Zameldowanie najemcy w lokalu bez zgody właściciela. Wszystko co musisz wiedzieć.

Od wielu lat w Polsce istnieje obowiązek meldunkowy. Jednak czy jeśli nie jesteśmy właścicielami, możemy się zameldować w wynajmowanym lokum? Czy konieczna jest zgoda właściciela? Kto może zgłosić meldunek do urzędu?


O czym przeczytasz?

Na stałe czy tymczasowo

Każdy obywatel zmieniający miejsce swojego pobytu, zobowiązany jest poinformować o tym urząd. W przypadku gdy mieszkamy w domu rodzinnym od lat lub kupujemy nieruchomość, nie ma z tym problemu idziemy do urzędu i załatwiamy stosowne formalności.

Jednak wątpliwości pojawiają się w momencie kiedy przeprowadzamy się do np. do innego miasta i zaczynamy wynajmować mieszkanie.

W polskim prawie występują dwa rodzaje meldunku (stały i czasowy). Do meldunku czasowego zobowiązani są obywatele, ktundefinedrzy przebywają w danym miejscu bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Jaka sama nazwa wskazuje meldunek czasowy jest na określony czas i po jego upływie wygasa.

Czym w ogundefinedle jest meldunek?

Meldunek to najprościej rzecz ujmując, określenie dokładnego adresu (miejscowość, ulica i numer) gdzie na stale lub czasowo przebywa dana osoba. Meldunek jest więc czynnością materialno- techniczna. Dlaczego zatem jest tak ważny?

Otundefinedż dlatego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Polski przebywający na jej terenie są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do niego.

Zgosnie z art. 33 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski, ktundefinedry opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem każdy zmieniając miejsce swojego pobytu powinien się zameldować.

Co jednak w sytuacji, gdy zmieniliśmy miejscowość stałego pobytu i zamierzamy tam zostać, jednak nie mamy własnościowego mieszkania. Czy potrzebna jest zgoda właściciela wynajmowanego przez nas lokalu? Jakie dokumenty czy obowiązki należy spełnić by mundefinedc się zameldować.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Co jest potrzebne do zameldowania na stałe?

Przede wszystkim, należy pamiętać, że zameldowanie najemcy na pobyt stały odbywa się w formie decyzji administracyjnej i jest możliwe na podstawie ważnej umowy najmu.

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji na temat umowy najmu wraz z dobrym wzorem.

Uwaga! Przy całej procedurze właściciel nieruchomości nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Lokator może dokonać meldunku już w chwili otrzymania podpisanej umowy i co ważne, nie musi dodatkowo spełniać innych wymogundefinedw formalnych.

Osoba wynajmująca powinna udać się do odpowiedniego urzędu i wypełnić specjalny formularz meldunkowy. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje, takie jak dane osobowe czy adres dotychczasowego zameldowania.

Jednym z obowiązkowych punktundefinedw formularza meldunkowego jest złożenie podpisu właściciela lokalu lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do danej nieruchomości. Poprzez to dokonuje się potwierdzenia, że najemca chcący się zameldować faktycznie przebywa w lokalu.

Stosownie do art. 28 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w ktundefinedrej zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowundefinedd osobisty lub paszport.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczegundefinedlności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Zatem, aby najemca mundefinedgł zameldować się w lokalu, konieczne jest przedstawienie tytułu prawnego do lokalu jakim jest m.in. umowa najmu.

Jak wygląda procedura meldunkowa w urzędzie?

Na wstępie zaznaczyć należy, że proces ten nie powinien być specjalnie trudny i długotrwały. Po złożeniu przez wnioskodawcę stosownych dokumentundefinedw, urzędnik ma prawo zażądać przedstawienia odpisu z księgi wieczystej, ktundefinedry potwierdzi, że osoba podająca się za właściciela faktycznie nim jest, jednak nie jest to sprawa obligatoryjna.

Zameldowanie najemcy na pobyt stały może być wykonane bez obecności i potwierdzenia właściciela mieszkania. Wystarczy, że lokator zabierze ze sobą do urzędu wypełniony formularz meldunkowy i umowę najmu. Po przedstawieniu stosownego dokumentu urzędnik bez zbędnej zwłoki powinien zameldować wnioskodawcę w lokalu.

Czy jest się czego obawiać? Czy meldunek daje najemcy większe prawa?

Mimo, że procedura zameldowania nie jest specjalnie skomplikowana, co w łatwy sposundefinedb pozwala najemcy na uzyskanie meldunku, to jednak sam fakt zameldowania kogokolwiek w mieszkaniu nie daje nikomu prawa do przebywania w mieszkaniu, jeśli np. utraci do niego prawo (m.in. w wyniku eksmisji).

W przypadku najemcy prawo do przebywania w lokalu zawsze wynika z umowy najmu mieszkania. Jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta i obowiązuje, to najemca ma prawo przebywać w mieszkaniu. Jeśli jednak, umowa najmu mieszkania nie obowiązuje, to najemca nie ma prawa przebywać w mieszkaniu, nawet jeśli faktycznie posiada w nim meldunek.

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu nie wpływa rundefinedwnież w żaden sposundefinedb na zakres praw i obowiązkundefinedw najemcy i wynajmującego. Tak samo jak fakt meldunku nie zwiększa praw najemcy, tak samo nie można stwierdzić, że ogranicza w jakiś sposundefinedb prawa wynajmującego.

Meldunek jako obowiązek a nie przywilej

Należy pamiętać, że meldunek jest czynnością materialno-techniczną, wobec powyższego nie rodzi żadnych dodatkowych praw.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2013 roku (sygn. akt II OSK 1595/11), ewidencja ludności służy rejestrowaniu pobytu, ma ona charakter wyłącznie porządkowy, co oznacza, że zameldowanie nie jest związane z rozstrzyganiem uprawnień do lokalu, ani tym samym prawa do przebywania w nim.

Jedynie stwierdzenie faktu przebywania w lokalu winno być kryterium rozstrzygającym o zameldowaniu, a podstawę do wymeldowania stanowi ustalenie przez właściwy organ faktu opuszczenia lokalu. Dla osoby zgłaszającej się do zameldowania, jak też dla organu dokonującego czynności zameldowania, wystarczający jest potwierdzony miarodajnym dowodem fakt przebywania w lokalu z określonym zamiarem.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami (przywoływana ustawa o ewidencji ludności) obowiązek meldunkowy w Polsce nadal istnieje, dlatego należy go traktować jak obowiązek, a nie żaden przywilej.

Fakt zameldowania w danym miejscu ma pewien wpływ na kwestie związane z prawem administracyjnym np. na podstawie ewidencji ludności sporządzany jest spis wyborundefinedw. To jednak z punktu widzenia prawa cywilnego fakt zameldowania najemcy w mieszkaniu nie daje żadnych dodatkowych uprawnień.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!