Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Prześwietlamy procedurę.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego, budowa obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych zwykle wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. W jaki sposób je uzyskać?


O czym przeczytasz?

Czym jest pozwolenie na budowę?

Przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robundefinedt budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane).

Elementy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wystąpić z wnioskiem na budowę, posługując się formularzem urzędowym. We wniosku należy wskazać kto jest inwestorem, rodzaj inwestycji, adres miejsca budowy oraz wskazać oznaczenie ewidencyjne (numer działki).

Wniosek o pozwolenie na budowę składa inwestor, ktundefinedrym może być zarundefinedwno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Ważne! Inwestor może działać przez swojego pełnomocnika.

Miejsce złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta);
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, np. w sprawach obiektundefinedw i robundefinedt budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego, portundefinedw i przystani morskich, morskich wundefinedd wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego).

Pozwolenie na budowę undefined załączniki do wniosku

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy w każdym przypadku dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zamiast inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona).

Ponadto do wniosku należy rundefinedwnież załączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentundefinedw;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • dowundefinedd uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku niektundefinedrych robundefinedt budowlanych, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć także pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika).

Ważne! Prawo budowlane nie wymaga przedkładania technicznej dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w media.

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogundefinedw formalnych (na przykład brak podpisu lub wymaganych dokumentundefinedw) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia brakundefinedw, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłata skarbowa od wniosku

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, ktundefinedrej w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego, z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego, budowy lub remontundefinedw obiektundefinedw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu gundefinedrniczego lub klęsk żywiołowych, budynkundefinedw przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektundefinedw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkundefinedw.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wundefinedjt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

Okres trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robundefinedt budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, ktundefinedra co do zasady jest ostateczna.

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi miesiąc, a w przypadku sprawy szczegundefinedlnie skomplikowanej undefined dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 undefined 3 k.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminundefinedw; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia);
 • decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Co do zasady, w przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktundefinedre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Wpływy z kar stanowią dochundefinedd budżetu państwa (art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane).

Pozwolenie na budowę undefined kiedy nie jest wymagane?

W ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, dla rozpoczęcia budowy wystarczające jest jedynie dokonanie stosownego zgłoszenia. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa m.in. wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane, oczyszczalni ściekundefinedw o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiornikundefinedw bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, czy wolno stojących: parterowych budynkundefinedw gospodarczych, garaży lub wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudawać jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa m.in. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na ktundefinedrej znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 1000 m2 powierzchni działki, wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki, altan działkowych i obiektundefinedw gospodarczych, jak i wiat przystankowych i peronowych.

Tutaj przeczytasz więcej na temat tego, co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę i co dalej?

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w ktundefinedrym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Od momentu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę musi upłynąć czas tzw. uprawomocnienia decyzji. Ostateczność w decyzji musi być potwierdzona w formie oświadczenia przez organ wydający zezwolenie.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zamiaru budowy, należy powiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy.

Do wniosku należy dołączyć

 • oświadczenie kierownika budowy (robundefinedt), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi);
 • zaświadczenie o wpisie na listę członkundefinedw właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z podanym w nim terminem ważności;
 • kopię uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (dla inwestycji objętych nowelizacją Ustawy undefined Prawo budowlane obowiązującej od dnia 19 września 2020r.).

Po spełnieniu warunkundefinedw można przystąpić do realizacji budowy domu.

Bardzo przydatna nowinka. Elektroniczny wniosek o wydanie pozwolenia

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej (wniosek ePB-1) poprzez rządową stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!