Konserwator zabytków – pozwolenie na roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie zabytku jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Jak to wygląda w teorii, a jak w praktyce?


O czym przeczytasz?

Pozwolenia konserwatora zabytkundefinedw na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Jednym z najbardziej doniosłych, a zarazem podstawowych zadań organundefinedw ochrony zabytkundefinedw jest zapobieganie wszelkim działaniom, ktundefinedre mogłyby utrudnić utrzymanie zabytku, uniemożliwić jego zachowanie czy też spowodować obniżenie lub utratę jego zabytkowych walorundefinedw.

W konsekwencji prowadzenie robundefinedt budowlanych przy obiekcie budowlanym na obszarze wpisanym do rejestru zabytkundefinedw wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robundefinedt, wydanego w formie decyzji przez właściwego ze względu na położenie zabytku wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw.

Dopiero, po skutecznym przeprowadzeniu postępowania przed wojewundefineddzkim konserwatorem zabytkundefinedw możliwe jest dalsze ubieganie się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższy obowiązek wynika wprost z treści art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, ktundefinedry wskazuje, że prowadzenie robundefinedt budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkundefinedw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkundefinedw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robundefinedt, wydanego przez właściwego wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw.

Podmioty upoważnione do wystąpienia z wnioskiem i skala zjawiska

Pozwolenie konserwatora zabytkundefinedw na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wydawane jest na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste).

Z jednej strony wydaje się, że jest to uprawnienie każdego, kto jest zainteresowany, a nadto w skali kraju dotyczy to pewnie wybranych budynkundefinedw, względnie kwartałundefinedw, więc opisywane tu zagadnienie dotyczy niewielkiego kręgu osundefinedb. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że takich osundefinedb są w Polsce dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy.

Jak mundefinedwi nam Paweł Chlebowski prowadzący Biuro Nieruchomości Chlebowski Nieruchomości, w swojej praktyce zawodowej zetknąłem się z sytuacjami, gdzie znakomita część dzielnicy czy nawet całej gminy jest wpisana do rejestru zabytkundefinedw, co przekłada się na ogromne problemy natury biurokratycznej, w przypadku chęci przeprowadzeniu remontu własnej, często już leciwej. nieruchomości.

Wniosek o wydanie pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw

Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkundefinedw musi spełniać warunki ogundefinedlne określone w art. 63 undefined 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz warunki szczegundefinedlne wskazane w undefined 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkundefinedw albo na Listę Skarbundefinedw Dziedzictwa oraz robundefinedt budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkundefinedw, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytkundefinedw.

Mając na uwadze powyższe regulacje, wniosek o wydanie pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw na wykonywanie robundefinedt budowlanych musi zawierać następujące elementy:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
  • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

Do wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw należy załączyć:

  • projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robundefinedt budowlanych na zabytek albo program robundefinedt budowlanych (program robundefinedt budowlanych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robundefinedt na zabytek, w tym w szczegundefinedlności opis stanu zachowania zabytku, wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych w formie opisowej i rysunkowej oraz wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałundefinedw i technik),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Wezwanie przez konserwatora

W przypadku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw programu robundefinedt budowlanych, wojewundefineddzki konserwator zabytkundefinedw może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robundefinedt budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robundefinedt budowlanych na zabytek, w terminie nie krundefinedtszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Złożony do organu wniosek podlega ocenie w zakresie spełnienia warunkundefinedw formalnych wniosku określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniu.

W przypadku stwierdzenia brakundefinedw formalnych, wojewundefineddzki konserwator zabytkundefinedw wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krundefinedtszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata od wniosku w sprawie wydania pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata od wniosku o wydanie pozwolenia przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw wynosi 82,00 zł.

Jeśli wnioskodawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika, kwota 82,00 zł musi zostać uzupełniona o kwotę 17,00 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

Decyzja w sprawie wydania przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw

Po rozpatrzeniu wniosku spełniającego wszystkie wymagania formalne konserwator zabytkundefinedw wydaje decyzję administracyjną stosowną do wynikundefinedw postępowania dowodowego i obowiązujących przepisundefinedw. Mocą decyzji udziela on pozwolenia na przeprowadzenie robundefinedt budowlanych przy zabytku albo też odmawia zezwolenia. W przypadku decyzji pozytywnej organ może określić warunki, ktundefinedre zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ważne! Uzyskanie pozwolenia wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw na podjęcie robundefinedt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego.

W tym miejscu przeczytasz jak się uzyskuje pozwolenie na budowę.

Odwołanie od decyzji wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw

Osobie składającej wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku przysługuje prawo odwołania od decyzji wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem konserwatora zabytkundefinedw, ktundefinedry wydał decyzję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ważne! Podmiot składający wniosek może podjąć decyzję o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Skuteczne złożenie oświadczenia spowoduje, że decyzja wydana przez wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw stanie się ostateczna z dniem doręczenia oświadczenia do urzędu.

Tutaj znowu na horyzoncie pojawia się obraz ogromnej biurokratycznej machiny. Z jednej strony pełne prawo do odwołania i wieloinstancyjność pozwala wierzyć, że w normalnie funkcjonującym państwie, wszelkie prawa związane z wykonywaniem tego koronnego - prawa własności, powinny w końcu doprowadzić do zezwolenia na roboty. O ile oczywiście ingerencja nie jest przesadnie duża.

I tutaj problemem jest nie tylko sam obowiązek uzyskania zgody, ale przede wszystkim czas postępowania, ponieważ jak wskazuje Paweł Chlebowski, "w jednej z podwarszawskich gmin ogromna cześć nieruchomości położonych na jej terenie jest wpisana do rejestru zabytkundefinedw. Najdrobniejszy remont, jak malowanie elewacji, wymiana okien, drzwi czy pokrycia dachu powoduje powstanie obowiązku administracyjnego. To bardzo frustrujące, ale jeszcze większym uprzykrzeniem życia właścicieli takich przybytkundefinedw jest czas oczekiwania do zgodę wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw. W znakomitej większości przypadkundefinedw jestem w stanie pomundefinedc moim klientom przejść tą trudną drogę, ale niestety czas rozpatrywania wnioskundefinedw, szczegundefinedlnie w wojewundefineddztwie mazowieckim, nie wspominając o ewentualnym odwołaniu, to bardzo czasochłonny proces. Potrafi trwać od kiklunastu misięcy do kilku lat."

Brak pozwolenia wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw

W przypadku rozpoczęcia robundefinedt budowlanych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw, organ ten wyda decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposundefinedb odbiegający od zakresu i warunkundefinedw określonych w pozwoleniu robundefinedt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu.

Decyzja o wstrzymaniu robundefinedt budowlanych wygasa jeśli wojewundefineddzki konserwator zabytkundefinedw w terminie 2 miesięcy nie podejmie decyzji:

  • nakazującej przywrundefinedcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu;
  • nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw na prowadzenie wstrzymanych robundefinedt;
  • nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robundefinedt przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu;
  • zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań.

Patrząc na powyższe, ewentualne działanie we własnym zakresie na tzw. ryzyku, wydaje się być pozbawione sensu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!