Grill na balkonie lub na tarasie. A może na dachu lub patio, które są wspólne dla całego budynku? Czy to legalne?

W polskim prawie brak jest przepisów wprost zakazujących grillowania. Czy w takim razie grillować można wszędzie bez względu na reakcje sąsiadów? Przejdźmy przez wszystkie kondygnacje.


O czym przeczytasz?

Grill na balkonie lub tarasie

Zarówno balkon, jak i taras należą do integralnych części mieszkania, które teoretycznie właściciel może wykorzystywać w dowolny sposób, m.in. poprzez organizację grilla. Dodatkowo w polskim prawie brak jest obecnie powszechnie obowiązujących przepisów regulujących kwestie możliwości organizowania grilla.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat ogromnej popularności na rynku nieruchomości jaką cieszą się mieszkania z ogródkami.

Czy należy zatem uznać, że żadne przepisy prawa nie chronią członków wspólnoty lub spółdzielni przed niepożądanym działaniem sąsiadów? Niekonieczne.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat dopuszczalncyh możliwości aranżacji ogródków lokatorskich.

Natomiast tutaj dowiesz się co to właściwie sa części wspólne w nieruchomości.

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Głównym sposobem radzenia sobie z sąsiadami organizującymi grilla są regulacje zawarte w regulaminach wspólnot mieszkaniowych, które wprowadzają zakazy związane z grillowaniem.

W tym miejcsu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminów przez wspólnoty.

Co istotne, w przypadku uporczywego łamania przez właściciela postanowień regulaminu wspólnoty, w którym zakazano grillowania, może doprowadzić do wytoczenia przez wspólnotę powództwa o zaniechanie naruszeń, a nawet o nakaz sprzedaży lokalu w drodze licytacji sądowej.

Podstawę takiego działania stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zgodnie z którym, jeśli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Ważne! Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Tutaj dowiesz się jak wspólnoty mogą dochodzić swoich roszczeń od członków, na przykładzie osób, które zalegają z opłatami.

Grillowanie a ochrona przeciwpożarowa budynków

Polskie przepisy prawne nie zabraniają grillowania generalnie, niemniej jednak istnieje szereg ustaw i rozporządzeń, które znajdą zastosowanie w przypadku rozpalania grilla na tarasie, czy balkonie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Ponadto zabronione jest także przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C) oraz  linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

7 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje natomiast, iż materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Naruszenie przepisów i Kodeks karny

Naruszanie zakazów określonych w rozporządzeniu może stanowić podstawę do orzeczenia wobec właściciela nieruchomości kary pozbawienia wolności.

Zgodnie bowiem z treścią art.  163 § 1 pkt. 1 Kodeksu karnego, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Problem w nieprecyzyjnych przepisach

Przepisy przeciwpożarowe nie mówią jasno o takim zjawisku jak balkonowy grill, co spowodowało powstanie swoistej luki prawnej działającej na niekorzyść grillującego lub wzywającego straż pożarną sąsiada.

Jeśli grill spowoduje pożar lub wywoła straty i uciążliwości zdrowotne u sąsiadów – grillujący może zostać ukarany mandatem w wysokości 500,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że kij ma dwa końce. Jeśli bowiem niemożliwe jest stwierdzenie prawdziwości powyższych sytuacji, to osoba interweniująca będzie obciążona opłatą za nieumyślne wezwanie straży pożarnej.

Grill a wykroczenie

W przypadku niewłaściwego użytkowania grilla, skutkującego powstaniem zagrożenia pożarowego, właściciel nieruchomości może narazić się na odpowiedzialność z art. 84 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z przywołanym przepisem, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Mini ogniska i grill w przydomowym ogródku

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku organizowania grilla na balkonie lub tarasie, możliwość organizowania ognisk lub grilla w małym ogródku w zabudowie szeregowej może być zakazana, bądź ograniczana przez przepisy regulaminu wspólnoty.

Niemniej jednak, jeśli w regulaminie brak jest przepisów wprowadzających zakazy lub ograniczenia co do możliwości organizowania ogniska lub grilla w przydomowym ogródku, nie oznacza to, że właściciel nie jest w swoim działaniu w żaden sposób ograniczony.

Należy bowiem pamiętać, że w przypadku sprowadzenia zagrożenia pożarowego, właściciel ogródka narazi się na odpowiedzialność za swoje działanie w oparciu o przepisy prawa karnego oraz wyżej przytoczone z prawa wykroczeń.

Grill a prawo cywilne

Uciążliwe zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas stanowią immisje, czyli negatywne działania z nieruchomości sąsiedniej.

Zgodnie z art. 144 k.c., właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swojego prawa powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Naruszenie art. 144 k.c. umożliwia właścicielom nieruchomości sąsiednich zgłoszenie powództwa negatoryjnego o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.).

Określenie „przeciętnej miary” zakłóceń. Istotne orzeczenie

Ocena „przeciętnej miary” powinna być dokonana na podstawie obiektywnych warunków, panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Powinna ona także uwzględniać przeznaczenie nieruchomości, które wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Istotne jest zatem, aby ocena zakłóceń zapewniała powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją, ponieważ wówczas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt: VI ACa 768/15).

Z uwagi na powyższe, uciążliwy zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas pochodzące z nieruchomości sąsiedniej będzie bardziej akceptowany na osiedlach domów jednorodzinnych niż w bloku.

Legalne grillowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest plener

Wraz z nadejściem lata coraz częściej można spotkać osoby decydujące się na rozpalenie grilla w parku, czy nad rzeką. Czy takie działanie jest legalne?

Również w tym temacie nie istnieją żadne ogólnokrajowe przepisy, według których za rozpalanie i korzystanie z grilla w plenerze mogłaby nam grozić kara. Takie zasady regulują jednak regulaminy określonych placówek.

I tak, z całą pewnością nie powinniśmy robić grilla w przestrzeniach o wartości historycznej i zabytkowej.

Całkowicie legalnie możemy natomiast przygotowywać posiłki nad rzekami, na polanach i w parkach (po uprzednim upewnieniu się, że w ich regulaminie nie widnieje stosowny zakaz).

Na przykład w Warszawie można grillować m.in. w Parku Brudnowskim, Młocińskim na Polach Mokotowskich oraz w Lesie Kabackim. Oprócz parków grillować w Warszawie można także na plaży pod Mostem Poniatowskiego.

Furtka umożliwiająca grillowanie na balkonie

W świetle obowiązującego prawa dozwolone jest korzystanie z grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz.

Oznacza to, że na swoim balkonie czy tarasie możemy co do zasady bez przeszkód grillować z wykorzystaniem grilla elektrycznego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nawet takie urządzenie może wywołać u sąsiada stan przekraczający jego poczucie komfortu, a nawet immisję.

Grillowanie w oparciu o orzecznictwo

Kwestie związane z możliwością organizowana grilla m.in. na balkonach, tarasach, loggiach czy patio były już wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądów powszechnych.

Tak na przykład Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 25 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I C 299/15) oceniając uchwałę wspólnoty mieszkaniowej zakazującej grillowania na balkonach, tarasach i loggiach stanął na stanowisku, że dostęp do balkonów możliwy jest wyłącznie z poszczególnych lokali, z których korzystają wyłącznie ich właściciele. A to oznacza, że są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali. Wspólnota nie może więc ingerować w to, co właściciel robi na swoim balkonie.

Inaczej jest w przypadku patio. Jest ono bowiem częścią nieruchomości wspólnej, z której każdy właściciel lokalu ma prawo współkorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Tym samym wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę regulującą zasady współkorzystania z patio i ustalającą sposób korzystania z niego w ramach regulaminu wewnętrznego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat