Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wszystko co musisz wiedzieć.

Mimo, że od 31 lipca 2007 r. nie ma już możliwości jego ustanawiania, to nadal często spotykany status prawny mieszkania. Te nadane w przeszłości zachowują swoją moc. Czym jest takie prawo do lokalu i jakie obowiązki się z nim wiążą?


O czym przeczytasz?

Czym jest spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, co umożliwia korzystanie z lokalu spundefinedłdzielczego, jednak posiadacz lokalu nie jest jego właścicielem.

Podstawą funkcjonowania spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu są przepisy rozdziału 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych (art. 171 undefined art. 1719).

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo własności

Podstawową rundefinedżnicę miedzy spundefinedłdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem własności stanowi prawo do korzystania z nieruchomości.

Jak zostało już wskazane powyżej, spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, co w rzeczywistości oznacza, że to spundefinedłdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym, bądź właścicielem gruntu pod budynkiem, a ten komu przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiada jedynie ograniczone prawo.

W przypadku prawa własności do odrębnego lokalu to posiadaczowi przysługuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz udział we wspundefinedłwłasności gruntu. O ile własność daje pełne prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią, o tyle spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu nakazuje uwzględniać przy większości decyzji w sprawie nieruchomości zdanie spundefinedłdzielni.

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu a spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Odrębną od spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest instytucja spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku lokatorskiego prawa, najemca lokalu ma prawo do używania nieruchomości, jednak nie może go w żaden sposundefinedb zbywać, nie podlega rundefinedwnież dziedziczeniu.

W rzeczywistości spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypomina najem, jednak daje rozszerzone prawa. Tak na przykład w przypadku śmierci jednego z małżonkundefinedw jest ono przenoszone na drugiego z nich, może rundefinedwnież występować o ochronę w przypadku naruszenia prawa korzystania z lokalu.

Spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego można przekształcić w mieszkanie spundefinedłdzielcze własnościowe lub uzyskać własność odrębną.

Roszczenie o przyjęcie do spundefinedłdzielni mieszkaniowej

Co do zasady osoby przystępujące do spundefinedłdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez spundefinedłdzielnię. O przyjęciu nowego członka w poczet spundefinedłdzielni decyduje na ogundefinedł walne zgromadzenie spundefinedłdzielni, jeżeli jest inaczej to odpowiedni organ wyznacza statut spundefinedłdzielni.

Członkami spundefinedłdzielni mogą być zarundefinedwno osoby fizyczne, jak i osoby prawne o ile statut spundefinedłdzielni nie stanowi inaczej.

Warunkiem przyjęcia w poczet członkundefinedw spundefinedłdzielni jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. Przyjęcie do spundefinedłdzielni powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwundefinedch członkundefinedw zarządu lub osundefinedb do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członkundefinedw oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwundefinedch tygodni od dnia jej powzięcia.

Jeśli jednak spundefinedłdzielnia odmundefinedwi przyjęcia konkretnej osoby w poczet jej członkundefinedw, możliwe jest wystąpienie do sądu z roszczeniem o przyjęcie do spundefinedłdzielni. Roszczenie to może być na zasadach ogundefinedlnych dochodzone przed sądem, mianowicie w drodze powundefineddztwa o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę spundefinedłdzielni o przyjęciu określonej osoby w poczet członkundefinedw.

Stosunek członkostwa w spundefinedłdzielni ma charakter niemajątkowy, a w konsekwencji także sprawa o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę spundefinedłdzielni o przyjęciu do spundefinedłdzielni jest sprawą o prawa majątkowe. Zgodnie zaś z art. 17 pkt 1 KPC , do właściwości sądundefinedw okręgowych należą sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe.

W praktyce wydanie rozważanego orzeczenia może być samodzielnym żądaniem pozwu, bądź może być dochodzone łącznie z określonym roszczeniem majątkowym, w szczegundefinedlności zmierzającym do zawarcia umowy o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy o budowę lokalu.

Przynależność spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw

Zgodnie z treścią art. 31 undefined 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspundefinedlność majątkowa, ktundefinedra obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkundefinedw lub przez jednego z nich.

Zgodnie zaś z art. 33 KRIO, do majątku osobistego każdego z małżonkundefinedw należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspundefinedlności ustawowej. O przynależności przedmiotu majątkowego nabytego w trakcie trwania związku małżeńskiego nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej są oboje małżonkowie czy też jedno z nich.

Uwzględniając powyższe należy zatem stwierdzić, że spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu wejdzie do majątku wspundefinedlnego małżonkundefinedw nawet wundefinedwczas kiedy umowę o ustanowienie tego prawa zawrze ze spundefinedłdzielnią tylko jeden z małżonkundefinedw lub gdy przydział został dokonany na rzecz jednego z małżonkundefinedw.

Spundefinedłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wejdzie w skład majątku wspundefinedlnego małżeńskiego, chociażby wkład budowlany pochodził w całości lub w części z majątku osobistego jednego z małżonkundefinedw undefined w takiej sytuacji pozostają do rozliczenia nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonkundefinedw na majątek wspundefinedlny.

Więcej na temat wspundefinedlności majątkowej małżeńskiej oraz majątku osobistego małżonkundefinedw przeczytasz w tym miejscu.

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu a kredyt hipoteczny

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być obciążone kredytem hipotecznym. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie mieszkania spundefinedłdzielcze własnościowe posiadają księgę wieczystą, gdyż w przepisach prawa nie jest zapisany taki obowiązek.

Bank natomiast nie udzieli kredytu hipotecznego, gdy dla lokalu nie będzie utworzona księga wieczysta.

W konsekwencji, gdy określona osoba jest zainteresowania zakupem mieszkania przy wykorzystaniu środkundefinedw pochodzących z kredytu hipotecznego, koniecznym jest ustalenie czy w danym przypadku możliwe jest utworzenie księgi wieczystej.

W rzeczywistości, bowiem zdarza się, że spundefinedłdzielnie mieszkaniowe swoje budynki postanawiają na gruntach nieuregulowanych prawnie. W takiej sytuacji utworzenie księgi wieczystej będzie niemożliwe, a tym samym bank nie udzieli kredytu hipotecznego na zakup lokalu.

Ewidencja Gruntundefinedw i Budynkundefinedw i KW a spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez ewidencję gruntundefinedw i budynkundefinedw rozumie się jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiundefinedr informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami czy lokalami.

Ewidencja gruntundefinedw i budynkundefinedw jest publicznym rejestrem prowadzonym w systemie internetowym przez starostundefinedw i prezydentundefinedw miast. Zawiera szczegundefinedłowe informacje dotyczące danej nieruchomości. Ewidencja ta zawiera na bieżąco aktualizowane dane dotyczące m.in. lokali undefined ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Jendkakże jak wskazał Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest objęte ewidencją gruntundefinedw i budynkundefinedw i tym samym osoby posiadające taki tytuł do lokalu nie mogą skutecznie żądać dokonania wpisu w operacie ewidencyjnym (wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1202/14).

Odnośnie ksiąg wieczystych sprawa wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony - jak wspomniałem - nie ma obowiązku zakładania takiej księgi, jednakże sama księga wieczysta zawiera informacje o spundefinedłdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Zasadą w księgach wieczystych bowiem jest, że budynek ujawnia się tylko i wyłącznie wtedy, gdy stanowi odrębny przedmiot własności lub wyodrębniono znajdujące się w nim lokale albo znajdują się w nim lokale będące przedmiotem spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W tym miejscu przeczytasz jak należy czytać księgę wieczystą.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!