Grill na balkonie lub na tarasie. A może na dachu lub patio, które są wspólne dla całego budynku? Czy to legalne?

W polskim prawie brak jest przepisów wprost zakazujących grillowania. Czy w takim razie grillować można wszędzie bez względu na reakcje sąsiadów? Przejdźmy przez wszystkie kondygnacje.


O czym przeczytasz?

Grill na balkonie lub tarasie

Zarundefinedwno balkon, jak i taras należą do integralnych części mieszkania, ktundefinedre teoretycznie właściciel może wykorzystywać w dowolny sposundefinedb, m.in. poprzez organizację grilla. Dodatkowo w polskim prawie brak jest obecnie powszechnie obowiązujących przepisundefinedw regulujących kwestie możliwości organizowania grilla.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat ogromnej popularności na rynku nieruchomości jaką cieszą się mieszkania z ogrundefineddkami.

Czy należy zatem uznać, że żadne przepisy prawa nie chronią członkundefinedw wspundefinedlnoty lub spundefinedłdzielni przed niepożądanym działaniem sąsiadundefinedw? Niekonieczne.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat dopuszczalncyh możliwości aranżacji ogrundefineddkundefinedw lokatorskich.

Natomiast tutaj dowiesz się co to właściwie sa części wspundefinedlne w nieruchomości.

Regulamin wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Głundefinedwnym sposobem radzenia sobie z sąsiadami organizującymi grilla są regulacje zawarte w regulaminach wspundefinedlnot mieszkaniowych, ktundefinedre wprowadzają zakazy związane z grillowaniem.

W tym miejcsu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty.

Co istotne, w przypadku uporczywego łamania przez właściciela postanowień regulaminu wspundefinedlnoty, w ktundefinedrym zakazano grillowania, może doprowadzić do wytoczenia przez wspundefinedlnotę powundefineddztwa o zaniechanie naruszeń, a nawet o nakaz sprzedaży lokalu w drodze licytacji sądowej.

Podstawę takiego działania stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zgodnie z ktundefinedrym, jeśli właściciel lokalu wykracza w sposundefinedb rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspundefinedlnej uciążliwym, wspundefinedlnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisundefinedw Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Ważne! Właścicielowi, ktundefinedrego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Tutaj dowiesz się jak wspundefinedlnoty mogą dochodzić swoich roszczeń od członkundefinedw, na przykładzie osundefinedb, ktundefinedre zalegają z opłatami.

Grillowanie a ochrona przeciwpożarowa budynkundefinedw

Polskie przepisy prawne nie zabraniają grillowania generalnie, niemniej jednak istnieje szereg ustaw i rozporządzeń, ktundefinedre znajdą zastosowanie w przypadku rozpalania grilla na tarasie, czy balkonie.

Zgodnie z undefined 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałundefinedw palnych albo sąsiednich obiektundefinedw.

Ponadto zabronione jest także przechowywanie materiałundefinedw palnych oraz stosowanie elementundefinedw wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałundefinedw palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, ktundefinedrych powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 undefinedC) oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodundefinedw uziemiających oraz przewodundefinedw odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodundefinedw elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

7 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje natomiast, iż materiałundefinedw niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogundefinedlnie dostępnych, jak rundefinedwnież na tarasach, balkonach i loggiach.

Naruszenie przepisundefinedw i Kodeks karny

Naruszanie zakazundefinedw określonych w rozporządzeniu może stanowić podstawę do orzeczenia wobec właściciela nieruchomości kary pozbawienia wolności.

Zgodnie bowiem z treścią art. 163 undefined 1 pkt. 1 Kodeksu karnego, kto sprowadza zdarzenie, ktundefinedre zagraża życiu lub zdrowiu wielu osundefinedb albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Problem w nieprecyzyjnych przepisach

Przepisy przeciwpożarowe nie mundefinedwią jasno o takim zjawisku jak balkonowy grill, co spowodowało powstanie swoistej luki prawnej działającej na niekorzyść grillującego lub wzywającego straż pożarną sąsiada.

Jeśli grill spowoduje pożar lub wywoła straty i uciążliwości zdrowotne u sąsiadundefinedw undefined grillujący może zostać ukarany mandatem w wysokości 500,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że kij ma dwa końce. Jeśli bowiem niemożliwe jest stwierdzenie prawdziwości powyższych sytuacji, to osoba interweniująca będzie obciążona opłatą za nieumyślne wezwanie straży pożarnej.

Grill a wykroczenie

W przypadku niewłaściwego użytkowania grilla, skutkującego powstaniem zagrożenia pożarowego, właściciel nieruchomości może narazić się na odpowiedzialność z art. 84 undefined 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z przywołanym przepisem, kto dokonuje czynności, ktundefinedre mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynnikundefinedw mogących zainicjować zapłon materiałundefinedw palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Mini ogniska i grill w przydomowym ogrundefineddku

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku organizowania grilla na balkonie lub tarasie, możliwość organizowania ognisk lub grilla w małym ogrundefineddku w zabudowie szeregowej może być zakazana, bądź ograniczana przez przepisy regulaminu wspundefinedlnoty.

Niemniej jednak, jeśli w regulaminie brak jest przepisundefinedw wprowadzających zakazy lub ograniczenia co do możliwości organizowania ogniska lub grilla w przydomowym ogrundefineddku, nie oznacza to, że właściciel nie jest w swoim działaniu w żaden sposundefinedb ograniczony.

Należy bowiem pamiętać, że w przypadku sprowadzenia zagrożenia pożarowego, właściciel ogrundefineddka narazi się na odpowiedzialność za swoje działanie w oparciu o przepisy prawa karnego oraz wyżej przytoczone z prawa wykroczeń.

Grill a prawo cywilne

Uciążliwe zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas stanowią immisje, czyli negatywne działania z nieruchomości sąsiedniej.

Zgodnie z art. 144 k.c., właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swojego prawa powinien powstrzymywać się od działań, ktundefinedre zakłundefinedcałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunkundefinedw miejscowych.

Naruszenie art. 144 k.c. umożliwia właścicielom nieruchomości sąsiednich zgłoszenie powundefineddztwa negatoryjnego o przywrundefinedcenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń (art. 222 undefined 2 k.c.).

Określenie undefinedprzeciętnej miaryundefined zakłundefinedceń. Istotne orzeczenie

Ocena undefinedprzeciętnej miaryundefined powinna być dokonana na podstawie obiektywnych warunkundefinedw, panujących w środowisku osundefinedb zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli poszczegundefinedlnych nieruchomości.

Powinna ona także uwzględniać przeznaczenie nieruchomości, ktundefinedre wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Istotne jest zatem, aby ocena zakłundefinedceń zapewniała powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją, ponieważ wundefinedwczas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt: VI ACa 768/15).

Z uwagi na powyższe, uciążliwy zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas pochodzące z nieruchomości sąsiedniej będzie bardziej akceptowany na osiedlach domundefinedw jednorodzinnych niż w bloku.

Legalne grillowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest plener

Wraz z nadejściem lata coraz częściej można spotkać osoby decydujące się na rozpalenie grilla w parku, czy nad rzeką. Czy takie działanie jest legalne?

Rundefinedwnież w tym temacie nie istnieją żadne ogundefinedlnokrajowe przepisy, według ktundefinedrych za rozpalanie i korzystanie z grilla w plenerze mogłaby nam grozić kara. Takie zasady regulują jednak regulaminy określonych placundefinedwek.

I tak, z całą pewnością nie powinniśmy robić grilla w przestrzeniach o wartości historycznej i zabytkowej.

Całkowicie legalnie możemy natomiast przygotowywać posiłki nad rzekami, na polanach i w parkach (po uprzednim upewnieniu się, że w ich regulaminie nie widnieje stosowny zakaz).

Na przykład w Warszawie można grillować m.in. w Parku Brudnowskim, Młocińskim na Polach Mokotowskich oraz w Lesie Kabackim. Oprundefinedcz parkundefinedw grillować w Warszawie można także na plaży pod Mostem Poniatowskiego.

Furtka umożliwiająca grillowanie na balkonie

W świetle obowiązującego prawa dozwolone jest korzystanie z grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od materiałundefinedw palnych, a także elementundefinedw wystroju i wyposażenia wnętrz.

Oznacza to, że na swoim balkonie czy tarasie możemy co do zasady bez przeszkundefinedd grillować z wykorzystaniem grilla elektrycznego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nawet takie urządzenie może wywołać u sąsiada stan przekraczający jego poczucie komfortu, a nawet immisję.

Grillowanie w oparciu o orzecznictwo

Kwestie związane z możliwością organizowana grilla m.in. na balkonach, tarasach, loggiach czy patio były już wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądundefinedw powszechnych.

Tak na przykład Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 25 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I C 299/15) oceniając uchwałę wspundefinedlnoty mieszkaniowej zakazującej grillowania na balkonach, tarasach i loggiach stanął na stanowisku, że dostęp do balkonundefinedw możliwy jest wyłącznie z poszczegundefinedlnych lokali, z ktundefinedrych korzystają wyłącznie ich właściciele. A to oznacza, że są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali. Wspundefinedlnota nie może więc ingerować w to, co właściciel robi na swoim balkonie.

Inaczej jest w przypadku patio. Jest ono bowiem częścią nieruchomości wspundefinedlnej, z ktundefinedrej każdy właściciel lokalu ma prawo wspundefinedłkorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Tym samym wspundefinedlnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę regulującą zasady wspundefinedłkorzystania z patio i ustalającą sposundefinedb korzystania z niego w ramach regulaminu wewnętrznego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement