Inwestor w procesie budowlanym. Jaka jest jego rola i odpowiedzialność?

Zaczęcie robót budowlanych i ich prowadzenie to ściśle uregulowany prawnie proces, który w ogóle by nie został wszczęty gdyby nie inwestor. Kto to taki i co musi robić w całym budowlanym przedsięwzięciu?


O czym przeczytasz?

Uczestnik procesu budowlanego

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 07 lipca 1994 troku Prawo budowlane, inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego. Inwestor jest jedynym uczestnikiem procesu budowlanego, ktundefinedry jest stroną postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę czy innych postępowań, dla ktundefinedrych podstawę prawnomaterialną stanowią przepisy Prawa budowlanego.

W niektundefinedrych postępowaniach undefined np. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie undefined jest on jedyną stroną w postępowaniu administracyjnym. Nie musi on jednak, co oczywiste, legitymować się żadnymi uprawnieniami budowlanymi.

Prawo budowlane posługuje się terminem "inwestor" w wielu miejscach, jednak nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Ze wszystkich przepisundefinedw obecnie obowiązującej ustawy wynika jednak, że inwestorem jest podmiot, bez ktundefinedrego woli ani nie może funkcjonować budowa w sensie faktycznym, ani nie może się toczyć postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na budowę, gdyż jedynie inwestor może złożyć wniosek inicjujący postępowanie w tej sprawie.

Inwestor może być właścicielem nieruchomości, bądź może legitymować się innym tytułem o charakterze rzeczowym do nieruchomości, na ktundefinedrej mają być prowadzone roboty budowlane, ale nie jest to wymagane. Musi mieć on jedynie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Obowiązki i uprawnienia inwestora w zakresie organizacji procesu budowy

Obowiązki i uprawnienia inwestora w zakresie organizacji procesu budowy uregulowane zostały w art. 18 Prawa budowlanego.

Do obowiązkundefinedw inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczegundefinedlności zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektundefinedw,
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonania i odbioru robundefinedt budowlanych,
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robundefinedt budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robundefinedt budowlanych

- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, a ponadto może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Proces budowlany

Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 tejże ustawy.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Zatem kolejnym obowiązkiem inwestora jest uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych

Przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych inwestor jest obowiązany zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, w przypadku:

 • robundefinedt budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
 • budowy
 • wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane;
 • sieci:
 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynkundefinedw stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektundefinedw budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynkundefinedw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 • przebudowy przegrundefinedd zewnętrznych oraz elementundefinedw konstrukcyjnych budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na ktundefinedrej budynek jest usytuowany;
 • instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;

Jeszcze więcej obowiązkundefinedw inwestora

Kolejnym obowiązkiem inwestora jest ustanowienie kierownika budowy w przypadku:

 1. robundefinedt budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
 2. budowy:
  1. wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane;
  2. sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
  3. wolno stojących parterowych budynkundefinedw stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  4. obiektundefinedw budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynkundefinedw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 3. instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, a także mikroinstalacji biogazu rolniczego, o ktundefinedrej mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źrundefineddłach energii;
 4. przebudowy przegrundefinedd zewnętrznych oraz elementundefinedw konstrukcyjnych budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na ktundefinedrej budynek jest usytuowany;
 5. rozbiundefinedrki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiundefinedrkę,
 6. robundefinedt budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o ktundefinedrej mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1997 roku Prawo budowlane (undefinedPo uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, ktundefinedra:
  1. zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz
  2. zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończonarobundefinedt budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robundefinedt budowlanych, o ktundefinedrej mowa w art. 51 ust. 4 w/w ustawy: undefinedPo upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o ktundefinedrym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robundefinedt budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanieundefined

Nadzundefinedr inwestorski

Kolejnym obowiązkiem inwestora jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:

 1. gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. robundefinedt budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
 3. robundefinedt budowlanych objętych decyzją, o ktundefinedrej mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1997 roku Prawo budowlane undefinedPo upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o ktundefinedrym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robundefinedt budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanieundefined
 4. obiektundefinedw budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajundefinedw obiektundefinedw budowlanych, przy ktundefinedrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inwestor zobowiązany jest przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

Jako ciekawostkę można wskazać to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robundefinedt budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Przy prowadzeniu robundefinedt budowlanych, do kierowania ktundefinedrymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robundefinedt w danej specjalności.

Czy przepisy dopuszczają zmianę kierownika, inspektora albo projektanta?

Na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy pozytywnie. Zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego w przypadku zmiany:

 1. kierownika budowy lub kierownika robundefinedt,
 2. inspektora nadzoru inwestorskiego,
 3. projektanta sprawującego nadzundefinedr autorski

- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązkundefinedw przez osoby wymienione w pkt 1-3.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robundefinedt

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzundefinedr nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robundefinedt budowlanych, dla ktundefinedrych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy lub dokonanie zgłoszenia instalowania.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robundefinedt budowlanych inwestor dołącza się m. in. informację wskazującą imiona i nazwiska osundefinedb, ktundefinedre będą sprawować funkcję kierownika budowy oraz dołącza kopie zaświadczenia dotyczącego posiadanych uprawnień w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!