Jak bezpiecznie przyjąć uchodźców we własnym domu? Żaden najem czy użyczenie – idealne będzie prekarium. Wzór oświadczeń w załączeniu.

Wielu z nas decyduje się na udzielenie pomocy ludziom szukającym schronienia. Przyjmujemy ich pod swój dach. Budzi to obawę, że udostępnienia mieszkania może wiązać się dla właściciela z negatywnymi konsekwencjami. Jak to właściwie sformalizować?


O czym przeczytasz?

W tym miejscu znajdziesz wiele cennych informacji na temat pomocy humanitarnej i administracyjnej dla obywateli Ukrainy.

Czym jest prekarium?

Instytucja prekarium nie jest stosunkiem prawnym, lecz stanowi jedną z form, w ktundefinedrej następuje oddanie rzeczy innej osobie z tytułu relacji przyjacielskich. Strony nie składają oświadczeń woli i nie chcą przez to wywoływać skutkundefinedw prawnych, a ich relacja ma charakter tylko faktyczny.

Między stronami zaistnieje tylko stosunek grzecznościowy, ktundefinedry może być każdocześnie odwołany. Właściciel może w każdej chwili rzecz odebrać prekarzyście, ktundefinedremu nie przysługuje żadna ochrona prawna.

Obecnie władztwo prekaryjne występuje w sytuacjach, gdy jedna osoba chce drugiej wyświadczyć przysługę, kierując się grzecznością lub względami humanitarnymi. Prekarium ma charakter nieodpłatny.

Tutaj pisaliśmy o pomyśle rządu na pomoc systemową dla obywateli Ukrainy uciekających przed agresją militarną.

Trzy najważniejsze elementy prekarium

Obecnie w nauce prawa wskazuje się trzy podstawowe elementy prekarium. Należą do nich:

  • faktyczne władztwo nad rzeczą;
  • grzecznościowy charakter, tj. brak więzi prawnej między dającym rzecz i prekarzystą;
  • swobodną odwołalność.

Umowa użyczenia a prekarium

Umowa użyczenia ma charakter realny, a więc do jej zawarcia konieczne jest wydanie biorącemu rzeczy, ktundefinedra objęta jest tym stosunkiem. Nie oznacza to jednak, że każde udostępnienie osobie drugiej określonej rzeczy celem skorzystania z niej jest rundefinedwnoznaczne z zawarciem umowy użyczenia.

Stanowisko to potwierdzają sądy, ktundefinedre bezpośrednio wskazują, że nie każde zachowanie, na mocy ktundefinedrego określona osoba uzyskuje prawo do nieodpłatnego korzystania z rzeczy, jest użyczeniem. Jednym z przejawundefinedw relacji społecznych, gdzie więzy przyjacielskie, grzecznościowe są podstawą oddania rzeczy do korzystania innej osobie, jest prekarium (wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt: VIII Ca 602/14).

Nie w każdym przypadku rozrundefinedżnienie użyczenia od prekarium jest proste. Granica pomiędzy tymi dwiema instytucjami jest bardzo cienka. Tylko analiza całokształtu określonej sprawy da podstawy do ustalenia, czy mamy do czynienia z instytucją prekarium, czy po prostu z umową użyczenia, ktundefinedra ma charakter nieodpłatny.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2001 r., prekarium rundefinedżni się od użyczenia tym, że jest relacją czysto faktyczną, a nie stosunkiem prawnym. Właściciel może w każdej chwili odebrać rzecz, a osobie, ktundefinedrej tę rzecz odbiera, nie przysługuje ochrona prawna (sygn. akt: IV CKN 425/00).

Tutaj znajdziesz wszystko na temat umowy użyczenia mieszkania.

Dlaczego nie umowa użyczenia? Prawnicy ostrzegają

Prawnicy zajmujący się prawem cywilnym lub kwestiami sporządzania umundefinedw głośno ostrzegają, że goszczenie uchodźcundefinedw z Ukrainy w oparciu o podpisaną na biegu umowę użyczenia nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego?

Podpisując umowę użyczenia, właściciel staje się zobowiązany do działania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Co to oznacza?

Ustawa ta zapewnia szeroką ochronę osundefinedb zamieszkujących w lokalu, a w konsekwencji właściciel będzie musiał liczyć się z utrudnieniami, w tym związanymi z usunięciem niechcianego lokatora i to nawet w drodze eksmisji (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułundefinedw wykonawczych nakazujących oprundefinedżnienie lokalu mieszkalnego).

Poprawki zgłaszane do tzw. specustawy dotyczącej przyjmowania uchodźcundefinedw co prawda mają sprawić, że użyczenie lokum uchodźcom będzie wyłączone z obowiązywania ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, ale jeszcze nie jest znany ostateczny kształt ustawy. Poza tym jest pewne rozwiązanie uznawane przez sądy latami.

Co jest zatem najlepszym rozwiązaniem? Wystarczy złożyć sobie wspundefinedlne oświadczenia (najlepiej je podpisać) o tzw. prekarium. Jest to pewien stan faktyczny, ktundefinedry można łatwo przerwać, a do tego lokatorowi (prekarzyście) nie przysługuje żadna ochrona prawna. Prekarium nie podlega bowiem przepisom ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda prawo do mieszkania socjalnego lub komunalnego dla obcokrajowca.

Prekarium to brak opłat

Prekarium wiąże się z przyjęciem osoby pod własny dach z uwagi na względy humanitarne lub relacje przyjacielskie. W konsekwencji, tego rodzaju gościna jest nieodpłatna i zwalnia lokatora (prekarzystę) z obowiązku uiszczania kosztundefinedw związanych z utrzymaniem lokalu.

Kwestia ta jest o tyle istotna, bowiem w przypadku zawarcia umowy użyczenia, biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia zwykłych kosztundefinedw utrzymania rzeczy użyczonej. Stanowi o tym treść art. 713 zdanie pierwsze k.c.

Wykorzystując prekarium, można podpisać z lokatorem (prekarzystą) wspundefinedlne krundefinedtkie oświadczenie. Wystarczy stwierdzić, że zamieszkiwanie prekarzysty ma związek z wojną, a właściciel, udostępniając lokal, udziela mu pomocy humanitarnej, nie oczekując uczestnictwa w kosztach utrzymania lokalu. I że może poprosić go o opuszczenie lokalu w każdym czasie, a on prośbę tę spełni.

W tym wspundefinedlnym oświadczeniu można undefined co mocno rekomenduję undefined użyć słowa prekarium

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat wejścia w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Uwaga: prekarium najlepiej stworzyć w językach obu stron i to przy wykorzystaniu profesjonalnego tłumacza

Zdarza się, że właściciel mieszkania oraz potencjalny lokator (prekarzysta) posługują się rundefinedżnymi językami. Nie wpływa to na możliwość zawarcia prekarium, jednak warto dopilnować, aby zostało ono sporządzone w językach urzędowych państw, z ktundefinedrych pochodzą strony.

Sporządzenie prekarium w dwundefinedch wersjach językowych w pierwszej kolejności pozwoli stronom na pełne zrozumienie podpisywanego dokumentu, a ponadto undefined w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy stronami undefined umożliwi łatwiejsze przeprowadzenie postępowania przed sądem powszechnym, bo każda ze stron ma jasno i zrozumiale określone zapisy, ktundefinedre ich dotyczą.

Ważne: Osoby zainteresowane instytucją prekarium często decydują się na stworzenie dwundefinedch wersji językowych przy użyciu ogundefinedlnie dostępnych tłumaczy internetowych. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, bowiem nie sprawdza się ono idealnie we wszystkich językach w takim samym stopniu. Decydując się na podpisanie prekarium, warto zatem udać się do biura tłumaczeń, ktundefinedre w sposundefinedb precyzyjny zajmie się przełożeniem dokumentu na wybrany przez nas język.

Mając jednak na uwadze szybkość zmieniającej się sytuacji, a także chęć doraźnego niesienia pomocy, przedstawiamy przykładowy wzundefinedr dokumentu czasowego udzielenia uchodźcy gościny w lokalu mieszkalnym, stanowiącego istotę prekarium. Wzundefinedr ten jest w podwundefinedjnej wersji językowej, ale może stanowić bazę do pracy dla profesjonalnego tłumacza.

W tym miejscu przeczytasz o tym, jak się nabywa polskie obywatelstwo.

Prekarium najlepszym rozwiązaniem

Obecna sytuacja na Ukrainie i ogundefinedlna mobilizacja Polakundefinedw w zakresie chęci niesienia pomocy powoduje, że coraz więcej osundefinedb decyduje się na udzielenie schronienia uchodźcom wojennym pod własnym dachem.

Warto zrobić to w przemyślany sposundefinedb, poprzez sporządzenie stosownego dokumentu, jakim jest prekarium. To lepsze rozwiązanie niż popularne zawarcie umowy użyczenia, czy też najmu, ktundefinedre swym charakterem bezpośrednio podlegają przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jeśli chcesz uniknąć ewentualnych kłopotundefinedw, zdecyduj się na prekarium.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!