Dziennik budowy. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność wszystkich zdarzeń i okoliczności, mających znaczenie przy ocenie technicznej wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Regulacje dziennika budowy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (zwane dalej „Rozporządzeniem).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650).

Przeznaczenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Mając na uwadze powyższe pamiętajmy, że w przypadku budowy domu konieczne jest prowadzenie dziennika budowy, w którym powinny znaleźć się wpisy dotyczące poszczególnych robót budowlanych.

Warunki techniczne dziennika budowy

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

Powyższe zostało uregulowane w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Wobec powyższego, należy mieć świadomość, że forma dziennika budowy została określona przepisami prawa.

Zatem dziennikiem budowy będzie tylko taki dziennik budowy, który spełnia warunki techniczne z § 5 ust. 1 Rozporządzenia, o których mowa powyżej.

Co jeszcze powinno się wiedzieć o dzienniku budowy?

Dziennik budowy wydaje właściwy organ. Ważnym jest to, że na poszczególnych stronach dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.

Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:

1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo

2) w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia

- za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Informacje znajdujące się na stronach dziennika budowy

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający dziennik budowy zamieszcza:

1)           numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;

2)           imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;

3)           rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu;

4)           numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia;

5)           pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych.

Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych.

Kolejne wpisy, kolejne osoby.

Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisy, a poprawki

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Ważnym jest zatem aby wpisy były dokonywane w formie czytelnej, aby w późniejszym okresie każdy mógł odczytać czego dotyczy wpis. Nasuwa się więc pytanie czy poprawki wpisów są dopuszczalne? Jeśli tak to w jaki sposób?

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia w razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.

Warto zauważyć, że zarówno wpisy, jak i poprawki należy dokonywać w formie pisemnej w sposób czytelny na oryginałach i na kopiach. Tekst przeznaczony do poprawki należy przekreślić jedną linią, a nie używać korektora czy zamazywać treść. Fragment wpisu podlegający poprawce również musi być czytelny.

Osoby budujące dom powinny wiedzieć, że dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Zatem wpisów dokonuje się jedynie na jednej ponumerowanej stronie w sposób czytelny.

A co z protokołami?

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. W Rozporządzeniu dopuszczono sporządzanie protokołów, o których mowa w zdaniu poprzednim, na oddzielnych arkuszach.

Pamiętać jednak należy, że arkusze te należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy jak nazwa wskazuje ma zawierać wszystkie informacje związane z budową domu, dlatego też, jeśli sporządzono protokołu na odrębnych arkuszach to załącza się je do dziennik budowy w sposób trwały.

Kto dokonuje wpisów w dzienniku budowy?

W dzienniku budowy wpisów dokonuje:

1)           inwestor;

2)           inspektor nadzoru inwestorskiego;

3)           projektant;

4)           kierownik budowy;

5)           kierownik robót budowlanych;

6)           osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

7)           pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Każdy prowadzący budowę powinien wiedzieć, że pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.

Przechowywanie i odpowiedzialność za dziennik budowy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy, a co za tym idzie nie można go wynosić z miejsca budowy.

Dziennik budowy jest dostępny tylko dla osób upoważnionych, o których mowa powyżej. Zatem nie można udostępniać dziennika budowy osobom innym.

Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące dziennika budowy stosuje się także do jego kolejnym tomów.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement