wielkość? Biznes związany z projektowaniem i budową "domów bez pozwolenia" ma się coraz lepiej.


O czym przeczytasz?

19 września 2020 r. miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo budowlane, ktundefinedra wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych rozwiązaniach. Ich głundefinedwnym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno undefined budowlanego. Wśrundefinedd tych zmian znalazły się też takie, ktundefinedre dotyczą braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, wskazanych w ustawie obiektundefinedw. Należy do nich m.in. dom całoroczny do 35 m2

Sprawdź rundefinedwnież: Polski Ład. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie?

Czy brak pozwolenia na budowę oznacza dowolność?

Zgodnie z nowymi założeniami, zniesiona została konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę niektundefinedrych domundefinedw jednorodzinnych. Nie oznacza to jednak, że budowa taka będzie mogła rozpocząć się nagle. Konieczne będzie zgłoszenie takiej budowy do właściwych organundefinedw.

Do zgłoszenia należy dołączyć projekt budowlany a organ będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu od takiego zgłoszenia. Mimo to, wprowadzone ustawą rozwiązanie pozwoli znacznie przyspieszyć proces budowy, ktundefinedry teraz zostanie skrundefinedcony o - występujący do tej pory - długi czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę.

Czy można zbudować dom bez pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane a także określonych w ustawie wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Taka budowa wymaga jednak zgłoszenia!

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Co trzeba zrobić przed podjęciem budowy domu całorocznego?

Elementem koniecznym jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscu, w ktundefinedrym chcemy dokonać takiej budowy. Ewentualnie Warunkundefinedw Zabudowy, jeżeli budowa ta ma mieć miejsce w gminach, ktundefinedre nie posiadają Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Więcej na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeczytasz w tym miejscu.

Budowa takich domundefinedw musi być zgodna z wytycznymi umieszczonymi we wskazanych powyżej planach. Jakakolwiek niezgodność pociąga za sobą bowiem duże ryzyko zgłoszenia sprzeciwu wobec takiej inwestycji.

Dom bez pozwolenia - warunki formalne

Podstawowe warunki to:

 • powierzchnia budowli nie może przekraczać 35m2
 • planowany dom musi być domem wolnostojącym
 • na powierzchni 500 m2 nie można wybudować więcej niż jednego domu
 • dom ten musi być domem parterowym

W branży, budynki rekreacji indywidualnej nazywane są minidomami undefined o powierzchni wyłącznie 35 m2. Inna nazwa do całoroczny dom z niepełnym poddaszem

Wymogiem jest aby domki takie były domkami parterowymi. Zauważyć należy jednak, iż mogą mieć poddasze pod warunkiem że nie jest ono przystosowane do celundefinedw mieszkalnych. Wtedy także taki domek z poddaszem wciąż będzie domkiem parterowym.

Czym jest obszar oddziaływania

Zgodnie z przepisami, nie wymaga pozwolenia budowa wolno stojącego domku jednorodzinnego ktundefinedrego obszar oddziaływania mieści się na działce na ktundefinedrej został zaprojektowany. Ustawodawca jednak nie wskazał jednoznacznie czym w ogundefinedle jest ten obszar oddziaływania.

W art. 3 ust 20 ustawy Prawo budowlane, wskazane zostało jedynie, iż poprzez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisundefinedw odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Istotnym problemem jest tutaj brak wskazania, kiedy działka sąsiadująca z działką na ktundefinedrej zamierzamy wybudować obiekt ulega wpływom oddziaływania naszego budynku.

Nawet spełnienie wymagań wszystkich wytycznych dotyczących lokalizacji budynku, w tym zachowanie minimalnych odległości od granic działek sąsiednich, nie musi oznaczać, że obiekt nie generuje obszaru oddziaływania. Może się okazać, że sąsiednie działki znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu, mimo że obiekt ten jest usytuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdą konkretną inwestycję należy analizować indywidualnie. Jeżeli jakaś działka graniczy bezpośrednio z działką, na ktundefinedrej planowana jest inwestycja, nie zawsze oznacza to, że automatycznie znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania może na przykład obejmować:

 • tylko działkę inwestycyjną,
 • działkę inwestycyjną i wszystkie lub wybrane działki graniczące,
 • działkę inwestycyjną, działki bezpośrednio graniczące z działką inwestycyjną i działki zlokalizowane jeszcze dalej.

Określenie oddziaływania obszaru obiektu, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane każdorazowo należy do projektanta.

To do jego zadań należy każdorazowe dbanie i czuwanie nad tym, aby budynek nie oddziaływał w sposundefinedb negatywny na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu jest określany po to, aby ustalić osoby będące stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu mogą mieć status strony.

Oznacza to, że mogą brać czynny udział w toczącej się sprawie, mają wgląd do dokumentacji, mogą wnosić swoje uwagi, a nwet decyzję zaskarżyć do stosownego organu.

Dom bez pozwolenia - czynności jakie należy podjąć

Usprawnienie budowy bez pozwolenia spowodowało zmniejszenie tzw. undefinedpapierkowej robotyundefined.

Formalności z nią związane polegają na złożeniu następujących dokumentundefinedw:

 • zgłoszenie budowy,
 • projekt budowalny 3 egzemplarze,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na ktundefinedrej ma powstać obiekt objęty zgłoszeniem na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • opłata skarbowa od wniosku.

Kiedy można przystąpić do robundefinedt budowlanych?

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed przystąpieniem do jakichkolwiek robundefinedt. Rozpoczęcie robundefinedt bez zgłoszenia lub przed rozpatrzeniem zgłoszenia przez organ może skutkować samowolą budowlaną. Wtedy konieczna będzie legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym lub rozbiundefinedrka obiektu.

Do robundefinedt budowlanych można przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu od zgłoszenia. Organ może także wydać decyzję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w takim wypadku nie będzie już mundefinedgł wnieść sprzeciwu.

Tym samym, po otrzymaniu zaświadczenia, można spokojnie rozpoczynać budowę. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, urząd dokonuje ostemplowania projektu i wydaje dwa ostemplowane egzemplarze wraz z dziennikiem budowy.

Podsumowując, wprowadzone nowelizacją rozwiązania pozwalają na większą swobodę w budowli nowych obiektundefinedw, takich jak całoroczny dom do 35 m2 , bez nadmiernej papierologii. Dzięki temu możemy zyskać dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Pamiętać należy jednak o wymienionych w ustawie rodzajach obiektundefinedw, ktundefinedre mogą być wybudowane bez pozwolenia (35m 2) i nie przekraczać dozwolonych wytycznych, aby nasza budowa nie została w ostateczności zakwalifikowana jako samowola budowlana.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!