Konserwator zabytków – pozwolenie na roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie zabytku jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Jak to wygląda w teorii, a jak w praktyce?


O czym przeczytasz?

Pozwolenia konserwatora zabytków na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Jednym z najbardziej doniosłych, a zarazem podstawowych zadań organów ochrony zabytków jest zapobieganie wszelkim działaniom, które mogłyby utrudnić utrzymanie zabytku, uniemożliwić jego zachowanie czy też spowodować obniżenie lub utratę jego zabytkowych walorów.

W konsekwencji prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego w formie decyzji przez właściwego ze względu na położenie zabytku wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dopiero, po skutecznym przeprowadzeniu postępowania przed wojewódzkim konserwatorem zabytków możliwe jest dalsze ubieganie się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższy obowiązek wynika wprost z treści art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, który wskazuje, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podmioty upoważnione do wystąpienia z wnioskiem i skala zjawiska

Pozwolenie konserwatora zabytków na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wydawane jest na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste).

Z jednej strony wydaje się, że jest to uprawnienie każdego, kto jest zainteresowany, a nadto w skali kraju dotyczy to pewnie wybranych budynków, względnie kwartałów, więc opisywane tu zagadnienie dotyczy niewielkiego kręgu osób. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że takich osób są w Polsce dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy.

Jak mówi nam Paweł Chlebowski prowadzący Biuro Nieruchomości Chlebowski Nieruchomości, w swojej praktyce zawodowej zetknąłem się z sytuacjami, gdzie znakomita część dzielnicy czy nawet całej gminy jest wpisana do rejestru zabytków, co przekłada się na ogromne problemy natury biurokratycznej, w przypadku chęci przeprowadzeniu remontu własnej, często już leciwej. nieruchomości.

Wniosek o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków musi spełniać warunki ogólne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz warunki szczególne wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Mając na uwadze powyższe regulacje, wniosek o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych musi zawierać następujące elementy:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
  • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

Do wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy załączyć:

  • projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych (program robót budowlanych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w tym w szczególności opis stanu zachowania zabytku, wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych w formie opisowej i rysunkowej oraz wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Wezwanie przez konserwatora

W przypadku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programu robót budowlanych, wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Złożony do organu wniosek podlega ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosku określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniu.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wojewódzki konserwator zabytków wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata od wniosku w sprawie wydania pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata od wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wynosi 82,00 zł.

Jeśli wnioskodawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika, kwota 82,00 zł musi zostać uzupełniona o kwotę 17,00 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

Decyzja w sprawie wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Po rozpatrzeniu wniosku spełniającego wszystkie wymagania formalne konserwator zabytków wydaje decyzję administracyjną stosowną do wyników postępowania dowodowego i obowiązujących przepisów. Mocą decyzji udziela on pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku albo też odmawia zezwolenia. W przypadku decyzji pozytywnej organ może określić warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ważne! Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego.

W tym miejscu przeczytasz jak się uzyskuje pozwolenie na budowę.

Odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków

Osobie składającej wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku przysługuje prawo odwołania od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał decyzję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ważne! Podmiot składający wniosek może podjąć decyzję o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Skuteczne złożenie oświadczenia spowoduje, że decyzja wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków stanie się ostateczna z dniem doręczenia oświadczenia do urzędu.

Tutaj znowu na horyzoncie pojawia się obraz ogromnej biurokratycznej machiny. Z jednej strony pełne prawo do odwołania i wieloinstancyjność pozwala wierzyć, że w normalnie funkcjonującym państwie, wszelkie prawa związane z wykonywaniem tego koronnego - prawa własności, powinny w końcu doprowadzić do zezwolenia na roboty. O ile oczywiście ingerencja nie jest przesadnie duża.

I tutaj problemem jest nie tylko sam obowiązek uzyskania zgody, ale przede wszystkim czas postępowania, ponieważ jak wskazuje Paweł Chlebowski, "w jednej z podwarszawskich gmin ogromna cześć nieruchomości położonych na jej terenie jest wpisana do rejestru zabytków. Najdrobniejszy remont, jak malowanie elewacji, wymiana okien, drzwi czy pokrycia dachu powoduje powstanie obowiązku administracyjnego. To bardzo frustrujące, ale jeszcze większym uprzykrzeniem życia właścicieli takich przybytków jest czas oczekiwania do zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. W znakomitej większości przypadków jestem w stanie pomóc moim klientom przejść tą trudną drogę, ale niestety czas rozpatrywania wniosków, szczególnie w województwie mazowieckim, nie wspominając o ewentualnym odwołaniu, to bardzo czasochłonny proces. Potrafi trwać od kiklunastu misięcy do kilku lat."

Brak pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, organ ten wyda decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu.

Decyzja o wstrzymaniu robót budowlanych wygasa jeśli wojewódzki konserwator zabytków w terminie 2 miesięcy nie podejmie decyzji:

  • nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu;
  • nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót;
  • nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu;
  • zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań.

Patrząc na powyższe, ewentualne działanie we własnym zakresie na tzw. ryzyku, wydaje się być pozbawione sensu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement