Dziennik budowy. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność wszystkich zdarzeń i okoliczności, mających znaczenie przy ocenie technicznej wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Regulacje dziennika budowy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiundefinedrki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (zwane dalej undefinedRozporządzeniem).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650).

Przeznaczenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisundefinedw, przebiegu robundefinedt budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiundefinedrki lub montażu.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposundefinedb, aby z dokonywanych w nim wpisundefinedw wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o ktundefinedrych mowa w zdaniu poprzednim.

Mając na uwadze powyższe pamiętajmy, że w przypadku budowy domu konieczne jest prowadzenie dziennika budowy, w ktundefinedrym powinny znaleźć się wpisy dotyczące poszczegundefinedlnych robundefinedt budowlanych.

Warunki techniczne dziennika budowy

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisundefinedw są podwundefinedjne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

Powyższe zostało uregulowane w undefined 5 ust. 1 Rozporządzenia. Wobec powyższego, należy mieć świadomość, że forma dziennika budowy została określona przepisami prawa.

Zatem dziennikiem budowy będzie tylko taki dziennik budowy, ktundefinedry spełnia warunki techniczne z undefined 5 ust. 1 Rozporządzenia, o ktundefinedrych mowa powyżej.

Co jeszcze powinno się wiedzieć o dzienniku budowy?

Dziennik budowy wydaje właściwy organ. Ważnym jest to, że na poszczegundefinedlnych stronach dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.

Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o ktundefinedrym mowa w zdaniu poprzednim, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:

1) w ktundefinedrym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo

2) w ktundefinedrym inwestor nabył prawo do wykonywania robundefinedt budowlanych na podstawie zgłoszenia

- za zwrotem kosztundefinedw związanych z jego przygotowaniem.

Informacje znajdujące się na stronach dziennika budowy

Zgodnie z undefined 6 Rozporządzenia na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający dziennik budowy zamieszcza:

1) numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;

3) rodzaj i adres budowy, rozbiundefinedrki lub montażu;

4) numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia;

5) pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawcundefinedw oraz osundefinedb sprawujących kierownictwo budowy i robundefinedt budowlanych, nadzundefinedr autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych.

Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązkundefinedw.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robundefinedt budowlanych.

Kolejne wpisy, kolejne osoby.

Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktundefinedry reprezentuje.

Jeżeli w trakcie wykonywania robundefinedt budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robundefinedt, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzundefinedr autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiundefinedrki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, ktundefinedrych wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisy, a poprawki

Wpisundefinedw w dzienniku budowy dokonuje się w sposundefinedb trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposundefinedb uniemożliwiający dokonanie pundefinedźniejszych uzupełnień. Ważnym jest zatem aby wpisy były dokonywane w formie czytelnej, aby w pundefinedźniejszym okresie każdy mundefinedgł odczytać czego dotyczy wpis. Nasuwa się więc pytanie czy poprawki wpisundefinedw są dopuszczalne? Jeśli tak to w jaki sposundefinedb?

Zgodnie z undefined 7 ust. 2 Rozporządzenia w razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisundefinedw, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposundefinedb umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.

Warto zauważyć, że zarundefinedwno wpisy, jak i poprawki należy dokonywać w formie pisemnej w sposundefinedb czytelny na oryginałach i na kopiach. Tekst przeznaczony do poprawki należy przekreślić jedną linią, a nie używać korektora czy zamazywać treść. Fragment wpisu podlegający poprawce rundefinedwnież musi być czytelny.

Osoby budujące dom powinny wiedzieć, że dokonywanie wpisundefinedw na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Zatem wpisundefinedw dokonuje się jedynie na jednej ponumerowanej stronie w sposundefinedb czytelny.

A co z protokołami?

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robundefinedt budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. W Rozporządzeniu dopuszczono sporządzanie protokołundefinedw, o ktundefinedrych mowa w zdaniu poprzednim, na oddzielnych arkuszach.

Pamiętać jednak należy, że arkusze te należy dołączyć w sposundefinedb trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy jak nazwa wskazuje ma zawierać wszystkie informacje związane z budową domu, dlatego też, jeśli sporządzono protokołu na odrębnych arkuszach to załącza się je do dziennik budowy w sposundefinedb trwały.

Kto dokonuje wpisundefinedw w dzienniku budowy?

W dzienniku budowy wpisundefinedw dokonuje:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy;

5) kierownik robundefinedt budowlanych;

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

7) pracownicy organundefinedw nadzoru budowlanego i innych organundefinedw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisundefinedw na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Każdy prowadzący budowę powinien wiedzieć, że pracownicy organundefinedw nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.

Przechowywanie i odpowiedzialność za dziennik budowy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy, a co za tym idzie nie można go wynosić z miejsca budowy.

Dziennik budowy jest dostępny tylko dla osundefinedb upoważnionych, o ktundefinedrych mowa powyżej. Zatem nie można udostępniać dziennika budowy osobom innym.

Dziennik budowy należy przechowywać w sposundefinedb zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące dziennika budowy stosuje się także do jego kolejnym tomundefinedw.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!