Ile trwa eksmisja?

Eksmisja to najkrócej mówiąc opróżnienie lokalu z rzeczy i osób. Są sposoby na jej wstrzymanie, ale co w przypadku gdy jest nieuchronna? Ile trwa całe postępowanie od wszczęcia go przed sądem aż do wizyty komornika?


O czym przeczytasz?

Czym w ogundefinedle jest eksmisja?

Eksmisja oznacza wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do oprundefinedżnienia nieruchomości z osundefinedb oraz rzeczy i wydania uprawnionej osobie.

Postepowanie eksmisyjne ma miejsce w przypadku samowolnego zajęcia lokalu (nieruchomości) lub zakończeniem trwania stosunku prawnego, na podstawie ktundefinedrego można używać rzeczy cudzej (np. wypowiedzenie umowy najmu).

Należy pamiętać, że nawet jeśli jesteśmy właścicielami lokalu, nie mamy uprawnień do usunięcia lokatora. Nie możemy zatem wykorzystać w tym celu przymusu. W sytuacji, kiedy umowę zakończono lub wygasła ona, możemy usunąć lokatora za pośrednictwem postępowania egzekucyjnego.

W wyjątkowych sytuacjach można przymusowo usunąć osobę, ktundefinedra dysponuje tytułem prawnym, gdy szczegundefinedlny przepis na to zezwala (np. konieczność remontu lub zagrożenie bezpieczeństwa związanego ze stanem budynku).

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 undefined 1 K.c. Na jego podstawie właściciel jest uprawniony do żądania od osoby, ktundefinedra włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. To skuteczne uprawnienie to właśnie tytuł prawny, ktundefinedry może zniweczyć żądanie właściciela.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji i jej głundefinedwnych przyczyn.

Postępowanie eksmisyjne

Postępowanie o opuszczenie i oprundefinedżnienie lokalu rozpoczyna się, gdy najemca utracił lub w ogundefinedle nie ma tytułu prawnego do lokalu. Właściciel lokalu po wypowiedzeniu umowy, kieruje do najemcy wezwanie do oprundefinedżnienia i opuszczania lokalu dając lokatorowi odpowiedni czas na zajęcia stanowiska i wyprowadzkę.

Przepisy nie regulują ile to ma trwać, jednak w praktyce jest to kilka dni do kilku miesięcy. Jeśli najemca pozostaje obojętny, właściciel może skierować do sądu powundefineddztwo o oprundefinedżnienie i opuszczenie lokalu. Odpis pozwu należy dostarczyć wszystkim pozwanym lokatorom. Sądem właściwym dla złożenia pozwu jest sąd rejonowy właściwy dla położenia nieruchomości.

Czas na odpowiedź

Po wszczęciu postępowania sądowego i złożeniu pozwu, najemca ma czas na odpowiedź na pozew i zaprezentowanie swojego stanowiska. Jeśli pozwany zostanie zobowiązany do odpowiedzi w piśmie dotyczącym eksmisji, powinien jej udzielić.

Niezwykle istotne jest rundefinedwnież, by odbierać korespondencję od sądu. Jeśli dwukrotnie korespondencja nie zostanie odebrana, uznaje się, że została doręczona. Z kolei odpowiedź jest niezwykle istotna w kontekście orzeczenia lokalu socjalnego, albowiem brak odpowiedzi na pismo dotyczące wykazania, że ma się prawa do lokalu socjalnego po orzeczeniu eksmisji, uznawany jest za niespełnienie warunkundefinedw dotyczących eksmisji.

W konsekwencji możliwe jest, że orzeczona zostanie eksmisja z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego.

W tym miejscu dowiesz się jak można się chronić przed eksmisją.

Przyczyny postępowania eksmisyjnego

Postępowanie eksmisyjne może być wszczęte z wielu powodundefinedw, jednakże zdecydowanie najczęstszymi są:

  • Zwłoka w zapłacie czynszu - najemca zobowiązany jest do uiszczania co miesięcznych opłat za lokal jak i opłat nienależnych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, aby właściciel lokalu mundefinedgł dokonać skutecznego wypowiedzenia umowy, konieczne jest: pozostawanie przez lokatora w zwłoce z zapłatą czynszu przez trzy pełne okresy płatności (np. przez trzy miesiące, jeśli termin zapłaty czynszu zgodnie z umową przypada co miesiąc); skierowanie do lokatora pisma undefined oświadczenia o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczenie lokatorowi dodatkowego, miesięcznego terminu do spłaty zaległości. Jeśli najemca nie zapłaci ani nie ustosunkuje się do wezwania, możliwa jest eksmisja.
  • Brak tytułu prawnego do lokalu - może zdarzyć się tak, że osoba utraci tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy lub od początku takiego tytułu nie posiadała. Umowa może zostać wypowiedziana z rundefinedżnych powodundefinedw lub po prostu była zawarta na czas określony, a po jej zakończeniu lokator nie zamierza się wyprowadzić.
  • Niewłaściwe zachowanie undefined w przypadku kiedy lokator zachowuje się w sposundefinedb sprzeczny z dobrymi obyczajami obowiązującymi wśrundefinedd wspundefinedłlokatorundefinedw np. nie przestrzega porządku, nie liczy się z prośbami kierowanymi do niego, wszczyna awantury, wundefinedwczas możemy mundefinedwić o zachowaniu lokatora jako rażąco nagannym, w stopniu uniemożliwiającym wspundefinedlne zamieszkiwanie. W takim przypadku rundefinedwnież możliwa jest eksmisja.

Od czego zależy długość postępowania?

Zazwyczaj od czasu wytoczenia powundefineddztwa to pierwszej rozprawy, mija kilka miesięcy, niejednokrotnie jest to zależne od miasta, w ktundefinedrym toczy się sprawa. W dużych miastach będzie trwało to dłużej, natomiast w mniejszych miejscowościach zdecydowanie krundefinedcej.

Postępowanie sądowe może trwać dłuższy czas, w sytuacji kiedy jest wyznaczonych kilka rozpraw, ale jeśli kwestie nie budzą wątpliwości, może zakończyć się już po pierwszej rozprawie. Jeśli wyrok nie jest zaskarżony i się uprawomocni postępowanie eksmisyjne można rozpocząć niezwłocznie.

Prawo do lokalu socjalnego a czas eksmisji

Przy orzeczeniu eksmisji, w niektundefinedrych sytuacjach lokatorzy będą mieli prawa do otrzymania lokalu socjalnego. Do lokalu socjalnego prawa mają m.in. kobiety w ciąży, osoby chore, osoby posiadające status bezrobotnego. Inne uprawnione grupy to emeryci i renciści, małoletni, niepełnosprawni oraz ubezwłasnowolnieni.

W przypadku tych grup nawet pomimo zakończenia postępowania na korzyść wynajmującego nie można ich usunąć z lokalu. Eksmisja z mieszkania podlega wstrzymaniu do momentu, aż lokatorzy uzyskają lokal socjalny. W praktyce może potrwać nawet kilka lat, albowiem w 2019 r. w kwestiach dotyczących eksmisji lokatorundefinedw stosuje się artykuł 1046 Kodeksu postępowania cywilnego. Z przepisundefinedw usunięto zapis dotyczący konieczności znalezienia lokalu zastępczego w ciągu 6 miesięcy.

Ze względu na wprowadzone zmiany, znalezienie owego lokalu będzie mogło trwać dłużej. Lokatorzy są zatem chronieni w większym stopniu. Oznacza to, że lokator nie będzie mundefinedgł zostać usunięty z zajmowanego przez niego mieszkania do czasu, aż gmina nie znajdzie mu tymczasowego pomieszczenia. Po tym czasie lokator mundefinedgł zostać usunięty np. do noclegowni. Oznacza to, że dłużnik będzie mundefinedgł zamieszkiwać dotychczasowy lokal przez długi czas, zanim gmina znajdzie odpowiednie pomieszczenie, do ktundefinedrego będzie mundefinedgł się przenieść

Jeśli powodem eksmisji jest stosowanie przemocy, prawa do lokalu socjalnego nie zostaną przyznane. Nie zyska się ich nawet pomimo spełnienia wymienionych warunkundefinedw. Nie jest konieczne przyznanie eksmitowanym osobom lokalu socjalnego także w sytuacji, jeśli osoby te mogą zamieszkać w innym miejscu. Lokal socjalny nie jest niezbędny także, jeśli są one w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

W tym miejscu dowiesz się komu przysługuje mieszkanie socjalne, a komu komunalne.

Okres ochrony i podmioty nią objęte

Eksmisja z mieszkania nie jest możliwa w okresie ochronnym lokatorundefinedw, ktundefinedry trwa od 1 listopada do 31 marca.

Gdy trwa okres ochronny, eksmisja jest niemożliwa, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano innego lokalu czy nie przyznano lokalu socjalnego. Chyba, że sprawa dotyczy osoby stosującej tzw. undefinedprzemoc domowąundefined. Wundefinedwczas przepisy dopuszczają odstępstwo.

Kolejne odstępstwo jest dopuszczalne, gdy sąd uzna pozew o oprundefinedżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Wtedy też nie obowiązuje okres ochronny.

Ponadto, już na samym początku postępowania warto zadbać o należytą argumentację rundefinedwnież w aspekcie uprawnień do lokalu socjalnego.

Eksmitować undefinedna brukundefined nie można: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego, ubezwłasnowolnionego oraz osoby, ktundefinedra nad nimi sprawuje opiekę i wspundefinedlnie z nimi mieszka, obłożnie chorego, emerytundefinedw i rencistundefinedw, ktundefinedrzy spełniają kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, oraz niemożliwa jest też eksmisja bezrobotnego.

Eksmisja a przepisy covidowe

Ustawa o przeciwdziałaniu Covid-19 wprowadziła zmiany w odniesieniu do ogundefinedlnych zasad rozwiązywania umundefinedw najmu.

Jeśli umowa ma być wypowiedziana z innych przyczyn niż: używanie lokalu w sposundefinedb sprzeczny z umową, niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbywanie obowiązkundefinedw, dopuszczając do powstania szkundefinedd, lub niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspundefinedlnego korzystania przez mieszkańcundefinedw albo wykraczanie w sposundefinedb rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, wynajęcie, podnajęcie, oddanie do bezpłatnego używania lokalu bez zgody, rozbiundefinedrka lub remont budynku będzie to można zrobić dopiero po 30 czerwca 2020 r.

Wyjątkiem jest sytuacja, w przypadku osundefinedb stosujących przemoc w rodzinie lub gdy najemca ma prawo i rzeczywiście może zamieszkać w innym lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli ten lokal spełnia kryteria lokalu zamiennego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!