Adaptacja strychu w kamienicy. Jak do tego podejść od strony formalnej?

Adaptacja strychu daje dodatkową przestrzeń, która może zostać przeznaczona na cele mieszkalne. Zagospodarowanie strychu w kamienicy wymaga jednak pewnych działań. Kiedy adaptacja jest możliwa i w jaki sposób ją skutecznie przeprowadzić?


O czym przeczytasz?

Czym jest adaptacja?

W chwili obecnej nie funkcjonuje w prawie definicja legalna pojęcia undefinedadaptacjiundefined, niemniej przyjmuje się, że mianem tym określa się zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma miejsce w następujących sytuacjach:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć polegających na adaptacji strychu na cele mieszkalne szczegundefinedlne znaczenie ma pierwsza ze wskazanych sytuacji, w ktundefinedrej dochodzi do zmiany wskazanych przez ustawodawcę paramentundefinedw, takich jak wspomniane wcześniej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Adaptacja strychu undefined czy zawsze jest możliwa?

Co do zasady przyjmuje się, że adaptacja strychu jest możliwa w większości przypadkundefinedw, jednakże szczegundefinedlnie skomplikowane może okazać się jej przeprowadzenie w starszych budynkach, ktundefinedre nie zawsze są konstrukcją odpowiadają przyjętym obecnie standardom.

Największym wyzwaniem jest adaptacja niskiego strychu, bowiem zgodnie z przepisami wysokość pomieszczeń użytkowych na strychu powinna mieć 2,2 m. Ze względu na skosy wysokość wnętrza oblicza się jako średnią i w praktyce może ona wynosić około 1,9 m. Co do zasady, najmniejszy problem z uzyskaniem takich parametrundefinedw mają strychy pod dachem dwuspadowym, natomiast większy bywa przy domach pokrytych dachem kopertowym.

Istotna przy adaptacji strychu jest także wysokość ścian kolankowych (najlepiej, by miały minimum 1 m wysokości), ponieważ to ułatwia ustawienie mebli. Jeśli są niższe niż 70 cm, z reguły wymagają podwyższenia, co znacznie zwiększa koszty inwestycji lub też uniemożliwia adaptację strychu.

Adaptacja strychu undefined od czego zacząć?

Decydując się na adaptację strychu należy w pierwszej kolejności zasięgnąć opinii inżyniera budownictwa lub projektanta, ktundefinedrzy powinni wskazać czy stan budynku pozwala na adaptację i jakie ewentualnie roboty należy wykonać.

Drugim etapem jest natomiast sprawdzenie zapisundefinedw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jest to szczegundefinedlnie istotne z uwagi na fakt, iż dokumenty te mogą zakazywać zmiany sposobu użytkowania budynku, bądź jego przebudowy lub nadbudowy.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz w tym miejscu.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się zasady i parametry zabudowy na danym obszarze. Może więc z nich wynikać przeznaczenie budynku oraz jego maksymalna wysokość, dopuszczalna liczba kondygnacji i intensywność zabudowy (stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki).

Ustalenia te są wiążące dla inwestora niezależnie od tego, czy planowane przez niego roboty wymagają sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania zgody w formie przyjętego zgłoszenia lub wydanego pozwolenia.

Jeżeli planu miejscowego dla danego terenu nie uchwalono, inwestor powinien w urzędzie gminy (miasta) złożyć wniosek o wydanie warunkundefinedw zabudowy dla planowanej inwestycji, chyba że już wcześniej ją uzyskał dla tej działki (przed wybudowaniem domu), a planowana zmiana mieści się w granicach wyznaczonych przez tę decyzję.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Adaptacja strychu undefined zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Decydując się na adaptację strychu należy pamiętać, że w niektundefinedrych przypadkach wystarczające będzie jedynie jej zgłoszenie, w innych natomiast undefined konieczne będzie uprzednie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku, gdy adaptacja strychu ma polegać na wprowadzeniu zmian, ktundefinedre minimalnie lub też w ogundefinedle nie ingerują w konstrukcję budynku wystarczające będzie zgłoszenie.

Gdy mamy jednak do czynienia z sytuacją, w ktundefinedrej planowana adaptacja wprowadzałaby zmiany, ktundefinedre znacząco zmieniałyby dotychczasową konstrukcję i przeznaczenie budynku, bądź też budynek widnieje w rejestrze zabytkundefinedw lub też spełnione są inne ustalone prawem przesłanki - konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat pozwolenia na roboty budowlane w budynku wpisanym do rejestru zabytkundefinedw.

Adaptacja strychu w oparciu o zgłoszenie

W sytuacji, gdy strych jest w dobrym stanie technicznym i nie jest konieczne przeprowadzenie robundefinedt budowlanych, ktundefinedre wymagają uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, a budynek, w ktundefinedrym się znajduje nie widnieje w rejestrze zabytkundefinedw, adaptacja strychu wymaga jedynie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie.

Podejmując się adaptacji strychu w oparciu o zgłoszenie możliwe jest przeprowadzenie następujących robundefinedt:

 1. remont strychu, a zatem prace polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu i niebędące jego bieżącą konserwacją (m.in. wymiana kafelkundefinedw, pomalowanie ścian, wymiana okien);
 2. przebudowa, ktundefinedra nie obejmuje przegrundefinedd zewnętrznych ani elementundefinedw konstrukcyjnych budynkundefinedw (m.in. wyburzenie i zmiana istniejących dotychczas ścianek wewnętrznych, utworzenie otworundefinedw drzwiowych);
 3. utworzenie nowej instalacji wewnętrznej domu lub rozbudowa istniejącej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, klimatyzacyjnej lub telekomunikacyjnej.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudawać jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Adaptacja strychu w oparciu o zgłoszenie undefined kwestie formalne

W przypadku przeprowadzania adaptacji strychu jedynie w oparciu o zgłoszenie, przed podjęciem pierwszych prac, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Wniosek powinien zawierać informacje o rodzaju, zakresie, sposobie wykonania i terminie rozpoczęcia robundefinedt budowlanych oraz posiadać następujące załączniki:

 1. rysunek, ktundefinedry pokazuje usytuowanie budynku na działce oraz gdzie znajduje się strych;
 2. opis techniczny budynku zawierający informacje o jego konstrukcji;
 3. oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 4. zaświadczenie wundefinedjta, burmistrza lub prezydenta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego, dołącz decyzję o warunkach zabudowy);
 5. ekspertyzę techniczną wykonaną przez projektanta, ktundefinedra potwierdza możliwość przekształcenia strychu w lokal użytkowy.

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie pundefinedźniej niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Adaptacja strychu z wymogiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Adaptacja strychu wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy zakres planowanych prac znacząco zmienia jego dotychczasową konstrukcję i przeznaczenie oraz wtedy, gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytkundefinedw.

W rzeczywistości adaptacja strychu zarundefinedwno w starym domu jak i w nowym budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, gdy roboty budowlane mają polegać na:

 • rozbudowie lub nadbudowie budynku, czyli zmianie wysokości, długości lub szerokości pomieszczenia (m.in. zmianie kształtu dachu lub kąta nachylenia połaci dachowej);
 • przebudowie przegrundefinedd zewnętrznych lub elementundefinedw konstrukcyjnych, czyli zmianie cech użytkowych lub technicznych budynku przy jednoczesnym zachowaniu stałych parametrundefinedw, takich jak kubatura, wysokość budynku czy liczba kondygnacji (m.in. montaż okna dachowego oraz w ścianach zewnętrznych, zmiana wielkości okien oraz poszerzenie otworu w stropie, wykonanie lub przebudowa schodundefinedw).

Adaptacja strychu z wymogiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę undefined kwestie formalne

W sytuacji, gdy roboty budowlane przy adaptacji strychu wymagają uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć następujące dokumenty:

 1. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentundefinedw;
 2. zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członkundefinedw właściwej izby samorządu zawodowego;
 3. oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana przez przepisy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym).

Organ do ktundefinedrego skierowano wniosek ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w ktundefinedrym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Prace niezbędne przy adaptacji strychu

Do prac niezbędnych przy przeprowadzeniu adaptacji strychu zalicza się najczęściej przede wszystkim:

 1. oprundefinedżnienie wnętrza;
 2. wzmocnienie konstrukcji dachu lub jego przebudowa, jeśli jest to konieczne;
 3. doprowadzenie instalacji nad powierzchnię stropu i kanałundefinedw wentylacyjnych;
 4. wyrundefinedwnanie i wzmocnienie stropu;
 5. montaż lub wymiana okien;
 6. ocieplenie ścian i skosundefinedw
 7. położenie podłundefinedg;
 8. dobudowa ścian;
 9. rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach.

Nierzadko w przypadku adaptacji strychu konieczna jest także wymiana starych i zniszczonych schodundefinedw, ktundefinedre należy dostosować do obecnie obowiązujących wymogundefinedw technicznych dotyczących minimalnej szerokości użytkowej biegu i spocznika, a także maksymalnej wysokości stopni.

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest także sprawdzenie stanu technicznego budynku. Do najważniejszych jego elementundefinedw należą: więźba dachowa, krokwie, stan pokrycia dachowego oraz strop.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!