Umowa o wykonanie projektu wnętrza

Jak napisać umowę o wykonanie projektu wnętrza? Co powinna zawierać dobra umowa? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jej tworzeniu?


O czym przeczytasz?

Projekt kuchniPo co ci umowa?

Wiadomo, umowę zawiera się na złe czasy. To stare powiedzenie ma swoją wartość także obecnie. Dopóki wszystko się dobrze układa nie masz potrzeby niczego spisywać (chyba, że prawo wyraźnie tego wymaga). Umowa zawarta w formie pisemnej (spisana) przyda ci się dopiero w przypadku pojawienia się nieporozumień. Ma służyć jako dowód dla innych - głównie dla sądów, wskazać, że któraś ze stron zachowuje się niezgodnie z ustaleniami. Z tego właśnie powodu powinna być napisana językiem prawniczym i zawierać zdefiniowane w prawie określenia. Wówczas wiele sformułowań jest już precyzyjnych bez potrzeby dodatkowych wyjaśnień. Dobra umowa to taka, która nie pozostawia miejsca na dowolną interpretację. Najlepiej jak jest krótka, spójna i merytoryczna. Każdy, kto czyta umowę powinien rozumieć ją tak, jak strony, które ją zawarły.

Konstrukcja umowy

W razie sporu, sąd będzie próbował dociec co strony danej umowy zamierzały przez nią osiągnąć. Tę zasadę wprowadził art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego, który mówi o zgodnym zamiarze stron. I znowu, im dokładniej ten zamiar w umowie opiszesz, tym mniejsze pole do interpretacji. O to właśnie w dobrym opisie wzajemnych zobowiązań chodzi. Użycie terminologii prawniczej powoduje, że przez każdego prawnika będzie rozumiana tak samo (a przynajmniej podobnie). Nie ma zatem większego znaczenia jak daną umowę nazwiesz, bo to treść, a nie nazwa decyduje o rodzaju umowy.

 

Umowa powinna posiadać przede wszystkim takie elementy:

 • Oznaczenie miejsca i daty zawarcia

Element ten nie jest wymagany prawem, ale ma znaczenie praktyczne. Zdecydowanie ważniejsze jest składanie podpisu razem z datą, ponieważ wtedy właśnie umowa zostaje zawarta.

 

 • Oznaczenie stron umowy

Inaczej komparycja. Opis stron umowy powinien być jak najszerszy, pozwalający zidentyfikować dany podmiot. Dane dotyczące stanu cywilnego też mają znaczenie.

 

 • Postanowienia przedmiotowo istotne

Tzw. essentialia negotti. To podstawowe zobowiązania stron, które wskazują na rodzaj zawieranej umowy. Brak ich wykonania oznacza niewykonanie umowy. Np. zobowiązanie zapłaty lub wydania lokalu.

 

 • Dalsze postanowienia i zabezpieczenia

Tzw. neutralia negotti i accidentalia negotti. Nie są prawnie wymagane, ale są dość istotne z punktu widzenia wykonywania umowy. Służą do określenia zasad wykonywania umowy. Bez ich wykonania umowa jest ważna, ale nienależycie wykonywana. Postanowienia zabezpieczające są wprowadzone – jak sama nazwa wskazuje – w celu zabezpieczenia postanowień istotnych.  Np. warunki eksploatacji i zwrotu lokalu.

 

 • Postanowienia końcowe

To postanowienia, które nie są obligatoryjne, ale ciężko spotkać umowę bez nich. Są bardzo istotne, ponieważ są wśród nich takie, które dotyczą kwestii „technicznych” danej umowy (np. adresy czy komunikacja stron), ale i takie, które wiążą – przy ewentualnym sporze – sąd. Np. właściwość sądu, forma zmiany umowy. 

 

 • Podpisy i ewentualne załączniki

Umowa w formie pisemnej jest zawierana w momencie, kiedy ostatnia ze stron złoży podpis. Dlatego spisywanie daty przy podpisie ma istotne prawnie znaczenie. Załącznikami do umowy powinny być dokumenty. Nie ma konieczności wymieniania załączników pod koniec umowy, to bardziej zabieg praktyczny. 

Forma umowy

Najbardziej popularną i podstawową formą umów polskim prawie jest forma pisemna (podpisana prze obie strony). Wykorzystywana w umowach, gdzie nie ma przeniesienia własności nieruchomości (do takich wymagany jest akt notarialny). Od kilku lat znana i coraz chętniej wykorzystywana jest także forma dokumentowa (postać elektroniczna lub inna cyfrowa), jednak nierekomendowana przy umowach związanych z nieruchomościami. Pozostałe formy, występujące najczęściej w obrocie nieruchomościami  to akt notarialny czy forma pisemna z podpisami urzędowo poświadczonymi. Są to formy wymuszone dla zachowania bezpieczeństwa prawnego.

Umowa o wykonanie projektu wnętrza - co musisz wiedzieć

Oprócz wyżej wymienionych elementów umowy zwróć uwagę na:

 • Odpowiednie kwalifikacje wykonawcy

Co prawda architekt może wykonywać swój zawód dopiero po zdobyciu stosownych uprawnień, ale projektant wnętrz nie musi być architektem w rozumieniu prawa. Warto jednak sprawdzić kwalifikacje potencjalnego wykonawcy projektu. Dobrze też zobaczyć jego portfolio, żeby już na wstępie mieć pewność w przedmiocie stosownej wiedzy i doświadczenia osoby, której powierzamy tak ważną dla nas misję wykreowania naszego najbliższego świata.

 

 • Przedmiot umowy

Do umowy o wykonanie projektu wnętrza stosuje się regulacje dotycząc umowy o dzieło. Przez taką przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W powyższym zdaniu są główne zobowiązania stron. W przypadku projektu związanego z nieruchomością czy lokalem pamiętaj o bardzo szczegółowym opisaniu zarówno tej nieruchomości, z podaniem metrażu, liczby pomieszczeń oraz kondygnacji  (można załączyć wszelkie plany lub mapki), a także o opisaniu w sposób wyraźny samego projektu. Czego ma dotyczyć i jak przedstawić ma go wykonawca.

 

 • Wykonanie umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z postanowieniami umowy i w terminach w niej określonych. Wykonawca powinien wykonać projekt zgodnie z wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi. Umowa powinna przewidywać dokładny sposób zapłaty wynagrodzenia, odnieść się do praw autorskich powstałego w wyniku pracy wykonawcy utworu oraz odpowiedzialność wykonawcy.

Umowa o wykonanie projektu wnętrza - uważaj na

 • Wykonawcę jako podmiot (reputacja, uprawnienia, doświadczenie)
 • Forma umowy (co najmniej pisemna – do celów dowodowych)
 • Prawa autorskie – przeniesienie na zamawiającego
 • Gwarancję i odpowiedzialność wykonawcy

Artykuły, które mogą Cię zainteresować