Mieszkanie socjalne czy komunalne dla obcokrajowca

Mieszkania socjalne i komunalne to lokale mające gwarantować osobom najuboższym dach nad głową. Co w przypadku obcokrajowców? Czy jeśli nie stać ich na mieszkanie na wolnym rynku mogą liczyć na nieruchomość od miasta?


O czym przeczytasz?

Kto jest cudzoziemcem według polskiego prawa?

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcundefinedw, cudzoziemcem jest :

 1. Osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
 2. Osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
 3. Nieposiadająca osobowości prawnej spundefinedłka osundefinedb wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
 4. Osoba prawna i spundefinedłka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spundefinedłki wymienione w powyższych punktach.

W tym miejscu przeczytasz o możliwości nabywania polskiego obywatelstwa.

Obowiązek meldunkowy w Polsce

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii przebywający w Polsce obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Taki sam obowiązek ciąży na członkach ich rodzin. Obowiązek meldunkowy służy celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w miejscu, w ktundefinedrym się zameldowała. Obowiązek meldunkowy mają zarundefinedwno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, jednak zasady realizacji przez nich tego obowiązku rundefinedżnią się.

Pozostali cudzoziemcy przebywający w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez nich okres czasowego pobytu pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w ktundefinedrym mogą legalnie przebywać na terytorium Polski.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Gdzie obcokrajowiec może się zameldować?

Skoro w Polsce konieczne jest zameldowanie się, to pierwsze kroki jakie powinien podjąć obcokrajowiec chcący zamieszkać w Polsce, to właśnie znalezienie odpowiedniego lokum.

Jeśli ktoś ma zaplecze finansowe nie ma problemu, ponieważ może kupić albo wynająć na wolnym rynku. Oczywiście musi przy tym spełnić kilka warunkundefinedw prawnych.

Przed nabyciem nieruchomości, cudzoziemiec musi przejść przez szereg formalności. Aby mundefinedgł on skutecznie nabyć prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zezwolenie jest ważne przez dwa lata od dnia wydania.

Postępowanie związane z nabyciem w Polsce prawa własności nieruchomości przez osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest postępowaniem wnioskowym. Oznacza to, że osoba zainteresowana, celem nabycia nieruchomości, powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie odpowiedniego zezwolenia.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat nabywania nieruchomości przez obcokrajowcundefinedw.

W tym miejscu przeczytasz o umowie najmu z obcokrajowcem.

Co jednak gdy nie ma odpowiedniech środkundefinedw? Czy można skorzystać z rozwiązań przewidzianych dla Polakundefinedw?

Prawo do lokalu socjalnego lub komunalnego

Tak. Obcokrajowcy, podobnie jak nasi rodacy mają możliwość o ubieganie się o lokal socjalny lub komunalny. Dla przypomnienia, wspomnę tylko, że lokale komunalne są własnością gminy a ich istotą jest pomoc mieszkaniowa dla osundefinedb, ktundefinedre z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości na wolnym rynku.

Prawo do lokalu komunalnego, traktuje się jako formę pomocy socjalnej. Decydując o przyznaniu lokalu, samorządy biorą pod uwagę dochundefinedd gospodarstwa domowego, jednakże nie może on być zbyt niski, ponieważ to nie gwarantuje, że lokator będzie terminowo opłacać czynsz.

Dochundefinedd nie może być rundefinedwnież wysoki, albowiem w opinii urzędnikundefinedw może umożliwić zakup lub wynajęcie nieruchomości na wolnym rynku. Istotne jest rundefinedwnież, by osoba wnioskująca o mieszkanie nie posiadała innej nieruchomości mieszkalnej.

Podobnie jak mieszkania socjalne, ktundefinedre jednak przeznaczone są dla najuboższych. Mieszkania te są najczęściej przyznawane w przypadku orzeczenia eksmisji. Istnieją bowiem podmioty, ktundefinedre są chronione przez prawo i nawet jeśli sąd orzeknie eksmisje, nie jest możliwe wyrzucenie kogoś undefinedna brukundefined. Wundefinedwczas właśnie, gmina zgodnie z prawem ma obowiązek zapewnić im lokum socjalne.

Komu przysługuje lokal komunalny?

Jak wspomniałe wcześniej, lokal komunalny służyć ma przede wszystkim tym, ktundefinedrzy nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania na wolnym rynku, z uwagi na trudną sytuację materialną czy rodzinną. Decydując o przyznaniu lokalu, samorządy biorą pod uwagę dochundefinedd gospodarstwa domowego, jednakże, co ciekawe, nie może on być zbyt niski, ponieważ to nie gwarantuje, że lokator będzie terminowo opłacać czynsz.

Dochundefinedd nie może być rundefinedwnież zbyt wysoki, albowiem w opinii urzędnikundefinedw może umożliwić zakup lub wynajęcie nieruchomości na wolnym rynku. Istotne jest rundefinedwnież, by osoba wnioskująca o mieszkanie nie posiadała innej nieruchomości mieszkalnej.

Ponadto, należy wykazać, że gmina, w ktundefinedrej osoba ubiega się o lokum, jest miejscem jej stałego pobytu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że gmina w uchwale może określić dodatkowe warunki jakie należy spełnić.

Czym jest lokal socjalny?

Jak został wskazane, lokal socjalny przeznaczony jest dla ubogich, ktundefinedrych nie stać na wynajęcie czy kupno mieszkania na wolnym rynku. W Polsce pojęcie i zasady zawierania umowy najmu socjalnego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 22 cytowanej ustawy umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, ktundefinedrego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

W tym miejscu dowiesz się czym się rundefinedżni mieszkanie komunalne o socjalnego.

Dla kogo lokal socjalny?

Zazwyczaj lokal socjalny otrzymują osoby, wobec ktundefinedrych orzeczono opuszczenie i oprundefinedżnienie lokalu, a ktundefinedre spełniają warunki z art. 14 cytowanej ustawy.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osundefinedb niepełnosprawnych) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspundefinedlnie z nim zamieszkałej,
 • obłożnie chorego,
 • emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadającej status bezrobotnego,
 • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

W tym miejscu dowiesz się komu przysługuje mieszkanie socjalne, a komu komunalne.

Czy obcokrajowiec może ubiegać się o lokal socjalny?

Tak. Jak już wspomniałem wyżej, cudzoziemcy mieszkający w Polsce tak samo jak Polacy mają prawo do ubiegania się o wynajem mieszkania socjalnego lub komunalnego. Kryterium jest w zasadzie takie samo, jak w przypadku Polakundefinedw tzn. taka możliwość przysługuje osobom lub rodzinom, ktundefinedre osiągają niskie dochody i nie są w stanie wynająć mieszkania po rynkowych stawkach.

O umożliwienie wynajmu należy starać się w gminie, w ktundefinedrej zamieszkujemy albo chcemy zamieszkać. Co istotne ubiegając się o lokal nie mamy obowiązku posiadania w danej gminie meldunku, jak stanowi bowiem prawo gmina ma obowiązek undefinedzaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich członkundefinedw wspundefinedlnoty samorządowej, ktundefinedrzy wymagają wsparcia, nie zaś tylko tych członkundefinedw wspundefinedlnoty, ktundefinedrzy w gminie są zameldowani i to wyłącznie na pobyt stałyundefined.

Jaki są zasady i kryteria wynajmowania lokali socjalnych i komunalnych uchwala każda gmina we własnym zakresie, niemniej, możliwość ubiegania się o lokal powinna zależeć wyłącznie od dochodu gospodarstwa domowego i warunkundefinedw zamieszkiwania, a wprowadzanie w tym zakresie przez gminy dodatkowych wymogundefinedw jest niezgodne z prawem.

Innymi słowy, nie jest dopuszczalne stosowanie dodatkowych kryteriundefinedw, ktundefinedre dyskwalifikują z możliwości ubiegania się o pomoc mieszkaniową niektundefinedrych mieszkańcundefinedw gminy (np. kryterium obywatelstwa).

Warunki otrzymania mieszkania komunalnego lub socjalnego

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać przydział na mieszkanie komunalne lub mieszkanie socjalne są ściśle określane w uchwałach podejmowanych przez rady miasta lub gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu tego miasta lub gminy.

Uchwała dotycząca zasad wynajmowania mieszkań komunalnych powinna określać m.in.:

 1. wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem mieszkania komunalnego na czas nieoznaczony (dotyczy to rundefinedwnież lokalu socjalnego),
 2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
 3. kryteria wyboru osundefinedb, ktundefinedrym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
 4. warunki zamiany mieszkań komunalnych oraz zamiany pomiędzy najemcami mieszkań komunalnych a osobami zajmującymi lokale, np. w spundefinedłdzielniach mieszkaniowych,
 5. tryb załatwiania wnioskundefinedw o najem oraz sposundefinedb poddania tych spraw kontroli społecznej
 6. zasady postępowania w stosunku do osundefinedb, ktundefinedre pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę
  lub w lokalu, w ktundefinedrego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
 7. kryteria oddawania w najem mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 mkw.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat prawa do mieszkania komunalnego lub socjalnego.

Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego

Osoby, ktundefinedre zgłosiły wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego znajdują się na liście osundefinedb oczekujących na przydział, otrzymują mieszkania według kolejności składania wnioskundefinedw.

Warto jednak zaznaczyć, że niektundefinedre osoby mają pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego. Do osundefinedb tych zalicza się przede wszystkim:

 1. osoby niepełnosprawne;
 2. ofiary przemocy domowej;
 3. mieszkańcundefinedw budynkundefinedw, nadających się do oprundefinedżnienia i rozbiundefinedrki;
 4. osoby zamieszkujące altany na terenie ogrundefineddkundefinedw działkowych;
 5. osoby, ktundefinedre utraciły mieszkanie w pożarze albo w wyniku zalania;
 6. bezdomnych przebywający w schroniskach;
 7. wychowankundefinedw domundefinedw dziecka lub innych placundefinedwek opiekuńczo-wychowawczych opuszczających
  placundefinedwki po uzyskaniu pełnoletności.

Natomiast, na pierwszeństwo w przydziale mieszkania socjalnego największe szanse mają m.in.:

 1. osoby, posiadające wyrok sądu o przymusowym oprundefinedżnieniu obecnie zajmowanego lokalu
  i jednocześnie o przysługującym im prawie do innego lokalu, czyli lokalu socjalnego;
 2. osoby, ktundefinedrym została wypowiedziana umowa najmu, jeśli nie przysługuje im tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego;
 3. osoby, ktundefinedre zajmują dany lokal, ale bez umowy i bez tytułu prawnego.

Ponadto należy zaznaczyć, że sąd nie może odmundefinedwić przyznania lokalu socjalnego:

 1. kobietom w ciąży;
 2. małoletnim, niepełnosprawnym w rozumieniu przepisundefinedw ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspundefinedlnie z nią zamieszkujący;
 3. obłożnie chorym;
 4. emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej;
 5. osobom posiadającym status bezrobotnego;
 6. osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały undefined chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Co jeśli gmina odmundefinedwi umieszczenia na liście oczekujących?

W przypadku takiej odmowy, w pierwszej kolejności należy wezwać organ gminy, ktundefinedry wydał odmowę, do undefinedusunięcia naruszenia prawaundefined (gmina odmawiając nam wpisania na listę, złamała bowiem prawo). Prawo nie określa terminu, w jakim należy tego dokonać.

Takie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa otwiera drogę do wystąpienia ze skargą do wojewundefineddzkiego sądu administracyjnego.

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!