Usytuowanie śmietnika na terenie osiedla. Jak kształtują się przepisy?

Trwa „śmieciowa” epopeja. Zmieniające się stawki odbioru odpadów czy inne nowe regulacje sprawiają, że z pozoru zwykła usługa staje się odczuwalnym problemem. Ważną kwestią pozostaje lokalizacja śmietników na terenie osiedla.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Altany śmietnikowe jak niemal wszystkie obiekty są objęte stosownymi przepisami i wytycznymi, bo prundefinedcz swego strategicznego znaczenia mają także pewne cechy, ktundefinedre determinują ich położenie. Szczegundefinedlnie względem lokali mieszkalnych.

Przepisy prawa o gromadzeniu odpadundefinedw możemy odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 roku).

Kilka słundefinedw o gospodarce odpadami

Powyższe rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane, wszak dotyczy obiektu budowlanego lub umieszczenia specjalnego pomieszczenia w obiekcie budowlanym. Aktem regulującym kwestie gospodarowania odpadami jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z jej art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania.

Wiele zmian w materii odpadundefinedw nastąpiło w 2013 r., kiedy to weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do tego czasu o wyborze odbiorcundefinedw śmieci decydowali bowiem właściciele nieruchomości, spundefinedłdzielnie i wspundefinedlnoty mieszkaniowe oraz, w przypadku domundefinedw komunalnych, gminy. Powodowało to pełną swobodę i doprowadzało do licznych nadużyć.

Od lipca 2013 roku wybundefinedr firm odbierających odpady odbywa się na drodze przetargu organizowanego przez samorząd.

Odpowiedzialność za segregację

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach śmieci powinny być segregowane do pięciu pojemnikundefinedw. W zabudowie wielorodzinnej odpowiedzialność za segregację odpadundefinedw ponosi właściciel nieruchomości. W tym przypadku będzie to spundefinedłdzielnia bądź wspundefinedlnota mieszkaniowa.

Stawki związane z wywozem odpadundefinedw, zgodnie z obowiązującymi przepisami są określane przez radę gminy. Stąd biorą rundefinedżnice w rachunkach pomiędzy miastami. Niektundefinedre stawki, np. w Warszawie, przekraczają nawet te z krajundefinedw zachodnich.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku opłaty te są ponoszone przez wspundefinedlnoty mieszkaniowe, czyli właścicieli nieruchomości. Ustawa wskazuje, że gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

 • od powierzchni mieszkania,
 • od zużycia wody,
 • od osoby,
 • od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdundefinedw wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadundefinedw niebezpiecznych pochodzące od innych wytwundefinedrcundefinedw odpadundefinedw, ktundefinedre ze względu na swundefinedj charakter lub skład są podobne do odpadundefinedw powstających w gospodarstwach domowych.

Warunki gromadzenia odpadundefinedw stałych

Zgodnie z undefined 22 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadundefinedw stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

Miejscami, o ktundefinedrych mowa wyżej mogą być:

 1. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
 2. wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie;
 3. utwardzone place do ustawiania kontenerundefinedw z zamykanymi otworami wrzutowymi;
 4. utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Między wejściami do pomieszczeń lub placami a miejscem dojazdu samochodundefinedw śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemnikundefinedw na własnych kołach lub na wundefinedzkach.

Miejsca do gromadzenia odpadundefinedw stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osundefinedb niepełnosprawnych.

Usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadundefinedw stałych

Zgodnie z undefined 23. Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku odległość miejsc do gromadzenia odpadundefinedw stałych, o ktundefinedrych mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej:

 • 10 m undefined od okien i drzwi do budynkundefinedw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
 • 3 m undefined od granicy działki budowlanej;
 • 10 m undefined od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

Zachowanie powyższych odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Przebudowa zabudowy i inne wytyczne

W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości wskazane w rozporządzeniu, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewundefineddzkiego inspektora sanitarnego.

W tym miejscu przeczytasz o opłatach o gospodarowaniu odpadami.

Co ciekawe, w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości nie określa się.

Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadundefinedw stałych wynosi nie więcej niż 80 m.

Wymaganie to nie dotyczy budynkundefinedw na terenach zamkniętych.

Zbiorniki na odpady stałe

Zgodnie z undefined 24 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiornikundefinedw na odpady stałe, przystosowanych do okresowego oprundefinedżniania, pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w rozporządzeniu.

Zbiorniki takie powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadundefinedw. Do zbiornikundefinedw tych należy doprowadzić utwardzony dojazd.

Dodatkowo ważnym wymogiem jest, aby pomiędzy miejscami do gromadzenia odpadundefinedw, a miejscem dojazdu samochodundefinedw wywożących odpady (śmieciarek) było utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemnikundefinedw na własnych kołach lub na wundefinedzkach.

W tym miejscu pisaliśmy o problemach z opłatą za odbiundefinedr odpadundefinedw w przypadku niewykonania obowiązku segregacji.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunkundefinedw. Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2020 roku o sygnaturze akt uznał, że undefinedJeżeli nie jest możliwe doprowadzenie ujawnionego naruszenia przepisundefinedw warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do stanu zgodnego z prawem, należy zastosować konstrukcję prawną z art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 p.b. nakazując w efekcie likwidację spornego miejsca do gromadzenia odpadundefinedw stałych.undefined

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że nie istnieją jakieś szczegundefinedlne wyjątki, jeśli chodzi o lokalizację śmietnika na osiedlu mieszkaniowym. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 roku powinien śmietniki powinny być umiejscowione zgodnie ze specyfikacją określoną w tym Rozporządzeniu, o czym była mowa powyżej.

Jeśli nie są to trzeba to odpowiednio skorygować i dostosować do obowiązujących przepisundefinedw Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Natomiast jeśli nie jest możliwe usunięcie nieprawidłowości w lokalizacji śmietnikundefinedw to należy zlikwidować takie istniejące miejsce do gromadzenia odpadundefinedw stałych i stworzyć nowe zgodne z przepisami Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

W przypadku osiedli, ktundefinedre nie znajdą na swoim terenie miejsca spełniającego kryteria wskazane w rozporządzeniu wydaje się, że taka kolizja przepisundefinedw z ustawą o gospodarce odpadami oraz przesłanka wyższego dobra społecznego dają podstawę do zachowania jedynie części z nich. Przynajmniej tych, możliwych do implementowania.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!