Pozwolenie na użytkowanie obiektu. Kiedy jest niezbędne i jak wygląda proces jego uzyskania?

Kiedy już zakończymy proces budowlany wydaje się, że najgorsze za nami. Niestety, zostaje jeszcze biurokracja. Jeśli na budowę konieczne było pozwolenie na budowę, zwieńczeniem procesu inwestycyjnego musi być uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


O czym przeczytasz?

Na jakie obiekty budowlane potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie?

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy można przystąpić o zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W tymi

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, gdy wymagane było pozwolenia na budowę a budynek jest zaliczony do:

 • kategorii V -  obiekty sportu i rekreacji;
 • kategorii IX -  budynki kultury, nauki i oświaty;
 • kategorii X - budynki kultu religijnego;
 • kategorii XI - placówki medyczne, opieki społecznej i socjalnej;
 • kategorii XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych,
 • kategorii XIII - pozostałe obiekty mieszkalne,
 • kategorii XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kategorii XV -  budynki sportu i rekreacji;
 • kategorii XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategorii XVII - budynki handlu, gastronomii i usług;
 • kategorii XVIII - hale przemysłowe;
 • kategorii XX – stacje paliw,
 • kategorii XXII - składowiska odpadów, z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
 • kategorii XXIV – obiekty gospodarki wodnej;
 • kategorii XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne.

Więcej na temat kategorii obiektu budowlanego przeczytasz w tym miejscu.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Decyzja może obejmować:

 • obiekt budowlany lub jego część
 • niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Tutaj znajdziesz informację, które obiekty można wybudować bez pozwolenia, ale po zgłoszeniu.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie należy złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,  należy uznać to za brak sprzeciwu lub uwag. Wówczas sporządza się  oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej i dołącza się je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Jak załatwić procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Pozwolenie na użytkowanie należy załatwić we właściwym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Wszystko zależne jest od tego, który organ wydawał zgodę na budowę, jeśli był to inspektorat wojewódzki, wówczas pozwolenie wydaje również organ wojewódzki, a jeśli zgoda na budowę została wydana przez organ powiatowy, wówczas to on wydaje decyzję o użytkowaniu.

Występując o zgodę przede wszystkim należy określić czy zainteresowany występuje o odbiór całkowity czy częściowy.

Wniosek o wydanie decyzji pozwoleniu na użytkowanie

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy załączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ,terenu budowy, a także w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,
 • kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m?/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

Złożenie wniosku do organu i obowiązkowa kontrola

Złożenie do organu nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W sytuacji, gdy dokumenty złożone do wniosku są niekompletne, organ wezwie inwestora do ich uzupełnienia.

W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. Przedmiotowa kontrola zgodności budowy z ustaleniami i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub działki,
 • zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym w zakresie:
 • parametrów technicznych, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i ilość kondygnacji,
 • wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego,
 • geometrii dachu, tj. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,
 • wykonania urządzeń budowlanych,
 • elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
 • możliwości korzystania, w przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 • czy zostały rozebrane istniejące obiekty budowlane tymczasowe (jeżeli minął termin rozbiórki określony w pozwoleniu na budowę) lub nieprzewidziane do dalszego funkcjonowania,
 • uporządkowania terenu budowy.

Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach (jeden bezzwłocznie przekazuje się inwestorowi, drugi organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie właściwym prowadzącym postępowanie).

Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest tylko inwestor. W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę.

Ważne!

W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór budowlany może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego. Może też uzależnić użytkowanie od wykonania przez inwestora określonych robót budowlanych, podając termin kiedy prace mają zostać wykonane.

Co po zakończeniu procesu?

W przypadku pozytywnie zakończonej kontroli obiektu budowlanego, nadzór budowlany wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jednocześnie zwracając oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumentację geodezyjną.

Pozwolenie na użytkowanie jest dokumentem, który formalnie potwierdza zakończenie procesu budowy. W teorii powinien on dawać właścicielowi pewność, że obiekt został sprawdzony i jest bezpieczny.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat