Jak wykreślić prawo dożywocia z księgi wieczystej nieruchomości? Proces i warunki jakie należy spełnić.

Kto jest do tego potrzebny? Prawnik? Notariusz? Być może każdy właściciel nieruchomości może samodzielnie wykreślić prawo dożywocia z księgi wieczystej, ale jak to należy zrobić?


O czym przeczytasz?

Prawo dożywocia

Zacznijmy od wyjaśnienia czym w ogundefinedle jest prawo dożywocia. Prawo dożywocia uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 908 undefined 1 k.c. jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Natomiast jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, ktundefinedrego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

Zwykle dotyczy to sytuacji, w ktundefinedrej osoba starsza, w umowie zwana undefineddożywotnikiemundefined, przekazuje swundefinedj dom czy mieszkanie komuś bliskiemu. w umowie zwanej undefinednabywcąundefined.

Prawo dożywocia jest niezbywalne.

Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

W tym miejscu przyczytasz więcej o umowie dożywocia.

Przeniesienie własności nieruchomości wraz z prawem dożywocia

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością.

W przypadku ustanowienia prawo dożywocia na rzecz kilku osundefinedb to ulega ono odpowiedniemu zmniejszeniu w razie śmierci jednej z tych osundefinedb.

Ustawodawca w art. 913 przewidział, że jeżeli z jakichkolwiek powodundefinedw wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektundefinedre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Zgodnie z art. 914 k.c., jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Natomiast tutaj znajdziesz wszystko na temat renty dożywotniej.

Problem z niedostatkiem dożywotnika i jego śmierć

Na marginesie wskazać należy, iż ustawodawca w art. 916 undefined 1 k.c. przewidział, że osoba, względem ktundefinedrej ciąży na dożywotniku ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się niewypłacalny.

Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli oraz bez względu na czas zawarcia umowy. Ustawodawca ograniczył powyższe terminem i uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej umowy.

Podkreślić należy, że prawo dożywocia istnieje do dnia, kiedy np. umowa dożywocia nie zostanie rozwiązana bądź umiera dożywotnik.

W jaki sposundefinedb wykreślić prawo dożywocia?

Na rynku wtundefinedrnym nieruchomości zdarza się, że niektundefinedre nieruchomości obciążone są prawem dożywocia. Gdzie szukać takich informacji?

W księdze wieczystej nieruchomości, a dokładniej w dziale III, gdzie ujawniane jest prawo dożywocia. Podstawą ujawnienia takie prawo może być umowa. Czy takie prawo można wykreślić? Tak, prawo dożywocia wykreślanie jest na wniosek.

Zatem aby wykreślić prawo dożywocia należy złożyć wniosek wieczystoksięgowy o wykreślenie prawa dożywocia. Składany jest on na urzędowym formularzu. Urzędowe formularze dostępne są w sądzie wieczystoksięgowym bądź na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Treść formularzy określana została przez ustawodawcę.

Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w sądzie wieczystoksięgowym bądź na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości.

Pamiętać należy, iż treść formularzy urzędowych może ulec zmianie. Dlaczego to jest ważne?

Złożenie wniosku wieczystoksięgowego na nieaktualnym formularzu urzędowym skutkować będzie, że wniosek taki obarczony będzie brakami formalnymi. Powyższe oznacza to, że sąd wieczystoksięgowy powinien zwrundefinedcić wnioskodawcy wniosek wieczystoksięgowy obarczony brakami formalnymi.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż taki brak formalny można uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki sądowej. Taki brak uzupełniamy poprzez złożenie wniosku na aktualnie obowiązującym formularzu rzędowym.

W tym miejscu dowiesz się jak należy czytać księgę wieczystą i na co zwrundefinedcić uwagę.

Co jest potrzebne do wykreślenia prawa dożywocia?

Do wniosku o wykreślenie prawa dożywocia z działu III księgi wieczystej załączyć trzeba dokument potwierdzający, że takie prawo już nie istnieje. Takim dokumentem będzie np.

  • oryginał umowy notarialnej,
  • prawomocny odpis orzeczenia sądowego,
  • odpis skrundefinedcony aktu zgonu z USC.

Miejsce złożenia wniosku wieczystoksięgowego

Wniosek składany jest we właściwym sądzie wieczystoksięgowych. Sądem właściwym jest sąd wieczystoksięgowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości np. w przypadku nieruchomości położonej w dzielnicy Targundefinedwek właściwym sądem wieczystoksięgowym będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg wieczystych.

Natomiast w przypadku miejscowości Ząbek sądem właściwym będzie wydział wieczystoksięgowych w Sądzie Rejonowy w Wołominie. Jeśli właściwy sąd wieczystoksięgowy nie jest znany to wundefinedwczas można to sprawdzić to w elektronicznej księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Wypełnienie formularza urzędowego WNIOSEK undefined WPIS

Zapewne każdy zastanawia się w jaki sposundefinedb uzupełnić formularz urzędowy WNIOSEK undefined WPIS. W dalszej części artykułu wskażemy elementy takiego formularza, ktundefinedre podlegają uzupełnieniu oraz w jakiś sposundefinedb je prawidłowo uzupełnić.

Na stronie pierwszej - wpisuje się nazwę właściwego sądu wieczystoksięgowego, jego wydział wieczystoksięgowy i numer księgi wieczystej, z ktundefinedrej chcemy wykreślić z działu III prawo dożywocia.

Na stronie drugiej wniosku właściciel nieruchomości składa wniosek o wpis wykreślenia z działu III konkretnej księgi wieczystej prawa dożywocia.

Na stronie trzeciej i czwartej - właściciel nieruchomości podaje swoje dane osobowe i adresowe.

Na stronie czwartek formularza WNIOSEK undefined WPIS właściciel nieruchomości wymienia wszystkie załączniki oraz się własnoręcznie podpisuje.

Pamiętać należy, że do wniosku wieczystoksięgowego o wykreśleniu prawa dożywocia załączamy w/w dokument w oryginale oraz dowundefinedd uiszczenia opłaty sądowej.

Brak opłaty bądź oryginału tego dokumentu, skutkować będzie, że taki wniosek wieczystoksięgowy nie będzie mundefinedgł zostać rozpoznany przez sąd wieczystoksięgowy.

Opłata sądowa od wniosku o wykreślenie prawa dożywocia

Wniosek wieczystoksięgowy o wykreślenie prawa dożywocia podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 75 zł.

Opłatę sądową można uiścić przelewem bankowych na rachunek właściwego sądu wieczystoksięgowego bądź opłacić gotundefinedwką w kasie sądu wieczystoksięgowego lub kupując znak opłaty sądowej w kasie sądu wieczystoksięgowego lub na stronie internetowej.

Jeśli opłata sądowa uiszczana będzie w formie przelewu bankowego to w tytule przelewu należy podać, że:

  • opłata jest za wykreślenie służebności,
  • numer księgi wieczystej, z ktundefinedrej chcecie dokonać wykreślenia prawa dożywocia,
  • imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli osoby składającej wniosek lub nazwę spundefinedłki w przypadku, gdy wniosek składany jest przez spundefinedłkę wraz z podaniem numeru KRS.

Powyższe ułatwi sądowi wieczystoksięgowemu odpowiednie zaksięgowanie wpłaconej opłaty sądowej za wykreślenie służebności.

Załączniki do wniosku wieczystoksięgowego

Właściciel nieruchomości pamiętać musi, aby do wniosku o wykreślenie prawa dożywocia załączyć w/w dokument w oryginale i potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 75 zł.

Brak ktundefinedregokolwiek z załącznikundefinedw, skutkować będzie zwrotem wniosku wieczystoksięgowego. W przypadku otrzymania pisma z sądu wieczystoksięgowego o zwrocie takiego wniosku wieczystoksięgowego pamiętać należy, iż wszelkie braki można uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki sądowej

Reasumując, osoba wykreślająca prawo dożywocia pamiętać musi, że do wniosku o wykreślenie prawa dożywocia zobowiązana jest do przedłożenia:

  • oryginał dokumenty będącego podstawą wykreślenia prawa dożywocia,
  • dowodu uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie prawa dożywocia.

Złożenie wniosku o wykreślenie prawa dożywocia

Wniosek wieczystoksięgowy można złożyć osobiście w sądzie wieczystoksięgowych bądź wysłać go listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej.

Ważne! W przypadku wysyłania wniosku wieczystoksięgowego do właściwego sądu wieczystoksięgowego zachować kopię takie wniosku wraz z wszystkimi załącznikami oraz załączyć do niego potwierdzenie nadania, uzyskane z poczty polskiej przy wysyłaniu korespondencji do sądu wieczystoksięgowego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!