Umowa pożyczki. Na co zwrócić uwagę? Prosty wzór w załączeniu.

To często spotykana sytuacja, gdy ktoś od kogoś coś pożycza, np. pieniądze. Umowa pożyczki może być zawarta nawet w formie ustnej, natomiast jeśli chcemy czuć się bezpiecznie należy znać kilka reguł.


O czym przeczytasz?

Czym jest umowa pożyczki?

Przepisy dotyczące umowy pożyczki, możemy znaleźć w kodeksie cywilnym w artykułach 720- 724. Jak możemy przeczytać w pierwszym z wymienionych przepisundefinedw, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrundefinedcić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Co to w praktyce oznacza? Otundefinedż przede wszystkim to co może być przedmiotem umowy pożyczki. To środki pieniężne, ale rundefinedwnież rzeczy oznaczone co do gatunku.

Czym są rzeczy oznaczone co do gatunku? Są to przedmioty określone wyłącznie przez podanie ich charakterystycznych cech rodzajowych, nieposiadające przymiotu wyjątkowości czy niepowtarzalności.

Oznacza to, że są zastępowalne, czyli można je zastąpić innymi rzeczami z tego samego undefinedgatunkuundefined. Tak więc coś wyjątkowego, unikatowego, niepowtarzalnego będzie rzeczą określoną co do tożsamości a nie gatunku.

Warto rundefinedwnież wspomnieć, że pożyczka jest umową konsensualną. Co oznacza, że dla jej skutecznego zawarcia jest potrzebne zgodne oświadczenie stron, bez żadnych dodatkowych czynności jak np. wydanie przedmiotu umowy, jak ma to miejsce przy umowach realnych.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat umowy użyczenia.

Forma zawarcia umowy pożyczki

Prawo nie wymaga, aby umowa pożyczki dla swej ważności została zawarta w szczegundefinedlnej formie na przykład pisemnej. Jednakże, zgodnie z art. 720 K.c. umowa pożyczki, ktundefinedrej wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. To bardzo popularna, ostatnio wręcz powszechnej forma zawierania umundefinedw.

Do jej zachowania formy dokumentowej wystarczą jedynie 3 cechy:

  • złożenie oświadczenie woli, ktundefinedra jest wyraźna (wiemy co, ktoś zamierza zrobić);
  • możliwa jest identyfikacja osoby składającej oświadczenie (wiemy kto jest stroną, identyfikacja po podpisie, adresie IP etc.)
  • oświadczenie jest w formie dokumentu w rozumieniu KC.

Podstawową cechą dokumentu jest utrwalenie objętej nim treści intelektualnej (oświadczenia woli lub innego oświadczenia) w sposundefinedb umożliwiający zapoznanie się z nią, a więc odczytanie tej treści lub odtworzenie jej w inny sposundefinedb.

Definicja dokumentu, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, jest bowiem neutralna technologicznie. Treść dokumentu może zatem przyjmować dowolną postać (np. znakundefinedw graficznych, dźwięku, obrazu), a także być utrwalona na dowolnym nośniku (np. na papierze, w postaci pliku doc, pdf, wav, mp3 itp.).

To jeszcze nie koniec. Umowa pożyczki (kwoty mniejszej niż 1000 zł) może być zawarta w formie ustnej, ale także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby została zawarta w sposundefinedb dorozumiany tzn. poprzez przekazanie pieniędzy. Problem wundefinedwczas jest jedynie w kwestiach dowodowych, w razie sporu.

W tym miejscu nabędziesz niezbędną wiedzę w zakresie form zawierania umundefinedw w polskim prawie.

Waluta pożyczki

Skoro przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze, warto zwrundefinedcić uwagę w jakiej walucie może być ona udzielona. Przecież może zdarzyć się, że nasz pożyczkodawca będzie dysponował na przykład euro i nie będziemy mu po drodze wymieniać pieniędzy a chciałby nam pomundefinedc.

W takiej sytuacji, nie należy się martwić, albowiem przepisy nie wyłączają innych walut. W przypadku zawarcia umowy pożyczki, ktundefinedrej przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, pożyczkobiorca może zwrundefinedcić pożyczkę w umundefinedwionej walucie albo w walucie polskiej.

Jeśli pożyczkobiorca chce zwrundefinedcić pożyczkę zaciągniętą w walucie obcej w polskich złotych, to w takiej sytuacji kwota podlegająca zwrotowi w walucie krajowej, podlega przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień w ktundefinedrym pożyczka powinna zostać zwrundefinedcona.

Jeśli po stronie pożyczkobiorcy dochodzi do opundefinedźnienia w oddaniu pożyczonej sumy, pożyczkodawca może żądać zwrotu w walucie polskiej po średnim kursie NBP na dzień zwrotu pożyczki.

Aczkolwiek, zaznaczyć rundefinedwnież należy, że możliwość wyboru waluty ograniczona może zostać przez: ustawę lub poprzez orzeczenie sądowe ktundefinedre jest podstawą zobowiązania samą umowę, w ktundefinedrej zastrzec można że zwrot pożyczki może nastąpić wyłącznie w walucie wynikającej z umowy, wundefinedwczas zwrot musi nastąpić w walucie wskazanej w umowie.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Kolejną kwestią uregulowaną w Kodeksie cywilnym jest odstąpienie od umowy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy.

Artykuł 721 K.c. stanowi, że dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmundefinedwić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mundefinedgł się dowiedzieć.

Czym w świetle przepisundefinedw i orzecznictwa jest zły stan majątkowy? Przez stan majątkowy należy rozumieć całokształt sytuacji materialnej, a w szczegundefinedlności relacje, ktundefinedre zachodzą między aktywami a pasywami. Ciężar dowodu wykazania takich okoliczności spoczywa na pożyczkodawcy. Natomiast na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek wykazania przesłanek, ktundefinedre wyłączą uprawnienie tego pierwszego.

Odstąpienie od umowy może zostać wykonane w dowolnej formie, jeśli jednak umowa została zawarta w formie pisemnej, rezygnacja rundefinedwnież musi nastąpić w analogiczny sposundefinedb.

Terminy w umowie pożyczki

Innym istotnym aspektem, poza określeniem przedmiotu pożyczki oraz jej stron, są terminy. Przede wszystkim termin zwrotu pożyczki, albowiem bez określenia tej daty, trudno byłoby egzekwować od pożyczkobiorcy spłatę.

Gdyby jednak okazało się, że takiej informacji zapomnijmy zawrzeć, wundefinedwczas z pomocą przychodzą przepisy, albowiem jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrundefinedcić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Co zatem powinna zawierać umowa pożyczki?

Przede wszystkim kluczowa jest data oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki, ponieważ wtedy wiemy od kiedy można dochodzić roszczeń. Oczywiście należy określić strony umowy, ktundefinedrych możemy nazwać dającym oraz biorącym pożyczkę. W wypadku osundefinedb fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentundefinedw tożsamości oraz opcjonalnie PESEL. Natomiast w sytuacji, prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony.

Następnie należy wskazać przedmiot umowy (o tym co może być przedmiotem umowy, pisałem wcześniej). Kolejny aspekt to warunki zwrotu pożyczki oraz oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Warto rundefinedwnież wskazać warunki wypowiedzenia umowy. Na końcu oczywiście konieczny jest podpis stron.

Przedawnienie roszczeń

Zgodnie z art. 722 K.c. roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Termin zwrotu i wady rzeczy

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrundefinedcić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest do naprawienia szkody, ktundefinedrą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich.

Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mundefinedgł z łatwością wadę zauważyć.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!