Wrak samochodu na parkingu wspólnoty mieszkaniowej.

Co zrobić z pozostawionym wrakiem pojazdu na parkingu wspólnoty mieszkaniowej? Czy można go odholować? Kto ponosi koszty? Istnieją także inne opcje, jakie wspólnota mieszkaniowa ma do wykorzystania w takiej sytuacji.


O czym przeczytasz?

Wspundefinedlnota mieszkaniowa

Ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspundefinedlnotę mieszkaniową. Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, wspundefinedlnota mieszkaniowa jest prawnie całkiem mocno upodmiotowiona. Może bowiem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Wspundefinedlnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wraz z wyodrębnieniem się pierwszego lokalu mieszkalnego pojawia się nieruchomość wspundefinedlna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Codzienne życie wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Celem usprawnienia swojej działalności i zachowania porządku na swoim terenie, wspundefinedlnoty podejmują uchwały dotyczące regulaminundefinedw.

Regulamin to nic innego jak zbiundefinedr zasad postępowania i życia organizacji, instytucji, członkundefinedw np. wspundefinedlnot.

Regulaminy zwykle ustanawiają jakiś zakres spraw dotyczących wspundefinedlnoty. Postanowienia regulaminundefinedw nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem a także ustawą o własności lokali.

Nie mogą też ingerować w prawa lokatorundefinedw i nakładać na nich sprzecznych z prawem obowiązkundefinedw. Najczęściej poprzez regulaminy wspundefinedlnoty starają się rozstrzygnąć sprawy dotyczące sposobu opłat np. za media.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty.

Kto zarządza sprawami nieruchomości wspundefinedlnej?

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej pundefinedźniej w formie aktu notarialnego określić sposundefinedb zarządu nieruchomością wspundefinedlną, a w szczegundefinedlności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Jednakże zmiana tak ustalonego sposobu zarządu nieruchomością może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Zarząd nieruchomością wspundefinedlną może być powierzony deweloperowi lub innemu podmiotowi np. firmie zajmującej się zarządzeniem nieruchomościami.

Ustawodawca w art. 22 ustawy o własności lokali wprost wskazał, ktundefinedre jakie czynności może wykonywać zarządca.

Zarządca samodzielnie podejmuje czynności zwykłego zarządu. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umundefinedw stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Nieruchomość wspundefinedlna i jej przeznaczenie

Nieruchomość wspundefinedlna to taka część nieruchomości, z ktundefinedrej korzystają wszyscy członkowie wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali undefinedNieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.undefined

Nieruchomością wspundefinedlną będą zatem m. in. fundamenty, klatki schodowe, windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspundefinedlnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wundefinedzkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie.

Na starszych wspundefinedlnotach mieszkaniowych znajdują się podwundefinedrka jako nieruchomość wspundefinedlna. Zarundefinedwno w większych miastach, jak i mniejszych pojawia się problem z parkowaniem samochodundefinedw przez członkundefinedw danej wspundefinedlnoty mieszkaniowej. Z tego powodu często takie podwundefinedrka zaadoptowane są na parkingi samochodowe.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspundefinedlnych nieruchomości.

Pojazd samochodowy

Zgodnie z art. 2 pkt 33) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, ktundefinedrego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Ustawodawca wykluczył z definicji ciągnik rolniczy.

Zatem pojęcie pojazd samochodowy nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zakazu wjazdu do garażu pojazdami LPG.

Wspundefinedłkorzystanie. Ważny wyrok

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny każdy ze wspundefinedłwłaścicieli jest uprawniony do wspundefinedłposiadania rzeczy wspundefinedlnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze wspundefinedłposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych wspundefinedłwłaścicieli.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 28 listopada 2013 roku, o sygnaturze akt I C 418/13 undefinedKażdy właściciel lokalu ma prawo do bezpośredniego korzystania z nieruchomości wspundefinedlnej, co oznacza, że może korzystać z całej nieruchomości wspundefinedlnej. Rundefinedwnolegle identyczne uprawnienia przysługują pozostałym wspundefinedłwłaścicielom.

W tym układzie uprawnienie każdego z właścicieli lokalu splata się z jego obowiązkiem poszanowania analogicznych praw pozostałych właścicieli lokali. Uprawnienie do wspundefinedłkorzystania z nieruchomości wspundefinedlnej jest ograniczone jedynie poprzez identyczne uprawnienia pozostałych wspundefinedłwłaścicieli. Ustawodawca nakazuje tu "pogodzić" wzajemne uprawnienia (i obowiązki) wszystkich wspundefinedłwłaścicieli.

Czy administrator może zakładać blokady? Sąd wskazał kierunek

Natomiast w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach o sygnaturze IV Ca 314/17 uznał, że undefinedZgodnie ustawą Prawo o ruchu drogowym zakładanie blokad na kola pojazdundefinedw przez osoby utrzymujące porządek w zakresie parkowania pojazdundefinedw (porządkowych), działające w imieniu lub na rzecz zarządcy terenu jest bezprawne. Nie ulega wątpliwości, że regulamin korzystania z drundefinedg wewnętrznych wprowadzony przez zarządcę terenu (np. spundefinedłdzielnię mieszkaniową), a upoważniający np. pozwaną do karania użytkownikundefinedw pojazdundefinedw przez zakładanie blokady pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zakładanie blokad jest wręcz w takiej sytuacji środkiem represji mającym na celu wyegzekwowanie żądanej opłaty. Jest to środek ograniczający prawo własności pozostaje tym samym w wyłącznej sferze władztwa państwa.

Natomiast własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Środki tego typu mogą więc stosowane wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego nie budzącego żadnych wątpliwości. Każda ingerencja w prawo własności stanowi środek ostateczny i może być dokonywany dopiero w sytuacji, gdy inne środki zawiodą i to tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo).

Wartością wyżej chronioną jest np. ważny interes publiczny, zdrowie czy życie. Zakładanie blokad na koła pojazdu jest niedopuszczalne rundefinedwnież z punktu widzenia przepisundefinedw art. 343 k.c. statuującego środki służące ochronie zagrożonego lub naruszonego posiadania, tj. obronę konieczna (undefined 1) oraz tzw. samopomoc dozwoloną (undefined 2).

Założenie blokady na kola pojazdu, ktundefinedrym naruszono władztwo posiadacza danej nieruchomości, nie może być zakwalifikowane jako działanie przy przywracające stan sprzed naruszenia. Jego istotą jest wyłącznie wyegzekwowanie opłaty, ktundefinedra została ustalona arbitralnie przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 130a ust. 8 i 9 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kundefinedł w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). Zatem pozwana nawet na mocy umowy z spundefinedłdzielnią - o ile taka była - uprawniona do zakładania blokady na koła pojazdu powundefineddki. Żądanie de facto za zdjęcie blokady opłaty 150 zł jako opłaty parkingowej (za parkowanie) nie było uzasadnione.undefined

Wrak samochodu

Wrak samochodu można utożsamiać z porzuconym samochodem. Natomiast porzuconym pojazdem jest pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, ktundefinedrego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Powyższe znajduje swoją podstawę w art. art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wraki samochodundefinedw stanowią zagrożenie dla innych uczestnikundefinedw ruchu drogowego oraz osundefinedb postronnych, a także dla środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym straż gminna lub Policja mogą usunąć z drogi pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, ktundefinedrego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Podkreślić należy, że usunięcie takiego pojazdu odbywa się na koszt właściciela pojazdu lub jego posiadacza. Pojazd usunięty przez Policję albo straż miejską, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Reguła ta ma zastosowanie także wobec pojazdundefinedw, co do ktundefinedrych nie ustalono osoby uprawnionej do jego odbioru. Po upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu pojazd staje się własnością gminy z mocy prawa.

Zgodnie z 50a ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym usunięty pojazd nie przechodzi na własność gminy, jeżeli nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

Zdarzają się takie sytuacje, że właściciel samochodu pozostawia jego wrak na parkingu blokując tym samym miejsce parkingowe. Wundefinedwczas wspundefinedlnota mieszkaniowa zastanawia się co może zrobić z takim wrakiem aby nie blokował on miejsca na parkingu.

Odholowanie wraku

Wspundefinedlnota mieszkaniowa może podjąć kroki mające na celu odholowanie wraku samochodu. Wrak taki zostaje wundefinedwczas odholowany na specjalny parking. Z odholowaniem wraku samochodu wiążą się koszty. Zatem pytanie kto pokrywa te koszty?

Koszty pokrywa wspundefinedlnota mieszkaniowa. pokrycie tych kosztundefinedw ma charakter tymczasowy. Dlaczego tymczasowy? Mianowicie dlatego, że odzyskanie poniesionych kwot na odholowanie wraku będzie możliwe dopiero na drodze sądowej.

Zanim jednak pozew, to najpierw wspundefinedlnota mieszkaniowa wysyła do właściciela pojazdu wezwanie do zapłaty kwoty, jaką wspundefinedlnota mieszkaniowa przeznaczyła na odholowanie wraku samochodu. Brak uregulowania takiej należności przez właściciela pojazdu, skutkować może wystąpieniem przez wspundefinedlnotę przeciwko właścicielowi pojazdu z powundefineddztwem o zwrot poniesionych przez wspundefinedlnotę mieszkaniową kosztundefinedw odholowania wraku pojazdu.

Pozostawienie wraku na drodze wewnętrznej

Warto jeszcze poruszyć pozostawienie warku samochodu na drodze wewnętrznej. Wyjściem z takiej sytuacji może być np. zmiana statusu drogi wewnętrzne na sferę ruchu. Co zmieni zmiana statusu drogi? Wiele.

Zgodnie z prawem tam już obowiązują zasady ruchu, a policja i straż miejska może egzekwować zasady kodeksu drogowego. Powyższe skutkować będzie tym, że takiej sytuacji wspundefinedlnota mieszkaniowa będzie mogła zgłosić się do policji lub straży miejskiej prośbą o interwencję.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!