Wymeldowanie z domu osoby zamieszkującej w nim. Czy to możliwe? Odpowiadamy na pytanie.

O kwestiach meldunkowych pisaliśmy nie raz. Niedawno, jeden z czytelników wysłał zapytanie do redakcji czy można wymeldować byłą bratową z domu, w którym zamieszkuje mimo, że nie posiada do niego prawa własności.


O czym przeczytasz?

Pytanie: Mój brat jest po rozwodzie. Była bratowa mieszka w naszym rodzinnym domu bez tytułu własności. Czy możemy wymeldować ją jeśli nadal bratowa tam jest i nie chce dobrowolnie wyprowadzić?

Kwestie meldunkowe

Tytułem wstępu i niejako przypomnienia wskazuję, że meldunek jest czynnością jedynie materialno- techniczna. Zgodnie z art. 33 ustawy o ewidencji ludności obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem każdy zmieniając miejsce swojego pobytu powinien się zameldować. Jest to zatem obowiązek, jednak brak jego wypełnienia nie powoduje jakiś szczególnie dotkliwych konsekwencji. Obowiązek meldunkowy poświadcza, że konkretna osoba ma miejsce stałego pobytu pod danym adresem, to znaczy, że przebywa tam z zamiarem stałego pobytu.

Z opisanej przez naszego czytelnika sprawy wynika, że bratowa czytelnika mieszkała w domu swojego byłego męża i nie chce się wyprowadzić. Czytelnik zastanawia się czy mogą wymeldować kobietę.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat tego, czym jest obowiązek meldunkowy.

Przesłanki do wymeldowania

Co do zasady, każda osoba powinna samodzielnie zgłosić się z zamiarem wymeldowania spod danego adresu.

Niemniej, prawo przewiduje, że gdyby dana osoba tego nie zrobiła, z urzędu lub na wniosek osoby, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu, w którym zameldowana była określona osoba, może podjąć decyzję o wymeldowaniu.

Czy zatem można coś zrobić?

W przypadku meldunku stałego, a zakładamy, że taka sytuacja ma miejsce w opisanej przez czytelnika sytuacji, aby kogoś wymeldować, poza fizycznym brakiem osoby w mieszkaniu, konieczne jest ustalenie innych czynników, które odbywa się w toku postępowania administracyjnego.

Urzędnicy muszą dowiedzieć się, czy dana osoba aktualnie przebywa w lokalu. Sprawdzeniu podlega również to, gdzie obecnie mieszka, pracuje i wiedzie życie rodzinne osoba którą chcemy wymeldować.

Nie należy zapomnieć, że miejsce stałego pobytu można łączyć z miejscem pobytu czasowego. Sam fakt, że osoba przebywa aktualnie w innym miejscu pobytu nie świadczy więc, że opuściła ona na stałe dotychczasowe miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego w istnieją jeszcze dwa wspólne warunki wymeldowania tj. opuszczenie miejsca pobytu musi mieć charakter stały oraz opuszczenie miejsca pobytu powinno być dobrowolne.

Kto może złożyć wniosek o wymeldowanie?

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ewidencji ludności organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Mając na uwadze powyższy przepis, wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba posiadający tytuł prawny do lokalu. Niemniej, zgodnie z art. 28(1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Tak więc w czasie trwania małżeństwa, żona ma prawo zamieszkiwać w domu męża, nawet jeśli nieruchomość stanowi jego własność.

Sytuacja po rozwodzie i wyrok NSA

Sytuacja zmienia się już po ustaniu małżeństwa, ale kwestia lokum bywa wówczas najczęściej rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym, dlatego wszystko zależy czy zostało to uregulowane prze sąd czy nie.

Jeśli sąd nie ustalił kwestii mieszkania w wyroku rozwodowym, a kobieta nadal zamieszkuje w domu byłego męża należy założyć sprawę aby sąd orzekł eksmisję, brak takiego orzeczenia, a przy tym fizyczne przebywanie kobiety w lokalu, może być przeszkodą w wymeldowaniu byłej małżonki.

Tak więc, w sytuacji opisanej przez czytelnika, niezwykle trudne będzie wymeldowanie bratowej, jeśli zamieszkuje w lokalu przez cały czas i nie ma miejsce innego pobytu.

W orzecznictwie przyjmuje się, iż nie każde opuszczenie mieszkania uzasadnia wymeldowanie. NSA w wyroku z dnia 23 maja 2019 r., II OSK 1354/19 (LEX nr 2680223) uznał, że opuszczenie lokalu ma charakter dobrowolny, jeśli było wynikiem realizacji uprzednio powziętego zamiaru zmiany miejsca pobytu i przeniesienia centrum swych spraw życiowych w inne miejsce.

Jak wygląda procedura wymeldowania?

Proces wymeldowania następuje na skutek postępowania administracyjnego. Wniosek o wymeldowanie składa się na formularzu, na którym wpisuje się dane osoby objęte wnioskiem o wymeldowanie.

Poza wypisaniem podstawowych danych osobowych, urzędnik może zażądać od właściciela lokalu, że jest on jej właścicielem lub posiada inny tytuł prawny.

Po spełnieniu wszystkich wymogów i właściwym wypełnieniu wniosku, należy złożyć go w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla danej nieruchomości.

Sprawdź inne artykuły które mogą Cię zainteresować:

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement