Usunięcie drzewa lub krzewu z własnej posesji. Kiedy należy to zgłosić, uzyskać zgodę, a kiedy można ciąć wedle uznania?

Zdarza się, że plany zagospodarowania działki krzyżuje jakaś większa roślina - drzewo lub krzew. Postanawiasz ją usunąć. Chcesz wiedzieć czy potrzebujesz zgody? Sprawdź, kiedy nie musisz o nią występować.


O czym przeczytasz?

Drzewem nie jest tylko drzewo, nauki przyrodnicze a ustawa

Warto usystematyzować wiedzę i przyswoić na zawsze kilka pojęć. W naukach przyrodniczych operuje się pojęciem roślin drzewiastych jako kategorią nadrzędną. W fundamentalnej monografii przyrodniczej (W. Bugała, Drzewa i krzewy, s. 14–15) znajdujemy następujące podstawowe objaśnienia:

Rośliny drzewiaste, w odróżnieniu od roślin zielnych, odznaczają się wieloletnimi, zdrewniałymi pędami nadziemnymi. W zależności od rozmiarów pędów nadziemnych, ich charakteru i sposobu rozgałęziania się oraz stopnia zdrewnienia dzielimy rośliny drzewiaste na drzewa, krzewy, krzewinki i podkrzewy.

Drzewa odznaczają się wyraźnie wykształconym pniem (różnej wysokości) i osadzoną na nim koroną. Osiągają różne rozmiary, od kilku do kilkudziesięciu metrów. Istnieją też formy przejściowe między wysokimi krzewami a drzewami.

Krzewy nie tworzą pnia i korony, lecz rozgałęziają się wskutek silnego wzrostu równorzędnych pędów bocznych. W następnych latach również u podstawy pędów starszych wyrastają nowe pędy. W ten sposób część nadziemna rośliny silnie się rozrasta i zagęszcza, przyjmując charakterystyczny krzaczasty pokrój.

Nauka nie zawsze jednak posiada swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. A przynajmniej literalne. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w polskim prawie mamy do czynienia m.in. z następującymi „zjawiskami” przyrody:

Drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

Krzew to wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędąca pnączem.

Jako ciekawostkę o charakterze dydaktycznym dodam jeszcze, że zgodnie z przywołaną ustawą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej, a złom to także drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku wyżej wskazanych oddziaływań.

Mając już odpowiednią wiedzę, jeśli zdecydujemy o wycięciu drzewa lub krzewu najpierw należy je zmierzyć. W przypadku drzewa należy mierzyć obwód jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią. U krzewów mierzy się powierzchnię, którą zajmują. Ważne jest także do jakiego gatunku się zalicza dane drzewo.

Usunięcie drzewa lub krzewu – zezwolenie jako zasada

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, a za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Jeżeli zatem nieruchomość, na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas, dodatkowa zgoda na takie działania nie będzie potrzebna.

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 • spółdzielnię mieszkaniową;
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 107 KPA, co oznacza, że musi zawierać wszystkie składniki w tym przepisie wymienione, w tym uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzją administracyjną jest także odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Stroną w sprawie o wydanie decyzji jest przede wszystkim posiadacz nieruchomości występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, a jeżeli nie jest on właścicielem nieruchomości, stroną jest także właściciel nieruchomości, z której drzewo lub krzew ma być usunięte.

Oczywiste jest, że jeżeli właścicieli nieruchomości jest więcej, to w obu wariantach wszyscy oni są stronami postępowania. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym stronami nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z tą, z której drzewa lub krzewy mają być usunięte.

 

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie jest wymagane zezwolenie, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości, tj:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ponadto nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli m.in. usuwasz:

Sprawdź również: Seriale kryminalne na lato - polecamy najnowsze polskie produkcje

Zgłoszenie wycinki drzewa

Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew, których obwód przekracza limity podane wyżej rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i uzyskania tzw. milczącej zgody tego organu, czyli braku sprzeciwu (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, zamiar wycinki należy zgłosić wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

W zgłoszeniu wycinki drzewa należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres i numer ewidencyjny nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte. Nie jest wymagane podawanie powodu usunięcia drzewa. Do zgłoszenia załączamy rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na tej nieruchomości.

W ciągu 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia bądź jego uzupełnienia na działce stawi się urzędnik, który dokona oględzin drzewa. Sprawdzi on jego gatunek i obwód pnia. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wójt (burmistrz lub prezydent miasta) nie wyda sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej, możemy drzewo usunąć. Organ może też przed upływem tego terminu sporządzić zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Uprawnia ono do wcześniejszej wycinki.

Uwaga! Na dokonanie wycinki drzewa jest 6 miesięcy od dnia oględzin. Po tym czasie zgłoszenie straci ważność. W razie potrzeby jego wycięcia, nelezy dokonać ponownego zgłoszenia.

W rozwinięciu tego artykułu dowiesz się jak uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa i jakie są sankcję za działanie bez zezwolenia.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement