Segregacja odpadów we wspólnotach mieszkaniowych. Gdzie jest źródło tego obowiązku?

Odpowiednie rozdzielenie śmieci jest bardzo pożądane. W teorii wydaje się nieskomplikowane. Kolory koszy wskazują na rodzaj odpadów, które mają się w nich znaleźć. W praktyce bywa różnie. Co na to wszystko ustawa?


O czym przeczytasz?

Różnie z tą segregację bywa. To jest szczególnie zauważalne we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie „wyrzucający” mieszkaniec jest niemalże anonimowy. Trudno zweryfikować kto segreguje odpady, a nadto kto umieszcza je w odpowiednich pojemnikach. Obowiązek segregacji ustawa nakłada na gminy, a gminy na właścicieli nieruchomości. Za niezastosowanie się do nałożonych nakazów przewidują pewne sankcje. Mogą być bardzo dotkliwe.

Odpowiedzialność za segregację

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach śmieci powinny być segregowane do pięciu pojemników. W zabudowie wielorodzinnej odpowiedzialność za segregację odpadów ponosi właściciel nieruchomości. W tym przypadku będzie to spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa. Utrzymanie porządku i czystości w gminach jest zadaniem własnym gminy.

Stawki związane z wywozem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami są określane przez radę gminy. Stąd biorą różnice w rachunkach pomiędzy miastami. Niektóre stawki, np. w Warszawie, przekraczają nawet te z krajów zachodnich. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku opłaty te są ponoszone przez wspólnoty mieszkaniowe, czyli właścicieli nieruchomości. Ustawa wskazuje, że gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

  • od powierzchni mieszkania,
  • od zużycia wody,
  • od osoby,
  • od gospodarstwa domowego.

Niezależnie od wysokości stawek (tu dyskusja jest jak najbardziej uzasadniona), metoda oparta na zużyciu wody wydaje się być z powyższych najbardziej adekwatną.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych,

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Obowiązek utrzymania czystości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wówczas właściwy organ na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprzestrzeganie obowiązku segregacji śmieci skutkować będzie nałożeniem opłat tzw. podwyższonych.

Wytwórca a posiadacz odpadów

Na gruncie ustawy o odpadach możemy wyróżnić wytwórcę odpadów, którym jest każdy, kogo działalność powoduje powstanie odpadów.

Natomiast z  posiadaczem odpadów mamy do czynienia gdy mówimy o każdym, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt  13  u.o.).

Ustawa mówi wyraźnie, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia warunków terenowych do prowadzenia segregacji. Oznacza to, że musi udostępnić miejsce do postawienia pojemników przez gminę. W budynkach wielomieszkaniowych, wspólnota mieszkaniowa składa deklarację, czy odpady będą trafiać do osobnych pojemników czy nie. W przypadku zadeklarowania odpowiedzi pierwszej, pamiętać należy że już kilku lokatorów może swoim zachowaniem dopuścić do tego, że stawki podniesione zostaną wszystkim mieszkańcom bloku. Jest to idealny przykład tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

Na podstawie powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do segregowania odpadów. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także ekonomicznego. Za odpady segregowane bowiem zapłacimy znacznie mniej niż za nieposegregowane. Dlatego warto, zwłaszcza we wspólnotach mieszkaniowych, dbać o wspólny interes i dokonywać prawidłowej segregacji odpadów, bo kto chciałby płacić horrendalne stawki za wywóz śmieci?

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat