Polski Ład. Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę? Jak może wyglądać procedura budowlana?

Duża zmiana w budownictwie. Po pierwszych deklaracjach rządu i tak już rozgrzana branża niewielkich domków może świętować. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie to nowość. Jak wygląda procedura stawiania domu na zgłoszenie w polskim prawie?


O czym przeczytasz?

Rozpoczęcie budowy domu obecnie. Gdzie zajdą zmiany?

Rozpoczęcie jakiegolwiek działania dotyczącego budowy domu musi zostać poprzedzone wystąpieniem do odpowiednich organundefinedw z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest postępowaniem administracyjnym, w związku z czym zastosowanie do niego znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami takiego postępowania są:

 • Inwestor;
 • użytkownicy wieczyści gruntundefinedw;
 • właściciele lub inne osoby, posiadające prawa do nieruchomości znajdujących się w obrębie oddziaływania obiektu.

Po zakończeniu postępowania, właściwy organ wydaje decyzję o pozwoleniu bądź o odmowie pozwolenia na budowę, ktundefinedra jest decyzją administracyjną.

Zgodnie jednak z regulacjami zawartymi obecnie w prawie budowlanym istnieją kategorie budynkundefinedw, ktundefinedre takiego pozwolenia nie potrzebują.

Dzisiaj rozpoczęcie budowy domu, ktundefinedrego powierzchna nie przekracza 35m2 wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Prawdopodnie to właśnie kryterium rządzący chcieliby zmienić. W planach jest zwiększenie dopuszczalnej powierzchni domu wznoszonego z pominięciem bardzo czasochłonnej i kosztogennej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę do 70 m2.

I chociaż obecnie są to budynki do tzw. rekreacji całorocznej, to przy niewielkim wysiłku, można je w procedurze administracyjnej zmienić na "pełnoprawne" domy.

Niemniej, to, czy można cokolwiek postawić na działce zależy przede wszystkim od treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a w sytuacji, gdy go brak undefined od decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuachacj decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Pojęcia "parterowegoundefined i undefinedwolno stojącegoundefined domu

W swym przekazie miedialnym rząd wskazywał na domy parterowe. Prawdopodobnie chodzi o bydynki z art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, a zatem - są to wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku.

To są budynki okraślane czasem jako całoroczne i można w nich mieszkać bez względu na aurę. Niemniej, jeśli rząd chce wprowadzić systemowe -realne ułatwienie to prawdopodobnie procudura zamiany tych domundefinedw normalne mieszkalne też zostanie zliberalizowana.

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2015 r., utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa undefinedparterundefined tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na ktundefinedrym znajduje się głundefinedwne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.

Odnosząc się natomiast do kwestii związanych z uznaniem domu letniskowego za wolnostojący, należy wskazać, w ślad za treścią uzasadnienia wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 1420/13), gdzię undefinedw Sąd wskazał: przez pojęcie undefinedwolno stojący"undefined rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, fizyczne oddzielenie od innych obiektundefinedw budowlanych.

Budynek wolnostojący to zatem budynek, ktundefinedry nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swej konstrukcji jakichkolwiek elementundefinedw innego obiektu budowlanego.

Dom, ktundefinedry nie wymaga pozwolenia na budowę. Obecnie i niebawem?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zatem obecnie, aby możliwa była budowa domu jedynie w oparciu o dokonane wcześniej zgłoszenie, konieczne jest spełnienie ściśle wskazanych przez ustawodawcę przesłanek, tj.:

 • budynek letniskowy musi zostać zakwalifikowany jako obiekt wolnostojący i parterowy (z nieużytkowym poddaszem);
 • powierzchnia budynku letniskowego nie może być większa niż 35m2;
 • ilość budynkundefinedw letniskowych na każde 500 m2 działki nie może być większa niż jeden.

Tylko spełnienie wszystkich ww. przesłanek umożliwi budowę domku w oparciu o zgłoszenie.

W innych przypadkach, m.in. gdy powierzchnia budynku będzie większa niż 35 m2, konieczne będzie uprzednie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeśli jednak zmienią sie parametry powierzchni do 70 m2 oraz - jak wspominali politycy - poddasze stanie się użytkowe, to dopuszczalny budynek, ktundefinedry mundefinedgłby powstać na samo zgłoszenie miałby 70 m2 a nawet 90 m2

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić pez pozwolenia.

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy domu 35 m2, czy już niedługo także 70 m2

Jak wynika z treści art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robundefinedt budowlanych dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej w postaci papierowej lub formie dokumentu elektronicznego.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposundefinedb wykonywania robundefinedt budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Uwaga! Choć na konferancji padła deklaracja o prowadzeniu przedsięwzięcia bez kierownika budowy to - jeśli procudura zgłaszania miałaby zostać zachowana - nie oznacza to zupełnej dowolności, by nie powiedzieć samowoli.

Otundefinedż obecnie do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest także załączenie kilku istotncyh dokumentundefinedw (o czym niżej), a w razie potrzeby, organ wydający decyzję może zażądać także przedłożenie szkicundefinedw lub rysunkundefinedw budynku.

Dom bez pozwolenia - czynności jakie należy podjąć

Wprowadzone całkiem niedawno przepisy, ktundefinedre sprawiły, że budowa bez pozwolenia stała sie prostsza, spowodowało przede wszystkim znaczne zredukowanie tzw. undefinedpapierkowej robotyundefined.

Niemniej pewne formalności związane z taką budową są obligatoryjne, a składają się nie choćby złożenie następujących dokumentundefinedw:

 • zgłoszenie budowy,
 • projekt budowalny 3 egzemplarze,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na ktundefinedrej ma powstać obiekt objęty zgłoszeniem na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • opłata skarbowa od wniosku.

Kiedy można przystąpić do robundefinedt budowlanych?

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed przystąpieniem do jakichkolwiek robundefinedt. Rozpoczęcie robundefinedt bez zgłoszenia lub przed rozpatrzeniem zgłoszenia przez organ może skutkować samowolą budowlaną.

Wtedy konieczna będzie legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym lub rozbiundefinedrka obiektu.

W tym miejscu przeczytasz czym jest samowola budowlana i jak wygląda postępowanie legalizacyjne.

Do robundefinedt budowlanych można przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu od zgłoszenia. Organ może także wydać decyzję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w takim wypadku nie będzie już mundefinedgł wnieść sprzeciwu.

Tym samym, po otrzymaniu zaświadczenia, można spokojnie rozpoczynać budowę. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, urząd dokonuje "ostemplowania" projektu i wydaje dwa ostemplowane egzemplarze wraz z dziennikiem budowy.

Podsumowanie

Wprowadzone nowelizacją z września 2020 r. rozwiązania pozwoliły na większą swobodę w budowli nowych obiektundefinedw, takich jak całoroczny dom do 35 m2, bez nadmiernej papierologii. Dzięki temu zyskaliśmy dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Pamiętać należy jednak o wymienionych w ustawie rodzajach obiektundefinedw, ktundefinedre mogą być wybudowane bez pozwolenia (obecnie 35m 2) i nie przekraczać dozwolonych wytycznych, aby nasza budowa nie została w ostateczności zakwalifikowana jako samowola budowlana.

Jeśli obiecana szumnie kolejna liberalizacja przepisundefinedw w zakresie parametrundefinedw budynku, jaki można wznieść na zgłoszenie, wejdzie w życie, to w niespełna 2 lata dokona się polskim prawie budowlanym potężna rewolucja.

Nie sposundefinedb nie dostrzec aspektundefinedw ekonomicznych, gdzie ewidentnej akceleracji zazna branża produkcji domundefinedw, paneli słonecznych, projektantundefinedw, czy cała wykończeniundefinedwka.

Warto jednak obserwować inne zjawisko. Otundefinedż wydaje się, że znacznie ucichną utyskiwania inwestorundefinedw, ktundefinedrzy od dziesiątek lat podnosili zarzuty, że w tym kraju nawet na własnej ziemi nie można nic budować bez ingerencji państwa. Ciekawe czy zapowiadana zmiana prawa faktycznie przełoży się na nowy format struktury polskiego budownictwa mieszkalnego, a tym samym zmianę topografii przedmieść, małych miejscowości i wsi.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!