Wycięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu. Warto mieć wiedzę kto i kiedy może to zrobić

Intuicyjnie może się wydawać, że usuniecie drzewa zagrażającego życiu lub ogólnie bezpieczeństwu ludzi lub mienia może nastąpić bez biurokratycznej procedury. Jednakże w orzecznictwie stale funkcjonuje inny pogląd. Potwierdzają to również przepisy.


O czym przeczytasz?

Pojęcie undefineddrzewaundefined w ustawie o ochronie przyrody

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wskazują, iż jednym z podstawowych instrumentundefinedw służących ochronie drzew rosnących na terenach miast i wsi jest obowiązek uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. Brak uzyskania uprzedniego zezwolenia skutkuje wymierzeniem kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Na gruncie ww. ustawy, mianem undefineddrzewaundefined określa się wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głundefinedwnym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głundefinedwnych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

W naukach przyrodniczych operuje się pojęciem roślin drzewiastych jako kategorią nadrzędną. W fundamentalnej monografii przyrodniczej (W. Bugała, Drzewa i krzewy, s. 14undefined15) znajdujemy następujące podstawowe objaśnienia:

Rośliny drzewiaste, w odrundefinedżnieniu od roślin zielnych, odznaczają się wieloletnimi, zdrewniałymi pędami nadziemnymi. W zależności od rozmiarundefinedw pędundefinedw nadziemnych, ich charakteru i sposobu rozgałęziania się oraz stopnia zdrewnienia dzielimy rośliny drzewiaste na drzewa, krzewy, krzewinki i podkrzewy.

Drzewa odznaczają się wyraźnie wykształconym pniem (rundefinedżnej wysokości) i osadzoną na nim koroną. Osiągają rundefinedżne rozmiary, od kilku do kilkudziesięciu metrundefinedw. Istnieją też formy przejściowe między wysokimi krzewami a drzewami.

Wycinka drzewa zagrażającego bezpieczeństwu wymaga zezwolenia.

Zgodnie z przyjętym w prawie stanowiskiem, usuniecie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu wymaga uzyskania zezwolenia, o ktundefinedrym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Powyższe stanowisko zostało rundefinedwnież potwierdzone w orzecznictwie, m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2012 r. (sygn. akt: II OSK 810/11).

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat usunięcia drzewa z własnej posesji.

Wniosek o usuniecie drzewa undefined legitymacja

Zgodnie z brzmieniem art. 83 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 • właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynundefinedw, pary, gazu, energii elektrycznej lub innych podobnych urządzeń - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Przy czym pamiętać należy, zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spundefinedłdzielnię mieszkaniową, wspundefinedlnotę mieszkaniową, w ktundefinedrej właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspundefinedlną zarządowi oraz zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

W tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie kim jest zarządca budynku i czym się rundefinedżni od administratora.

Ponadto zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Elementy wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

Art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. określa elementy konieczne wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o ktundefinedrej mowa w art. 83 ust. 4 ustawy;
 4. nazwę gatunku drzewa;
 5. obwundefinedd pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 6. posiada kilka pni - obwundefinedd każdego z tych pni,
 7. nie posiada pnia - obwundefinedd pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 8. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktundefinedrej jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektundefinedw budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 10. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewundefinedw oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 11. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkundefinedw realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla ktundefinedrego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 12. zezwolenie w stosunku do gatunkundefinedw chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy, jeżeli zostało wydane.

W tym miescu znajdziesz więcej informacji o całej procedurze administracyjnej niezbędnej do usunięcia drzewa lub krzewu wraz z opisem sposobundefinedw mierzenia drzew.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w:

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie marszałkowskim
 • urzędzie miasta lub gminy
 • wojewundefineddzkim urzędzie ochrony zabytkundefinedw
 • urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy
 • urzędzie miasta na prawach powiatu

Opłata od wniosku o usunięcie drzewa

Usunięcie drzewa, ktundefinedre zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o ktundefinedrych mowa w art. 49 undefined 1 Kodeksu cywilnego jest wolne od opłat.

Zezwolenie na usunięcie drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości wydaje wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytkundefinedw - wojewundefineddzki konserwator zabytkundefinedw.

Działania organu przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa

Przed wydaniem zezwolenia, organ właściwy w sprawie dokonuje oceny, czy podane we wniosku drzewo jest obumarłe i jakie są przyczyny obumarcia, jak też, czy drzewo rokuje (bądź nie rokuje) szans na przeżycie i wobec tego, czy możliwe jest wydanie stosownego zezwolenia na jego usunięcie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt: II OSK 810/11).

Ponadto organ ten zobowiązany jest rundefinedwnież do przeprowadzenia oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunkundefinedw chronionych.

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazundefinedw w stosunku do gatunkundefinedw chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunkundefinedw (art. 83c ustawy o ochronie przyrody).

Organ odmundefinedwił wydania zezwolenia undefined co można zrobić?

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na wycinkę drzewa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu ludzi, bądź mienia undefined a sytuacja jest poważna undefined warto wystąpić do właściwej prokuratury lub nawet komency Policji z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 160 undefined 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. undefined Kodeks karny, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jak to interpretować? Ważny wyrok

Jak wskazuje się w orzecznictwie, istotą strony przedmiotowej czynu określonego w art. 160 undefined 1 k.k. jest stworzenie przez sprawcę takiej sytuacji faktycznej, w ktundefinedrej istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, grożące realnie nastąpieniem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała względnie ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka.

Bezpośredniość realnie grożącego niebezpieczeństwa oznacza, iż w sytuacji przez sprawcę już stworzonej, a więc bez dalszej akcji z jego strony, istnieje duże prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienionych skutkundefinedwundefined (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1973 r., sygn. akt: Rw 902/73).

Usunięcie drzewa bez zezwolenia

Wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia. Kara ta nakładana jest na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o ktundefinedrych mowa w art. 49 undefined 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Administracyjna kara pieniężna ustalenia jest w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa, a w przypadku, w ktundefinedrym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, ktundefinedra byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Ważne! W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

Usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu bez zezwolenia - akcja ratownicza

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wycięcie drzewa może nastąpić bez wymaganego zezwolenia w razie prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

O ile przepis ten jawi się jako pomocy w zakresie usunięcia drzewa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwo, tak w ocenie wielu prawnikundefinedw jawi się jako przepis nieprecyzyjny, bowiem nie daje postaw do wycięcia drzewa tylko z powodu tego, że zagraża ono życiu lub zdrowiu ludzi.

Zdaniem wielu dotyczy bowiem wyłącznie okresu prowadzenia akcji ratowniczej undefined a więc w praktyce dotyczy np. sytuacji wycięcia drzewa, gdy konieczne jest szybkie utorowanie dojazdu.

Plan wprowadzenia nowych przepisundefinedw

W 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ktundefinedra miałaby polegać na wprowadzeniu do ww. ustawy art. 83g, ktundefinedry przewiduje, że wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkundefinedw - wojewundefineddzki konserwator zabytkundefinedw, będzie mundefinedgł podjąć decyzję o usunięciu drzewa, jeżeli stwierdzi, że drzewo, ze względu na swundefinedj stan, stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla obiektundefinedw budowlanych znajdujących się na terenie sąsiedniej nieruchomości.

W takich przypadkach nie będzie wymagana zgoda właściciela nieruchomości, na ktundefinedrej rośnie drzewo. Jeżeli zobowiązana osoba nie usunie drzewa w wyznaczonym przez organ terminie, ma być ono usuwane przez ten organ na koszt posiadacza nieruchomości.

Wprowadzenie ww. przepisu do ustawy o ochronie przyrody jest obecnie na etapie projektowym.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!