Kierownik budowy. Kiedy jest potrzebny i jaką ponosi odpowiedzialność?

Kierownik budowy to nie tylko persona, do której każdy się zwraca jak czegoś na budowie zabraknie. Z formalnego punktu widzenia to uczestnik procesu budowlanego niosący na barkach wcale niemałą odpowiedzialność.


O czym przeczytasz?

Proces budowlany

Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 tejże ustawy.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Zatem kolejnym obowiązkiem inwestora jest uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym miejscu przeczytasz i zmianach w procesie budowlanym.

Uczestnik procesu budowlanego

Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzundefinedr nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robundefinedt budowlanych, dla ktundefinedrych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy lub dokonanie zgłoszenia instalowania.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robundefinedt budowlanych inwestor dołącza się m. in. informację wskazującą imiona i nazwiska osundefinedb, ktundefinedre będą sprawować funkcję kierownika budowy oraz dołącza kopie zaświadczenia dotyczącego posiadanych uprawnień w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

W tym miejscu dowiesz się kim jest inwestor w procesie budowlanym.

Kwalifikacje kierownika budowy

Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie wykształcenie, ktundefinedrego zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy musi posiadać odpowiednią praktykę zawodową na terenie budowy oraz przejść proces kwalifikacyjny i zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:

 1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego;
 2. pracę polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywaną w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej;
 3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o ktundefinedrych mowa powyżej, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.

Wykonywanie czynności, o ktundefinedrych mowa powyżej, potwierdza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisana na listę członkundefinedw izby.

Praktyki zawodowe potwierdzane są odpowiednim dokumentem, o ktundefinedrym mowa w undefined 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Egzamin!

Kierownik budowy musi zdać odpowiedni egzamin. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej są:

 1. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w ktundefinedrej wyodrębniono daną specjalizację;
 2. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o ktundefinedrych mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o ktundefinedrą się ubiega, przy sporządzaniu projektundefinedw, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi, zawierające wyszczegundefinedlnienie obiektundefinedw budowlanych, przy ktundefinedrych projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć m. in. oświadczenie kierownika budowy:

 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

Zatem kierownik budowy odpowiedzialny jest za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisundefinedw, tak aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat dziennika budowy.

Obowiązki kierownika przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

 1. zabezpieczyć teren budowy lub rozbiundefinedrki;
 2. potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;
 3. umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
  • tablicę informacyjną oraz
  • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na ktundefinedrej przewiduje się prowadzenie robundefinedt budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikundefinedw lub przewidywany zakres robundefinedt budowlanych przekracza 500 osobodni.

W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o ktundefinedrym mowa powyżej, należy do inwestora.

Na tablicy informacyjnej określa się:

 1. rodzaj robundefinedt budowlanych i adres prowadzenia tych robundefinedt;
 2. datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
 3. organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
 4. nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 5. imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
 6. imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

Inne obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy (rozbiundefinedrki) jest obowiązany przez okres wykonywania robundefinedt budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobundefinedw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktundefinedrych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organundefinedw.

Obowiązki kierownika budowy w razie katastrofy budowlanej

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementundefinedw rusztowań, elementundefinedw urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopundefinedw.

Nie jest katastrofą budowlaną:

 1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 3. awaria instalacji.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robundefinedt), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

 1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutkundefinedw katastrofy;
 2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o ktundefinedrym mowa w art. 74 Prawa budowlanego;
 3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 • organ nadzoru budowlanego,
 • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
 • inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczegundefinedlnych przepisundefinedw.

Zabezpieczenia miejsca katastrofy nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutkundefinedw katastrofy.

W tych przypadkach należy szczegundefinedłowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i - w miarę możliwości - na fotografiach.

Czy przepisy dopuszczają zmianę kierownika, inspektora albo projektanta?

Na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy pozytywnie. Zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego w przypadku zmiany:

 1. kierownika budowy lub kierownika robundefinedt,
 2. inspektora nadzoru inwestorskiego,
 3. projektanta sprawującego nadzundefinedr autorski

- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązkundefinedw przez osoby wymienione w pkt 1-3.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!