Usytuowanie śmietnika na terenie osiedla. Jak kształtują się przepisy?

Trwa „śmieciowa” epopeja. Zmieniające się stawki odbioru odpadów czy inne nowe regulacje sprawiają, że z pozoru zwykła usługa staje się odczuwalnym problemem. Ważną kwestią pozostaje lokalizacja śmietników na terenie osiedla.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Altany śmietnikowe jak niemal wszystkie obiekty są objęte stosownymi przepisami i wytycznymi, bo prócz swego strategicznego znaczenia mają także pewne cechy, które determinują ich położenie. Szczególnie względem lokali mieszkalnych.

Przepisy prawa o gromadzeniu odpadów możemy odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 roku).

Kilka słów o gospodarce odpadami

Powyższe rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane, wszak dotyczy obiektu budowlanego lub umieszczenia specjalnego pomieszczenia w obiekcie budowlanym. Aktem regulującym kwestie gospodarowania odpadami jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z jej art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania.

Wiele zmian w materii odpadów nastąpiło w 2013 r., kiedy to weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do tego czasu o wyborze odbiorców śmieci decydowali bowiem właściciele nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz, w przypadku domów komunalnych, gminy. Powodowało to pełną swobodę i doprowadzało do licznych nadużyć.

Od lipca 2013 roku wybór firm odbierających odpady odbywa się na drodze przetargu organizowanego przez samorząd.

Odpowiedzialność za segregację

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach śmieci powinny być segregowane do pięciu pojemników. W zabudowie wielorodzinnej odpowiedzialność za segregację odpadów ponosi właściciel nieruchomości. W tym przypadku będzie to spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa.

Stawki związane z wywozem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami są określane przez radę gminy. Stąd biorą różnice w rachunkach pomiędzy miastami. Niektóre stawki, np. w Warszawie, przekraczają nawet te z krajów zachodnich.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku opłaty te są ponoszone przez wspólnoty mieszkaniowe, czyli właścicieli nieruchomości. Ustawa wskazuje, że gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

 • od powierzchni mieszkania,
 • od zużycia wody,
 • od osoby,
 • od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Warunki gromadzenia odpadów stałych

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

Miejscami, o których mowa wyżej mogą być:

 1. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
 2. wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie;
 3. utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
 4. utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Między wejściami do pomieszczeń lub placami a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadów stałych

Zgodnie z § 23. Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej:

 • 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
 • 3 m – od granicy działki budowlanej;
 • 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

Zachowanie powyższych odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Przebudowa zabudowy i inne wytyczne

W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości wskazane w rozporządzeniu, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W tym miejscu przeczytasz o opłatach o gospodarowaniu odpadami.

Co ciekawe, w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości nie określa się.

Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych wynosi nie więcej niż 80 m.

Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

Zbiorniki na odpady stałe

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowanych do okresowego opróżniania, pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w rozporządzeniu.

Zbiorniki takie powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników tych należy doprowadzić utwardzony dojazd.

Dodatkowo ważnym wymogiem jest, aby pomiędzy miejscami do gromadzenia odpadów, a miejscem dojazdu samochodów wywożących odpady (śmieciarek) było utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

W tym miejscu pisaliśmy o problemach z opłatą za odbiór odpadów w przypadku niewykonania obowiązku segregacji.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków. Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2020 roku o sygnaturze akt uznał, że „Jeżeli nie jest możliwe doprowadzenie ujawnionego naruszenia przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do stanu zgodnego z prawem, należy zastosować konstrukcję prawną z art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 p.b. nakazując w efekcie likwidację spornego miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że nie istnieją jakieś szczególne wyjątki, jeśli chodzi o lokalizację śmietnika na osiedlu mieszkaniowym. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 roku powinien śmietniki powinny być umiejscowione zgodnie ze specyfikacją określoną w tym Rozporządzeniu, o czym była mowa powyżej.

Jeśli nie są to trzeba to odpowiednio skorygować i dostosować do obowiązujących przepisów Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Natomiast jeśli nie jest możliwe usunięcie nieprawidłowości w lokalizacji śmietników to należy zlikwidować takie istniejące miejsce do gromadzenia odpadów stałych i stworzyć nowe zgodne z przepisami Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

W przypadku osiedli, które nie znajdą na swoim terenie miejsca spełniającego kryteria wskazane w rozporządzeniu wydaje się, że taka kolizja przepisów z ustawą o gospodarce odpadami oraz przesłanka wyższego dobra społecznego dają podstawę do zachowania jedynie części z nich. Przynajmniej tych, możliwych do implementowania.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement