Budowa domu tylko na zgłoszenie. Procedura krok po kroku.

Budowa domu bez pozwolenia jest możliwa, gdy dom ten nie przekracza wielkości określonej przez prawo budowlane. Gdy dom spełnia określone ustawą wymogi - wystarczy tak zwana „cicha zgoda” organu, czyli zgłoszenie.


O czym przeczytasz?

Budowa domu undefined zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, ktundefinedra zmieniła m.in. regulacje dotyczące przypadkundefinedw, w ktundefinedrych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Celem zmiany było zebranie w ramach jednego katalogu wszystkich sytuacji wymagających pozwolenia, zgłoszenia lub niewymagających powyższych czynności.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudawać jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Sprawdź rundefinedwnież: Polski Ład. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie?

Pozwolenie na budowę domu a zgłoszenie undefined rundefinedżnice

Pozwolenie na budowę jest oficjalną decyzją urzędu, ktundefinedra upoważnia do postawienia domu jednorodzinnego na terenie działki własnościowej. Można rundefinedwnież do urzędu dostarczyć zgłoszenie o budowie domu, ktundefinedre jest prostszą drogą (po złożeniu zgłoszenia undefined jeśli nie będzie żadnego sprzeciwu undefined po 21 dniach można rozpocząć prace budowlane).

Jednak undefined nie w każdym przypadku takie zgłoszenie będzie wystarczające. Dlatego też złożenie wniosku o pozwolenie na budowę domu jest konieczne, gdy:

 • obszar oddziaływania domu wykracza poza teren działki. Obszar oddziaływania posiada każdy projekt domu, a nazywamy tak teren, na ktundefinedrym prawnie zabrania się budowania niektundefinedrych obiektundefinedw, gdyż mogą one być uciążliwe dla mieszkańcundefinedw. Jest to wyznaczone miejsce, ktundefinedre określane jest przez projektanta domu. Jeśli obszar oddziaływania zaprojektowanego domu wychodzi poza teren i wpływa na sąsiednią działkę, to konieczne będzie pozwolenie na budowę;
 • wymagane jest postępowanie środowiskowe, gdy działka usytuowana jest na terenie objętym ochroną przyrody. Wtedy też pozwolenie na budowę jest niezbędne, ponieważ wyznaczony do tego urząd musi zbadać, czy budowa domu nie zagraża środowisku naturalnemu.

W pozostałych przypadkach można złożyć tylko zgłoszenie o budowę, aczkolwiek, jeśli nie ma się pewności, czy projekt domu nie przekracza obszaru oddziaływania lub nie zagraża środowisku, to zdecydowanie warto od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

W tym miejscu dowiesz się czy postawienie na działce przyczepy wymaga pozwolenia.

Obszar oddziaływania, czyli co?

W art. 3 ust 20 ustawy Prawo budowlane, wskazane zostało jedynie, iż poprzez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisundefinedw odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Istotnym problemem jest tutaj brak wskazania, kiedy działka sąsiadująca z działką na ktundefinedrej zamierzamy wybudować obiekt ulega wpływom oddziaływania naszego budynku.

Nawet spełnienie wymagań wszystkich wytycznych dotyczących lokalizacji budynku, w tym zachowanie minimalnych odległości od granic działek sąsiednich, nie musi oznaczać, że obiekt nie generuje obszaru oddziaływania. Może się okazać, że sąsiednie działki znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu, mimo że obiekt ten jest usytuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdą konkretną inwestycję należy analizować indywidualnie. Jeżeli jakaś działka graniczy bezpośrednio z działką, na ktundefinedrej planowana jest inwestycja, nie zawsze oznacza to, że automatycznie znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania może na przykład obejmować:

 • tylko działkę inwestycyjną,
 • działkę inwestycyjną i wszystkie lub wybrane działki graniczące,
 • działkę inwestycyjną, działki bezpośrednio graniczące z działką inwestycyjną i działki zlokalizowane jeszcze dalej.

Określenie oddziaływania obszaru obiektu, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane każdorazowo należy do projektanta.

To do jego zadań należy każdorazowe dbanie i czuwanie nad tym, aby budynek nie oddziaływał w sposundefinedb negatywny na działki sąsiednie.

Etap I undefined ustalenie czy dom można wybudować jedynie w oparciu o zgłoszenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane określa, ktundefinedre budynki nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, pozwolenia nie dotyczą m.in.:

 1. wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane;
 2. tymczasowych obiektundefinedw budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiundefinedrki lub przeniesienia w inne miejsce undefined w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie pundefinedźniej niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 3. wolno stojących parterowych budynkundefinedw gospodarczych, garaży, wiat undefined o powierzchni zabudowy do 35 mundefined, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 mundefined powierzchni działki;
 4. wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mundefined, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mundefined powierzchni działki.

Ważne! Z przepisundefinedw ustawy wynika, że domy do 35 mundefined nie wymagają pozwolenia, a tylko zgłoszenia. Jednak undefined taki dom stawiany na innej działce niż reakcyjna, musi być dostosowany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przed zakupem działki najlepiej zorientować się jak on wygląda). Jeśli takiego nie ma, to należy wystąpić o warunki zabudowy i o obszar oddziaływania budynku.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Etap II undefined ustalenie podmiotu upoważnionego do zgłoszenia budowy domu

Zgłoszenia budowy dokumentuje inwestor, ktundefinedrym może być zarundefinedwno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Ważne! Inwestor może działać przez swojego pełnomocnika.

Etap III undefined zgłoszenie budowy domu

Zgłoszenie budowy domu należy złożyć undefined tak samo jak wniosek o pozwolenie na budowę undefined w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno-budowlanym.

Formularz zgłoszenia możemy pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robundefinedt budowlanych oraz
 2. termin ich rozpoczęcia.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. projekt budowalny 3 egzemplarze;
 3. oświadczenie o prawie do dysponowania działką na ktundefinedrej ma powstać obiekt objęty zgłoszeniem na cele budowlane;
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 5. dowundefinedd uiszczenia opłaty skarbowej.

Zgłoszenie budowy domu undefined ułatwienia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, inwestor nie musi dołączać do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu, a także o warunkach przyłącza do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. W wyjątkiem drundefinedg krajowych i wojewundefineddzkich, dla ktundefinedrych takie uzgodnienia nadal są konieczne.

Etap IV - undefinedmilcząca zgodaundefined organu

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody).

Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robundefinedt. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i uprawnia do podjęcia robundefinedt.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robundefinedt budowlanych.

Etap V undefined ewentualny sprzeciw organu

Decyzja o sprzeciwie zostanie wydana, w sytuacji gdy:

 1. inwestor złożył zgłoszenie budowy lub robundefinedt budowlanych, na ktundefinedre wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;
 2. budowa domu objęta zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy (m.in. te dotyczące warunkundefinedw technicznych);
 3. zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem w miejscu, w ktundefinedrym taki obiekt istnieje.

Organ przyjmujący zgłoszenie może też nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę undefined mimo iż obiekt kwalifikuje się do zgłoszenia.

Taka możliwość jest ograniczona do sytuacji, w ktundefinedrych mogłoby wystąpić:

 1. naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
 2. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 3. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytkundefinedw;
 4. pogorszenie warunkundefinedw zdrowotno-sanitarnych;
 5. wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń albo uciążliwości dla terenundefinedw sąsiednich.

Ocena tego, czy takie sytuacje mogą mieć miejsce, zależy od uznania organu przyjmującego zgłoszenie.

Rozpoczęcie budowy przed upływem 21 dni

Inwestor, ktundefinedry rozpoczął budowę przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ (czyli przed upływem 21 dni od daty dokonania zgłoszenia), naraża się na ryzyko, że w ustawowym terminie zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia i wtedy zastosowanie będzie mieć art. 49b ustawy z dnia7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, a inwestor zostanie potraktowany jak sprawca samowoli budowlanej.

W tym miejscu dowiesz się czym jest samowola budowlana.

Błąd urzędu na etapie przyjęcia zgłoszenia

W sytuacji, gdy organ nie wniundefinedsł sprzeciwu do zgłoszenia budowy, ktundefinedre zgodnie z przepisami wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestor przeprowadził budowę zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, właściwy organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane powinien przeprowadzić postępowanie naprawcze.

W takim przypadku, ktundefinedry jest następstwem nieprawidłowego działania organu przyjmującego zgłoszenie, nie ma podstaw, aby zarzucić inwestorowi dokonanie samowoli budowlanej i prowadzić postępowanie legalizacyjne na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!