Zebrania we wspólnotach mieszkaniowych po 16 maja 2022 roku

Ustawodawca powoli wycofuje się z przepisów wprowadzanych w związku z okresem pandemii. Nie inaczej rzecz się ma w kwestii życia wspólnot mieszkaniowych. Co się zmieniło i jak obecnie wygląda sprawa zebrań wspólnot mieszkaniowych.


O czym przeczytasz?

O wspundefinedlnotach mieszkaniowych

Zanim o zebraniach we wspundefinedlnotach mieszkaniowych, najpierw przypomnę, czym jest wspundefinedlnota mieszkaniowa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspundefinedlnotę mieszkaniową. Wspundefinedlnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powstaje wspundefinedlnota mieszkaniowa. Wraz z wyodrębnieniem się pierwszego lokalu mieszkalnego pojawia się nieruchomość wspundefinedlna.

Więcej na temat części wspundefinedlnych w nieruchomości przeczytasz tutaj

Członkostwo we wspundefinedlnocie mieszkaniowej

Członkostwo we wspundefinedlnocie mieszkaniowej ma charakter pochodny względem prawa własności lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, w tym prawa wspundefinedłwłasności lokalu w częściach ułamkowych.

Nie można do wspundefinedlnoty wstąpić czy z niej wystąpić. Skutki te mogą zaistnieć tylko jako następstwo nabycia i utraty własności (udziału we wspundefinedłwłasności) takiego lokalu.

Tym samym, członkiem wspundefinedlnoty uprawnionym i obowiązanym do zarządzania nieruchomością wspundefinedlną (głosowania nad uchwałami) może być tylko właściciel i wspundefinedłwłaściciel nieruchomości.

W szczegundefinedlności w skład wspundefinedlnoty nie wchodzą najemcy samodzielnych lokali i są oni pozbawieni prawnego wpływu na funkcjonowanie wspundefinedlnoty. Nie ma jednak przeszkundefinedd, aby statut wspundefinedlnoty, jeśli taki uchwalono, zezwalał najemcom na udział w zebraniach właścicieli i na wyrażanie ich opinii co do rozstrzyganych spraw.

Tutaj przeczytasz, czy można nie należeć do wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Czynności podejmowane przez zarząd wspundefinedlnoty

Do czynności podejmowanych przez zarząd należy m.in. kierowanie sprawami wspundefinedlnoty, a także reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspundefinedlnotą a poszczegundefinedlnymi właścicielami lokali.

Z kolei do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie takiej czynności.

Ustawa o własności lokali wprowadza przykładowy katalog czynności przekraczających zwykły zarząd. Należą do nich m.in. czynności związane z ustaleniem wynagrodzenia zarządu, zmianą przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej czy dokonanie podziału nieruchomości wspundefinedlnej.

Zebrania we wspundefinedlnotach mieszkaniowych

Regulacje związane z corocznymi zebrania we wspundefinedlnotach mieszkaniowych znajdziesz w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokalu Zarząd lub zarządca, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy, jest obowiązany:

  • dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
  • składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
  • zwoływać zebranie ogundefinedłu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie pundefinedźniej niż w pierwszym kwartale każdego roku.

Jeśli zarząd lub zarządca, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy, nie zwoła zebrania ogundefinedłu właścicieli lokali w wyżej wymienionym terminie, czyli w pierwszym kwartale każdego roku, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli lokalu wchodzącego w skład wspundefinedlnoty mieszkaniowej.

Więcej o zarządzaniu wspundefinedlnotami, zarządcach czy administracjach przeczytasz w tym miejscu

Przedmiot corocznych zebrań

Przedmiotem corocznych zebrań we wspundefinedlnotach mieszkaniowych powinno być w szczegundefinedlności:

  • uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspundefinedlną i opłat na pokrycie kosztundefinedw zarządu;
  • ocena pracy zarządu lub zarządcy, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy;
  • sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty oraz możliwości ich zmiany

Zebrania ogundefinedłu właścicieli lokali według ustawy o własności lokali

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali zebrania ogundefinedłu właścicieli lokali:

  • mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy,
  • zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałundefinedw w nieruchomości wspundefinedlnej przez zarząd lub zarządcę, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy.

O zebraniu ogundefinedłu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie co najmniej tydzień przed terminem zebrania.

W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

Zatem na zarządzie lub zarządcy, ktundefinedremu zarząd nieruchomością wspundefinedlną powierzono w sposundefinedb określony w art. 18 ust. 1 tejże ustawy, spoczywa obowiązek wyznaczenia terminu zebrania wspundefinedlnoty mieszkaniowej oraz całej jego organizacji, obejmującej rundefinedwnież zawiadomienie ogundefinedłu właścicieli lokali o przedmiotowym zebraniu na piśmie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W tym miejscu przeczytasz, jak wygląda procedura zmiany zarządcy, ktundefinedrym jest deweloper na wybranego przez członkundefinedw wspundefinedlnoty

Przedłużenie ustawowego terminu zwołania walnego zgromadzenia spundefinedłdzielni albo zebrania właścicieli lokali

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegundefinedlnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorundefinedb zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektundefinedrych innych ustaw, wydłużyła ustawowy termin zwołania rocznego zebrania we wspundefinedlnotach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 90 wyżej wymienionej ustawy undefinedJeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spundefinedłdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanuundefined.

Art. 90 wyżej wymienionej ustawy nadal obowiązuje. Przypomnieć należy, że od dnia 16 maja 2022 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrundefinedw z dnia 13 maja 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazundefinedw i zakazundefinedw w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju obowiązuje stan zagrożenie epidemicznego.

Jaki to ma związek z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegundefinedlnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorundefinedb zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektundefinedrych innych ustaw? Ten przepis prawa wydłuża termin do zwołania rocznych zebrań we wspundefinedlnotach mieszkaniowych do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jaki teraz obowiązuje na terenie kraju. Wobec powyższego, zebranie roczne należy zwołać dopiero po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W tym miejscu przeczytasz o zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią w eksmisjach lokatorundefinedw

Podejmowanie uchwał we wspundefinedlnocie mieszkaniowej w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

Ustawodawca w art. 23 ustawy o własności lokali uregulował podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali. Przepis ten jest przepisem obowiązującym, a więc miał zastosowanie w okresie trwania pandemii i ma rundefinedwnież zastosowanie w tracie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosundefinedw przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosundefinedw oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Uchwały zapadają większością głosundefinedw właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałundefinedw, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Jeżeli suma udziałundefinedw w nieruchomości wspundefinedlnej nie jest rundefinedwna 1 albo większość udziałundefinedw należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałundefinedw w nieruchomości wspundefinedlnej.

Jeżeli lokal jest przedmiotem wspundefinedłwłasności w częściach ułamkowych, wspundefinedłwłaściciele celem oddania głosu przypadającego na ich lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, obowiązani są ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika. Ustanowienia pełnomocnika wspundefinedłwłaściciele lokalu dokonują większością głosundefinedw liczoną według wielkości udziałundefinedw we wspundefinedłwłasności lokalu.

O treści uchwały, ktundefinedra została podjęta z udziałem głosundefinedw zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Rozporządzenie Rady Ministrundefinedw z dnia 13 maja 2022 roku

W dniu 16 maja 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrundefinedw z dnia 13 maja 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazundefinedw i zakazundefinedw w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wobec wejścia w życie wyżej wymienione rozporządzenie od 16 maja 2022 roku na terenie kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Powyższe oznacza, że zniesiony został na terenie kraju stan epidemii, ktundefinedry obowiązywał od dnia 20 marca 2022 roku. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w kraju wspundefinedlnoty mieszkaniowe mogą podejmować uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosundefinedw przez zarząd.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!