Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed ślubem. Do którego majątku wejdzie po spłacie? Odpowiadamy

Kiedyś ludzie najpierw brali ślub, później wili gniazdo. Dziś wygląda to inaczej. Czytelniczka pyta o sytuację, gdy osoba zakupi mieszkanie, a potem weźmie ślub. Czy wchodzi ono do majątku wspólnego? Jak to wygląda w lokalach spółdzielczych?


O czym przeczytasz?

Pytanie czytelniczki

Mieszkanie nabyłam przed zawarciem związku małżeńskiego w ramach zaciągniętego kredytu hipotecznego, ktundefinedry spłacam, przed zawarciem związku małżeńskiego, i pundefinedźniej. Obecnie kredyt jest spłacony i chciałabym przenieść własność na siebie aby dysponować lokalem bez ograniczeń, jakie może nakładać na mnie spundefinedłdzielnia mieszkaniowa.

Pytanie, jakie mi się nasuwa jest, w jaki majątek zostanie przeniesiona własność lokalu przekształcanego, w mundefinedj osobisty, czy wspundefinedlny (nie mamy rozdzielności majątkowej). Zaznaczam, że członkiem spundefinedłdzielni i właścicielem spundefinedłdzielczego prawa do lokalu stałam się przed zawarciem związku małżeńskiego.

W tym miejscu przeczytasz czym jest spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Tutaj znajdziesz wszystko o spundefinedłdzielczym lokatorskim prawie do lokalu.

Zakup nieruchomości przed ślubem - zasady ogundefinedlne

Niejednokrotnie młodzi ludzie zawierając związek małżeński mają już ustabilizowaną sytuację finansową. Decydują się na wspundefinedlne gniazdko już po ślubie, ale co w sytuacji kiedy zaciągają kredyt i nabywają nieruchomość jeszcze przed ślubem a spłacają kredyt już w czasie trwania małżeństwa.

Jeśli ktoś nabywa majątek przed ślubem, sprawa jest prosta, albowiem nawet po zmianie stanu cywilnego cały majątek zostaje w jego rękach. Ale co jeśli tak jak wspomniałem nabycie nastąpiło przed ślubem a spłata kredytu już po?

W tym miejscu dowiesz się czym jest intercyza i jak się ją stosuje.

Majątek wspundefinedlny a majątek osobisty małżonkundefinedw

W czasie trwania małżeństwa można wyrundefinedżnić takie przedmioty majątkowe, ktundefinedre należą do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw oraz takie, ktundefinedre są kwalifikowane jako należące do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw.

Do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw zalicza się: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonkundefinedw, dochody z majątku wspundefinedlnego, jak rundefinedwnież z majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonkundefinedw oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRIO), przedmiotami należącymi do majątku osobistego (odrębnego) każdego z małżonkundefinedw są m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspundefinedlności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspundefinedlności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonkundefinedw oraz prawa niezbywalne, ktundefinedre mogą przysługiwać tylko jednej osobie.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zakupu mieszkania przed ślubem.

Zakup mieszkania przez ślubem przez jednego z małżonkundefinedw

Zgodnie z treścią art. 31 undefined 1 KRIO z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspundefinedlność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkundefinedw lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspundefinedlnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw.

Uwzględniając powyższą regulację należy wskazać, że mieszkanie zakupione przez jednego z przyszłych małżonkundefinedw, chociażby w celu wspundefinedlnego zamieszkania, nie wchodzi do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw, bowiem jego zakup nastąpił przed zawarciem związku małżeńskiego, a zatem przed powstaniem wspundefinedlności majątkowej.

Więcej o ustroju małżeńskiej wspundefinedlności majątkowej przeczytasz tutaj.

Prawo małżonka do korzystania z mieszkania

Zgodnie z treścią art. 281 KRIO, jeśli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten znajduje zastosowanie także do przedmiotundefinedw urządzenia domowego.

Na mocy prawa do korzystania z mieszkania małżonek właściciela może użytkować mieszkanie, jednak nie staje się ani stroną stosunku prawnego z ktundefinedrego wynika prawo własności, ani nie nabywa prawa do rozporządzania mieszkaniem i dokonywania innych czynności z nim związanych. Prawo do korzystania jest prawem osobistym małżonka, a źrundefineddłem jego powstania jest wstąpienie w związek małżeński z osobą uprawnioną (tj. właścicielem mieszkania).

Warto przy tym pamiętać, że prawo do korzystania z mieszkania można utracić. Z jego utratą będziemy mieli do czynienia w sytuacji: utraty prawa przez drugiego małżonka (np. sądownie), rozwiązania małżeństwa przez rozwundefinedd i orzeczenie separacji, a także w przypadku trwałego opuszczenia mieszkania powiązanego z zamiarem porzucenia rodziny (chyba że jest to spowodowane nagannym zachowaniem wspundefinedłmałżonka).

Ponadto utrata prawa do korzystania z mieszkania nastąpi także wtedy, gdy małżonek korzysta z mieszkania w sposundefinedb naganny i uniemożliwiający tzw. wspundefinedlne pożycie. W przypadku gdy powodem utraty prawa do korzystania z mieszkania jest ostatnia ze wskazanych sytuacji, właściciel mieszkania może wystąpić do sądu z powundefineddztwem o nakazanie oprundefinedżnienia mieszkania postępującemu nagannie małżonkowi.

Kredyt spłacany z majątku wspundefinedlnego

W sytuacji, gdy już po zawarciu związku nadal spłacany jest kredyt na mieszkanie lub dom to jest on już spłacany z majątku wspundefinedlnego, chyba że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

Małżonek, ktundefinedry nabył więc nieruchomość przed ślubem otrzymuj do niej prawo na wyłączność, niemniej wspundefinedłmałżonek w przypadku np. rozwodu może żądać zwrotu połowy spłaconych rat kredytu z majątku wspundefinedlnego.

Podstawą takich rozliczeń jest art. 45 undefined 3 KRIO, zgodnie z ktundefinedrym każdy z małżonkundefinedw powinien zwrundefinedcić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspundefinedlnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatkundefinedw i nakładundefinedw koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochundefinedd.

Może żądać zwrotu wydatkundefinedw i nakładundefinedw, ktundefinedre poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspundefinedlny. Nie można żądać zwrotu wydatkundefinedw i nakładundefinedw zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspundefinedlności.

Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspundefinedlnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonkundefinedw został zaspokojony z majątku wspundefinedlnego.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda dopisanie wspundefinedłmałżonka do księgi wieczystej.

Prawo własności w spundefinedłdzielniach mieszkaniowych

Jak wynika z art.1714 ustawy o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, ktundefinedremu przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spundefinedłdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spundefinedłdzielni związanych z budową, w tym w szczegundefinedlności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spundefinedłdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat.

Natomiast art.12 cytowanej ustawy, stanowi, że na pisemne żądanie członka, ktundefinedremu przysługuje spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spundefinedłdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spundefinedłdzielni związanych z budową.

Z przepisundefinedw wynika zatem, że aby nabyć prawo własności do lokalu, należy być członkiem spundefinedłdzielni.

Kto może nim zostać członkiem spundefinedłdzielni?

Członkiem spundefinedłdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

  • ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  • ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • ktundefinedrej przysługuje roszczenie o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • ktundefinedrej przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane undefinedekspektatywą własnościundefined oraz będąca założycielem spundefinedłdzielni.

Spundefinedłdzielcze prawo do lokalu małżonkundefinedw

W przypadku małżonkundefinedw, jeśli obojgu przysługuje prawo do lokalu, albo jeżeli wspundefinedlnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu to rundefinedwnież we dwoje mogą stać się członkami spundefinedłdzielni.

Jednakże, o przynależności do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw spundefinedłdzielczego prawa decyduje porundefinedwnanie daty przydziału z datą powstania wspundefinedlności majątkowej.

Oznacza to, że spundefinedłdzielcze prawo do lokalu, przyznane w drodze przydziału jednemu z małżonkundefinedw w czasie trwania wspundefinedlności majątkowej, stanowi przedmiot majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw, mimo, że wkład mieszkaniowy lub budowlany mundefinedgł pochodzić z majątku osobistego jednego z nich i został wpłacony jeszcze przed powstaniem wspundefinedlności majątkowej.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy, przydział mieszkania nastąpił na skutek wpłaty w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości spundefinedłdzielczego prawa do lokalu. Wundefinedwczas, spundefinedłdzielcze prawo do lokalu wchodzi do majątku osobistego tego małżonka, ktundefinedry dokonał wpłaty.

Należy mieć na uwadze, że bez względu na powyższe, jeśli wpłata pochodzi z majątkundefinedw osobistych obojga małżonkundefinedw, spundefinedłdzielcze prawo do lokalu staje się przedmiotem ich majątku wspundefinedlnego.

A co w przypadku sporu między małżonkami? Komu przysługuje prawo do mieszkania?

Spundefinedłdzielcze prawo do lokalu, ktundefinedre wchodzi w skład majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw może zostać rozstrzygnięte przez sąd, ktundefinedry może przyznać to prawo jednemu z małżonkundefinedw, jednak konieczne jest, aby osoba ktundefinedrej spundefinedłdzielcze prawo do lokalu zostaje przyznane, był członkiem spundefinedłdzielni.

Natomiast, jeżeli małżonek, nie jest członkiem spundefinedłdzielni należy mu przyznać mu prawo do wkładu. W takim wypadku małżonek, z ktundefinedrego członkostwem to prawo było związane traci je, a małżonkowi, ktundefinedremu sąd przyznał prawo do wkładu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do spundefinedłdzielni oraz o przydział wspundefinedlnego lokalu.

Ostatnia sytuacja ma miejsce, bez względu na to, czy oboje małżonkowie są członkami spundefinedłdzielni czy nie. W takim wypadku spundefinedłdzielcze prawo do wspundefinedlnego lokalu wygasa, a każdy z małżonkundefinedw może bądź wycofać ze spundefinedłdzielni przyznaną mu część wierzytelności z tytułu wkładu, bądź podjąć starania w spundefinedłdzielni o przydział - po ewentualnym uzupełnieniu sumy wkładu - tego samego lub innego lokalu.

Zasadą powinno być przyznanie spundefinedłdzielczego prawa do lokalu lub wkładu temu małżonkowi, ktundefinedry zamieszkując we wspundefinedlnym mieszkaniu sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!