Nabycie polskiego obywatelstwa. Procedura oraz warunki. Ciekawy kazus z życia dyplomaty.

Utożsamiamy się z jednym lub kilkoma państwami. To dzięki obywatelstwu posiadamy pewne uprawnienia w państwie "macierzystym". Warto przyjrzeć się czym jest i jak się je zdobywa. Nie zawsze jest to sprawa oczywista.


O czym przeczytasz?

Co to jest obywatelstwo?

Jak możemy przeczytać w słowniku PWN obywatelstwo to idea określająca rodzaj więzi prawnej między podmiotem indywidualnym undefined jednostką a podmiotem instytucjonalnym undefined państwem, jaka powstaje w wyniku nabycia przez jednostkę zamieszkującą na terenie danego państwa określonego statusu (prawnego, politycznego, ekonomicznego i społecznego) oraz związanych z nim praw i obowiązkundefinedw (członkostwa).

To w jaki sposundefinedb możemy nabyć obywatelstwo reguluje każde państwo wewnętrznie.

Co do zasady istnieją dwa sposoby nabycia obywatelstwa, prawo krwi (ius sanguinis) oraz prawo ziemi (ius soli).

Według pierwszego z nich obywatelstwo nabywa się na podstawie obywatelstwa rodzicundefinedw lub jednego z nich, natomiast według prawa ziemi, o obywatelstwie decyduje miejsce urodzenia.

W Polsce obowiązuje prawo krwi i nie dopuszcza posiadania jednocześnie obywatelstwa polskiego i obywatelstwa innego państwa.

Kwestie obywatelstwa zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Nabycie obywatelstwa

Nabycie obywatelstwa polskiego następuje na trzy sposoby.

Po pierwsze poprzez urodzenie (gdy rodzice dziecka mają obywatelstwo polskie lub jedno z rodzicundefinedw ma obywatelstwo polskie, a drugie nie ma żadnego bądź jest ono nieznane albo, gdy rodzice są nieznani, o nieokreślonym obywatelstwie lub bez obywatelstwa, lub gdy dziecko znaleziono lub urodziło się w Polsce, gdy jedno z rodzicundefinedw ma obywatelstwo polskie, a drugie innego państwa, wundefinedwczas rodzicom przysługuje prawo wyboru obywatelstwa dziecka).

Art. 14. ustawy mundefinedwi, że małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

  • co najmniej jedno z rodzicundefinedw jest obywatelem polskim;
  • urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Art. 15. z kolei wskazuje, że małoletni nabywa obywatelstwo polskie, gdy został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani.

Inne sposoby nabycia obywatelstwa i możliwość utraty

Kolejny sposundefinedb to nadanie cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce co najmniej od 5 lat, na jego wniosek obywatelstwa.

Ostatni sposundefinedb to uznanie, wobec osoby pochodzenia polskiego, ktundefinedra nie ma żadnego obywatelstwa, na jej wniosek.

Obywatelstwo nadawane jest przez Prezydent RP.

Na mocy wyraźnego postanowienia Konstytucji RP niemożliwa jest utrata obywatelstwa polskiego.

Obywatel polski może utracić obywatelstwo jedynie na swundefinedj wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

W jaki sposundefinedb następuje nadanie obywatelstwa?

Jak zostało wspomniane powyżej, obywatelstwo nadaje Prezydent RP. Zgodnie z art. 19 ustawy o obywatelstwie polskim nabycie obywatelstwa następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku osoby małoletniej nabycie następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

Jeśli między przedstawicielami ustawowym brak porozumienia w kwestii obywatelstwa, każdy z nich może zwrundefinedcić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Co zawiera wniosek?

Wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:

  • dane cudzoziemca, adres zamieszkania, informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie;
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa;
  • informacje o źrundefineddłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego; dane małżonka cudzoziemca;
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz uzasadnienie.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem przepisu cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku: dane małoletniego; oraz informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z wymaganymi dokumentami na podstawie oraz własną opinią.

Następnie Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do Komendanta Głundefinedwnego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organundefinedw, o udzielenie informacji, ktundefinedre mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku.

Jeśli wszystko przebegnie bez zastrzeżeń, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie.

Co jeśli jest brak zgody na nabycie obywatelstwa? Odwołanie i przykładowy wyrok.

Bywa i tak, że pomimo złożenia dokumentundefinedw organ odmawia nadania obywatelstwa. Dlaczego?

Głundefinedwnie dlatego, że osoba ubiegająca się o obywatelstwo nie spełnia ustawowych przesłanek. Ponadto czasami nie jest w stanie udowodnić więzi z naszym krajem. Wundefinedwczas Prezydent odmawia nadania obywatelstwa.

W ostatnich latach z odmową potwierdzenia obywatelstwa spotykają się najczęściej obywatele Izraela, ktundefinedrych rodzice urodzili się w przed II wojną światową w II Rzeczpospolitej. Powodem odmowy jest brak przekonujących dowodundefinedw.

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi uznał, że kobieta, ktundefinedra ubiegała się o nadanie obywatelstwa, nie udokumentowała faktu nabycia i posiadania obywatelstwa polskiego przez swojego ojca lub choćby zamieszkiwania przez niego przed wojną w Polsce.

Jej ojciec nie figuruje w dokumentach odszukanych przez Archiwum Państwowe w Zamościu, nie udało się rundefinedwnież odszukać jego aktu urodzenia. Brak tego dokumentu powoduje, że nie ma możliwości potwierdzenia obywatelstwa polskiego ojca wnioskodawczyni (sygn. akt - wyrok z 8 lipca 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 190/2).

Kazus Marka Brzezińskiego

Wątpliwości dotyczące sposobu nabycia obywatelstwa zrodziły się podczas procedury agrundefinedment dotyczącej Marka Brzezińskiego, syna znanego doradcy prezydenta USA - Zbigniewa Brzezińskiego, ktundefinedry był pochodzenia polskiego, a nadto w momencie urodzin syna posiadał także polskie obywatelstwo.

Wspomniana procedura polega na wydaniu dyplomatycznej zgody na objęcie stanowiska ambasadora USA w Polsce. Prawo stanowi, że ambasadorem obcego państwa nie może zostać Polak, natomiast Mark Brzeziński, mimo, że de facto posiada polskie korzenie, nigdy nie utożsamiał się z byciem Polakiem.

Kandydat twierdzi, że mimo polskich korzeni, nigdy naszego obywatelstwa nie posiadał, więc zrzec się nie może.

Mimo, że ojciec Marka Brzezińskiego był obywatelem Polski, Mark nigdy obywatelstwa polskiego nie potwierdził, więc nie może się go zrzec. Mimo wszystko, Mark Brzeziński formalnie wystąpił z deklaracją do polskich władz, że nie będzie ubiegał się o obywatelstwo RP.

W tym miejscu przeczytasz na temat procedury nabywania nieruchomości przez obcokrajowcundefinedw w Polsce.
____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!