Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy można go zmienić?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego decyduje o tym, czy na danym terenie można budować a także, co można tam zbudować. Taki plan przyjmowany jest decyzją rady gminy. Na szczęście jest możliwość dokonania zmiany w planie miejscowym.


O czym przeczytasz?

Plan miejscowy uchwala gminaPlan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego (czyli obowiązującego na terenie, który podlega pod dany samorząd), uchwalany przez radę gminy (lub miasta, w przypadku większych ośrodków), który wskazuje kierunki rozwoju danej miejscowości lub obszaru, określa zasady dbania o ład przestrzenny i decyduje o zasadach ochrony zabytków, przyrody itd.

Plan decyduje o zabudowie

Z punktu widzenia osoby, która jest zainteresowana zakupem nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego najważniejsze jest, że zawiera on wytyczne, wskazujące, gdzie można budować, co można budować i jak.

To on określa, jakie tereny samorząd przeznacza choćby pod zakłady przemysłowe czy – szerzej – biznes, a jakie grunty zostają wytypowane pod budynki mieszkalne. Określa także typ budynków – jednorodzinne lub wielorodzinne – oraz, w niektórych przypadkach, stawia dodatkowe warunki.

Prawo nakłada obowiązek uchwalenia takiego na przez wszystkie samorządy w kraju, jednakże obecnie takie dokumenty obejmują około 1/3 kraju. Przed zakupem gruntu warto więc sprawdzić, czy w miejscowości, w której chcemy nabyć ziemię, jest taki plan i co przewiduje dla obszaru, na którym leży interesująca nas działka. Bo choć plan zagospodarowania przestrzennego można zmienić, to jednak nie jest to łatwe i próba dokonania takiej rewizji nie daje gwarancji sukcesu.

Niełatwo jest stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego

To dlatego, że cała procedura uchwalania planu jest skomplikowana. Zaczyna się od uchwały rady gminy, że samorząd przystępuje do tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwale wskazuje się obszar, dla którego plan ma powstać. Następnym krokiem są ogłoszenia, w których samorząd informuje o rozpoczęciu prac nad planem i zachęca do składania wniosków w tej sprawie. Kiedy termin składania wniosków upływa, powstaje projekt planu, a potem zaczynają się procedury administracyjne, związane z oceną projektu przez instytucje zewnętrzne. Chodzi o oszacowanie wpływu planu na środowisko, na rozwój miasta, stworzenie prognoz, związane z jego przyjęciem itd. Wszystkie te analizy wpływają na kształt projektu.

Po zakończeniu tego etapu następuje wyłożenie projektu planu do wglądu dla zainteresowanych. W tym czasie również można składać uwagi, odbywają się także wysłuchania publiczne, związane z projektem. Wreszcie następuje etap, gdy rada gminy czy miasta uchwala dokument.

Przy każdej zmianie planu ta sama procedura

Niestety, obecnie przy każdej zmianie planu należy tę procedurę powtarzać. Tyle że inicjuje ją nie decyzja samorządu, ale wniosek zainteresowanej strony – osoby fizycznej, przedsiębiorcy czy organizacji, na który musi odpowiedzieć samorząd, podejmując stosowną uchwałę. Nierzadko zdarza się,  że samorząd odrzuca wniosek, aby nie przechodzić całej procedury administracyjnej i nie ponosić związanych z nią kosztów na nowo. Dlatego czasem warto odczekać, aż ewentualnych zastrzeżeń zbierze się więcej ewentualnie sprawdzić, czy samorząd sam nie ma w planach takiej zmiany. Wtedy szanse na akceptację wniosku są większe.

We wniosku powinny się znaleźć dane wnioskodawcy, informacje o nieruchomości, której zmiana ma dotyczyć, wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów czy księgi wieczystej, oraz informacja o zakresie zmian, jakich chce wnioskujący.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować