Przedłużenie umowy na lokal socjalny. Czy to jest możliwe? Odpowiadamy na pytanie.

Lokal socjalny to szczególny rodzaj lokalu, przeznaczony dla osób, które nie są w stanie wynająć mieszkania na wolnym rynku. Przyznawany jest w wyrokach eksmisyjnych, gdy dana osoba spełnia warunki wskazane w ustawie.


O czym przeczytasz?

Pytanie czytelniczki

Posiadam prawo sądowe do najmu mieszkania socjalnego, ale nie przedłużyłam umowy najmu (za co mam pobieraną opłatę) .

Czy spundefinedłdzielnia ma prawo wystąpić o eksmisję?

Czym jest lokal socjalny?

Jak został wskazane, lokal socjalny przeznaczony jest dla ubogich, ktundefinedrych nie stać na wynajęcie czy kupno mieszkania na wolnym rynku. W Polsce pojęcie i zasady zawierania umowy najmu socjalnego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 22 cytowanej ustawy: Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, ktundefinedrego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

W tym miejscu dowiesz się czym się rundefinedżni mieszkanie komunalne o socjalnego.

Dla kogo lokal socjalny?

Zazwyczaj lokal socjalny otrzymują osoby, wobec ktundefinedrych orzeczono opuszczenie i oprundefinedżnienie lokalu, a ktundefinedre spełniają warunki z art. 14 cytowanej ustawy.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osundefinedb niepełnosprawnych) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspundefinedlnie z nim zamieszkałej,
 • obłożnie chorego,
 • emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadającej status bezrobotnego,
 • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

W tym miejscu dowiesz się komu przysługuje mieszkanie socjalne, a komu komunalne.

Jak wygląda mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne przydzielane jest na określony czas, zazwyczaj jest to od 3 do 5 lat. Jednakże istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu. Co ważne, miasto może rozwiązać umowę z dnia na dzień, czyli bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy wynajmujący uzyska prawo do innego lokalu, wobec czego będzie mundefinedgł się do niego wprowadzić.

Lokale socjalne mają obniżony standard. Zdarzają się mieszkania bez dostępu do ciepłej wody bieżącej. Lokale socjalne zlokalizowane są raczej na obrzeżach miasta niż w ścisłym centrum. Ponadto, nierzadko lokatorzy zmuszeni są dzielić łazienkę, a nawet kuchnię, z pozostałymi mieszkańcami budynku.

Mieszkanie socjalne ma niewielki metraż, niemniej w przypadku 2-osobowego lub większego gospodarstwa domowego na każdego domownika musi przypadać co najmniej 5m2 powierzchni użytkowej. Z kolei mieszkanie dostosowane do jednej osoby nie może być mniejsze niż 10m2.

Czy można przedłużyć umowę najmu lokalu socjalnego?

Tak. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na kolejny okres, jeśli oznaczony w niej czas upłynął, a najemca nadal pozostaje w trudnej sytuacji.

Gmina może rundefinedwnież wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Kto decyduje o przyznaniu lokalu socjalnego?

O przyznaniu lokalu socjalnego decyduje sąd w postępowaniu eksmisyjnym. Orzeczenie o uprawnieniu osundefinedb eksmitowanych do mieszkania socjalnego może być pozytywne lub negatywne. Oceniając sąd bierze pod uwagę między innymi dotychczasowy sposundefinedb korzystania z lokalu oraz szczegundefinedlną sytuację materialną i rodzinną osundefinedb, ktundefinedrych takie orzekanie dotyczy.

Sąd może orzec o braku uprawnienia do lokalu w szczegundefinedlności, jeżeli nakazanie oprundefinedżnienia lokalu następuje z powodu zaniedbywania przez lokatora swoich obowiązkundefinedw, niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspundefinedlnego użytku oraz rażącego wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu.

Jak można otrzymać lokal socjalny?

O lokal socjalny może ubiegać się osoba, w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej albo w przypadku orzekania przez sąd eksmisji. Do uzyskania lokalu socjalnego, należy spełnić kilka formalności.

Przede wszystkim złożyć pismo do właściwego sądu o przyznanie lokalu socjalnego, a następnie, po uprawomocnieniu się wyroku, udać się do gminy w celu wydzielenia takiego lokalu z jej zasobu mieszkaniowego.

W przypadku decyzji sądu, ktundefinedra orzeka eksmisję z zajmowanego poprzednio lokalu, należy złożyć prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego.

Natomiast, jeśli ktoś ubiega się o mieszkanie socjalne ze względu na trudną sytuację materialną i mieszkaniową, powinien złożyć:

 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz członkundefinedw gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspundefinedlnego zamieszkiwania,
 • zaświadczenie z urzędundefinedw gmin/dzielnic potwierdzające miejsce ostatniego zameldowania wnioskodawcy i domownikundefinedw.

Pozostałe dokumenty precyzyjnie określa uchwała rady konkretnej gminy. W trakcie postępowania organ rundefinedwnież może zażądać dodatkowych dokumentundefinedw niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Opłaty za lokal socjalny

Jak zostało już wspomniane, lokal socjalny jest dedykowany dla osundefinedb znajdujących się w szczegundefinedlnie trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z brzmieniem ustawy stawka czynszu w przypadku najmu socjalnego lokalu nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.

W sytuacji, gdy brak tytułu prawnego do lokalu, osoby te obowiązane są do uiszczania odszkodowania co miesiąc. Odszkodowanie, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mundefinedgłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać, odszkodowania uzupełniającego.

Postępowanie eksmisyjne

Postępowanie o opuszczenie i oprundefinedżnienie lokalu rozpoczyna się, gdy najemca utracił lub w ogundefinedle nie ma tytułu prawnego do lokalu. Właściciel lokalu po wypowiedzeniu umowy, kieruje do najemcy wezwanie do oprundefinedżnienia i opuszczania lokalu.

Jeśli najemca pozostaje obojętny, właściciel może skierować do sądu powundefineddztwo o oprundefinedżnienie i opuszczenie lokalu. Sądem właściwym dla złożenia pozwu jest sąd właściwy dla położenia nieruchomości. Po wszczęciu postępowania sądowego i złożeniu pozwu, najemca ma czas na odpowiedź na pozew i zaprezentowanie swojego stanowiska.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji i jej głundefinedwnych przyczyn.

Przyczyny eksmisji. Ktundefinedre występują najczęście?

Postępowanie eksmisyjne może być wszczęte z wielu powodundefinedw, jednakże zdecydowanie najczęstszymi są:

 • Zwłoka w zapłacie czynszu - najemca zobowiązany jest do uiszczania co miesięcznych opłat za lokal jak i opłat nienależnych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, aby właściciel lokalu mundefinedgł dokonać skutecznego wypowiedzenia umowy, konieczne jest:
  • pozostawanie przez lokatora w zwłoce z zapłatą czynszu przez trzy pełne okresy płatności (np. przez trzy miesiące, jeśli termin zapłaty czynszu zgodnie z umową przypada co miesiąc);
  • skierowanie do lokatora pisma undefined oświadczenia o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz
  • wyznaczenie lokatorowi dodatkowego, miesięcznego terminu do spłaty zaległości. Jeśli najemca nie zapłaci ani nie ustosunkuje się do wezwania, możliwa jest eksmisja.
 • Brak tytułu prawnego do lokalu - może zdarzyć się tak, że osoba utraci tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy lub od początku takiego tytułu nie posiadała. Umowa może zostać wypowiedziana z rundefinedżnych powodundefinedw lub po prostu była zawarta na czas określony, a po jej zakończeniu lokator nie zamierza się wyprowadzić.
 • Niewłaściwe zachowanie undefined w przypadku kiedy lokator zachowuje się w sposundefinedb sprzeczny z dobrymi obyczajami obowiązującymi wśrundefinedd wspundefinedłlokatorundefinedw np. nie przestrzega porządku, nie liczy się z prośbami kierowanymi do niego, wszczyna awantury, wundefinedwczas możemy mundefinedwić o zachowaniu lokatora jako rażąco nagannym, w stopniu uniemożliwiającym wspundefinedlne zamieszkiwanie. W takim przypadku rundefinedwnież możliwa jest eksmisja.

Jak bronić się przed eksmisją?

Jak zostało wspomniane powyżej, brak ważnej umowy w przedmiocie korzystania przez lokatora z mieszkania stanowi najczęstszą przyczynę postępowań sądowych o eksmisję.

Broniąc się przed postępowaniem o opuszczenie i oprundefinedżnienie lokalu, należy przede wszystkim, od początku, przy każdej prundefinedbie właściciela oprundefinedżnienia mieszkania, a przede wszystkim przed sądem podnosić wszelkie zarzuty dotyczące wadliwości wypowiedzenia takiej umowy.

Zarundefinedwno odnośnie powołanej w wypowiedzeniu przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie, jak rundefinedwnież dochowania całej undefinedproceduryundefined poprzedzającej wypowiedzenie. Można podnieść kwestie otrzymania wypowiedzenia, sposobu wypowiedzenia czy np. terminu.

W tym miejscu znajdziesz informacje jak można bronić się przed eksmisją.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!