Zaginięcie dziennika budowy

Chcesz postawić dom? Pamiętaj o dzienniku budowy. Jak go przechowywać i co zrobić, kiedy zaginie?


O czym przeczytasz?

Dziennik budowy undefined podstawa prawna

Regulacje dziennika budowy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiundefinedrki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (zwane dalej undefinedRozporządzeniemundefined).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku undefined Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650).

W tym miejscu dowiesz się, kim jest inwestor w procesie budowlanym.

Dlaczego jest tak ważny?

Dziennik budowy to dokument urzędowy. Jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisundefinedw, przebiegu robundefinedt budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiundefinedrki lub montażu.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposundefinedb, aby z dokonywanych w nim wpisundefinedw wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o ktundefinedrych mowa w zdaniu poprzednim. To z niego możesz się dowiedzieć, jak przebiegała budowa, ponieważ znajdziesz w nim szczegundefinedłowy opis wszystkich etapundefinedw budowy, tj. jakie czynności były wykonywane po kolei, w jakim czasie, oraz kto je nadzorował.

Prundefinedcz powyższego, prowadzenie dziennika budowy ma poważne konsekwencje formalne. Jest to dokument niezbędny, aby uzyskać np. pozwolenie na użytkowanie budynku.

Więcej na temat kategorii obiektu budowlanego przeczytasz w tym miejscu.

Dziennik budowy undefined warunki techniczne

Zastanawiasz się pewnie, jak wygląda dziennik budowy? Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.

Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisundefinedw są podwundefinedjne undefined oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Forma dziennika budowy została ściśle określona przepisami. Zatem będzie nim tylko dokument, ktundefinedry spełnia wyżej wymienione w Rozporządzeniu warunki techniczne.

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawcundefinedw oraz osundefinedb sprawujących kierownictwo budowy i robundefinedt budowlanych, nadzundefinedr autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązkundefinedw.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robundefinedt budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktundefinedry reprezentuje.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, ktundefinedrych wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat warunkundefinedw, jakie musi spełniać dziennik budowy.

Prowadzenie dziennika budowy

Wpisundefinedw w dzienniku budowy dokonuje się w sposundefinedb trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposundefinedb uniemożliwiający dokonanie pundefinedźniejszych uzupełnień. Wpisundefinedw dokonuje się na jednej ponumerowanej stronie. Dozwolone są poprawki do wpisundefinedw.

Wpisundefinedw i poprawek należy dokonywać w formie pisemnej w sposundefinedb czytelny na oryginałach i na kopiach. Tekst przeznaczony do poprawki należy przekreślić jedną linią, a nie używać korektora czy zamazywać treść. Fragment wpisu podlegający poprawce rundefinedwnież musi być czytelny.

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robundefinedt budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. W Rozporządzeniu dopuszczono sporządzanie protokołundefinedw na oddzielnych arkuszach.

Trzeba jednak pamiętać, że arkusze te należy dołączyć w sposundefinedb trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

W tym miejscu przeczytasz i zmianach w procesie budowlanym.

Dokonywanie wpisundefinedw w dzienniku budowy

W dzienniku budowy wpisundefinedw dokonuje:

  1. inwestor;
  2. inspektor nadzoru inwestorskiego;
  3. projektant;
  4. kierownik budowy;
  5. kierownik robundefinedt budowlanych;
  6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
  7. pracownicy organundefinedw nadzoru budowlanego i innych organundefinedw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisundefinedw na budowie undefined w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Każdy prowadzący budowę powinien wiedzieć, że pracownicy organundefinedw nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.

W tym miejscu dowiesz się, kim jest kierownik budowy i kiedy należy go wyznaczyć.

Przechowywanie i odpowiedzialność za dziennik budowy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i nie można go stamtąd wynosić. Jest dostępny tylko dla osundefinedb upoważnionych, o ktundefinedrych mowa powyżej i nie można go udostępniać osobom innym.

Dziennik budowy należy przechowywać w sposundefinedb zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za właściwe jego prowadzenie, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Przepisy dotyczące dziennika budowy stosuje się także do jego kolejnym tomundefinedw.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Zaginięcie dziennika budowy

Co wtedy? Ustawodawca nie wprowadził regulacji dotyczących zaginięcia dziennika budowy. W przepisach prundefinedżno rundefinedwnież szukać reguł dotyczących wydawania jego duplikatundefinedw.

Jak już wspomniałem powyżej, dziennik budowy jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku. Postępowanie w przedmiocie uzyskania pozwolenia na użytkowanie prowadzą rundefinedżne organy, w zależności rodzaju robundefinedt budowlanych.

W przypadku oddania do użytkowania niektundefinedrych obiektundefinedw, takich jak domy mieszkalne, postępowanie prowadzi organ nadzoru budowlanego. W ramach tej procedury, organ może przeprowadzić postępowanie dowodowe. Zwykle dopuszcza się wszelkie dowody niebędące sprzeczne z prawem.

Zatem dowodami mogą być dokumenty, zeznania świadkundefinedw opinie biegłych czy oględziny. Jednakże w każdej konkretnej sprawie to organ prowadzący postępowanie dowodowe określi warunki, jakie muszą być spełnione, w przypadku braku dziennika budowy.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl. Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!