Jak wykreślić służebność gruntową z księgi wieczystej? Krok po kroku.

Kto jest do tego potrzebny? Prawnik? Notariusz? Być może każdy właściciel nieruchomości może samodzielnie wykreślić służebność gruntową, ale jak to należy zrobić?


O czym przeczytasz?

Służebność gruntowa - czym jest?

Na wstępie wyjaśnić należy, czym w ogundefinedle jest służebność gruntowa. Mimo, że sens i przydatność w życiu codziennym tej instytucji jest bezsporna, to jej definicja legalna nie należy do najbardziej jasnych.

Zgodnie z art. 285 undefined 1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, ktundefinedrego treść polega bądź na tym, że

 • właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej lub
 • właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań lub
 • właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień,

ktundefinedre mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisundefinedw o treści i wykonywaniu własności.

Więcej na temat służebności gruntowej wraz z dobrym wzorem umowy do pobrania przeczytasz w tym miejscu.

W jaki sposundefinedb wykreślić służebność gruntową?

Służebność ujawniona w III dziale księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. W tym dziale może być ujawniona służebność gruntowa, osobista, przesyłu czy drogi koniecznej. Służebność wykreślana jest na wniosek. Zatem aby wykreślić taką służebność, należy złożyć wniosek wieczystoksięgowy. Czyli jaki?

W tym miejscu dowiesz się jak należy czytać księgę wieczystą i na co zwrundefinedcić uwagę.

Wniosek wieczystoksięgowy składa się na urzędowym formularzu. Urzędowe formularze dostępne są w sądzie wieczystoksięgowym bądź na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Treść formularzy określana została przez ustawodawcę.

Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w sądzie wieczystoksięgowym bądź na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości.

Uwaga! Treść formularzy urzędowych może ulec zmianie. Dlaczego to jest ważne? Mianowicie dlatego, że złożenie wniosku wieczystoksięgowego na nieaktualnym formularzu urzędowym skutkować będzie, że wniosek taki obarczony jest brakami formalnymi. Powyższe oznacza to, że sąd wieczystoksięgowy powinien zwrundefinedcić wnioskodawcy wniosek wieczystoksięgowy obarczony brakami formalnymi.

Brak formalny można uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki sądowej. Taki brak uzupełniamy poprzez złożenie wniosku na aktualnie obowiązującym formularzu rzędowym.

Przyczyny wykreślenia służebności gruntowej

Służebność można wykreślić, kiedy jest zgoda właściciela nieruchomości władnącej na wykreślenie służebności. A co, gdy takiej zgody nie ma? Co może zrobić właściciel nieruchomości obciążonej?

Zgodnie z art. 294 k.c. właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunkundefinedw służebność stała się dla niego szczegundefinedlnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Ponadto, wedle art. 295 k.c., jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

A co w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości władnącej nie korzysta z ustanowionej służebności. Wundefinedwczas zgodnie z art. 293 undefined 1 k.c. służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

Co jest potrzebne do wykreślenia służebności?

Właściciel nieruchomości obciążonej, aby wykreślić służebność z działu III księgi wieczystej nieruchomości musi załączyć oświadczenie właściciela nieruchomości władnącej. Oświadczenie takie powinno być podpisane z podpis notarialnie poświadczony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Wniosek wieczystoksięgowy składany jest po uzyskaniu w/w oświadczenia właściciela nieruchomości władnącej. Zatem gdy właściciel nieruchomości obciążonej posiada w/w oświadczenie to może już składać wniosek wieczystoksięgowy na formularzu WNIOSEK undefined WPIS.

Wniosek składany jest właściwym sądzie wieczystoksięgowych. Sądem właściwym jest sąd wieczystoksięgowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości np. w przypadku nieruchomości położonej w dzielnicy Targundefinedwek właściwym sądem wieczystoksięgowym będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg wieczystych, natomiast w przypadku miejscowości Ząbek sądem właściwym będzie wydział wieczystoksięgowych w Sądzie Rejonowy w Wołominie.

Jeśli właściwy sąd wieczystoksięgowy nie jest znany to wundefinedwczas można to sprawdzić to w elektronicznej księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Wypełnienie formularza urzędowego WNIOSEK undefined WPIS

Zapewne każdy zastanawia się w jaki sposundefinedb uzupełnić formularz urzędowy WNIOSEK undefined WPIS. W dalszej części artykułu wskażemy elementy takiego formularza, ktundefinedre podlegają uzupełnieniu oraz w jakiś sposundefinedb je prawidłowo uzupełnić.

Na stronie pierwszej - wpisuje się nazwę właściwego sądu wieczystoksięgowego, jego wydział wieczystoksięgowy i numer księgi wieczystej, z ktundefinedrej chcemy wykreślić z działu III służebność.

We wniosku takim właściciel nieruchomości składa wniosek o wpis wykreślenia z działu III konkretnej księgi wieczystej służebności, wraz ze wskazaniem:

 • rodzaju służebności podlegającej wykreśleniu,
 • nieruchomość władnąca, na rzecz ktundefinedrego służebność została ustanowiona,
 • przyczyny wykreślenia takiej służebności.

Na stronie trzeciej i czwartej - właściciel nieruchomości obciążonej podaje swoje dane osobowe
i adresowe i analogiczne dane uczestnika postępowania, ktundefinedrym jest właściciel nieruchomości władnącej.

Na stronie czwartek formularza WNIOSEK undefined WPIS właściciel nieruchomości wymienia wszystkie załączniki oraz się własnoręcznie podpisuje.

Pamiętać należy, że do wniosku wieczystoksięgowe o wykreślenie służebności załączamy dokument uzyskany od właściciela nieruchomości władnącej w oryginale oraz dowundefinedd uiszczenia opłaty sądowej. Brak opłaty bądź oryginału tego dokumentu, skutkować będzie, że taki wniosek wieczystoksięgowy nie będzie mundefinedgł zostać rozpoznany przez sąd wieczystoksięgowy.

Opłata sądowa od wniosku o wykreślenie służebności

Wniosek wieczystoksięgowy o wykreślenie służebności podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Opłatę sądową można uiścić przelewem bankowych na rachunek właściwego sądu wieczystoksięgowego bądź opłacić gotundefinedwką w kasie sądu wieczystoksięgowego lub kupując znak opłaty sądowej w kasie sądu wieczystoksięgowego lub na stronie internetowej.

Jeśli opłata sądowa uiszczana będzie w formie przelewu bankowego to w tytule przelewu należy podać, że:

 • opłata jest za wykreślenie służebności,
 • numer księgi wieczystej, z ktundefinedrej chcecie dokonać wykreślenia służebności,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli osoby składającej wniosek lub nazwę spundefinedłki w przypadku, gdy wniosek składany jest przez spundefinedłkę wraz z podaniem numeru KRS.

Powyższe ułatwi sądowi wieczystoksięgowemu odpowiednie zaksięgowanie wpłaconej opłaty sądowej za wykreślenie służebności.

Załączniki do wniosku wieczystoksięgowego

Właściciel nieruchomości obciążonej spamiętać musi, aby do wniosku o wykreślenie służebności załączyć w/w oświadczenie właściciela nieruchomości władnącej i potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

Brak ktundefinedregokolwiek z załącznikundefinedw, skutkować będzie zwrotem wniosku wieczystoksięgowego. W przypadku otrzymania pisma z sądu wieczystoksięgowego o zwrocie takiego wniosku wieczystoksięgowego pamiętać należy, iż wszelkie braki można uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki sądowej

Reasumując, osoba wykreślająca służebność pamiętać musi, że do wniosku o wykreślenie służebności zobowiązana jest do przedłożenia:

 • oryginał oświadczenia właściciela nieruchomości władnącej,
 • dowodu uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie służebności.

Złożenie wniosku wieczystoksięgowego

Wniosek wieczystoksięgowy można złożyć osobiście w sądzie wieczystoksięgowych bądź wysłać go listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej.

Ważne jest, aby w przypadku wysyłania wniosku wieczystoksięgowego do właściwego sądu wieczystoksięgowego zachować kopię takie wniosku wraz z wszystkimi załącznikami oraz załączyć do niego potwierdzenie nadania, uzyskane z poczty polskiej przy wysyłaniu korespondencji do sądu wieczystoksięgowego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!