Nielegalny wywóz śmieci to nadal nasza rzeczywistość. Jakie grożą za to kary?

Śmieci są bardzo palącym problemem dla natury i dla naszych portfeli. Ostatnio dużo było zamieszania o stawkach za ich wywóz w miastach. Jednocześnie wiele polskich lasów to nadal nielegalne wysypiska. Czy jest jakiś „bat” na zaśmiecających?


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Co do zasady, każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje otoczenie. O tym czy będziemy żyli w czystości zależy tylko od nas, ale czy na pewno? Oczywiście, nie chodzi tu tylko o kwestie moralna, poczucia estetyki, ale przede wszystkim o ramy prawne, ktundefinedre wyznaczają kto i w jaki sposundefinedb odpowiada za czystość na danym terenie.

Podstawą jest tutaj ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak wynika z cytowanej ustawy nadzundefinedr nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadundefinedw sprawuje gmina, natomiast wszelkie nieprawidłowości w organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadundefinedw należy zgłaszać do urzędu gminy.

Zgodnie z artykułem 3 ust 1. utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Gmina musi ogarnąć

Zgodnie z art. 6c ustawy to właśnie gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadundefinedw komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Co więcej, rada gminy może rundefinedwnież zadecydować o odbieraniu odpadundefinedw komunalnych od właścicieli nieruchomości, na ktundefinedrych nikt nie zamieszkuje, ale powstają tam odpady komunalne.

Ogundefinedlny system gospodarki odpadami w gminach określany jest przez radę gminy w uchwałach. Najważniejszą z nich jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy, ktundefinedry to regulamin należy do aktundefinedw prawa miejscowego.

O tym kto zajmie się odbiorem odpadundefinedw decyduje gmina w drodze przetargu.

W tym miejscu pisaliśmy od segragacji odpadundefinedw przez wspundefinedlnoty mieszkaniowe.

Czym w ogundefinedle jest nielegalny wywundefinedz odpadundefinedw?

Nielegalny wywundefinedz odpadundefinedw, to utylizacja niezgodna z obowiązującym prawem, za ktundefinedrą grożą kary określone w kodeksie wykroczeń.

Przede wszystkim należy usystematyzować, że w obrocie mamy dwa rodzaje odpadundefinedw: odpady komunalne czyli śmieci standardowe, zwykłe, ktundefinedre są wynikiem codziennego życia. Wyrzuca się je do śmietnikundefinedw komunalnych, ktundefinedre znajdują się w pobliżu domu lub mieszkania.

Innym rodzajem są odpady wielkogabarytowe, do ktundefinedrych można zaliczyć gruz oraz inne odpady budowlane, a także wszystkie śmieci wielkogabarytowe, np. meble. Aby więc pozbyć się takich odpadundefinedw, konieczne jest wynajęcie specjalnego kontenera.

Zatem, opisanych powyżej odpadundefinedw o dużych gabarytach nie można wyrzucać undefinedgdzie bądźundefined, albowiem grozi to karami finansowymi. Ustawa nie przewiduje sztywnej kwoty jaką osoba zaśmiecająca może otrzymać. W dużej mierze zależy o pewnie, od rodzajundefinedw odpadundefinedw czy też miejsca wyrzucenia.

Ile za to mogę zapłacić?

Art. 24 ustawy Kodeks wykroczeń wskazuje widełki ktundefinedre wynoszą od 20 do 5000 złotych.

Zgodnie z nim grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary rundefinedwnież grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Nie bez znaczenia jest rundefinedwnież, że jeśli chodzi o wywundefinedz gruzu i innych dużych odpadundefinedw nie można ich składować luzem w dużych ilościach, nawet na prywatnym terenie. Dotyczy to zatem właścicieli gruntundefinedw o rundefinedżnym przeznaczeniu, ale także przydomowych ogrundefineddkundefinedw.

Wskazuje na to art. 177 ustawy kodeks wykroczeń ktundefinedry przewiduje za takie działanie mandat karny w wysokości do 1 500 zł. Wynika to z obowiązującego nakazu utrzymania czystości na terenie posesji, ktundefinedrej jesteśmy właścicielem.

Jakie inne kary grożą za nielegalny wywundefinedz śmieci?

Poza karami finansowymi, uregulowanymi w Kodeksie wykroczeń, ustawa Kodeks karny rundefinedwnież penalizuje zachowania związane z nieprawidłowym składowaniem śmieci.

Zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposundefinedb, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ponadto, jeżeli ktoś zdecyduje się wbrew przepisom na utylizowanie odpadundefinedw wielkogabarytowych poprzez wyrzucenie ich do pojemnikundefinedw komunalnych, firma zajmująca się ich wywozem może naliczyć kolejne kary, takie jak np. odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub innych maszyn nieprzystosowanych do takich gabarytundefinedw podczas wywozu.

Bat na śmieciarzy

Mimo dość surowych kar wciąż część społeczeństwa, nie bacząc na konsekwencje dla natury, wywozi śmieci do lasu uważając, że jak wyrzucą gruz czy sprzęt AGD do lasu, to już nie ich problem. Oczywiście dla nich to także zaoszczędzone pieniądze. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przygotowało projekt zmian w Kodeksie wykroczeń, zwiększający kary za porzucanie odpadundefinedw, albowiem wydaje się, że tylko większe kary mogą być batem na nieuczciwych śmieciarzy.

W ocenie ministerstwa porzucanie odpadundefinedw, szczegundefinedlnie tych niebezpiecznych, stanowi duży problem dla środowiska i samorządundefinedw, dlatego rozwiązaniem ma być wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń zmian poprzez zwiększenie kar za porzucanie odpadundefinedw z 500 zł do 5 tys. zł i obligatoryjność sprzątnięcia.

Jeśli chodzi o Kodeks karny, to zmiany mają dotyczyć wszystkich artykułundefinedw dotyczących kar za przestępstwa środowiskowe, od nielegalnego magazynowania, zbierania, przetwarzania, aż do niewłaściwego postępowania. Tu wszystkie przepisy będą zaostrzone, zazwyczaj gundefinedrna granica jest podnoszona o połowę.

Jak zatem legalnie wywozić odpady?

Najprostszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług profesjonalnych i legalnie działających firm.

W przypadku produkcji większej ilości śmieci lub odpadundefinedw wielkogabarytowych jedynym rozwiązaniem wydaje się wynajęcie odpowiedniego kontenera od takiej firmy, ktundefinedra nie tylko przywiezie w wyznaczone miejsce kontener, ale też po jego zapełnieniu zabierze z posesji.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!