Zakup działki rolnej powyżej 1 ha przez osobę niebędącą rolnikiem

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza jednak wyjątki umożliwiające zakup gruntów ornych przez osobę niebędącą rolnikiem i to nawet powyżej 1 ha.


O czym przeczytasz?

Uprawnienia dla osundefinedb niebędących rolnikami

Obrundefinedt nieruchomościami rolnymi jest uregulowany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z jej zapisami nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, wyłącznie rolnik indywidualny. Ustawa wprowadza jednak kilka rozwiązań łagodzących ograniczenia dotyczące zakupu nieruchomości rolnych.

W oparciu o treść obecnie obowiązujących regulacji, każdy zainteresowany, kto nie prowadzi gospodarstwa rolnego, może nabyć zarundefinedwno grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha (tj. od 0,3000 ha do 0,9999 ha), jak też mieć udział we wspundefinedłwłasności takiej nieruchomości rolnej.

Więcej na temat gruntundefinedw rolnych i o tym, kto to jest rolnik, przeczytasz w tym miejscu.

Warunki umożliwiające nabycie działki rolnej powyżej 1 ha przez nie-rolnika

Osoba niebędąca rolnikiem, a ubiegająca się o zakup działki rolnej o powierzchni powyżej 1 ha, w pierwszej kolejności zobowiązana jest do uzyskania zgody Generalnego Dyrektora KOWR wyrażonej w drodze administracyjnej na zakup gruntundefinedw.

Art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ściśle reguluje sytuację, w ktundefinedrej zbywca gruntundefinedw rolnych może wystąpić do organu administracyjnego, jakim jest Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Niezależnie od powyższego, osoba nieposiadająca wykształcenia rolniczego, musi spełnić następujące warunki:

 1. zobowiązać się do osobistego prowadzenia działalności rolnej przez 5 lat na zakupionych gruntach (musi zostać rolnikiem);
 2. co najmniej od 5 lat mieszkać (zameldowanie na pobyt stały) w gminie, w obrębie ktundefinedrej znajdują się grunty rolne;
 3. zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Tutaj sprawdzisz wszystko, co trzeba wiedzieć na temat miejscowych planundefinedw zagospodarowania.

Jak przebiega zakup gruntundefinedw rolnych powyżej 1 ha przez nie-rolnika?

Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha jest wydawana na wniosek sprzedającego grunty rolnika (zbywcy) lub na wniosek kupującego, w naszym przypadku osoby niebędącej rolnikiem. Jest jednak jeszcze inna możliwość.

Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana jest na wniosek m.in.:

 • zbywcy nieruchomościrolnej, jeżeli:
 • wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
 • nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 • w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntundefinedw rolnych;
 • osoby fizycznej,zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, ktundefinedra:
 • posiada kwalifikacje rolnicze,
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze ktundefinedrej położona jest jedna z nieruchomości rolnych, ktundefinedra wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego;
 • osoby fizycznej, zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli:
 • przyznano jej pomoc, o ktundefinedrej mowa w art. 3 ust. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarundefinedw wiejskich z udziałem środkundefinedw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarundefinedw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarundefinedw Wiejskich na lata 2014-2020,
 • nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o ktundefinedrej mowa w art. 3 ust. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarundefinedw wiejskich z udziałem środkundefinedw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarundefinedw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarundefinedw Wiejskich na lata 2014-2020,
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze ktundefinedrej położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,
  e) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntundefinedw rolnych.

O działkach siedliskowych przeczytasz tutaj.

Pojawiające się kwestie sporne

Kwestią sporną, ktundefinedra jest często wskazywana przez prawnikundefinedw, jest określenie gundefinedrnej granicy koncentracji gruntundefinedw przez nabywcę, albowiem ustawa nie wskazuje jej wprost.

Ponadto undefined co niezwykle ważne undefined zbywca gruntu rolnego obowiązany jest do uprzedniego zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości rolnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. na portalu eRolnik udostępnionym przez KOWR. Dopiero po spełnieniu warunkundefinedw przewidzianych ustawą stwierdzić można, że pomimo poprawnego złożenia i opublikowania ogłoszenia, żaden rolnik indywidualny lub podmiot wymieniony w ust. 3 omawianej ustawy, nie wyraził chęci nabycia oferowanego gruntu.

Ważne: Brak publikacji ogłoszenia jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy osoba niebędąca rolnikiem posiada decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR o przyznaniu pomocy finansowej na operację typu undefinedPremia dla młodych rolnikundefinedwundefined.

Tu przeczytasz więcej na temat działki leśnej i tego, co można na niej robić

Wnioski o wyrażenie zgody na nabycie

Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie undefined zarundefinedwno w formie dokumentu Word jak i PDF dostępne są na stronie internetowej KOWR w zakładce undefinedUKUR undefined obrundefinedt ziemią rolnąundefined, w menu:

 1. undefinedZgody na nabycie nieruchomości rolnychundefined oraz
 2. undefinedPrzykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycieundefined.

W jaki sposundefinedb można odrolnić działkę?

Ponieważ grunty rolne, podobnie jak leśne podlegają szczegundefinedlnej ochronie polegającej na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, przede wszystkim konieczne jest uzyskanie informacji czy na terenie gminy, w ktundefinedrej leży nasza nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Niezwykle istotna jest także klasa ziemi, ktundefinedrą określa się cyframi rzymskimi od I do VI. Grunty klas od IV do VI są najgorsze, dlatego w ich przypadku wyłączenie z produkcji rolnej będzie jedynie formalnością. Ponieważ ziemie te nie są objęte ochroną, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w starostwie powiatowym.

Natomiast, jeżeli ziemia posiada klasę od I do IIIb, uzyskanie takiej zgody może być utrudnione, ponieważ będzie wymagać zgody właściwego ministra do spraw rozwoju wsi.

Tutaj przeczytasz jak wygląda proces odrolnienia działki.

Odrolnienie działki można podzielić na dwa etapy

Po pierwsze konieczne jest dokonanie zmiany przeznaczenia gruntu poprzez uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego albo uzyskanie dla tego gruntu decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jego odpowiednią zmianę.

Natomiast kolejny etap to uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

___

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!