Zakaz wjazdu LPG w garażu podziemnym. Podstawa prawna.

W Polsce posiadacze pojazdów z LPG są jednocześnie chwaleni i wykluczani. Z jednej strony aprobata ekonapędu i perspektywa możliwości wjazdu nawet do tzw. czystych stref. Z drugiej zakaz parkowania w garażach. Skąd ten paradoks?


O czym przeczytasz?

Instalacja LPG w posiadanym samochodzie oprundefinedcz swoich oczywistych zalet ekologicznych i budżetowych, niesie także pewne uciążliwości. Posiadacze undefinedzagazowanychundefined pojazdundefinedw zadają często pytanie czy mają możliwość parkowania na podziemnych parkingach?

Zakaz wjazdu LPG. To zakaz ustawowy czy zakaz wspundefinedlnoty?

Wokundefinedł aut z instalacją LPG rozwinęło się wiele teorii. Swego czasu w mediach głośno było o braku możliwości parkowania aut posiadających instalację LPG w garażach podziemnych. Głundefinedwnym argumentem było niebezpieczeństwo dotyczące gazu jako substancji łatwopalnej. Wywołało to duży niepokundefinedj głundefinedwnie wśrundefinedd mieszkańcundefinedw osiedli. Czy taki zakaz w ogundefinedle istnieje?

Zarządcy nieruchomości czy administratorzy obiektundefinedw na terenie ktundefinedrych znajdują się parkingi podziemne chcąc uniknąć zagrożenia zakazują wjazdu pojazdundefinedw zasilanych gazem na ich teren. Jest to rozwiązanie bardzo proste, pozwalające na uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności. W mojej ocenie nie zawsze słuszne.

Więcej o regulowaniu życia mieszkańcundefinedw przez wspundefinedlnoty można przeczytać tutaj.

Przyczyną niebezpieczeństwa jest najczęściej nieszczelna instalacja w pojeździe. W przypadku rozszczelnienia, łotwo może dojść do katastrofy. Prawidłowo wykonana instalacja nie stanowi jednak zagrożenia.

Podstawa prawna zakazu LPG w garażu. Co na to polskie prawo?

Przed wjazdem do garażu podziemnego częstym zjawiskiem jest znak oznajmiający zakaz wjazdu dla pojazdundefinedw napędzanych gazem ziemnym. Co ciekawe, znak ten nie został umieszczony w kodeksie ruchu drogowego ani w żadnych innych przepisach. Oznacza to tylko tyle, że jest on stworzony przez administratora obiektu.

Rozwiązanie takie, z jednej strony ma swoje uzasadnienie w potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa.

Nie ma żadnego prawnego zakazu dotyczącego parkowania pod ziemią aut posiadających instalację gazową.

W bardzo wielu przypadkach, zakaz ten jest autonomiczną decyzją administratora budynku.

Polskie przepisy nie zabraniają wprost korzystania z parkingundefinedw podziemnych pojazdom wyposażonym w instalację gazową. Nie zabraniają też administratorom, kierującym się bezpieczeństwem ogundefinedłu, umieszczania znakundefinedw przy wjazdach na teren parkingu podziemnego. Co więcej, w pewnych okolicznościach takie informowanie przez zarządcę jest nawet wymagane.

Regulacje prawne związane z LPG w garażach

Istnieją dwa uregulowania odnoszące się do poruszanej kwestii. Jednym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawodawca odniundefinedsł się tam do konieczności wyposażenia podziemnych parkingundefinedw i garaży zamkniętych w wentylację mechaniczną, sterowaną czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan undefined butan. Dotyczy to parkingundefinedw i garaży w ktundefinedrych dopuszcza się parkowanie pojazdundefinedw zasilanych tym gazem, w ktundefinedrych poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

W odniesieniu do wymagań nałożonych przez ustawodawcę oraz zastosowania odpowiednich systemundefinedw wypowiedział się także Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 5 września 2018 r. wydanego w sprawie VII SA/WA 2888/17 (LEX nr 2554552) gdzie wskazał, że zgodnie z undefined 108 ust. 1 pkt 4 wskazanych warunkundefinedw technicznych (tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkundefinedw technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w garażu zamkniętym należy stosować wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w ktundefinedrych dopuszcza się parkowanie samochodundefinedw zasilanych gazem propan-butan i w ktundefinedrych poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

Z powyższego wynika konstrukcja dość logiczna mundefinedwiąca, że gdy pojazdy z LPG mogą wjeżdżać do podziemnego garażu, to ma być w nim mechaniczna wentylacja z czujnikami. Oczywiście właścicielom budynkundefinedw dużo łatwiej jest przyjąć interpretację odwrotną undefined jeśli nie ma wentylacji, to garaż nie jestprzeznaczony dla samochodundefinedw z LPG. I wundefinedwczas stawiają znak zakazu. Z formalnego punktu widzenia jest to jedynie znak informacyjny, bo nieznany jest ustawie taki zakaz.

Ostrzeganie posiadaczy samochodundefinedw z LPG to jednak nie końca tylko inicjatywa właścicieli podziemnych garaży. Obliguje ich do tego undefined 4 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw. Mundefinedwi on, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynkundefinedw umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodundefinedw zasilanych gazem płynnym propan-butan, o ktundefinedrych mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Czy polskim prawie istnieją jakieś sankcje za złamanie zakazu LPG?

Co jeśli, mając samochundefinedd z instalacją gazową skorzystamy z parkingu podziemnego, na ktundefinedrym obowiązuje zakaz parkowania takich pojazdundefinedw? Czy możemy ponieść jakieś prawne konsekwencje?

Za takie parkowanie nie grozi na pewno mandat, ponieważ kodeks wykroczeń nie przewiduje takiego wykroczenia, a tym bardziej kary w tym zakresie. Żadne przepisy inne prawa polskiego także nie regulują odpowiedzialności kierowcy za takie zachowanie. Natomiast, administracja osiedla w przypadku notorycznego łamania ustanowionego zakazu może posłużyć się pewnymi instrumentami jak np. karą finansową przewidzianą w regulaminie parkingu czy rzadziej wykorzystywanym rozwiązaniem - wystąpieniem na drogę sądową. Pytanie z jakim powodzeniem.

Oznacza to, że podmiot odpowiedzialny powinien zadbać, czy w jego obiekcie przestrzega się przepisundefinedw przeciwpożarowych. Jeśli z tego jest możliwa dalsza dedukcja, wskazująca, że wjazd pojazdem z LPG powoduje ich łamanie, to może coś wskundefinedrać.

Niemniej ten związek przyczynowo-skutkowy należałoby wykazać w sposundefinedb niebudzący żadnych wątpliwości. A tu są co najmniej dwa punkty bardzo istotne. Czy dany pojazd ma instalację sprawną. Jeśli tak, to w mojej ocenie, nie ma żadnych przesłanek do wykazania naruszenia przepisundefinedw ustawy. Ponadto, nawet jeśli miałby niesprawną, to czy ta konkretna wada na pewno zmniejsza bezpieczeństwo w danym garażu.

Spundefinedjny system kontroli i wieloletni pat. Wspundefinedlnoty a zakaz LPG

Odwracając nieco temat w kierunku oczekiwanego ładu, można przedmiotowy problem sprowadzić do prawidłowego działania systemu kontroli, za ktundefinedry odpowiada państwo. Gdyby właściwie undefined zgodnie z ustawą - były kontrolowane zarundefinedwno pojazdy dopuszczone do ruchu, jak i budynki dopuszczone do użytkowania, problemu by nie było.

Z powyższego wysnuć można, że nie istnieje zakaz w systemie powszechnie obowiązującego prawa dotyczący parkowania w garażach podziemnych pojazdami wyposażonymi w instalacje gazowe. Wydaje się, że administratorzy mają prawo taki zakaz, a w zasadzie informację, ustanowić jeżeli uznają, że przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. Oczywiście pod warunkiem, że ustanawiany przez nich znak jest motywowany wyłącznie przywołane wyżej rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Więcej o regulowaniu życia mieszkańcundefinedw przez wspundefinedlnoty można przeczytać tutaj.

I tak mamy sytuację, że niby-znaki są widoczne od wielu lat i od wielu lat kierowcy się nim nie przejmują. Ustawodawca polski powinien się na coś zdecydować. Dać konkretne i skuteczne narzędzie prawne właścicielom garaży do egzekwowania zakazu albo zobowiązać ich na podstawie ustawy do dostosowania wentylacji, gdy osoba będąca właścicielem miejsca w garażu podziemnym zechce parkować tam samochundefinedd z LPG.

Można także wyobrazić sobie sytuację ze świata idealnego. Właściciel pojazdu z LPG zgłasza właścicielowi parkingu podziemnego, że chce w nim parkować, a zarządca dostosowuje wentylację w budynku do istniejących przepisundefinedw.

W praktyce egzekwowanie takich niby-zakazundefinedw może być znacznie utrudnione. Należałoby bowiem lustrować każdy pojazd w poszukiwaniu wlewu LPG. Następnie sprawdzić stan instalacji i tak dalej, aż do bezspornego wykazania, że ten konkretny pojazd stanowi realne zagrożenie.

Można zatem stwierdzić, że mamy prawo wjeżdżać samochodem z LPG do garażu podziemnego. Tylko odpowiedzialni za zarządzanie budynkami muszą zadbać o to, żeby garaż wyposażony został we właściwą wentylację, a posiadacze pojazdundefinedw o stan instalacji gazowej.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!